Hotărârea nr. 71/2018

Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția

Copilului Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 368727/14.03.2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4;

Luând în considerare avizul Ministerului Muncii Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice precum și avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;

Văzând Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 214/17.10.2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local al sectorului 4 a atribuțiilor privind Direcția Generală pentru Protecția Copilului - sector 4;

Văzând Hotărârea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 din data de 27.03.2018;

Potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată;

Ținând cont de prevederile H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea nomenclatorului serviciilor sociale precum și a regulamentelor cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale și prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2), lit. e) și art 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Organigrama Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, conform Anexei nr. 3 la prezf

Art.4. Anexele nr.l, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.5. Prin dispoziția Primarului Sectorului 4, se aprobă regulamentele de organizare și funcționare pentru centrele din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 ale căror structuri se modifică, în termen de 30 de zile de la emiterea prezentei hotărâri.

Art.6. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 234/13.09.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4.

Art.7. Secretarul Sectorului 4 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.03.201$.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

AncaARTENE

Nr. 71 /30.03.2018

Anexa 1 la H C L S 4 nr 71i30 - 03    z,--~r

.....—1- ORGANIGRAM/ RECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl ( JTECȚÎA COPILULUI SECTOR 4


COMISIA

PENTRU PROTECȚIA COPILULUI


COMISIA

PENTRU EVALUAREA PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP


DIRECTOR GENERAL (1FP)


COLEGIUL DIRECTOR


Total funcții 1958 - din care:

Funcții publice de conducere- 32 Funcții publice de execuție-231 Funcții contractuale de conducere - 23 Funcții contractuale de execuție -1672, dintre care:

>    Asistenți personali - 600 f Asistenți maternalr -130

>    îngrijitori la domiciliu -10

~~r T

CENTRUL MEDICO-SOCIAL "SF.ANDREl"


COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN (2 FP)


SERVICIUL INTERVENȚII ÎN REGIM DE URGENȚĂ (1+8FP+2PC)


DIRECȚIA

INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII (1+16FP)


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC (1+21FP+4PC)


COMPARTIMENT PROIECTE ÎN ASISTENȚĂ SOCIALĂ (3 PC)


■■ I

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ADMINISTRATIV (1+37PC)


BIROUL CORP CONTROL Șl MANAGEMENTUL CALITĂȚII (1+7FP)


SERVICIUL

SECRETARIAT COMISII (1+9FPJ


SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE (1+7FP)


SERVICIUL

BUGET

(1+lOFP)


BIROUL

ADMINISTRATIV

(1+SPC)


SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL (1+11FP1


SERVICIULJURIDIC

(1+7FP)


SERVICIUL MONITORIZARE, ANALIZA STATISTICĂ Șl INDICATORI ASISTENȚĂ SOCIALĂ (1+8FP+1PC)


SERVICIUL CONTENCIOS (1+9FP)


SERVICIUL SISTEME INFORMATICE (1+4 FP+3PC)


SERVICIUL RESURSE UMANE-SALARIZARE (1+13FP)


SERVICIUL

ADOPȚII/ POSTADOPȚII (1+8FP)


SERVICIUL PREVENIREA VIOLENȚEI ÎN FAMILIE (1+6FP+1PC)


BIROUL RESURSE UMANE ASISTENȚI PERSONALI, ASISTENȚI MATERNALI Șl ÎNGRIJITORI LA DOMICILIU (1+5FP)


DIRECTOR

GENERAL

ADJUNCT

PROTECȚIA

DREPTURILOR

COPILULUI

(1+49FP+864PC)


COMPARTIMENT ACHIZIȚII SERVICII SOCIALE (4FP)


SERVICIUL CONTABILITATE Șl MANAGEMENT

FINANCIAR

(1+9FP)


CENTRUL DE

DESERVIRE

(1+22PC)


COMPARTIMENT

URMĂRIRE

CONTRACTE

(4FP)


COMPARTIMENT

ÎNREGISTRARE PRIMARĂ (4 PC)


COMPARTIMENT AUTO (8PC)


DIRECTOR

GENERAL

ADJUNCT

PROTECȚIA

DREPTURILOR

ADULȚILOR

(1+63FP+779PC)
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT PROTECȚIA DREPTURILOR COPILULUI


SERVICIUL MANAGEMENT

DE CAZ Șl ALTERNATIVE FAMILIALE (1+14FP)

CENTRUL DE PLASAMENT "ROBIN HOOD" (1+40PC)

SERVICIUL

CENTRUL DE PRIMIRE ÎN

EVALUARE COMPLEXĂ

REGIM DE URGENȚĂ

(1+6FP+1PC)

(1+40PC)

BIROUL ABUZ, NEGLIJARE,

CENTRUL DE ZI PENTRU

TRAFIC, MIGRAȚIE și

RECUPERARE COPILCU

REPATRIERI

F

DIZAB1LITĂȚI

(1+5FP)

(1+28PC)


SERVICIUL DE PREVENIRE A SEPARĂRII COPILULUI DE FAMILIE (1+8FR+2PC)


CENTRUL DE ZI PENTRU RECUPERARE COPIL CU DIZABILITĂȚI "HARAP ALB" (1+70PC)


SERVICIUL ASISTENȚĂ MATERNALĂ (1+11FP)


CENTRUL DE ZI "EU Șt PRIETENII MEI" (1+22PC)


CORPUL ASISTENȚILOR MATERNALI (130)


CENTRUL DE ZI "CASA SPERANȚEI" (1+30PC)PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

'>---


CENTRUL DE CONSILIERE Șl SPRIJIN PENTRU PĂRINȚI Șl COPII (1+11PC)


CENTRUL DE COORDONARE, CONSILIERE, EVALUARE Șl SUPORT "SF.SPIRIDON" (1+160PC)


CASA DE TIP FAMILIAL "LUCEAFĂRUL"


CASA DE TIP FAMILIAL "FLOARE DE COLȚ"


CASADETIP FAMILIAL "ROBINSOK CRUSOE"


CASA DE TIP FAMILIAL "MAGELAN"

CASA DE TIP FAMILIAL "CU ORE"

CASA DE TIP FAMILIAL "GULIVER"

CASA DE TIP FAMILIAL "BAMBI"

CASA DE TIP FAMILIAL "PISTRUIATUL"

CASA DE TIP FAMILIAL "RAM DE MĂSLIN"

CASA DE TIP FAMILIAL "CUTEZĂTORII"

CASADETiP FAMILIAL "TEMERARII"

CASA DE TIP FAMILIAL "STEAUA POLARĂ"

CASA DE TIP FAMILIAL "PRÂSLEA CEL VOINIC"

CASA DE TIP FAMILIAL "CASA SOARELUI"

CASA DE TIP FAMILIAL "MUȘCHETARII"


S'I’AT DI-: EUNfȚTI

Al, l>IREC[T El GENERALE l>E ASISTENȚĂ SOCI ALĂ $1 l'ROTECȚIA COPIEI I LUI SECI OR 4

Nr.

crL

1D posl

Structura l Mndalilalca de ocupare

Elinei ia publică

S

“ B

fi

fa.

&

Nir ciul

studiilor

± £ Ifî

țț Î5

■a

ți

Inmcțin rn n(m du ala

fî c fa. 2

2 -

u*

3 £

z. a

TTTUEAKUL l’OST UI.lll

OBSERVAȚII

de conducere

de execuție

conducere

rxrmțir

1

1

OCUPAI

Director General

s

Coiuparlinivnl Aiidit Public Intern

1

2

VACANT

Auditor

I

Superior

s

1

2

VACANJ

Auditor

l

Plinei pal

s

Compari imeiil J’roiccle în Asistenta Socială

[

l

4

VACANT    .

InSbecRirdesp.    .

S

1

2

5

VACANT    . •

fnspector desp,: \-C

s •

1

3

6

VACANT

Inspector de sp.    ■. v

s

Birou Corp Control ți Mnnnuciiiciiliil Calilății

i

7

OCUPAI

SeT Birou

s

2

s

OCUPAI

Consilier

1

Superior

s

3

9

OCUPAI

Consilia

1

Superior

s

■1

10

OCUPAI

Consilier

1

Superior

s

5

II

OCUPAT

Consilier

]

Superior

s

6

12

OCUPAT

Consilier titridie

]

Superior

s

1

7

1.1

VACANT

Consilier

]

Superior

s

1

&

14

VACANT

Reieivni

tli

Superior

s

1

Serviciul Relații cu Publicul

1

15

OCUPAT

Șef Serviciu

s

2

16

OCUPA!

Consilier

1

Superior

s

3

17

VACANT

Consilier

1

Superior

s

4

ÎS

VACANT

Consilier

I

Superior

s

5

19

OCUPAT

Consilier

I

Principal

s

(1

20

VACANT

Consilier

1

Principal

s

7

21

VACANT

Consilier

1

Principal

s

s

22

OCUPAT

Re Teren 1

III

Superior

M

9

23

VACANT

Referent

III

Superior

M

10

24

VACANT'

Referent

III

Superior

M

11

25

VACANT

Keleivnt

III

Superior

M

12

26

VACANT

Referent

III

Principal

M

Hcrvkiu] Monîlnrizjrc, AmklrftU Siniislic.î și hui icni ori Asistență Sorinlă

l

27

OCUPAT

Șef Serviciu

K

2

2tf

OCUPAT

Consilier

1

Superior

S

3

29

TEMPORAR VACANT

Consilia

1

Superior

s

4

.10

OCUPAT

Consilia

1

Superior

s

5

.11

OCUPAT

Consilier

l

Principal

s

6

32

VACANT

Consilier

1

Principal

s

7

33

VACANT

Consilier

1

Principal

s

K

.14

OCUPAT

Consilier

1

Asislenl

s

9

35

VACANT

Consilier

1

A sis icni

s

10

36

OCUPAT

Inspector de sp.

u

s

Sen-ic iul Sis leu ie I n fi i n n a 1 ie i>

1

.17

TEMPORAR VACAN T

Șef Scl viciu

s

2

3S

OCUPAT

Consilier

1

Superior

s

3

.19

TEMPORAR VACANT

Consilier

1

Principal

s

4

41)

OCUPAT

Consilier

!

Asistent

s

5

41

VACANT

Consilier

I

Asislem

s

b

42

VACANT

Irtspeclordesp.

S

7

4.1

VACANT

Inspector de sp.

5

s

44

TEMPORAR VACANT

ReTerent

IA

M

1

45

OCUPAT

Șef Sci viciu

s

2

46

onXXo~l

77'sS

Consilier juridic

1

Superior

s

3

47

'Q/X

Consilier

I

Supei iot

s

Tg*-—1

-1

4S

/EMPOmn^p^

Consilier

1

Superior

s

ff *

5

49

wp-teSKixîoHa/p

Consilier

I

Superior

s

\ I

6

511

°>\O \

Consilier

!

Superior

s

f    < \    ]

7

51

Consilier

1

Principal

s

i TailaI i 1

s

52

Consilier

l

Prinei pal

s

[ IMW i 1

9

53

\Si'XN9

Ș 1

Consilier

1

Principal

s

\ wAthf A. X

Serviciul Preveni

J

soGsr'siSrZra

Director Gene) Mihaela UNGUR)

Nr.

cri.

II) post

Slriicltira! Modalitatea de

ocupare

l-unrțin piihlică

3

□.

Z

■fi «

L1

£

ITmefia rnntiuclunlu

c. *5

S 5 ■5 £

S* o

C fi.

3 j2

z 5

TITULARUL POSTULUI

observații

de condtieere

de cvrcupe

con (încerc

PM*ru(ie

1

5-1

VACANT

Scf Serviciu

S

2

55

VACANT

Consilier

1

Superior

s

3

56

VACANT

Consilia

1

Superior

s

4

57

VACANI

Consilier

1

Superior

s

5

5X

VACANT

Consilia

1

Superior

s

6

59

VACANI

Consilier

I

Principal

s

7

6(1

VACANT

Consilier

1

Asistent

s

s

61

s

VACANT

PsiltoloK

S 1

Seni ciul Intervenții în Rej;iiii de Urgentă

1

62

VACANT

SeT Serviciu

s

2

65

OCUPAI

Consilier

1

Superior

s

3

64

OCUPAI

Consilier

I

Superior

s

4

65

OCUPAI

Consilier

1

SlipCIW

s

5

66

OCUPAT

Consilier

1

Superior

s

6

67

OCUPAT

Consilier

1

Principal

s

7

68

VACANT

Consilier

1

Principal

s

8

69

OCUPAT

ReTeivnt

III

Superior

s

9

7fî

OCt (PAT

Referau

III

Superior

s

tu

71

OCUPAT - . 1    "

Lucrator social    >'/ .    /

M

11

72

OCUPAT -    - ’

Uudatorsocial    '.■4 V

M .

Serviciul Secretariat Comisii

1

75

VACANT

Șef Serviciu

s

2

74

OCUPAI

Consilier

1

Superior

s

3

75

OCUPAT

Consilier

1

Superior

s

4

76

OCUPAT

Consilia1

[

Superior

s

5

77

OCUPAT

Consilier

1

Principal

s

6

78

OCUPAT

Relerenl

II!

Superior

M

7

79

OCUPAT

Kd etern

III

Superior

M

S

S(l

OCUPAT

Kdureui

III

Principul

M

9

81

VACANT

ReTerent

III

Principal

M

10

82

VACANT

Referent

III

Principal

M

Sen inul Juridic

1

85

VACANT

ȘeT Serviciu

s

2

84

OCUPAI

Consilier juridic

1

Superior

s

3

85

OCUPAT

Consilier torid ie

I

Superior

s

4

KG

TEMPORAR VACANT

Consilier juridic

I

Principal

s

5

87

OCUPAI

Consilia juridic

I

Principal

s

(,

88

VACANT

Consilier iuridie

1

Principal

s

7

89

OCUPAT

Consilier juridic

1

Asistent

s

8

91)

VACANT

Consilier juridic

1

A sistem

s

Sen-teiul Conicii cit»

i

91

VACANT

Șei'Serviciu

S

2

92

OCUPAT

Consilier iu ridic

1

Superior

s

3

93

OCUPAT

Consilier juridic

1

Superior

s

4

9-1

OCUPAT

Consilia juridic

1

Superior

s

5

95

VACANT

Consilier iu rid ie

1

Principul

s

b

96

TEMPORAR VACANT

Consilier juridic

1

Asistent

s

7

97

OCUPAT

Consilier iuridie

!

Asistent

s

-:-

s

98

OCUPAT

Consilier

I

Asislenl

s

9

99

VACANT

Consilier iuridie

I

Asislenl

s

ttl

11)0

VACANT

Relerenl

III

Superior

M

Serviciul Resurse tlmane-Salari/nre

1

101

OCUPAT

Șef Serviciu

s

2

102

(ICLipN.

Consilier

1

Superior

s

3

105    ,

Consilier

1

Superior

s

-1

104 Z,

wSyo?cz

Consilier

1

Superior

s

5

k/a

\

Consilier

1

Superior

s

r

6

lO'UPAI’ v    \

Consilia

1

Superior

s

k    -----

7

rt(R .c'

tîSL'PA i    \

Consilier

1

Superior

s

K

Consilier

1

Superior

s

9

2S

r\

1

Consilier

l

SupCItOI

s

1(1

iS/ go

(“onsilter

1

Principal

s

ii Viii 0

1 ~îl''ț>

Consilia

1

Asislenl

s

12

Consilier

1

Asistent

s

-;-J®

Direct?

Mihaela

Nr.

cri.

ID pOSt

Sirncinm / Mmlnliiaka de ocupare

l-'tincțui publica

|    VSE|.)    |

“ o

£ 1

5.

"£ s Ț ■£; z 3

■o

l'uucfia eojilrncimdă

o. g £ 5

*3

5 £

w C.

£ îl > "2 z 3

TITULARUL POSTULUI

OBSERVAȚII

tir conducere

de execuție

conducere

execuție

15

115

VACANT

Rele reni

III

Superior

M

11

114

VACANt

Re lercn 1

Rl Su|>erior

M

îîii tuil Kcmioi1

Umane AsiMuiți Personalii» Asistenți Maicrmdi și îngrijitori la Domiciliu

1

115

OCUPAI

Șefi li roit

S

2

116

OCUPAI

Consilier

!

