Hotărârea nr. 70/2018

Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliul General al Municipiului București în vederea reparării de către Sectorul 4 al Municipiului București a trotuarelor aferente Căii Șerban Vodă, de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 4, aflate în administrarea C.G.M.B-Administrația Străzilor


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliul General al Municipiului București în vederea reparării de către Sectorul 4 al Municipiului București a trotuarelor aferente Căii Șerban Vodă, de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 4, aflate în administrarea C.G.M.B-Administrația Străzilor

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. P.7.3/329/28.03.2018, întocmit de către Direcția Investiții și Achiziții Publice;

Ținând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 254/29.05.2008 privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din Municipiul București și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 235/2005, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin (2) lit, f) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se solicită acordul Consiliul General al Municipiului București în vederea reparării de către Sectorul 4 al Municipiului București a trotuarelor aferente Căii Șerban Vodă, de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 4, aflate în administrarea C.G.M.B-Administrația Străzilor.

Art 2. Cheltuielile pentru lucrările de reparare a trotuarelor vor fi suportate din bugetul Sectorului 4 al Municipiului București.

Art.3. Se împuternicește Primarul Sectorului 4, prin Aparatul de specialitate al Primarului, sa efectueze toate demersurile în vederea derulării lucrărilor de reparații a trotuarelor aferente Căii Șerban Vodă.

Art.4 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Aparatul de specialitate al Primarului sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.03.2018.


Nr. 70 /30.03.2018