Hotărârea nr. 72/2018

Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 366/22.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18 Grand Arena - etaj 1 Sector 4 Tel. 021.335.92.30 Fax. 021.337.07.90

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 366/22.12.2017 privind stabilirea

salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

-    Raportul de specialitate al Direcției Resurse Umane nr. P.4.1/388/27.03.2018;

-    Nota de fundamentare nr. 370986/27.03.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4;

-    Nota de fundamentare nr. 86/26.03.2018 a Direcției Mobilitate Urbană Sector 4;

-    Prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată si completată;

O.U.G nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal;

-    H.G. nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.366/22.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București

în temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(4) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 366/22.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București, se modifică, după cum urmează:

1.    Punctul II al anexei nr. 2 se modifică la pozițiile 1,13,14,15,16,27 și 28, conform Anexei nr. 1 la prezenta.

2.    Se modifică coeficienții de salarizare precum și salariile de bază prevăzute la pozițiile 14 și 15 ale anexei nr.8, conform Anexei nr.2 la prezenta.”

Art.II Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Resurse Umane, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.03.2018.


C o ntras emn ează Secretarul Sectorului 4


Nr. 72 /30.03.2018

Anexa nr.l la H.C.L.Sector 4 nr.    3& - @3 .

n. SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE CONTRACTUALE DE CONDUCERE ȘI DE EXECUȚIE DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4

Nr.

crt.

Funcția contractuală

Nivel studii

Grad/trcapta

profesional/ă

Coeficient de

salarizare

Salariul de

bază

1

Director General Adjunct

s

n

7.67

14573

13

Inspector/Referent

M

IA

1.25

2375

14

Inspector/Referent

M

i

1.22

2318

15

Inspector/Referent

M

n

1.12

2128

16

Inspector/Referent

M

debutant

1.08

2052

27

Șofer/Conductor Auto

M

I

1.25

2375

28

Șofer/Conductor Auto

M

H

1.15

2185


PREȘEDINTE DE S^wMpfyj ? Ioan GÂF BffiAC    ' *

Anexa nr.2 la H.C.L.Sector 4 nr.

^/30.


SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE CONTRACTUALE DE CONDUCERE ȘI DE EXECUȚIE DIN CADRUL DIRECȚIEI MOBILITATE URBANĂ SECTOR 4

Nr.

crt.

Funcția contractuală

Nivel studii

5

5*"«

2 fi

Ș 2

2 °

O fc

Coeficient de

salarizare

Salariul de

bază

14

Șofer

M/G

I

1.57

2983

15

Muncitor calificat

M/G

I

1.57

2983


PREȘEDINTE DE Ș IoanGÂFDJ&fc