Superior

s

5

117

OCUPAI

Consilier

I

Ptiucipal

s

^1

1 IS

OCUPAI

Cmisii ici*

1

Superior

s

5

119

OCUPA'I

Consilier

1

Superior

s

6

121)

TEMPORAR VACANT

Consilier

[

Asistent

s

DIRECȚIA ÎNVESTIȚI! $1 ACTItXIȚII

|s T" I I

121

Serviciul Achiziții Publice

1

122

VACANT

Șef Ser viciu

S

2

125

TEMPORAR VACANT

Consilier

1

Superior

S

3

124

TEMPORAR VACANT

Consilier

1

Superior

S

4

125

OCUPAT

Consilier

1

Superior

s

5

126

VACANT'

Consilier Juridic

1

Superior

s

6

127

OCUPAT

Consilier

1

Principal

s

7

I2S

OCUPAT

Consilier

1

Asistent

s

S

129

OCUPAT

Referent

III

Superior

M

Coni|Kirliinenl Aclti/iții Servirii Sorinle

1

150

VACANT

Consilier Juridic

1

Superior

S

2

151

VACANT'

Consilier Juridic

1

Superior

s

3

152

VACANT'

Consilier i midie

Principal

s

4

155

VACANT

Consilier imidie

1

Pl inei pal

s

Cumpartimeot Unu fui re (‘oulrartc

1

154

OCUPAT

Consilier

1

Superior

S

-J

155

OCUPAT

Consilier

1

Superior

S

3

156

OCUPAI'

Consilier

1

Su|>crior

s

4

157

OCUPAI

Consilier imidie

!

Superior

s

|l5S I

lOCtIPAT

|l)!KECTOH GENERAI, ADJUNCT ECONOMIC I I I I

ZE

Servit iul Buael

1

159

OCUPAT

Scf Serviciu

S

2

14(1

OCUPAT

Consilier

t

Superior

s

3

141

OCUPAT

Consilier

[

Superior

s

4

142

OCUPAI

Consilier

1

Superior

s

5

145

OCUPAI'

Consilier

1

Superior

s

6

144

OCUPAT

Consilier

1

Principal

s

7

145

OCUPAI

Consilier

1

Principul

s

s

146

OCUPAT

Consilier

1

Principul

s

u

147

TEMPORAR VACANT

Consilia

1

Asistent

s

!t)

1 -ist

OCUPAI'

Reterenl

III

Superior

M

,1

149

OCUPAI

Relei ci u

III

Superior

M

.Serviciul Coiiluhilitul e ți M imnuri ticul Etnnnriiir

1

150

VACANT

Sel’ Serviciu

s

2

151

OCUPAT

Consilier

1

Superior

s

3

152

OCUPAI

Consilier

I

Su|k.Tioi

s

4

155

VACANT

Consilier

1

Superior

s

5

IM

VACANT

Consilier

1

Principal

s

0

155

OCUPAI

Consilier

l

Principal

s

7

156

OCUPAI

Consilier

l

Principal

s

S

157

OCUPAI

Consilier

1

Principal

s

9

I5S

OCUPA!

Consilier

1

Principul

s

III

159

OCUPA!

Consilier

1

A sistem

s

Inspector de st>.

(TEMPORAR VACANT |Dlrtclt,r ExecutivReferent


Referent


Referent


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ADMINISTRATIV

Ts~ZE


J.Ș..... I


I |    | IgefBirop


Nr.

CTt.

1D puși

SI mei ura /

A î oda J Hat ea de ocupare

Funcția publică

|    Clasa    |

73

" O

2 *”r

P

-

1 3

2?

Ftmrțiii eoni rac iun la

"2 «s

ÎT c £ o

2 *

O £,

x 3

TITULARUL POSTULUI

OBSERVAȚII

de conducere

de execuție

eon duce re

execuție

2

166

OCUPAT

Referent de sp.

IA

SSD

3

167

OCUPAT

Referent de sp.

II

SSD

•I

16S

OCUPAT

Arhivar

M

5

160

OCUPAT .

Magaziner    ’

M

6

170

OCUPAT

Curier

G

Centrul tic deservire

I

171

OCUPAT    ' .

Scf Centru

S •

2

172

TEMPORAR OCUPAT

Insseetor desp.

IA

S

3

173

OCUPAT

Inspector de so. ' '    .-    -

IA '

S ’

•1

174

OCUPAT .

Inspector de sp. ..

i.

s ■

5

175

OCUPAT

Inspector de $p.    /    2    -: • i

1 • ' • . •

S. '

6

176

OCUPAT

Inspector de sp ■■.'

ii •:

s

7

177

OCUPAT

Inspector de sp .

u

s

X

I7X

OCUPAT -

Inspector de sp.

ii

s

9

170

OCUPAT. '

Inspector desp.

n

s

UI

1X11

s-    •.    .

TEMPORAR OCUPAT.

Inspector desp

ii

s

11

1X1

TEMPORAR OCUPAT

Inspector de sp -•    -    -

ii

s , •

12

1X2

TEMPORAR OCUPAT

Inspeetordcsp.

n

X

13

183

TEMPORAR OCUPAT

Referent

IA

M

14

1X4

TEMPORAR OCUPAT

Referent ■    .    ;

IA

M

15

1X5

TEMPORAR OCUPAT

Referent    ■. / ■"

IA , /

M

16

1X6

TEMPORAROCUPAT

RPftitnl

H

M

17

IS7

TEMPORAR OCUPAT

Referent ■■■■    ,    ■ -    ■

n

M- '

ts

IXS

OCUPAT

Muncilor calîficalfMecanicI    ...ei

i

G

10

1X9

OCUPAT .

Muncitor caîifieStfMcciuiic) .

ii

G

2(1

190

OCUPAT ■

Ihetiiîtbr curățenie    >

G

21

191

OCUPAT ■    • '

ipRti iilor curățenie - -; -

G

22

192

OCUPAT ;    •

Îngrijitor curățenie    . ••; • ••,• t

G

23

193

OCUPAT ‘    '

îngrijitorcurățenie >

G

Compartiment Aut»

1

194

VACANT -

Conducător auto -    \    •

M

2

195

VACANT

Con ducătorauto ■ — ■,

M

3

196

VACANT

Conducător auio ■

M

4

197

VACANT

Conducător auto

M

5

I9X

VACANT

Conducător auto

M

6

199

VACANT

Conducător auto • • .,.    i: /

M.

7

200

VACANT

Conducător auto    ,

M -

s

201

VACANT•

Conducătorauto

M

|2I)2 I

l'IHMPORAR OCUPAlj

DIRECTOR GENERAL AD.IUNCTPKOTKCTIA I) ERUPTURI I.OK COPILULUI

Scn idul îMiimiucmciit do Cnzți Allcnindvc himiliulc

I

293

VACANT

Șef Ser vi ci u

s

2

2l)4

OCUPAT

Consilier

1

Superior

s

3

205

OCUPAT

Conxitra

l

Superior

S

4

21)6

OCUPAT

Consilier

1

Su ixriior

s

5

207

OCUPAT

Consilier

1

Sll|>a'tOI

s

Ci

2os

OCUPAT

Consilier

1

S Ulterior

s

7

209

OCUPAT

Consilia'

1

Sti|ieiioi

s

s

210

OCUPAI

Consilier

1

Superior

s

9

211

OCUPAT

Consilier

1

Superior

s

II)

212

OCUPAI

Consilia'

1

Superior

s

11

213

OCUPAI

Consilier

1

Principal

s

12

214

,r1--

OCUPAT

Consilia

1

Principal

s

13

VxLant

Consilier

1

Supenor

s

ii y

IUI 1 f

jwsi

Consilia

1

Superior

s

Ml A A/i

IZ c

Consilia

1

Superior

s

1' 'J

<53110

OCUPAT \

Șef Serviciu

s

OCUSâ-T I

Consilia

1

Superior

s

Consilier

1

Superior

s

Consilia

l

Superior

s

ih-4

arfe1

&/cA-§S' i

Consilia

1

Superior

s

w

<AT&F^sr7

Consilier

1

As is icni

s

rn    V.<UU7 J

Referent

III

Superior

M

■E rNr.

cri.

11) post

Slriieiiirj i

Mudalituleu de nc tipare

publică

|    3WI!].)

c

~ £

.2

Z 5

0 B

£

de conducere

de rMTiițîf

conducere

s

22s

OCUPAT

Itiruul Al) uz. Nculijntf, Trăite. Mi urat ie ti Repnlrieri

1

326    1

VACANT

Șei' Birou

s

2

327

OCUPAI

( misii ivi

1

Superior

s

3

22S

OCUPAI

Consilier

1

Principul

s

4

220

OCUPAI

Consilier

1

Superior

s

5

23(1

VACANJ

Consilier

1

Superior

s

6

231

VACANT

Consilier

1

Superior

s

Scnieiulilc Pitueiiirc a ScpaiăiiiCopilului tic Familie

1

232

OCUPAI

Șei Serviciu

S

2

233

TEMPORAR VACAN I

Consilier

1

Superior

S

3

234

OCUPAT

Consilier

1

Superior

s

4

235

OCUPAT

Consilier

i

Superior

s

5

236

OCUPAT

Consilier

I

Superior

s

6

237

VACANI

Consilier

t

Superior

s

7

23S

VACANT

Consilier

1

Superior

s

s

23‘)

VACANT

Consilier

1

Sti|>er’toi

s

l)

240

OCUPAT

Consilier

1

Asisieni

s

10

241

TEMPORAR OCUPAT

11

242

OCUPAT

Serviciul Asîsleniă Miile nudă

1

243

VACANT

Șei' Serviciu

s

2

244

OCUPAT

Consilier

t

Superior

s

3

245

OCUPAT

Consilier

1

Superior

s

4

246

VACANT

Consilier

I

Superior

s

5

247

VACANT

Consilier

1

Superior

s

6

24S

VACANT

Consilier

1

Superior

s

7

240

VACANT

Consilier

1

Superior

s

S

250

VACANT

Consilier

1

Superior

s

>)

25!

VACANT

Consilier

1

Asisieni

s

10

252

VACANT

Consilier

I

Asisieni

s

11

253

VACANT

Consilier

I

Asislcnl

s

12

254

VACANT

Consilier

!

Asisieni

s

( culmi de Consiliere și Sprijin peiillu l'ărin|i ;i Copii

1

255

OCUPAT

SeT Centa '

2

256

OCUPAT

3

257

OCUPAT ’ -:

4

25S

OCUPAT

5

259

OCUPAT

6

26(1

OCUPAT

7

261

OCUPAT

s

262

OCUPAT

')

263

TEMPORAR VACANT

HI

264

VACANT

1 1

265

OCUPAT

12

266

OCUPAT

Centrul tl* i’lnvanivnl "Uobin Unotl"

1

267

VACANT

Șef Centru

2

26S

OCUPAT

3

26*1

VACANT

4

270

OCUPAT

5

271

OCUPAT

6

272

OCUPAT

7

273^

VACANT

X

A11LT/c

CpHfiAT

d i W3 f n?

XA-

Bcfefa'iX

O5PIPÂT v

ti?

.....

OCUPAT 'ț

VACiȘ&T ț

ta f

«eypjg'-ri

l?5O

Mihj

Rin clin rnritiiicl mila

î.l — £

2 £

U a

p £

£ Î3

r. â

TITiH.AHUL POKTI'I.UI

OHM.ItVAȚII

e*tbrn|ic

Medic pediatra

s

Asistent soda!    s, '- ?■:

Practicant; :

S

( ■ - y..    ■. < ■ '■

Mediator sanitar    - '

M /

S

Psiholog <

Specialist ‘

s

Psiholog ./

Specialist ■

s

Psiholog .

Principal

s

Psiholog

Practicant    '

s

Psiholog

Practicant ,

s

Psiholog

Specialist

s - •

Psiholog :    ,

Practicant <

s

Asistent social    -

Debutant

s

Asistent social

s

Inspector de sp.

IA

s

Inspector de sp

i

s

Medie

Specialist

s •

Psihopedanog

S

Psiholog

Specialist

S

Psiholog

Practicant

s

inspector de sp

IA

s •

Educator specializat

s

Educator

Principat

s -

Educator

Principal

s

Educator

Principal

s

— -;—X-

Educator

Principal

s

ff 4

Educator

Principal

s

Educator

s

/ ri+Sz \

Asistent social

Principal

s ,

i ia■ aIi i

Asistent ntedieal

Principal

PI,

1 InvU J

Asistent medical

Principal

PL

Asistent medical

PL

.......    lly* TJ

Prt

Nr,

cri.

II) post

Sirueim a f Mfidiiliiaica de

ocupurv

Funcția publică

u

Grad

profesional

*5 3

Z “

o £

Ftiurțin tflrttrnrliiulă

>7Ț >ss

2 ,5 £

£ £ w C.

! Nivelul

studiilor

TITULARII. POSTUMU

OBS EH V AȚII

de conducere

de eșecul le

cu ml ii cerc

execuție

IK

2S4

VACANT

Pedaeocde recuperare

M.

19

2S5

OCUPAT .

Magaziner .    '

M-

20

2S6

OCUPAT

Educator '

Principal

M

21

2S7

OCUPAT

Educator

M

nn

2NS

OCUPAT

Educator

M

2S9

OCUPAI'

Educator '

M,

24

290

OCUPAT

Educator .■' 4    ■

M.

25

291

OCUPAT.

Educator '    '.••

M

26

292

OCUPAT

Educator

M

27

293

OCUPAT •

Educator. : ... • ;

M .

2S

294

OCUPAT

Educator-'

M '

2Q

295

OCUPAT    •    •

Educator 4    ;

M ;

50

296

OCUPAT "

Educator    4'

M ; .

.11

297

OCUPAT .

Spălătoreasă

0,

29ti

OCUPAT

Muncitor calificat (Bucatar) ■,

I

G

3.1

299

OCUPAT.

Muncitor caîifieitfBdcatafL

F    <4. ;

G

34

300

OCUPAT -

Muncitor calificattBucatar)    ■ ~

I

G

55

301

ocupat

Muncitor calificați fochist).

1

G '

36

302

OCUPAT

7 '

MUnCitor itoealificatfaîutor buc) '

0 .

37

303

OCUPAT

înitfiiitor

G

3K

304

OCUPAT '

îhjiHnbr    \    ?

G

39

305

OCUPAT

încriiiter :•

G

40

306

OCUPAT

Îniîriiitor -    .4 . .... ■:

G • -

41

307

TEMPORAR VACANT

fhgnîîtOr . ’..    ".•••.'

G

Centrul tic Primire în Rcpini tir lligcn|â

1

30S

OCUPAT

Șef Centru

2

309

OCUPAT

PsibolOK    : • ■    '■'.

Specialist -

S

3

310

OCUPAT

Psibotoit .. .. 4 ?    ... . ■■■. .

Practicant ; 4

s , .

4

311

OCUPAT ".

Asistentsociai ,.' /.■.■    (4...-

Specialist ,

s .

5

312

VACANT

Asistent social

s

(1

313

OCUPAT ...

Inspector de sp. ,    4 4

IA

S '

7

314

OCUPAT

Educatei'    .    '

s

K

315

OCUPAT

Educator    .4- 44 ■ '.' -    4.

S [

9

.316

OCUPAT

Educator

s.

1(1

317

OCUPAT

Educator'......

s , •

It

31N

OCUPAT

Asistent medical

Principal

PL

12

.119

OCUPAT    x -

Asistent medical    •    . .-..

Principal

PL

13

320

OCUPAT

Asistent medical ■. 4 '

Principal...

PL

14

321

OCUPAT

Asistent medical    ■    :

Principal '

PL -

15

322

OCUPAT

Asistent medical

EU

IG

323

OCUPAT

Administrator

M

17

.124

OCUPAT

Lucrător social

M

IN

325

OCUPAT

Educator    4

Principat

M

19

326

OCUPAT

Educator    -

Principal

M ,

211

327

OCUPAT

Educator

Principal

M

21

32S

OCUPAT

Educator.

Principal

M

329

OCUPAT

Educator

Principal

M

23

,130

OCUPAT ,

Educator'

Principal

M

24

3.11

OCUPAT

Educator

Principal

M

25

332

OCUPAT

Educator

Principal

M

26

333

OCUPAT

Educator

Principal

M

27

314

OCUPAT

Educator

M

2S

355

OCUPAT

Educator

M

29

336

OCUPAT

Educator

M

VI

337

M une itor cal ifîeat (bucal ar)

n

G

11

33S

VwuaiM',q7>v

Muncitor calificat

G

339    ,

(oPrc,

Muncitor calificai

G

55

340 X

|K»aW(9 \

Supravcuhotor de noapte

G

ni—-

34

34 ZJ

' V r

Stopat

Supraveghetor de noapte

G

55

3

aga&r

Supmvechetor de noapte

G

•*BCL X

36

1

Supraveghetor de noapte ,

G

/ fBp/ty \

37

3

+n

30    t

WWQ

1

Inuriiitor

G

3S

i

5-C

1

îneri iilor

G

o

1 ivnW l

39

1W}

luări ii tor

G

1 y-9vl Vjfir Z

Nn

cri.

11) post

Sl mc turn1

Modalilnten de

ocupare

huielin pnliliră

II

0

î

muri'iicluală

B

Nivelul

studiilor

TITIILAIUIL POSTIT.IH

OHKi'.KVAȚIl

de conducere

de eieentie

turul rice re

evoluție

-10

347

OCUPAT

înițriiildr

.. : -.

■11

348

TEMPORAR'VACANT

Incriiitor    ..

G

Cri kt rul de Zi nrnlrii Itcrupcmi'f Copil cu l>ixnhiljlâ li

1

140

TEMPORAR OCUPAT

ȘcfCdnlru

2

350

VACANT

Medic    -

S

3

351

OCUPAT ,

Psiholoc .    '

Practicant :

s

-1

352

OCUPAT •

Psfhopedafios ,

Principal <

s

5

353

OCUPAT

Asistent social -; ■<    > -

Principal

s

6

354

OCUPAT'

Lcsopod .    ■'

s ■

7

355

OCUPAT

1-ostoped

S

s

356

OCUPAT -

Kitieloierapeut    - .......

S '

■ 'A    ' /■ ■    ■ '

q

357

ocupat;

... : <.'

?■

Kinetolerapeut . .. ,<

10

358

.■ x. ■

OCUPAT

Educator ...    -

11

150

VACANT

s

Educalor    .'

12

360

VACANT

Educator

13

361

VACANT

Educator    .... ?    •'.    ■

1-1

362

OCUPAT ■. - '

•• • ...■.

Asistentmedical

Principal

'. • \: •••' ' • - • • " : '. s . \ •

1-s

363

OCUPAT

; ■ >

Asistent medical

Principal

PL

16

364

VACANT

, ;    ;-5    / ■

Asistent medical

Principal -

PL . .

s.,s .vs/ .    .    •    ss •    !..r.-.    •    1 :    ■■

17

365

OCUPAT    ,

■ ;"

ÂsiSlent medical balneoftzîoierapetit

PL ’

ÎS

366

OCUPAT

Lucrător social'

M ;\

10

367

OCUPAT.

-<■ ■ :

Educator    ■ •- •• •. - -; -? ■ ■

M.

2(1

368

OCUPAT

Educator ■? ■

M- < -

21

360

OCUPAT

- - ■ <■

inerțiilor?    .    •

-n

370

OCUPAT1

înerititor ?

23

371

OCUPAT - -

; ■- ■■ L,:

îngriiitor .    ..

. .. . . . - . .. .. ■ ... . . .... . .

2-1

372

OCUPAI1

tnuriiitor

25

373

OCUPAT

Îngrijitor. curâlenîe .....

G

26

374

OCUPAT -

G

27

375

OCUPAT

G

28

376

OCUPAT

initriiitor :

G

20

377

OCUPAT

■ . :■

Irtirriîîtdr 7

fi'-'

., ■ s. • •';. / .•......s .. s ■•'••••

Centrul de Zi pcnti-u Recuperar e Copil eu Dkiibili(ii|i "Hiii'îip Alb"

l

378

OCUPAT

ȘefCentni :

2

370

OCUPAT

Medic slomatolor;    ■.'? -

s-

3

380

OCUPAT ' '

Medie stomaioloe ■ '    .' - .;

■ ■V. ■    <    ■(    ■ <    :

S

4

381

VACANT

Medic ■;

5

382

OCUPAT

Asistent social -    :    ' - ? <

Principal

6

383

OCUPAT

Psiholog

Specialist .......

7

384

OCUPAT

Psiholog .

Specialist

S

385

VACANT

Psiltolog

Practicant

q

386

VACANT

Psiltoloc

Practicant

II)

387

OCUPAT

Psihcpcdaaog

Principal

11

388

OCUPAT

PsiTrapcdacog

Principal

12

380

OCUPAT

Logoped

Principal

s

13

300

OCUPAT

Logoped

Principii

S

1-1

301

OCUPAT

Kloetotefapeut

Principal

S

15

302

OCUPAT

Kinctoterapeut

Principal .

s

16

593

OCUPAT

Kinetolerapeut

Principat

S

17

304

OCUPAT

Kinctoterapcut

s

18

305

OCUPAT

Kîneloterapeut

S

19

306

OCUPAT

Educator

Principal

S

20

307

OCUPAT

Educalor

Principal

S

21

308

TEMPORAR VACANT

Educator

Principal

S

22

3 99

OCUPAT

Educator

Principal

s

25

-1(10

fWUEAT

EduCălpr

Principal

s

24

40)

flCțlPATs^

Educator

Principal

s

25

■nuZ

.O \Mt

Educator

s

26

•'/a

Educator

s

27

a-uPAf^^v-

Asistent medical

Principai

PL

f -JW& \

28    i

OCUPAT    \

Asistent medical

PL

l lAVi a! I

20 /

neepAT    v

Asistent medical

PL

1 IVMwff J

30 j

407-if

Asist med halneofisioteiapeut

PL

---țț.o

jZ

U (

dfoo

■VI “7

Asistent medical

PL

-

Direct

Mihaelaier<


Dlrâc^$%£fi(


Presț


Nn

cit

11) post

Structura /

Modalitatea du

ocupare

l’unc|i:i inihlirâ

1

Grad

profesional

II

î

«Ic cuiul ii cerc

de execuție

cu ml u cc rc

32

400

VACANT

33

410

OCUPAT

.1-1

411

OCUPAT

412

OCUPAT

56

413

OCUPAT

37

414

OGUPAT

3K

415

OCUPAT

3«)

416

OCUPAT

40

417

OCUPAT

s- s-s.

41

4 IN

OCUPAT

42

410

OCUPAT

V    '■ ;    ■■ .■

43

42(1

OCUPAT .    .

44

421

OCUPAT'

45

422

OCUPAT

46

42.1

OCUPAT

*17

424

OCUPAT

4S

425

OCUPAT ' ‘ ;

4‘J

426

OCUPAT .-

........ .    ...    s    •    •

50

427

OCUPAT ••

51

42S

OCUPAT - -> •

■' ■

52

420

OCUPAT •'    '

..... • '

53

470

OCUPAT .

54

431

■; L ■

OCUPAT ••

55

432

OCUPAT

56

433

OCUPAT -

57

434

OGUPAT

5K

435

OCUPAT    ' .

50

436

OCUPAT    . .

6(1

437

OCUPAT :    •    •

61

43N

OCUPAT

62

470

OCUPAT

6.1

440

OCUPAT

64

441

OCUPAT ..

65

442

OCUPAT

6fj

443

OCUPAT

67

444

OCUPAT •

6S

445

VACANT •

6‘)

446

VACANT

70

447

OCUPAT

71

44S

OCUPAT

'i-ntnil ilc'Zi "Eu și

>rieleiiai nici*'

1

440

TEMPORAR OCUPAT

$ef Centru

2

450

TEMPORAR OCUPAT

3

45!

OCUPAT

4

452

OCUPAT

5

453

TEMPORAR VACANT

6

454

OCUPAT

7

455

OCUPAT

s

456

OCUPAT

<1

457

OCUPAT

1(1

45S

OCUPAT

11

450

OCUPAT

12

460

OCUPAT

1.7

461

OCUPAT

14

462

DCWR&T

15

463 >

'\i l

16

■"/n

0 \ UJJJ

17

A6

IS i

4fîS X

OCUPAW    \

b) /

Sjf-7^

VACANT    \

20

f

46S<J

O&HCAT    I

21

46$ '

22

t

23

s&


VA W ^<7 D|re\âs<neral M i ha eXSW E ANO/,


Elinei iu ciuliră ci nulii

Ifî i«

re" c

L. c

2 £

’ Nițelul

studiilor

fTELLAHLI. 1‘GSHH.IU

OBSERVAȚII

execuți?

PedapOederccupcraru

M/PL

Rcfercnt/rcccptioner

IA

M

Administrator

M

Maitaziner

M

Educator

Principal

M

Educator ' .

Principal

M '

Educator

Principal

M '

Educator-. - •.

Principal. .

M

Educator ’•••.    , .

Principal'

M

Educator . ’    • ...

Principal'

M

Educator    .

Principal -, ' ?■

M

Educator.

Principal

M

Educator    .    . .

Principal

M'

Educator .    '

Principal

M

Educator    .

Principal

M

Edtitator? ■.    . .

Principal

M

Muncitorcalifica;(bucatar) .

r .;:■?■

0

Muncitor calificat ffochislt

I -

G

Muncîforcalificaff fochist! -    .    : ?

I .

G

Muncitor Calificat' (fochist)'    . <

I

G

MnhCitwcaiiflcat(bueatar)

I

G

'■ ■' ■■ ■■■.. ■' :- - ?.■

Mundtor calificat(bucătar)

I

G

.■    '' ■' ■''.A '    a-x. ■' ■"' ' -A    <

Muncitori cili ficat fbucatar) -    .,

I

G

Muncitor calificat (fochist)'

1

G

Munitldrtâjiflcatfbhcatar)

I

G

MultcltOr calificat fhucatar}    -.    ■ o

1 ....

G

Muiicitorcalificat (bucatar)

u

G '

Muncitor calificat (bucatar);

11

G

Muncilor califica» mecanic)

JD

Gt<

inejiiitor    ....    i-:    -    -

0

fajftijitbf    A

0-

litftniitor:    ' -

G

Injrrijitor ,

G

îngrijitor •'    i:?'    <\

G

lnerijitor

G.

Îngrijitor ■ ..

G

Infirmiera .

G .

Infirmiera. ;.    .    .....    . .    -

0 ,

Infirmiera

G

Spalatorcasa ,.    '

G

Psiholou

Practicant

S- '

a;;    A

Psiholog

Specialist

S

Asisient social

Principal

s

1 ■ .■ < ' '

Asistent social

s

Educator

Principal

s

'< .■    -.A..,

Educator

Principal

s

' ■-'A, A.' A    '

Educator

Principal:

s

A    AA'A:

Educator

Principal

s

\ "A '' ': ap ■<

Educator •

Principal

s

Educator

s

Asistent medical

Principal

s

Lucrator social

M

Administrator

1

M

Maitaziner    -

M

Educator

Principal

M

FTT......."    •

Muncitor calificat (Bucatar)

1

G

Muncitor calificatfBucatar)

I

G

A.Jlfes \

Muncitor necalificat

G

/ \

îneriiitor

G

1 JMLaJi

îngrijitor

G

[La

i^V Wi/j9r ■■■■ 1

Îngrijitor

0

\\c

îngrijitor

G

\v

PreseNr,

cri,

II) posl

SI met ii ni /

Mndalilatea de ac n pa re

hmefia publică

rt

“ 5

o 1

Nivelul

sluti iilor

c £ "G «J

c «

1

(k* conducere | de execuție

tuntlnctte

Centrul dr Zi "Clisa Sperau Ici”

1

472

OCUPAT

Șef Centru

2

473

VACANT’

3

474

OCUPAT

4

475

OCUPAT

5

476

OCUPAT

fi

477

OCUPAT

7

47S

OCUPAT

K

47')

OCUPAT.

y

4S0

OCUPAT

1(1

4SI

OCUPAT

11

4S2

OCUPAT

12

4S3

OCUPAT

I?

4S4

OCUPAT

14

4S5

'ocupat ~

15

4S6

OCUPAT. -

16

4N7

OCUPAT- -    -

17

4SK

OCUPAT

IS

4S9

OCUPAT

1 9

490

OCUPAT '

2u

491

OCUPAT

21

492

OCUPAT

22

493

OCUPAT'

2?

494

OCUPAT

24

495

OCUPAT ; -    -

25

496

OCUPAT;

26

497

OCUPAT

27

49S

VACANT

2R

499

OCUPAT

29

5 Ut)

VACANT

30

501

VACANT '    '

31

502

VACANT

Colinii do Coordoniirc. Consiliere. Evnliiiiif ți Supai l "ST, Spiiidon"

1

503

OCUPAT- -

Șef Cen tru

2

504

OCUPAT

3

505

OCUPAT

4

506

OCUPAT '

5

507

VACANT ;

6

SOS

OCUPAT -

7

509

OCUPAT

S

510

OCUPAT

9

511

VACANT

IO

512

TEMPORAR VACANT

11

513

VACANT.

12

514

OCUPAT

13

515

OCUPAT

14

516

TEMPORAR VACANT

15

517

OCUPAT

16

SIS

OCUPAT

17

519

OCUPAT

IS

520

OCUPAT

19

521

OCUPAT

20

522

OCUPAT

21

525

OCUPAT

22

524

CWtlPAT

23

i

«L'ITOC

24/

SCN^QRXjjt VACANT

-/r

2?£«a

OCUfrÂT \

eifcț-

TEMPORAR VACANT

1^7

aCUPAg 1

?

’SZ

ișMi%

53'P'-$

SS^LH’A'15 Q I

J

MihâfcfatUNfGURE

l‘'uitr|i;i raiilrjir(liniă

1.1

o

C fii.

*5 Jg

X ”

?, 3

TITULARUL POSTULUI

OBSERVAȚII

Aaisteiit sbcîât A

S

Pstbnlou    ■■■

Practicant : -

s

Psihoiou .

Practicant

s

Psiboiou - v    -.

Practicant ':

s •

Inspector desp.    :

II .

s.

Educator    .. .•

Prirtcipal

S '

Educator .    . . ■■

Principal

s

Educator ;; .

Principal.

5' ,

Educator '    ..

s

Educator ■-?'■

s

Educator ■'

s

Educator

Principal i

SSD '

Asistent medical -pediatru    -' -

Principal

PL

Administrator    .

M -

Magaziner .

M

Lucrator social

M

Educator '.

Principal.

M

Educator    .-■ ■ -.    ..■■?. ■.

Prinâpal

M

Educator

Principal ■

M

Educator -    ■ -

Principal ... •> ,

M

Educator    ;...

M

Educator .

M

MuttcttorealificatOnecimic)    -

î

G -

Muncitor calificat (bucătar) .

I '

G

Muncitor'calificat (bucătar) - - '

IV

G

Muncitor calificat

G

Inuriiitor curățenie

G

inttriiitnr    .. -    .

G

Îngrijitor .-

G

litaniilor    ... -

G

Asistent social ,    -

Practicant

S

Asistent social •’ ' '    .' '

Principal

s

Asistent social    ? ’

Principal'

s

Asistent social    ..    .

s .

Psiholou ,

Practicant

&

Psihoioa -    '    ...    . ?

Specialist : ■ ■

s

Psîboîoa.

Practicant'

s

Psibofer

Principal

s

Psiholau

s

Psiholog ■

s

Inspector desp.

1

s

Inspector de sp.

11

s

Inspector desp.    ' \

I

s

inspector de sp.

IA '

s

Inspector de sp.

1

s

Inspector de sp?

Ii

s

Inspector desp.

11

s

Educator

Principal

s

Educator

Principal

s

Educator

Principal

s

......

Educator

Principal

s

Educator

Principal

s

OMA y

Educator ,

Principal

s

r v«.

Educator

Principat

s

Educator

Principal

s

Educator

Principal

s

Educator

Principal

s

/ \

Educator

Principal

s

( llJw 1

Educator

Principal

s

lift

Educator

Principal

s

-ILc

Nr.

CJL

II) post

Shucliun / ModaNialea tfc um parc

pune (ia ptdlliră

5

77

£ i

Cu

k 5

■S

*3f

t5

l‘H»c| in fon trac lini El

HI rg

Îl « iZ o

îl

"3 îs j< 5

TITULARUL POSTULUI

OltSEIt\'A|ll

de conducere

llr CMTllțiC

conducrrr

execuție

32

534

OCUPAT

Educator ’

Principal

s

33

535

OCUPAT

Educator    ’• 7" • '

Principal ■

s

34

536

OCUPAT

Editcator    -

Principal

s

35

537

OCUPAT

Educator . -.

Principal

S •

5 fi

538

OCUPAT

Educator    '

Principal :

s

37

539

OCUPAT

Educator :.

Principal

s;

3X

54(1

OCUPAT

Educator- '

Principal - .

s

39

541

OCUPAT

Educator-

s

40

542

OCUPAT

Educator    .    u -

s

41

543

OCUPAT .

Educator

s

42

544

OCUPAT

Educator .    .

s

43

545

OCUPAT ■>

Educator-    .

s

44

546

OCUPAT

Educator

S '

45

547

OCUPAT

Educator -    . - ■■    -

s

46

548

OCUPAT '    -

■■ ■

Educator-.

s

47

549

OCUPAT

Educator-    ■■■

s

48

550

OCUPAT ,    •

Educator    -

S '

49

551

r'-”.

OCUPAT

Educator

s

51)

552

OCUPAT

Educator

5’ -

51

553

OCUPAT,. '

EdiiCator-

s

52

55-1

TEMPORAR VACANT

Educator    ,.

s-

53

555

OCUPAT '

Educator .

s

54

556

VACANT

Educator

s

55

557

VACANT -    • ’

r-

Educator : ’    .

s

56

558

VACANT

Educator Specializat .

SSD'.

57

554

OCUPAT

Educator specializat -    -

PL

58

560

OCUPAT

Asislent medical

Principal

PL

59

561

OCUPAT

Asistenttncdical

Principal

PL

60

562

OCUPAT -

Asistent medical

Principal \ ,

PL

61

563

OCUPAT ' -

Asistent medical

PL :

62

564

OCUPAT

Asistent mCdîcal    ........

PL

63

565

OCUPAT

Asistent medica) '

PL

■■■■; ■■■■ :?'■' ■ ' ■' .■ ;:

64

566

OCUPAT

Asistent'medical    •.

PL

65

567

OCUPAT

Administrator    ...7./.

M

66

568

OCUPAT

Manaziner    'A.' •..."    ' ■ 7 7'

M

67

569

OCUPAT "

Educator ■

Principal

M’

68

570

OCUPAT '

Educator ' •'

Principal :

M- ..

69

571

OCUPAT-

Educator ,. . -■ ’

Principal

M

70

572

OCUPAT

Educator    .......    4

Principal

M

71

573

OCUPAT

Educator    .

PrincW .

M

72

574

OCUPAT

Educator    .    ‘    .

Principal

M"

73

575

OCUPAT

Educator    • ••■

Prinooal

M

74

576

OCUPAT

Educator .    .    :

Principal

M

75

577

OCUPAT

Educator:

Principal

M

76

578

OCUPAT

Educaior

Principal

M

77

579

OCUPAT

Educator

Principal

M

78

580

OCUPAT

Educator    '

Principal

M.

79

581

OCUPAT

Educator

Principal

M

81)

582

OCUPAT

Educator

Principal

M

Sil

5S3

OCUPAT

Educator

Principal

M

82

584

OCUPAT

Educator

Principal

M

83

585

OCUPAT

Educaior

Principal

M

84

586

OCUPAT

Educator

Principal

M

85

587

OCUPAT

Educator

Principal

M

-

86

588

OCUPAT

Educator

Principal

M

87

5X4    „

EducâLor

Principal

M

xs

54ljZ

\ i *tO 1

Educator

Principal

M

5

K4

Educator

Principat

M

911

OCUPAT ■„    \

Educator

Principal

M

91 /

? A?*

OCUPAT Z    V

Educator

Principal

M

42 r

594**,

ft&S!ATL

Educator

Principal

M

43 |

SSuEflȚZrîT

Educator

Principal

M

94 f r

5952

Efigwy h g* i

Educator

Principat

M

95 1

fl’o

* V ^2?

ițfcRFAy    f

Educator

Principal

M

tC

„ îeral

Presi


Miha^Kt^*(^ANLl

Nr,

cri.

II) post

Structuri) / Mmlatilntca de

ocu pure

Pune (ta publică

1

c

~ c

S

£

__ t,

- 3

Z 5

«* £ ” re

C 5

£

dl1 cont Iu cere

dc CKCf LlțÎQ

conducere

%

59S

OCUPAT

07

500

OCUPAT

>)S

600

OCUPAT

99

601

OCUPAT

10(1

602

OCUPAT

101

603

OCUPAT

103

604

OCUPAT

103

605

OCUPAT

1 IM

606

OCUPAT

105

607

OCUPAT ’    .

11)6

60S

VACANT

107

600

VACANT- -

ION

610

VACANT    , ' ,

- ■■ J

|<W

611

VACANT ’'

110

612

VACANT

111

613

VACANT •

112

614

VACANT

113

615

VACANT

113

616

OCUPAT    '■ >    ,,

115

617

OCUPAT

116

61S

OCUPAT <

117

610

OCUPAT, •' ' - , •

UN

620

OCUPAT

110

621

TEMPOKAR VACANT

120

622

OCUPAT    '' -

121

623

OCUPAT

122

624

OCUPAT

123

625

OCUPAT

124

626

OCUPAT ,, •

125

627

OCUPAT ,

126

62N

OCUPAT

127

620

OCUPAT

12S

630

OCUPAT'

120

631

OCUPAT

130

632

OCUPAT '

131

633

OCUPAT

132

634

OCUPAT

133

635

OCUPAT

134

636

OCUPAT

135

637

OCUPAT

136

63N

OCUPAT

137

630

OCUPAT

I3K

64(1

OCUPAT

130

641

OCUPAT

140

642

OCUPAT

141

643

OCUPAT

142

644

OCUPAT

143

645

OCUPAT

144

646

OCUPAT

145

647

OCUPAT

146

MS

OCUPAT

147

640

OCUPAT

I4S

650

OCUPAT

140

651

OCUPAT

150

A

TWPAT

151 z

fe \

V tiafl

wnXr

i/’f

$CUf>A'E\

An

OCUPAT \ •

OCUfeT \

ecuf^r-p»

]ț£*O?

l+S'Tp

Uă»

&AfcAț£tJ 1

WcanT £, }

v/cA§t>,/

Nn

Cil,

IP |)0Sl

St met lira /

Modalitatea de oc 11 pure

l'uiif|ia publica

"rt

■c 0

£

0.

Nivelul

studiilor

ti £

Jț * U îi

ta

■O

de conducere

tic execuție

conducere

16(1

662

VACANT

161

663

VACANT

Cenlrul Social Mii [lihnit! tonul "Mim Sirenă”

1

664

OCUPAT

Sef Centru

2

665

OCUPAT

666

OCUPAT '

4

667

OCUPAT

5

66X

OCUPAT. .

6

669

OCUPAT

7

670

OCUPAT

X

671

OCUPAT -

9

672

OCUPAT

11)

671

OCUPAT

II

674

TEM POR AR VACANT

12

675

OCUPAT .

13

676

OCUPAT '

14

677

OCUPAT ,    :

15

67X

OCUPAT ■

16

679

OCUPAT

17

GKO

ocupat; . .

IX

6X1

OCUPAT    '

19

6X2

VACANT-

20

6X3

VACANT -    ■

21

6S4

OCUPAT ' '

22

6X5

OCUPAT

23

6X6

OCUPAT -

24

6X7

VACANT

25

6XX

OCUPAT'    . .

26

6X9

OCUPAT'.--

27

690

OCUPAT

2X

691

OCUPAT

29

692

OCUPAT •

3u

693

OCUPAT    -    -

31

694

OCUPAT

32

695

OCUPAT

33

696

OCUPAT -    .

34

697

OCUPAT '

35

69X

OCUPAT

36

699

OCUPAT

37

700

OCUPAT

3S

701

OCUPAT

39

702

OCUPAT

41)

703

OCUPAT- . -

41

704

OCUPAT

42

705

OCUPAT

43

706

OCUPAT

44

707

OCUPAT

45

7(IS

OCUPAT

46

709

OCUPAT

47

710

OCUPAT

•IX

711

OCUPAT

49

712

VACANT

50

71)

OCUPAT

51

714

VACANT

52

715

VACANT

53

716

VACANT

54

ytîtq/

VSR4NT

55Z

. >.(31 Of a,

«caM

u

V. ?t-    r

OCbPATV

-

OCUPAT \

--

VACANT 1

VACAM-n 3

-fefTS?

Oi»

W’Ș&O î

'<3§iMS

Wwa-x î

Tunctiii cunti'HciuaH

fj

■6

£

w C_

Nivelul

studiilor

TITULARUL POSTULUI

OKSKRVAȚll

execuție

îrurriiitor

G

inurițiior .'    -    .    '

G

s.

Asistent medical    .

Principal \

PL..

Asistent medical

Principal • ■

PL

Asistent medical ?    '

Principal

PL

Asistent medical    /

Principal ...

PL

Asistent medical

Principal

PL

Asistent medical    '

PL

Asistent medical •    ■■ '? ..

PL '

Administrator    .....

t

M.

Maiteziner .    \

M

Educator p-jericu; tor . •

M

Educat or puericuStor -

M

Educator puericuitot

M

Educator iMiericnltor i-

M: ,

Educator puericullor

M

IHrlucator nivcrienltor

M.

Educator pucicultor

M ■

Educa tortnsericul tor    '

M

Educator puericullor...

M

Educator puericultor

M

Muncitor califica: (bucătari

II    ' ’

G

Muncitorcalificat (bucătari ,.

II •:

G • •

MurtcitorcaliCrat fbucatar)

IV, -•    •'

a

Muncitorcah'ficat .

G

Muncitor necâliflcat t

G

Infirmiera?    .

G

Infirmiera .

G

înfiritirdiS    ■    .

G

Jhfirrrilfsâ ?

G •

Infirmiera

G ,

Infitinicra    ,

a-.

Infirmiera '    ' ■.    <■'.

G

Infirmiera •    ’■

G

Infintiiera ■ •. ’.<•    ?. ..

G

Infirmiera .

0

Infirmiera • .    • ':

G

Infirmiera    '

G •'

Infirmiera . '

G

Infirmiera •

G

Infirmierii

G

Infirmiera

G

Ir,(im,icra

G

Infirmiera -    -

G

infirmiera

G

Infirmiera    -    •

G

Infirmiera    '

G

Infirmiera

G

Infirmiera

G

Infirmiera    •

G

Infitmiera

G

Infirmiera

G

Infirmiera

G

Infirmiera

G

Infintiiera

G

Infirmiera

G

inurititor

G

ff 4

. ~—

întiriiitor

G

incriiiior

G

/ țAj+T \

Spnlatoreasa

G

Spalatoreasa

0

I 1&M{ 1

Spftlatoreasa

G

V waMf / j

Nr.

crk

11) plivi

Structura / Mndalitalvn (Ic ocupare

l'tmc|i;i iitihliră

l

l:

i

Nițelul

studiilor

li

1

Ijinclia rontinclnulii

H

s 1

îl

TITULARUL POSTULUI

OBSERVAȚII

(k- «irulurcr?    |    de execuție

conducere j    execuție

Cenlrul Soclul Mnilifiinc(ionul "Df(>i'(ifn"

1

725

OCUPAT

SefCcntru

S- '

2

726

OCUPAT

Asistent medical    -

Principal

PL

3

727

OCUPAT

Asistent medical '

PL -

4

728

OCUPAT .

Asistent medical

PL

5

729

VACANT <

Asistent medical ' ■

PL ’

6

73(1

OCUPAT

Adminfetrâtor '    : '

M

7

731

TEMPORAR, VACANT

Mâuaainer

M

fi

732

OCUPAT

Educator ouericultor    -

M

9

733

OCUPAT

Educator puericuitor

M

111

734

OCUPAT

Educator puericultor .■■ ■.

M

11

735

OCUPAT ,

Educator puericultor

M

12

OCUPAT

Educator puericultor •••>...

13

737

VACANT

Ed ucjtor puericul tor

14

738

OCUPAT ,

Munci lor caii ficat (bucătar)

I .

15

739

OCUPAT

Muncitor calificat (bucătar)

11

16

740

OCUPAT •.

'.....■■■

MuiKitofJeUiHtat’ fbucfatuț '    ■

I .    '

17

741

OCUPAT‘

MundtorcNifiCatftrisuUtor)

I '

18

742

OCUPAT .

dti'niifitor calificat'[instalatori -.- - <

II

■ ' /

19

743

OCUPAT

' ' ' <

nurliilor

.' • ?'' " >•' "• •; ' • •>, •••s

. \

21)

744

OCUPAT'.

înflriiitpr

n •••• ■ ■

21

745

OCUPAT

•••-=: ■ >■ •••. ;• ■■

nariiitor

22

746

OCUPAT

nfinmera

■    ■-    ;.....'    x. ■    , ■ ■..... ■■    /.'■    >.■ ■

23

747

OCUPAT '

Infirmieră    ' -    ■■

24

74S

OCUPAT

< - - - . ■

Infirmieră

G "•?

25

749

OCUPAT

înfirrhîcra '    •••.,’<•..

26

75(1

VACANT

Infîrrrrierâ ...

27

751

OCUPAT , ' •    •

Infirmiera

28

752

OCUPAT

Infirmiera

29

753

OCUPAT

Infirmiera

31)

754

OCUPAT

• -; •

Infirmiera

31

755

OCUPAT

' ■

Infirmiera

32

756

OCUPAT

Infnniera

.• .1 . ••

33

757

OCUPAT

Infirmiera

34

758

OCUPAT

Infirmiera

35

759

OCUPAT

Infirmiera ■■■    .    ■ .

36

760

OCUPAT

Infirmiera    '■<. • ...

37

761

OCUPAT

Infinniera

38

762

OCUPAT

Infirmiera

39

763

OCUPAT

Infirmiera ,    ■'

40

764

OCUPAT

Infirmiera

41

765

OCUPAT

Infirmiera

42

766

OCUPAT

Infirmiera

43

767

OCUPAT

Infirmiera '

44

768

OCUPAT

Infirmiera

45

769

OCUPAT

Infirmiera

46

77(1

VACANT

Infitmiera- '    -    .

47

771

VACANT

Infirmiera

48

772

VACANT

Infirmiera

0

49

773

VACANT

Infirmiera' .

G

5tl

774

VACANT

infirmiera

G

51

775

OCUPAT

Spaiatoreasa

G

Ceninil 5mial MnMifnncțioiuil "Crăvasn ’/dipr/îf

I

776

OCUPAT

SefCcntru

2

777

VACANT

Asistent medical

PL

fi * * 7""'

3

778

OCUPAT

Asistent medical

Principat

PL

4

779

OCUPAT

Asistent medical

Principal

PL

5

78(1

_

Asistent medical

PL

Zv*--

<>

781 Z

Asistent medical

PL

7

wn\ z

Administrator

I

M

x << st—\

s

ocuswr \

Mauaaiiier

M

r fTfiii

') /

xr .41

OCUPAT^.    \

Educator puericulior

M

l    ■Ml

1(1 /(

WAT.%

Educator puericultor

M

ț vCÎHV i

i oj

,-^c. AftJl

Educator piiericultor

M

A    z

uz I

Prese*


Nr.

cit

II) piixl

Si ructura /

Modalllnlea de ocupa iu

liînrțîu publică

«<i

2

s;i

£

EU

-

z 3

* £ ’o pj

£

c ™

f?

<3

Emir țin coti tr: ic), înlu

f|

-3 IV

p g w C.

» .£

.i "2 z 3

TITULARUL POSTULUI

OBSERVAȚII

de Conducere

de execuție

conducere

CAeriiție

12

7X7

OCUPAT

Educator punicul tor

M

13

7X8

OCUPAI1

Educator puericultor

M

14

7X9

VACANT

Educator puericiiltor

M

15

790

OCUPAT

Muncilor.calificai (bucătar)

1

G

16

791

OCUPAT

Muncilor caii ficat (bucăta r)

i)

G

17

792

OCUPAT

Muncitor calificat (InCatus) : ' '

1,

G

18

793

OCUPAT ,

infirmiera

G

19

794

OCUPAT

Infirmiera

G '.

■ r ■

20

795

OCUPAT

Infirmiera' ■ ■ ■■■ ■.

G

21

796

OCUPAT

Infirmiera.. ..' - - .    ~    t.

G

22

797

OCUPAT

Infirmiera -    c

G' t;

23

798

OCUPAT •

Infirmiera v ■ ■ .

0 ,'

2-1

799

OCUPAT

Infirmiera. , ■-

O

25

800

OCUPAT

Infirmiera

G -

26

801

OCUPAT

Infirmiera .

O

27

802

VACANT

Infirmiera

G

28

803

VACANT,-

Infirmiera, .

G.

29

804

VACANT

v: ■' '

Infirmiera ..

G

30

805

VACANT-

Infirmiera

G ,'

31

806

OCUPAT

înttriiitOr

G ''

32

807

OCUPAT., ' •

Initrillior ' .    -" .

G ,'

33

808

VACANT. ' „ ,

înuriiitor ■

G

34

809

OCUPAT,

Spalatoreasa    -    ...: c. ?■ ■■

G

Centrul Social Miiltifuncționul "Seniița Roțic"

1

810

OCUPAT

Sef Centru

2

811

OCUPAT',

Medic primar    /    . ..

S

3

812

OCUPAT

Asistent medical

Principal

PL

4

813

OCUPAT    . ,

Asistent medical

Principal •

PL

5

814

VACANT

Asistent medical' •

PL

6

815

OCUPAT

Asistent medical- '    ,

PL' >

7

816

OCUPAT ,

-    ' ■ ■■I

Asistent medical    ' ,ț

PL

S

817

VACANT

Administrator'

K'.    ..    ■ '

M '

9

818

OCUPAT ,

Mciiezincr    .    ■ s

M

10

819

OCUPAT

Educator puerictilior ,

M

II

820

OCUPAT ,    • .    ‘

Educator puericultor

M

12

821

OCUPAT

Educatorpucricultor    - . • t

M

13

822

OCUPAT

Educator puericultor

M ■

14

823

OCUPAT •

Educator puericultor    •

M

15

824

VACANT

Educator puericultor ,

M"

16

825

OCUPAT

Muncitor calificat

I

G -

17

826

OCUPAT

Muncitor calificat . • • • • •’.

IU ' ''

G.

18

827

OCUPAT

Muncitor calificat

11

G

19

828

OCUPAT

Infirmiera    - -

G

20

829

OCUPAT

Infirmiera ,

G

21

830

OCUPAT

Infirmiera

G

22

831

OCUPAT

Infirmiera    .

G

25

832

OCUPAT

Infirmiera

G

24

83'

OCUPAT

Infirmiera

G

25

834

OCUPAT

Infirmiera

G

26

835

OCUPAT

Infirmiera

G

27

836

OCUPAT

Infirmiera'

G

2K

837

OCUPAT

Infirmiera

G

20

838

OCUPAT

Infirmiera

G

Ml

839

OCUPAT

Infirmiera

G

31

840

OCUPAT

infirmiera

G

.^rxtAAAf /.

52

841

MACANT

Infirmiera

G

842

\ * n

VACAftK

Inerțiilor

G

Crnirjir

Șod\iwiyij

1

S ef Centru

OCUPAT .    \

Asistent medical

Principal

PL

3 >

OCUPAT %.    V

Asistent medical

Principal

PL

Asistent medical

Principal

PL

^,7P

gBBn

Asistent medica]

PL

Ll

Asistent medical

PL

țV,

Presei


1

892

OCUPAT

Sef Centru

-I

893

OCUPAT

Asistent medical

Principal

PU

3

894

VACANT

Asistent medical    V -    ’

Principal

PL

4

895

OCUPAT

Asistent medical

Principal

Pt

s

OCUPAT

Asistent medicai

Principal ;

PL

(’

897

OCUPAT

Asistent medical

PL

7

898

OCUPAT

Asistent medical

PI.

8

899

OCUPAT

Asistent medical

PL

9

91UI

VACANT

Asistent medical

PL

10

9(11

OCUPAT

Administrator

1

M

^£>"7.. fi ,

11

9(12

OCUPAT

Mauaziner

M

12

903

OCUPAT

Educator puericul tor

M-

15

9H4

O6W4T

Educator nuericnl lor ,

M

-■\j^---

14

9(15

Educator ouericuitor

M

ff ♦

15

906 S

Ed ueator rntericuHor

M

ff

16

JVfiML-^>KAR VACANT

Edueator pu ericultor

M

rei

OCUPAT ,    \

Educator puericiiltor

M

18 l

asfU

OCUPAT^    \

M uncitor calificați Bucatar)

I

0

Muncitor calificat

1

0

M uticitor ca 1 ificatt Bucatar!

1

ti

10 4.ok XS®

21

Muncitor calificați Buca lari

1

0

21^-

H    1

7—<aj ^ ~r~

Muncitor cal ificatt Bucatar)

0Nn

ci'1.

II) piisl

Structura /

Mudatihiica tiv ndi pate

l-’unr|ia puliticS

1 «svi.3 1

jj

H

ii

1

Eiirir(îu roiilriirliinln

H

ITTULARUI. POSTULUI

observații

de conducere

de cxcru(ie

conducere

exeenlie

7

849

s

VACANT

Asistent medical "    '

PL

ÎS

N50

OCUPAT

Administrator'

1

M -

y

N51

OCUPAT

Mauazlner

M

10

S52

TEMPORAR VACANT

Educator puericultor

M

11

853

OCUPAT

Educatorpuericultor

M •

12

N54

OCUPAT

Educator puericuitcir \ '

M- '

13

N55

OCUPAT

Educator puericuitcir    '

M ,

14

856

VACANT

Edncatorpucricuitor    *

M

15

857

OCUPAT

Educator ouericuitor '

M

16

S5N

•'    .    s

OCUPAT

Educator puericultor

M

17

X59

OCUPAT

Educator ouericuitor

M

IN

86(1

OCUPAT• •

Educator puericultor

M

19

Sfii

OCUPAT .

Muncitor calificat (Buca;ar)    1

1. '

0

20

862

OCUPAT

Muncitor calificat

1 - .

G

.......; .r~7- " V '    7 : - •• j7"7'.......“-......-- -    ......... ,'    '• • •”■

21

863

OCUPAT

Munci IOC calificau Bucatar)

11 • •

G- .

• ••' • •......•

22

864

OCUPAT

MiincitorcalificaliBucatar) ;

ii

G •-

23

S65

OCUPAT

Muttcitor calificattBucatat’l ;    <■ -

IV

G -

24

566

VACANT '

Muncitor caii licatlBuauar)    • ■:    "

0

25

867

OCUPAT

Muncilor nccaiificat    - -

0

2(i

868

OCUPAT

Infirmiera :

G

27

869

OCUPAT

... - >

Infirmiera

G

''' ......•>' ■■■■■'- '■■■.' .....' .. • /'

28

870

OCUPAT ''

Infirmiera

G

• ■ ' r-

20

871

OCUPAT

Infirmiera    :• v '    ’ -

G

30

872

OCUPAT

/........ ......•

Infirmiera

c

31

873

OCUPAT

Infirmiera .

G

■■ '■' '■. ■■■ ■'? ' ' ' '■

32

874

OCUPAT

Infirmiera

33

875

OCUPAT ',    ,

Infirmiera    3 ■

s: •„    •    S.    .......    S    •. -I.v    .

34

876

OCUPAT

infirmiera    . ...

.. . ............ ■ /

35

S77

OCUPAT -

Infirmiera    .    ■

3(i

878

OCUPAT

Infirmiera    -

37

879

OCUPAT

Infirmiera

G

38

NNO

OCUPAT ■

infirmiera    - '    '

G

39

88!

OCUPAT

Infirmiera .    ■

G

411

882

OCUPAT

infirmiera ;

G ,

41

883

OCUPAT

infirmiera    . .    .......

42

884

OCUPAT '•

Infirmiera    6    ,

43

885

OCUPAT

infirmiera    >

>14

XX6

OCUPAT

Infirmiera

45

887

TEMPORAR VACANT

Infirmiera .

46

888

VACANT

Infirmiera    ■

47

889

OCUPAT

Inpriiitor

4S

890

OCUPAT

Spaîatoreasa

49

891

VACANT

SpalaiorCasa .    ..

G'

Ccnlriil Social Mnhifmtciionnl "Micii Mngicirin"

Nr,

crt.

10 post

Stiw'iJi'ii /

Mwlalitaicu (k“

<h.‘tipare

r'ii»r(tii publică

5

£

“ .£

5 s

2.

- 25

* £ * <3

c

<5

Fiinc|ia «JiLti acliialâ

c. «

«5 5 b. o

•o £

F p

O 5.

Nivelul

studiilor

TITUI.AHUI. POSTULUI

OBSERVAȚII

dr contluterc

dr escciilîc

conducere

c&rc uție

23

014

OCUPAT

Infirmiera

O .

24

015

OCUPAT •    .

Infirmiera

G

25

016

OCUPAT

infirmiera

O

2f,

017

OCUPAT

Infirmiera

G • •

27

01H

OCUPAT

Infirmiera

G

2K

010

OCUPAT '    .

Infirmiera

G ,

29

920

OCUPAT

Infirmiera •

G

îl)

021

OCUPAT

Infirmiera    -

G

îl

țP2

OCUPAT

Infirmiera

G

32

023

OCUPAT

Infirmiera'

O .

33

024

OCUPAT

Infirmiera

G

34

025

OCUPAT

Infirmiera

G

35

026

OCUPAT ••    - - .

Infirmiera '    :    '

G • '

36

027

OCUPAT

Infirmiera

G

37

92 S

OCUPAT

Infirmiera    '

G ,

ÎS

020

OCUPAT

Infirmiera

G

39

030

OCUPAT

Infirmiera .

G

40

031

OCUPAT . :•

Infirmiera- ■.

41

032

OCUPAT

Infirmiera

G ' '

42

033

OCUPAT

Infirmiera    ■>. • - ■

G

43

034

OCUPAT

Infirmiera

G

44

035

OCUPAT , .

infirmiera    . j

a

45

036

OCUPAT

Infirmiera

0

46

037

OCUPAT, ' .

Infirmiera .

G

47

03S

OCUPAT , -

Infirmiera    t. ■

G

4S

030

OCUPAT , •.

Infirmiera . ..    /    > . .: ,

O .

40

040

OCUPAT

Infirmiera-..........- -

G

50

041

OCUPAT ’ , ’

fimiiifii-...... '    ■„

G

51

042

OCUPAT

Incrliitor . L ,, c -    - .

O

52

043

OCUPAT

fauriîlftir ■

G

53

044

VACANT

Inuriiîtnr    > ‘ ,

G

54

045

VACANT,

Inariiiiob    •    ,•    - ■. ■,

G

55

046

OCUPAT

SOalaloreasa

G

Cc ii Irul (Ir ZI pentru Educație 1 impuric "Ncgliiniță"

l

047

VACANT

Sef Centrii ,

•’v L: X, 2'ii i ÂJ&;;'

2

04S

VACANT

Medic 1/4 '    •••?• '' .'

S"

!■ 6*'<V?;7;v<r'

3

040

OCUPAT '

Asistent Social    " , . -

Practicant,    . 1

s

4

950

OCUPAT

l’siîioloc .    7"'    .

Spbciidist '

s.

5

051

OGUPAT

Piiboldo

Practicant

s

6

052

OCUPAT

Asistent medical

Principal

PL

7

053

OCUPAT ■

"Asistent medical

PL

N

054

OCUPAT

Administrator    •

M •

9

955

OCUPAT

Magaziner

M

10

056

OCUPAT

Educator    \

Principal

M

11

057

OCUPAT

Educator

Principal

M

12

95S

OCUPAT

Educator" '

M

13

050

OCUPAT

Educator

M

N

061)

OCUPAT

Educator

M

15

061

OCUPAT

Educator

M

16

962

OCUPAT

Educator

M

17

063

OCUPAT

Educator

M

IX

OH

OCUPAT

Educator

M

10

065

OCUPAT

Educator

M

21)

066

OCUPAT

Educator

M

21

067

OCUPAT

Educator

M

22

96S

OCUPAT

Mu ncitor calificat

r.

G

23

060

«CUPAT

Muncilor calificat (bucătar)

î

G

24

970

ÎJjKp&t'K .

Muncitor calificat (bucătar)

I

O

25

9 iaTIS

Muncitor calificat (bucătar)

I

G

26

«wLZSyZZ

Spălătoreasă

G

27 7

OCUPAT^    \

Spălătoreasă

G

2S /

OCUPAlfe,

îngrijitor curățenie

G

f    \

20/ i

inerțiilor curățenia

G

f" ■ AjAl 1

ji

a^@Aj =s O i

Îngriiîtor copii

a

At=

*«& m

.....

îngrijitor Copii

G

ttț

»*_ rt\ \rtSsr Z-

W

Vt

îngrijitor copii

G

fiu

DlrV^î^^fneral

Preseî


MihaM&jte’i&ANI

Ni\

crh

II) post

Structura / Mndalilatea de

ocupare

ruiiel ia publici

«

“ 5

£ "lA

e

3. <s

"3 LZ X s

e a

S 3

C n

<5

Tu neț in eoni ia finalii

ir; m

S,

~ c

6 =.

■5 T-> "3

X -

TITULARUL POSTULUI

OBSERVAȚII

(le conducere

de careul ir

conducere

execuție

3?

979

OCUPAT

ftiiîriiitor coriii

G

/ ,■? ■ '<* ; -p -

34

9St)

OCUPAT,

inurijitor copii

G

35

981

OCUPAT

fnitrijitcr copii

G

.36

982

OCUPAT

ÎPiîriîitOrcopn '

G

.37

98.3

OCUPAT '

înariîitor copîî

G

”■ \ pL ■■ ■ ■

38

984

VACANT .

lnarititor copii

G

\ VL; U'?, 'k s— .    .

,39

985

VACANT

îtKtriiitdr copii - ,    •

G

jl'f» ' '

1    [986    |    [OCUPAT    [    DIRECTOR GENERAI. ADJUNCT PROTECȚIA DREPTURILOR ADUI PILOR    [    [s    |    1    ]

Serviciul Presta ții Sociale peiilm Persoane cn lintiiticiip

1

987

TEMPORAR ocupat

Șd' Serviciu

s

2

988

TEMPORAR VACANT

Consilier

1

Supeiior

s

3

989

OCUPAT

Consilier

1

Suiierior

s

4

99(1

OCUPAI

Consilier

1

Superior

s

5

991

OCUPAT

Consilier

1

Principal

s

6

992

OCUPAT

Consilier

1

Principal

s

7

993

OCUPAT

Consilier

1

Principal

s

8

994

OCUPAT

Consilier

1

Asistent

s

9

995

OCUPAT

Consilier

1

Asistent

s

IU

99(i

OCUPAT

Kclcrent

111

Superior

M

II

997

OCUPAI'

Reieienl

]]]

Supeiior

M

12

998

VACANT

Relercnl

]])

Superior

M

Sen-ici ii 1 Management de Caz pentru Persoane Adulte

1

999

VACANT

Șd' Sen i cm

S

1

2

100(1

VACANT'

Consilier

[

Superior

s

3

1001

VACANT'

Consilier

I

Superior

s

4

1002

VACANT

Consilier

1

Supeiior

s

5

1003

VACANT

Consilier

I

Supeiior

s

6

1(104

VACANT

Consilier

1

Superior

s

7

1005

VACANT

Consilier

1

SujX'rioi

s

K

1006

VACANT'

Consilier

1

Principal

s

Serviciul Evoluare Completă pejiirir Ariu1|i

1

1007

OCUPAT

Șef Serviciu

s

1

2

10118

OCUPAT

Consilier

1

Superior

s

3

11)09

OCUPAT'

Consilier

1

Superior

s

4

101(1

OCUPAT

Consilier

]

Supeiior

s

5

103 3

OCUPAT

Consilier

]

Superior

s

6

11)12

OCUPAT

Consilier

]

Superior

s

7

1013

OCUPAT

Consilier

1

Plinei pal

s

s

1014

OCUPAT'

Consilier

I

Principal

s

9

1015

VACANT

Consilier

I

Plinei pal

s

Ocupare in eond an. 111

IU

101 (1

OCUPAT

Medie

Specialist

S

.    '.(T'vC-VT;.----™r-

11

1017

VACANT

Medie

S

12

101 s

VACANT

Medie

s

13

1019

OCUPAT

Asisicnl social :

Practicant

s

14

1020

OCUPAT

Asistent social

Principal

s

15

1021

OCUPAT

Instructor de educație

M

Serviciul Asislell|sT jt Proleelîe SoeiuliT Persoană 51 Inmilie

1

1022

OCUPAT

Sef Serviciu

s

2

1023

OCUPAT

Consilier

1

Superior

s

3

1024

OCUPAT

Consilia

!

Superior

s

4

1025

OCUPAT

Consilier

I

Superior

s

5

1026

VACANT

Consilier

1

SuiK-iior

s

G

1027

VACANT

Consilier

1

Principal

s

t le n pjPîjSet ll 1 d a i U

7

1028

JTjSWttJlAR VACANT

Consilier

1

Asislcnl

s

aMAAi.''

s

IO>T

■\ț\l ilî

Consilier

1

Asistent

s

<)

Relerent

III

Superior

M

A

HI /

(HW<4o aa\G [OCMAt \

liderei ii

III

Superior

M

*- -—

11A

jWlrtf&ia IvACANjfe \

Rdeient

III

Superior

OcupareXTeouAZj 11\

/ rtWrifîPPAljift^Șif ■^rțojltaiVlizn|ii    \    J

/    . *3*4    \

1

g.    .... .....s .1

j    1

1

j    It'onsiliei    |1 |.Superior |S    |    |    |    1    III    1

1 \ / 1

3

ți&Aîr ÎTl \    l    S    Consilia    I    S ulterior    S    ț

7

Io

J |    [Consilia    |l |Sti|>eiior |S    |    |    |    |    |    |    [    \\ rf    >^.^1Pre&


Nr,

cri.

IU post

Stmrliiru /

Modalitate;] de ocupare

Tunel hi publica

c

“ .£

£ î

c.

z 'E

± £

l-'(tnr(i;t contractuală

2 o c.

= c

X. ~

TITULARUL POST ULUI

OBSERVAȚII

de conducere

de csccnlie

conducere

cu-rutic

5

1037

OCUPAT

Referent

III

Superior

M

6

HI3S

OCUPAT

Kcftlt’Tll

III

Superior

M

7    1039

OCUPAT

Referent

III

Superior

M

K    11 (HO

OCUPAI

Referent

III

Superior

M

Serviciul Prevenire Marginiili/iirc Socială

1

1041

OCUPAT

$ef Serviciu

S

2

1042

OCUPAI

Consilier

]

Superior

s

3

] (143

OCUPAT

Consilia

1

Superior

s

4

1044

VACANT

Consilier

1

Superior

s

5

1045

VACANT

Consilier

1

Principal

s

6

1046

TEMPORAR VACANT

Consilier

i

Principal

s

7

1047

OCUPAT

Consilier

[

Prin ei pal

s

K

I04N

OCUPAT

Consilier

1

Principal

s

9

HM 9

OCUPAT

Consilier

1

Asistent

s

Serviciul Rc/-idcn(ial si lumijirc Persoane Vârstnice

1

1050

OCUPAI'

Sef Serv iciu

s

■"J

1051

OCUPAI'

Consilier

1

Superior

s

3

1052

OCUPAI'

Consilier

1

Superior

s

4

1053

OCUPAI'

Referent

III

Asistent

s

-

5

1054

OCUPAT

Re Pereni

III

Superior

M

0

1055

OCUPAT

Referent

III

Superior

M

7

1056

VACANT- ••

Asisteiit social " - .'    c . • -

s

S

1057

VACANT--

Asistent Social -    . l. -V-..-.

s

9

I05N

VACANT -

Asistent social ,    . . .

s

Locuirt|ji protejat;! **Dr. A tex un d ni Obrpgin*1

1

1059

VACANT -

Psiholog.    .-....'.

S ’ '

2

1(160

VACANT

Asistentseeial ' •    - <■..■.

S

3

1061

OCUPAT

îngrijitor :

G

Centrul de Zi "Clubul seniorilor Covăsită”

l

1062

OCUPAT

Sef Centrii

2

1063

OCUPAT .

Psiholog    -

Principal -

S

3

1064

OCUPAT

Inspector de sp. ''

I

s

4

1065

OCUPAT

Inspector de sa.    ..    >

11

s

5

1066

OCUPAT

Lucrawr social    ,

M '

6

1067

VACANT

Referent ?    '

M

7

KI6S

OCUPAT -

Ir.uriiitor curățenie

O

Adftposl dc noapte pcnlm pers o ii ne adulte

1

1060

TEMPORAR OCUPAT

Sef Centrii

S

2

1070

TEMPORAR VACANT

Inspector de sp.

IA -

S '

3

1071

TEMPORAR VACANT

inspector de sp.

I

s

4

1072

OCUPAT

Inspector dc sp.    '    -

11

s

5

1073

VACANT

Asistent medical .

Principal

PL

(i

1074

OCUPAT

Asistent medical

Principal

PL

7

1075

OCUPAT

Asistent medical

PL

R

1076

VACANT

Asistent medical

PL

9

1077

OCUPAT

Referent

IA

M

IO

I07K

OCUPAT

Administrator

II

M

11

1079

OCUPAT

Magazineri

M

12

ItWt)

OCUPAT

Lucrator social

M

13

KW 1

OCUPAT

Lucrator social

M

:    -ir    ;■ ■';

14

HW2

OCUPAT

Lucrator social

M

15

l(W3

OCUPAT

Lucrator social

M

16

KW4

VACANT

Lucrator social

M

17

10S5

OCUPAT

Muncitor calificat! Electrician)

I

O

IS

1IISI>»

OCUPAT

M u nci to r calificat (bucaiar)

I

O

*4 Â *i

10 ,

1 i S* /Vr>

CjtHiPAT

Muncitor calificat (bucătar)

I

O

/oW

z^M*0

%o


1    15*,-îs o

>’£2

<<■    . x

WeetftVG e ne rar

Nr.

ciL

II) pnsl

Sriwiui u /

Moda fi laica de

ocupare

l-'iilir|i;l publică

s

c

" o

2 2

O

Z ’Ș

tu £ "□ £

“ ,3

hînrlin contrari indii

& "Ș

h .2

-3 A q O >5 E,

3 ®

> "3 z. 3

TITULARUL POSTULUI

OBSERVAȚII

de con ducere

de cwruțic

conducere

execuție

2(1

IOXK

OCUPAT

Muncitor necnliFțaiutof kniealar) .

G

21

1IIK9

VACANT

Muncitor neealif

G -

22

1090

OCUPAT

Infirmiera

G

2.1

1091

OCUPAT

Infirmiera. .

C.

24

1092

OCUPAT

Infirmiera '

G

25

1091

OCUPAT

Infirmiera    .

G ,

26

1094

OCUPAT

Infirmiera

G

27

1095

OCUPAT

infirmiera

G

2S

1096

OCUPAT

Infirmiera

G •

29

1097

OCUPAT

Infirmiera

0'

.10

I09K

OCUPAT

Infirmiera    ..

G.

11

1099

OCUPAT ,

Infirmiera    . '■

G

32

1100

VACANT

Infirmiera -■

G

33

1,01

VACANT

Infirmiera .    ..    ..

G

34

1102

VACANT^ - ’ , •

Iniinniera ,    - ■.

G

35

1103

OCUPAT

îngrijitor\    .....•' ••••

G

36

1104

OCUPAT

lncriiitor •    .

G ,

37

1105

OCUPAT

Ingriiitor

G

3K

1106

VACANT

Iflgriiîtor-    -    . ..

G

39

1107

VACANT

Ingriiilor '

G

40

11 OS

OCUPAT

Snilîtoreasă .. .

G

41

1109

VACANT

SpâtatPreasa...

G,

Ce ii irul de asistență și supnrl iienlni integrare pe piața muncii

1

1110

OCUPAT ,

ScfCentrii ,

S

2

1111

OCUPAT

Asistent social . -    : < <

Principii :'

S'

3

1112

OCUPAT,

Asistent social .;"    ■' /

Principal'

S \    '

:--s    -'s."?■    '    •    ?'•’ <•    ■-    •••    •    's

4

1111

VACANT

Asisifciil social    . ;/

s

5

1114

VACANT

Psihologi. ' ■

s

6

1115

VACANT , ,    . -

Psiholog    ;.'    .    ’

S

7

1116

VACANT

Inspector de sp- ■' .    i.:'•    :

IA. "

s

S

1117

OCUPAT ,

InspeCtn?desp.':

ir • ’ •

s,

9

11 IN

OCUPAT

Inspector de sp. ;

s

10

1119

VACANT

Inspector de sp.    <.

s

11

1120

VACANT

Inspector de sp, ■>’' i

s

Centrul de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viapă independenții peulni personne cil di/nbililăți

1

1121

VACANT

Sef Centrii

S-' '

■”>

1122

TEMPORAR VACANT

Inspector de sp.

IA

s

3

1123

OCUPAT,

Ifipeetordesp;.'    .    \ ..

IA

s.

4

1124

VACANT    - -

Inspector despecialitate

s

5

1125

VACANT ,

Psiholog

s

6

1126

VACANT

Asistent social    .    \    : >

s

1

1127

OCUPAT

Sef Centru

S

2

112K

OCUPAT

Medic...

Specialist

S

3

1129

OCUPAT

Medic

Specialist.

S

4

1130

VACANT

Medio '

S

5

1131

OCUPAT

Asistent social

S

6

1132

VACANT

Asistent social

s

7

1133

OCUPAT

Psiholog

Specialist

s. .

S

1134

OCUPAT

inspector desp.

IA

s

9

1135

OCUPAT

Asistent medical:

Principal

s

10

1136

OCUPAT

Asistent medical

Principal

s

II

1137

OCUPAT

Asistent medical

Principal

PL

12

11 3K

OCUPAT

Asistent medical

Principal

PL

13

1139

OCUPAT

Asistent medical

Principal

PL

14

114(1

OCUPAT

Asistent medica)

Principal

PL

15

1141

OCUPAT

Asistent medical

Principat

PL

*A A Aj> "X

16

1142.x

p4tfl*4T

Asistent medical

Principal

PL

17

Ijrf) '

Asistent medical

Principal ,

PL

ÎS /

J6wMt X

Asistent medical

Principal

PL

■ ■■ —- - —.

19 Z

ocupat \

Asistent medical

Principal

PL

X zfe. ’X.

iWf

ocupițfe. A

Asistent medical

Principal

PL

f    \

;OV/T=

«KM

Asistcni medical

Principal

PL

f f A%Ăl 1

PP-IK*

Asisient medical

Principal

PL

i IvinW 1

ȘrJ>

Of?!

Asistent medical

PL

g “■*j

n VwwS-’

Asistent medical

PL

WjCI

Nr

tru

II) ])<>Sl

Sini ci lira /

M odăii la tea dc

(k lipsire

PlIIKlill publici

g

■c £

6 i

"= s

7

>îî ,2

71

tr

u

de conducere

de cxecul ie

conducere

25

1151

OCUPAT

26

1152

VACANT’

27

1153

OCUPAT

2S

1154

OCUPAT .

29

1155

OCUPAT -•

3(1

1156

OCUPAT

31

1157

VACANT

32

JISS

OCUPAT

35

1159

OCUPAT

34

1160

OCUPAT

35

1161

OCUPAT

36

1162

OCUPAT '

37

1163

OCUPAT ; -

1164

OCUPAT

39

1165

OCUPAT

4(1

1166

OCUPAT

41

1167

ocupat: ••    •

42

116X

OCUPAT

43

1169

OCUPAT

44

1170

OCUPAT • V'

45

117]

OCUPAT    ’ ',

46

1172

OCUPAT .    ;

47

1173

OCUPAT

4S

1174

OCUPAT    •    ,‘

49

1175

OCUPAT

50

1176

OCUPAT

51

1177

OCUPAT ■

52

117K

OCUPAT

2

53

1179

dCUPAT"'    •    '

54

11X0

OCUPAT -

55

11X1

OCUPAT

56

11X2

OCUPAT

57

11X3

OCUPAT '

5X

11X4

OCUPAT

59

11X5

OCUPAT '

61)

11X6

TEMPORAR VACANT

61

11X7

OCUPAT

62

11XS

OCUPAT,' ,

63

11X9

OCUPAT

64

1190

TEMPORAR VACANT

65

1191

OCUPAT .

66

1192

OCUPAT

67

1193

OCUPAT •.

6S

1194

OCUPAT

69

1 195

OCUPAT

70

1196

OCUPAT

71

1197

OCUPAT

72

1 I9X

OCUPAT

73

1199

OCUPAT

74

1200

OCUPAT

75

1201

OGUPAT

76

1202

OCUPAT

77

1203

OCUPAT

7X

1204

VACANT

79

1205

OCUPAT

Sil

1206

OCUPAT

SI

1207

OCUPAT

X2

120S

OCUPAT

X3

1209

OCUPAT

KJ

1210 ,

SfWT

s?

121-r

X6

AțWlSf

S7 /

ăsc

VA^fltNT v

XX/,

ȘW

VACANJr    \

OCVPAT&. -A

7

> / ss*

........

■fPb

In

tOIXn

1

0WJ1ÂBEÂNL1 &iUI A

r'imcl i:i conIracl milă

h •§

5

Lz £.

= —

> ■a

' T.

TITtil.AKl’1. l’OSl'l l.IH

ousiiRVA'iii

c\cc ii (ie

Masor

M

Referent ,    '

M

Administrator .

I. :

M

Magaziner ,

M

Muncitor calificat - Bocatar    -

I

0

Muncitor calificat-Bucătar

II

G

.Muncitor calificat-Bucatat

G

Muncitor calificat-lnsiaiator

1. .

G

Muncitor calificata Instalator

r: -    '

G

M uneitor calificați Fochist) ;

f

G

Muncitor necaiif    '

G

Muncitor necalif

G

.Muncilor necalif

G

Muncitor necalif

G

Infirmiera    ...

G

infirmiera

G. -

Infirmiera

G - '

infirmiera -

e

Infirmiera    . ■> *    . . .

G

Infirmiera

G

Infirmiera . ;    , > <

G

Infirmiera - -    -

G. '

Infirmiera    ... • -

G

Infirmiera . ? .

G

(nfitmiera.    -    >.    ?

G

Infirmiera - ...

G

Infirmiera. ,    .’ .    . .

G

Infirmiera    -

0

Infirmiera

G

Infirmiera ■ . ■, ■■ -

G.-

Infirmiera • ", .    • ',    > -

G

Infirmiera

G

Infirmiera- ;    .

G

infirmiera

G

Infimiicra '    -. •; . .-

O,

Infirmiera i

G

infirmiera . •

G

Infirmiera-

G

Infirmiera

G

Infirmiera . .

G

Infirmiera

G

Infirmiera    ' ■.

G

Infirmiera    <    -

G

Infirmiera

G

Infimiicra

0

Infirmiera

G

Infirmiera

G

Infimiicra

G

Infirmiera '

G

Infirmiera

G

Infirmiera

0

Infirmiera

G

Infirmiera "■

G

Infirmiera

G

Inerijitor

G

îngrijitor

G

Inerijitor

G

InErijitof

G

Inerijitor

G

îngrijitor

G

...

Îngrijitor

G

A

Ingrijilor

G

jf

Jneriiitor

G

fft

îngriji lor

G

!

Spalaloreasa

G

y

A WîBL \

Spalatoreasa

G

/ l>wAt 1

Spalaloreasa

G

■ \vJvVA 1

Spalaloreasa

G

& r\
Nr

cri.

II) |)US|

SI rircltira / Mndatilalcii de

r'iuicțiu pijhlh'ji

1

o <1 a

= — "3

z 5

£

4j

fl

-o

lumețul conirici milă

C. "eș

■5 JȘ

2 P

Nivelul

studiilor

TITULARI L POSTULUI

ORSI'.KVAȚIf

de eon duce re

de cxcrutie

«inducere

execuție

1

1219

OCUPAT

A sistem materna!

M '

2

1220

OCUPAT

Asistent matemal .

M

5

1221

OCUPAT

Asistent milemal

M

4

1222

OCUPAT

Asistent matemal

M

5

1223

OCUPAT

Asistent maternei ,

M'

6

1224

OCUPAT

Asistent materna!

M '

7

1225

OCUPAT

Asistent materna!

M

X

1226

OCUPAT

Asistent maternii

M

9

1227

OCUPAT •

Asistent materna! , - .    /    '

M

[(}

1228

OCUPAT

Asistent matemal .

M

,1

1229

OCUPAT

Asistent maternal .

M

12

123(1

OCUPAT

Asistent matemal

M

13

1231

OCUPAT'

Asistentniaiemal    -s ■

M -

14

1232

OCUPAT

Asistent niaicrrwl    . ..    . .

M’

15

1233

OCUPAT

\ ’1'' •

Asistent matemal    ,    . .

M. -

16

1234

OCUPAT.

Asisiteni inaiemal -■    ......

M

17

1235

OCUPAT - '

Asistentmatemal

M . ,

18

1236

OCUPAT •    •    •

Asistentlmatenial :

M

19

1237

OCUPAT    .

Asistent maferrtâl

M-

2(1

1238

OCUPAT .    ■> .

Asistcntmatemal    -    ,

M ?

21

1239

OCUPAT

Asistent matemal

M- .

2*>

1240

OCUPAT' -

Asistent initeriiiit'.

M. -

23

1241

ocupat ;

Asistent matemal ’

M .

24

1242

OCUPAT

Asistent matcrnSt

M -

25

1243

OCUPAT

Asistent matemal -

M

26

1244

OCUPAT

As is terii maternii

M

27

1245

OCUPAT ’ .

Asistent matemal

M

28

1246

OCUPAT -

Asisientmatemal -

M

29

1247

OCUPAT . .

Asiitent materilal

M

31)

1248

OCUPAT .

Asistent matemal    - . .

M

31

1249

OCUPAT

Asistent materna! -

M -

32

1250

OCUPAT

Asistent maternii

M

33

1251

OCUPAT

Asistent matemal

M ’

34

1252

OCUPAT .

Asistentmatemal

M

35

1253

OCUPAT .

Asistent matemal    .

M

36

1254

OCUPAT

Asistent materna!

M

37

1255

OCUPAT -

Asistent maternii : •

M'

38

1256

OCUPAT

Asistent matemal

M

39

1257

OCUPAT

Asistent matemal    > . /

M

4(1

1258

OCUPAT -

Asistent matemal

M

41

1259

OCUPAT

Asisientmatemal

M

42

1261)

OCUPAT

Asistentniaiemal

M

43

1261

OCUPAT

Asistent matemal    ■

M ’

44

1262

OCUPAT .

Asistent matemal' .

M

45

1263

OCUPAT .

Asistent materna!

M

46

1264

OCUPAT .

Asistent matemal

M

47

1265

OCUPAT

Asistent matemal

M

48

1266

OCUPAT

Asistent materna! ■

M

49

1267

OCUPAT

Asistent matemal

M

50

1268

OCUPAT

Asistent ttiatemaî

M

51

1269

OCUPAT

Asistent maternii

M

52

1270

OCUPAI'

Asistent matemal

M

53

1271

OCUPAT

Asistent matemal

M

___

54

1272

OCUPAT

Asistent matemal

M

55

1273

OCUPAT

Asistent matemal

M

56

1274^

Asistent matemal

M

.....

57

oetfiiJAîX

Asistent matemal

M

5S ,

iw"

îkațțRW \

Asistent materna!

M

5» /

£

OCUPAT    \

Asistent matemal

M

/ <3Bg \

Wl/J

OCUPATĂ X

Asistent matemal

M

11 yu'in'

!>y f"

lC*>45

Asistent matemal

M

( iwJUU

h ZzW/pCt

Asistent matemal

M

\ tSS/Jw J

ic

î fcggâBi

Asistent matemal

M

*» <&. n\ \M3p /

3 l «S?®L

......

Asistent matemal

M

Nr.

CJt

1!) |K(st

Slrticl ura / Modalitatea (Ic oc uf Lire

I tiiKpa publică

1

Grad

profesional

n

*

l'Tnic(ia contractuală

II

Nivelul

studiilor

IIIULARCI. I'OSIILIU

OBSERV ,V|I 1

di1 conducere

tiv v\cc li (ir

conducere

cwrufiv

65

12X3

OCUPAT

Asistent maternal

M

66

12X4

OCUPAT -.

Asistent matemal

M '

67

12X5

OCUPAT

Asistent maternal

M

6X

12X6

OCUPAT

Asistent matemal.

M

69

12X7

OCUPAT

Asistent matemal

M

7(1

I2XX

OCUPAT

Asistent maternal    •

M

71

12X9

OCUPAT

Asistent matemal

M

72

1290

OCUPAT

Asistent maternal ' -

M

75

1291

OCUPAT

Asistentmatemal

M

74

1292

OCUPAT

Asistent maternal

M '■

75

1293

OCUPAT

Asistent matemal    :

M ,

76

1294

OCUPAT

Asistent materna)    /<

NT' ■

77

1295

OCUPAT. ,

Asistentmatemal

M ' '

7S

1296

OCUPAT '

Asistent materna! ,    ,

M

7')

1297

OCUPAT ' -

Asistent'materna! /    ... ni :

M

KH

I29K

OCUPAT

Asistent materna!    .    ... '. ;

M •

R1

1299

OCUPAT

Asistent maternal

M

X2

1301)

OCUPAT "'

Asistent matemal    ■

M

X3

1301

OCUPAT '

Asistent matemaT

M

X4

1302

OCUPAT '    ~

> ■ ;

AsistentroatemaL . ,

M

s ' "'    •'    7 • '7 '• ••    7    ''

S5

1303

OCUPAT    .

Asistent maternal ■;    ' ' ?

M- •, ,

7 /■    .■    • 7    7 ' '    ■;

S6

1304

OCUPAT 5

Asistent miteriial-    /.    ' ’

M

; :■ ■ '•'••.-"•7    ■'    ;

X7

1305

OCUPAT ,

Asistentmatemal ■■..■■■■

M-'    '

XS

1306

OCUPAT '' •

■ -    ■.7.    '

Asistent matemal - '

M

X9

1307

OCUPAT- ' ' ,    - ,

Asistent materna! - .    ~    ,

M

9l>

130S

OCUPAT .

Asistent matemal •

M.,: '

91

1309

OCUPAT .

: 7.•77 .    • •

Asistent iiiaternal .

M

92

1310

OCUPAT    - .

Asistent materna! ■.

M '

93

1311

OCUPAT

Asistent materna!

M '

94

1312

OCUPAT

Asistent matemal    /    /

7' 7•

W

.7.;. ■■    '■ .

95

1313

OCUPAT

Asistenimatemal    . ?

W

9(>

1314

OCUPAT ,

Asistent maternal >.

M

.' ■ :

97

1315

OCUPAT ‘

Asistent maternal

M

9S

1316

OCUPAT

Asistent matemal    .

M

99

1317

OCUPAT

Asistent maternal ~

M •

109

I31X

OCUPAT .

Asistent mitemaj    •

M.

1(11

1319

■ - 1

OCUPAT •

Asistenimatemal t    5

M

102

1320

OCUPAT

Asistent matemal ■ /■

M

103

1321

OCUPAT

Asistent iliatema), ■■■-/■

M '

nu

1522

OCUPAT

Asistentmaternal

M

105

1323

OCUPAT . -

Asistent materna!

M

106

1324

OCUPAT

Asistent materna!    -

M

107

1325

OCUPAT

Asistent materna!

M

105

1526

OCUPAT

Asistent materna! -

M

1119

1327

OCUPAT

Asistent materna!

M

1 10

I32S

OCUPAT

Asistent maternal

M

111

1329

OCUPAT

Asistent matemal

M

112

1530

VACANT

Asistent matemal

M

113

1331

VACANT

Asistent matemal

M

114

î 552

VACANT

Asislfent matemal

M

115

1333

VACANT

Asistent matemal

M

116

1334

VACANT

Asistent matemal

M

117

1335

VACANT

Asistent materna!

M

11R

1336

VACANT

Asistent matemal .

M

119

H57

VACANT

Asistent matemal

M

:

120

.1

Talant

Asistent matemal

M

//

121

Asistent matemal

M

ffi.

__

122 y

AOStS

_

Asistent maternal

M

>-/r

VAffANT \

Asistenimatemal

M

43$5, r

........

VACANT X

Asistent matemal

M

f IahLAI 1

i/2A^

Asistent materna)

M

i timW i

Sfi

' Zadar*

m£CANiî5<*j

3

Asislcnl materna)

M

\ VrlMr /

lip.

5&WNTHU I

Asistent maiemai

M

lO

; oA\âz X’rJ

(I2K

1 frt

iiȘm

$81

sSS^ntJsî* i

Asistent matemal

M

va

Nr.

tr(.

II) puși

Siruciiimt Mndalilutrn de OCUpftl'C

l unci iii piditică

i ttE1J 1

Si

i

ShctnJ

studiilor

ii

î

l'tmcliii mirt rari indii

F

F

u

2

II

TITULARII!. POSTULUI

oiisi:r\ Am

(Ic conducere

de cxmtlîc

curuLuctrc

cercul ic

129

1347

VACANT

Asistentroatctnal

M'

1 .'<)

1148

VACANT ,

Asistent tnOtemai ,

M

i

1149

OCUPAT

Asislenl personal

G

2

1150

OCUPAT

Asistent personal

0'

,3

1151

(XHJPAT

Asistent personal

G

4

1352

OCUPAT

Asistent personal

G

5

1151

OCUPAT •

Asislent personal ; i

G

6

1154

OCUPAT

Asistent personal

G

7

1155

OCUPAT

ASistenlpersdisat \

0

8

1156

OCUPAT

Asistent personal:

9

1157

OCUPAT

Asistent personal    .    ,    4 . -

10

1158

OCUPAT

Asistent personal

11

1159

■■ ■

OCUPAT

Asistent personal    -    >

•    •/.    : s .    - • s 7    ,7;.

12

1160

OCUPAT ,

Asistent personal

13

1161

OCUPAT

Asistent personal    .    ....

G -

14

1162

OCUPAT

Asistent personaj ’

G

7..’ 7    •    7' "■-7 .    • 7Y

15

1161

OCUPAT

Asistent personal

1b

1164

OCUPAT -

-F

7.^7----- . - -

Asistent personal

17

1165

OCUPAT    '

Asistent petsonal

18

1166

OCUPAT

Asistent personal

19

1167

OCUPAT '

7* '' // ;

Asistați personal

■. - '7'.    <    " ■ ’ ■■■''    . ■' ;    <    ■    -7' ■

20

1168

OCUPAT

Asistent personal

21

1169

OCUPAT

Asistent persana! -

22

1170

OCUPAT'

Asistent personal

■7./    . 7X:

; -'7 : •    ' -.7"

2.1

1171

OCUPAT.

Asistentpersonal

24

1172

OCUPAT

Asistent personal - ;

O 7.

7 . „.7-    7    v .

25

1171

OCUPAT .

Asistent personal

26

1174

OCUPAT

Asistent petSontd. ; . ;

27

1175

OCUPAT

Asistent personal -

28

1176

OCUPAT

Asistent personal

29

1177

OCUPAT

Asislenl personal

.11)

1178

OCUPAT

Asistent personal

0

11

1179

OCUPAT

Asistentpersonal < ...

0

32

118(1

OCUPAT

Asistentpcrsonal

G

11

1181

OCUPAT’ .

Asislenl persana!

G

14

1182

OCUPAT ,

Asistent personal

G .

35

1181

OCUPAT ■

Asîstentpersonai

G F

16

1184

OCUPAT

AsistentpersOnat

G ,

17

1185

OCUPAT

Asistentpersonal '    : . 4

G

18

1186

OCUPAT

Asistent personal

G

19

1187

OCUPAT

Asistent peisonal

G

4(1

1188

OCUPAT

Asistent petsonal

G

41

1189

OCUPAT.

Asistent personal    -

G

42

1190

OCUPAT

Asistent personal :

0

41

1191

OCUPAT

Asistent personal . .

G

44

1192

OCUPAT

Asistent personal

G

45

1191

OCUPAT

Asistent personal

G

46

1194

OCUPAT

Asistent persani!

G

47

1395

OCUPAT

Asistent personal

G

48

1196

OCUPAT

Asistent personal

G

J9

1197

OCUPAT

Asistent persotial

G

50

1198

OCUPAT

Asistent personal

G

' 1'

51

13.99**'

.OCUPAT

Asistent personal

0

IA A Ai* X

urna

ggUPAI

Asistent personal

G

Unjiț

i3-LW<

Asistent personal

G

_

Asislenl personal

G

ff 5

irt

OCJJPAA

Asistent personal

G

f    ■

O&fPAT A

Asistent personal

G

/ r£iZu« \

Asislenl personal

G

f VaIlaI i

.ș£t,

Asistent peisonat

G

i wirtV 7

rf>ClI&î»

Asistent personal

G

\    t -

Asistent petsonal

0

tlkC

-

Asistent personal

G


PresecMih;


I -

îneral^


î^iaWR^ANl


Pres>


S3?{y&y3


Min


^a^rteu-R^ANUPress


Ne.

ITL

II) piisl

Siructura /

Mthtalihi teii d<?

ocupare

t uiu l in puldîrii

■c ©

2 5 p cu

= 5

C 5

4j

F*

£

Funcția con 1 rac (ii a tă

£ *5 ■B .£

3 £

(J CU

Nivelul

studiilor

iTiiiLAitui. posti ii.u 1

ORSIJtVA l’U

de conducere

tk cxcculic

cm, duce re

flecul ie

62

1410

OCUPAT

Asistent personal :

G

6,1

,411

OCUPAT’ • ’

Asistent personal

G

61

1412

OCUPAT

Asistent personal

G

65

1411

OCUPAT

Asistent personal

G '

ftfl

1414

OCUPAT . -

Asistent personal

G ,    -

67

1415

OCUPAT'

Asistent personal

G

68

1416

OCUPAT

Asistent personal „ -

G

69

1417

OCUPAT .

Asistent personal

a

71)

1418

OCUPAT

Asistent personal    • - .

a

71

1419

OCUPAT    ' t

Asistent personal ,

G <•

72

1420

OCUPAT

ASistetit personal

G , '

73

1421

OCUPAT

Asistent personal

G

74

1422

OCUPAT ' • • .

Asistent personal ’

G .

75

I421

OCUPAT

Asistent personal '

0

76

1424

OCUPAT

Asistent personaj

G

77

1425

OCUPAT

Asistentpeisonal, ,■ :    : — -

G

78

1426

OCUPAT -    -

Asistent personal    <

G

79

1427

OCUPAT , ' -    '    .

Asistent personal ...

G

SO

1428

OCUPAT    , , '

Asistent personal    " .. ~t

G; "

81

1429

OCUPAT

Asistent petsonaj >    ■:■■■ • .

G

82

1410

OCUPAT •    ;

Asistent personal    '

G

81

1411

OCUPAT

Asistentpersonal

O „

84

1412

OCUPAT

Asistent personal    > r

G

85

1411

OCUPAT

Asistentpersonal    •

G

K6

1414

OCUPAT.

Asistent personal

G

87

1415

OCUPAT

Asistentpersotwl •

G '

88

1416

OCUPAT

Asistetitperaona!

G , ,

89

1417

ocupat : ,

Asistent peitsdnal

G

90

1418

OCUPAT

Asistentpcrsonal    .<...

G

‘Jl

1419

OCUPAT

Asistentpersonal    - - '

ac

92

1440

OCUPAT'

Asistent peisbneV    ■<    :

0 ,

91

1441

OCUPAT

Asistent personal ■\

G

9-1

1442

OCUPAT

ASiSierit personal' :

G •’

95

1441

OCUPAT ,

Asistent petSonal

a

96

1444

OCUPAT •

Asistent Personal    ’

G '

97

1445

OCUPAT

Asisler.l personal

G

98

1446

OCUPAT

Asistent persanei,    \    '

G -

99

1447

OCUPAT

.>    ’    •    s .    .1

Asistent personal

G

UHI

1448

OCUPAT

Asistent personal

G

i ni

1449

OCUPAT

,..: ,. ..

Asistent personal -

a

11)2

1450

OCUPAT

Asistent personal

G

IUI

1451

OCUPAT •

Asistent personal

G

11)4

1452

OCUPAT

Asistent personal

G

11)5

1451

OCUPAT

Asistent peisonal

G

lt)6

1454

OCUPAT

Asistent petsonal

G

107

1455

OCUPAT

Asistent personal

G

ins

1456

OCUPAT

Asistent personal

G

109

1457

OCUPAT

Asistent personal

G

1 IO

1458

OCUPAT

Asistent personal    :    -

G

III

1459

OCUPAT

Asistent personal

G

112

1460

OCUPAT

Asistent personal

G

III

146)

OCUPAT

Asistent petsonal

0

114

1462

OCUPAT

Asistent personal

G

115

1461

OCUPAT

Asistent personal

0

11(«

I4(U-*

OCUPAT

Asistent personal

G

117 .

yon/g

QCHCAT

Asistent personal

G

'»<aq—

WtîPÎfcr

Asistent personal

G '

-

W”.

Asistent personal

G

zz*

/ i^T,

^\jin '

O6TIPAT \

Asistent personal

G

OCU£»T \

Asistent personal

G

/ \

Asistcnl personal

G

f lĂiMH 1

p lO

mai

Asistent petsonal

G

1 1 vM)19 J

ai©

wig

Wui^n î

Asistent personal

G

\ vjJSw /c/

'SS

Asistent personal

G

—-V

Nr.

crL

il) |K.S(

S( nici ura / Modalitatea du

ocupare

l'nnrfut p li Micii

" 5

2 3

° £

S.

Z ~

-= •"

)R

Fimcțin cond iif 1mtl:’i

PI

- e

L. Q

£ p

U E.

“ .2

■țj :z

X

z 5

rtruLAKvi. pustiii.ut

OBSIUO A'l II

du COIldlICLTe

de execuție

conducere

(■veridic

126

1474

OCUPAT

Asistent personal / ■ '    -

G

127

1475

OCUPAT

Asistent peisoita!

O

I2S

1476

OCUPAT

Asistent personal    .

G

126

1477

OCUPAT

Asistent personal

G

1.10

I47X

OCUPAT

Asistent personal

G. ■

11!

1470

OCUPAT

Asistent personal

G ' '

112

14X1)

OCUPAT

Asistent personal

G

111

14S1

OCUPAT

Asistent personal

G

11-1

14X2

OCUPAT •

Asistent personal

G

115

14X1

OCUPAT    ' '

Asistent personal:    ■

G

116

14X4

OCUPAT

Asistent personal •;    " ,

G

117

NS5

OCUPAT

Asistent personal    ; -

G

I1R

14X6

OCUPAT

Asistent personal

0

110

14X7

OCUPAT

Asistent personal .    ,

G ■

NO

14XX

OCUPAT '

Asistent personal    ~

G

NI

14X0

OCUPAT

Asistent personal ■ , ■

G

142

1400

OCUPAT ’

Asistent personal

G "

' '' ■

NI

1401

OCUPAT'

Asistent personal    .    .

G '

144

1402

OCUPAT

AsistenipersOnal    - '    •

G.

N5

1401

OCUPAT -

Asistent perse trei

G "

146

1404

OCUPAT

Asistent personal    ■ ■

G

147

1405

OCUPAT

Aafc'fcnt'pereOnal ,    .    .

G

NS

1406

OCUPAT

Asistent persana!    . .

G •

NO

1407

OCUPAT

Asistent personal

G

150

I40K

OCUPAT

Asistent personal

G'

151

1400

OCUPAT

Asistent personal.

G

152

1500

OCUPAT

Asistent personal

G- .

151

1501

OCUPAT ,    , ,

Asistent personal    ...

G

151

1502

OCUPAT. ■

ASistentperSona!

G •

'. ■ ■' . ' ■> />.

155

1501

OCUPAT. ~

Asistent personal    ■:

G '

156

1504

OCUPAT

Asistent personal .

G

157

1505

OCUPAT

Asistent personal

G

I5S

1506

OCUPAT

Asistent personal : ,

G ' •

150

1507

OCUPAT

Asistat personal

G .

160

I50S

OCUPAT

Asistent personal    ■

G

161

1500

OCUPAT

Asistent personal -

G

162

1510

OCUPAT

Asistent personal

G

161

1511

OCUPAT

Asistent personal    -

G

IM

1512

OCUPAT

Asistent personal    -

0

165

1511

OCUPAT

Asistent personal

G

166

1514

OCUPAT

-

Asistent personal

G

167

1515

OCUPAT

Asistent personal

0

I6S

1516

OCUPAT

Asistent personal

G

160

1517

OCUPAT

Asistent personal

G

170

15IX

OCUPAT

Asistent personal

G

171

1510

OCUPAT ,

Asistaiț personal

G

172

I52U

OCUPAT

Asistent personal

G

171

1521

OCUPAT

Asistent personal    •

G

174

1522

OCUPAT

Asistent personal

G

175

]52X

OCUPAT

Asistent personal

G

176

1524

OCUPAT

Asistent personal

G

177

1525

OCUPAT

Asistent personal

G

I7X

1526

OCUPAT

Asistent personal

G

170

1527

OCUPAT

Asistent personal

G

ISO

1525

OCUPAT

Asistent personal

0

^nfM/77

ÎS 1

l$2<fS

ZSUTE

_

Asistent personal

G

1S2

' m Un i

..............

Asistat personal

0

--jn

V^'-■-

!5.Z

Asistent personal

G

9<dirt.

ocUESf \

Asistent personal

a

/W

• ><

OCUPAT-    \

Asistent personal

G

j

scupa^ ț

Asistent personal

G

| |

dS7

55350

Asistent personal

G

ț WțTw 7

iG3 <

rofaUoj....

Asistent personal

G

- -X v«r

ilffl

TTT

Asistent personal

G

—..................-

Nr.

tll,

11) [11151

Slrucliirat Modalilatca de

ne ti pa i e

Furiei in public st

5

“ 5

s

~ £ a.

"5 5 *? îz

X —

£?

>eț

C 1

c;

r;

de conducere

de execuție

conducere

190

1515

OCUPAT

191

1519

OCUPAT

192

1540

OCUPAT•

191

1541

OCUPAT

194

1542

' v .. .

OCUPAT

195

1541

OCUPAT

196

1544

OCUPAT

197

1545

OCUPAT

19K

1546

OCUPAT .

199

1547

OCUPAT

200

1545

OCUPAT

201

1549

OCUPAT.

202

1559

OCUPAT

20.1

1551

OCUPAT

29-1

1552

OCUPAT .

205

1551

OCUPAT '.

206

1554

OCUPAT

207

1555

OCUPAT' '

21)5

1556

OCUPAT

209

1557

OCUPAT ' • ■ . ‘

210

1555

OCUPAT •

211

1559

OCUPAT .

■' ? < ■■ '''''

212

1560

OCUPAT    ,.

211

1561

OCUPAT

219

1562

OCUPAT

215

1561

OCUPAT    . .

216

1564

OCUPAT

217

1565

OCUPAT

215

1566

OCUPAT

219

1567

OCUPAT ’

220

1565

OCUPAT

221

1569

OCUPAT

2“>2

1570

OCUPAT

221

1571

OCUPAT

22-1

1572

OCUPAT

225

1571

OCUPAT

226

1574

OCUPAT    ' ‘ '

^27

1575

OCUPAT

1576

OCUPAT

229

1577

OCUPAT

210

1575

OCUPAT

211

1579

OCUPAT

Olp

155(1

OCUPAT

23?

! 561

OCUPAT

219

1552

OCUPAT

235

1551

OCUPAT

216

I5S4

OCUPAT

217

1555

OCUPAT

215

1556

OCUPAT

239

1557

OCUPAT

240

1555

OCUPAT

241

1559

OCUPAT

242

1590

OCUPAT

241

1591

OCUPAT

244

n n f    **

■OCUPAT

•t+’n-f/Jț

OCtfoAT

Xt\'

>5%°!

^lN34S>Zț

;mA\

Jț<%

QOUSiTS

âsra

O'MfAT \

OCUUfrT \

25®

■QCUg&T t

3 599 |

bCUfSSOD î

-ifSp

îfeo{

flttienn i

<

W-

&us^/

14NGUI

l'itiicpii curUnicliiaKi

«ț »«

]_ £

■S

.? £ w C_

*3 _E

* !

TITULAIttJI. I’OSTIH.UI

OKSl liVA | l 1

(AVClIțlC

Asistent personal ,•    <

G

Asistent personal

C-

Asistent personal

G '

Asistent personal

G

Asistent personal

G .

Asistent petsonal    :

G

Asistent personal

G

Asistent personal    -

G

Asistent personal    :

G '

Asistent personal

G

Asistenlpersonal ■    -

G -

Asistent personal <

G

Asistent personal :    >

G

Asistent personal . '    <

G

Asistent personaj ■

G

ASisteritpersonal < ? -    A,

G

AsistenlperSona] ■■ ■'.

G

Asistent personal

G

Asistentpersonal' -'

G

Asistent-personăi

G '•

■Asistent personal o

G '

Asfeteot personal A-:    ■ ■■ ■;■ , ,

G

AsiSteittpersonal ' A.

0 .

AsisteniperSOnat A . \A '    \

G

Asistent personal A A

G

AsiStent’petsoiial. -

G ' .

AsistOnf personal •:

G

Asistentpertonal :,

G,

AsisientpcrsOnaiA ..

G

ASisteritpereonal .

G ‘

Asistent personal A

G

Asistent personal    A

G

Asistent personal

G

Asistent personal A    : ,

G '

Asistent personal    '

G

Asistent personal A

C‘

Asistent personal

G

Asistent personal    A ■ . -

G

Asistent perional-

0

Asistent personal

G

Asistent'peiSOflat A

G

Asistent personal

G

Asistent personal

G

Asistent personal

G

Asistent petsonal '

G .

Asistent personal

G

Asistent personal

G

Asistent personal

G

Asistent petsonal

G

Asistent personal

G

Asistent personal

G

Asistent petsonal

G

Asistent petsonal

G

Asistent personal

G

Asistent personal

G

^^7 «st A Al t T*

Asistent personal

0

Asistent personal

G

Asistent personal

G

Asistent petsonal

G

Asistent personal

G

f w£B«i A

AstslcnL personal

G

| I<^Al 1

Asiswnl personal

G

1 Ivțftll 1

Asistent personal

G

Asistent petsonal

G

Presî

Fiiur(iii corn rafinată

g-s

c -2

ai

3 _£

Z “

TITtlLAItt'l. I’OSTU.ltl

OltSFItVATII

execut ic

Asistent personal

G

Asistent personal

G

Asistentpersonal

G

Asistent personal -

G

Asistent personal

o -

Asistent -personal'

G

Asistent personal    - -

G

Asîitent personal

G

Asistent personal

G

Asistent personal;

G

Asistent personal

G

Asistent personal -    ”•..

o ;

Asistentpersonal '    ■ ■    ■'

G

Asistent personal .    •'

G- ,

Asistent personal .    <

G-

Asistent pasOiiâl '

G

Asistent-pereonal -

G '

Asistent personal > -

G

Asistent personal

G '

Asistent personal

GF -.

Asistent personal

G"

Asistent personal : ' :

G

Asistent pereonal - ?

G- -

Asistcrttpersanaî

G

Asistent personal    . 1    - .

G

Asistent personal. . ,    ■

G - -

Asistent pereonal- ■-    . -

G

Asistent personal

G '

Asistent personal

G

Asistent personal    -

G

Asistent personal

G

Asistent'personal-.

G

Asisteâtpersonal'

G

Asistent personal

G

Asistent personal

G

Asistent personal

G

Asistent personal    ;

0

Asistent personal

G

Asistentpersonal ■ ■

a

Asistent personal

G r

Asistent petaonai

G

Asistent pcts'dhil'

G

Asistent personal

G

Asistent personal    -

G

Asistent petsonal

G

Asistent personal

G

Asistent personal

G

Asistent personal ;

G

Asistent personal

G

Asîsifcnt personal

G

Asistent personal

G

Asistent personal

G

Asistent personal

G

Asisten t personal

G

Asistent personal

G

sZ''' »* Â Af

Asistent personal

G

Asistent personal    -

G

zi

Asistent personal

G

Asistent personal

G

JL

Asistent personal

G

f    \

Asistent personal

<1

/ IaMĂI 1

Asistent personal

G

1 îvtnV i

Asistent personal

G

Asistent treisonai

G

-

x sf Ox ''JbA jZl

Ni*.

cri.

li) post

Slnidiun / Mnilalitalnr (Ic ocupj rc

l’uiirliii public:!

1

c

■a o

2

r t £

£

St

- 4o

c 75

(3

Kuncțu conirnrtuiifâ

îf c

£ 1.

3

TITTII.AIUII, POSTIT.UI

OHSEltVA'l 11

de conducere

(Ir r\rni(î('

conducere

execuții*

3IK

1666

OCUPAT

Asistent personal :    ' -

a

319

1667

OCUPAT

Asistent personal    ■ ,

0' •

32(1

1668

OCUPAT -

Asistent personal :

G

321

1669

OCUPAT

Asistent personal

G

322

1670

OCUPAT - .    -

Asistent personal ,

G

323

1671

OCUPAT

Asistent personal

G

32-1

1672

OCUPAT

Asistentpersonat ..    ■    -

a

325

1673

OCUPAT '

Asistent personal .

G

326

1674

OCUPAT

Asistent personal

G .

327

1675

OCUPAT

Asistent personal

G

328

1676

OCUPAT

Asistent personal

G

329

1677

OCUPAT

Asistent personal

G -•

330

1678

OCUPAT

Asistent personal '    3

0

33!

1679

OCUPAT

Asistent personal    • '    - ,    .

G    •

332

1680

OCUPAT -

Asistent personal •

G

333

1681

OCUPAT

Asâsterrt'petSortal

G

334

1682

OCUPAT

Asistent perSorial : .< -

C .

335

1683

OCUPAT

Asistentpersonal

G

336

1684

OCUPAT'    ,    1

Asistent personal ■ ■ ■    • . .

G -•

337

1685

OCUPAT - ? .

Asistent peiSânal-.

G-

338

1686

OCUPAT '    '

Asistw personal.

G

33‘,

1687

OCUPAT

Aslstsitpersonal

G

340

1688

OCUPAT

9 ■ ■■

Asistenlpersonal

G

341

! 689

OCUPAT, '

Asistent personal    .

G

342

1690

OCUPAT

Asistent personal

G

343

1691

OCUPAT

Asistentpersonal \    /

G' .

344

1692

OCUPAT

Asistent personal -

G

345

1693

OCUPAT , ,    .

Asistent personal - ..

G." •

346

1694

OCUPAT '

Asislenl personal

G

347

1695

OCUPAT

Asistent personal

G , '

34S

1696

OCUPAT

Asistentpersonal

G

349

1697

OCUPAT

Asistent personal

G -

350

1698

OCUPAT

Asistent personal

G

351

1699

OCUPAT

Asistent personal :

G

352

1700

OCUPAT .

Asistent personal.. . '

G

353

1701

OCUPAT'

Asistentpersonal <    ■

G’ , ■

354

1702

OCUPAT

Asistent personal    -    '

G - -

355

1703

OCUPAT

Asistent personal

G

356

1704

OCUPAT -

Asistent personal 3    . -

G

357

1705

OCUPAT

Asistent petsona)

G

358

1706

OCUPAT

Asistent personal .;

G

359

1707

OCUPAT

Asistent personal    :

G

3(>0

1708

OCUPAT

Asistent personal

G

361

1709

OCUPAI'

Asistent personal

a

362

i 71(1

OCUPAT

Asistent personal

G

363

1711

OCUPAT

Asistent personal

G

3 64

1712

OCUPAT

Asistent personal    .

G

365

1713

OCUPAT

Asistent personal

G

366

1714

OCUPAT

Asistent personal

G

367

1715

OCUPAT

Asistent personal

a

368

1716

OCUPAT

Asistent personal

G

369

1717

OCUPAT

Asistent personal

G

570

1718

OCUPAT

Asistent personat

a

371

1719

OCUPAT

Asistent personal

G

372

1720 ,

OCUPAT

Asistent personal ’.

0

373

3n/7/

_

Asistent personal

0

W/

W:

wwr

Asistent personal

G

# T*

Asistent personal    •

G

oo&m \

Asistent personal

a

OCUPAT V

Asislenl personal

G

AÎ8<

OCUPAT

Asislcnl personal

a

1 i*Jni

©CUtfk 1

Asistent personal

G

V vCvflf

0C0P5Î Jj 3

Asistent personal

G

L    Jk xAir JPresedr■o0,fD

X

QJ

hJ

oT

X

H

Nr.

erh

II) post

Stl'lietura /

Moda lila (ca de ocupări*

r'mir|ia piilrtirâ

s

î*3

*3 £

f * £

O

z 3

* £

»«

■o

6

Eiiiietiii eom estet un lâ

>re

ST =

k, o

Jr r- c

W £.

*s _C "v £

z 3

TTTUI.AKUL POSTUMII

OBSERVAI II

de conducere

de eieeutie

<'(H1 tllKl'fV

execut ic

446

1764

OCUPAT ,

Asistent personal •    :•    :

0

447

1765

OCUPAT

Asistent personal

G

-m

1766

OCUPAT

Asistent personal : , ' .

G

44‘J

1767

OCUPAT

Asistent personal    ‘ •' ' .,

G

451)

1768

OCUPAT. .

Asistent personal

G

451

1746

OCUPAT

Asistentpersonal -

G

452

1K(HJ

OCUPAT

Asistent personal    .

G

45.1

1801

OCUPAT

Asistent personal. ?

G

454

1S1I2

OCUPAT

Asistent personal    .. ..