Hotărârea nr. 7/2018

Hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4 și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18,Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4 și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 ;

Raportul de specialitate al Direcției Resurse Umane nr. P.4/1/107/29.01.2018;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 6453/2018 conexat cu nr.

6207/2018 și cu nr. 2688/2018;

Avizul Comisiei Locale de Ordine Publică a Sectorului 4;

A

In conformitate cu prevederile:

art. 2 alin.(3), art. 99, art. 100, art.107, art. 112 din Legea nr. 188/1999 privind Satutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii Poliției locale nr. 155/2010, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

art. III din Ordonanța de urgență nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

Legii 273/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind finanțele publice locale;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(3), art. 81 alin.(2) lit. e) și ale art. 115 alin.(l) lit.

b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă reorganizarea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4 din serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Sector 4, în structură organizată ca direcție generală în cadrul Aparatului Primarului Sectorului 4.


Art. 2 Se aprobă Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, conform Anexelor nr.l,nr.2 și nr.3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre intră in vigoare la data de 15.04.2018.

Art. 4 (l)Predarea-primirea bunurilor aflate în patrimoniul și administrarea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4, respectiv a litigiilor aflate pe rolul instanțelor, a contractelor în derulare, a arhivei precum și a altor documente rezultate din activitatea acesteia, va fi realizata până la data de 15.04.2018 de către comisii constituite prin dispoziția Primarului Sectorului 4.

(2) Creditele bugetare rămase neutilizate până la data de 15.04.2018, vor fi retrase prin rectificare bugetară.

Art. 5. Primarul Sectorului 4 stabilește prin dispoziție condițiile specifice de ocupare a funcțiilor vacante din cadrul Aparatului de Specialitate și poate transforma funcțiile vacante în funcții de aceeași categorie, dar cu altă denumire sau în funcții de nivel inferior sau superior, fără a afecta fondul de salarii.

Art. 6 Până la data de 15.04.2018, Primarul Sectorului 4 al municipiului București, precum și Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4, prin compartimentele de specialitate vor aplica procedurile legale pentru respectarea drepturilor de cariera ale funcționarilor publici și ale personalului de natură contractuală.

Art. 7 începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte prevederi se

abrogă.

Art.8 Primarul Sectorului 4 prin Aparatul de Specialitate și Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor iar comunicarea se va face de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.01.2018.


Contrasemnează p.Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 7 /31.01.2018

APROBAT,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ^
LO


Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 4 nr.


/ /3/, 0/


SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


PRIMAR


CONSILIUL LOCAL


VICEPR1MARUL SECTORULUI 4


DIRECȚIA JURIDICĂ 37 FP + I PC

-+-


DIRECȚIA RESURSE UMANE 17EP + 4PC


DIRECTOR EXECUTIV - I FP


DIRECTOR EXECUTIV - I FP


DIRECȚIA

ECONOMICĂ 31 FP + 4PC

.........f.........


DIRECTOR EXECUTIV - IFP


SERVICIUL AVIZARE, LEGALITATEA ACTELOR 1+13 FP


SERVICIUL RESURSE UMANE 1+6 FT +1 PC


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT - 1 FP


DIRECTOR i \i < i iIV ADJUNCT - I FP


SERVICIUL CONTENCIOS ADMINISTRATIV 1+11 FP


SERVICIUL GESTIONAREA CARIEREI P4FP + 3PC


SERVICIUL BUGET EXECUȚIE BUGETARA 1+8 FP


SERVICIUL

FINANCIAR.

CONTABILITATE

1+6FP+2PC


SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ 1+9 FP+ IPC


COMPARTIMENT MANAGEMENTUL CALITĂȚII. SSM

4FP


BIROUL BUGETE INSTITUȚII DESCENTRALIZATE 1+5 FP


BIROUL

URMĂRIRE PLĂȚI I+3FP+2PC


COMPARTIMENT CFP


APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL 2PC


SERVICIUL TEHNIC CONSILIUL LOCAL 1+7 FP


I PRIMAR I VICEPRIMAR 1 SECRETAR

I ADMINISTRATOR PUBLIC

60 FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

454 FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

9 FUNCȚII DE NATURA CONTRACTUALĂ CONDUCERE

315 FUNCȚII DF. NATURA CONTRACTUALĂ EXECUȚIE

TOTAL 842 POSTURIDIRECTOR-IPC

| DIRECTOR - 1 PC

*

1


ADMINISTRATOR PUBLIC


DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ 255 FP+IQ2PC

............. V ■    -


DIRECȚIA CONTROL GENERAL 30 FP + 20 PC


DIRECTOR EXECUTIV -1 FP


DIRECTOR

EXECUTIV

ADJUNCT/IFP


SERVICIUL PROTECȚIA MEDIULUI 1+7 FP+6PC


SERVICIUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII

1+9 FP+6PC


DIRECTOR GENERAL - I FP


DIRECȚIA ORDINE PUBLICĂ 225 FP

DIRECȚIA DESERVIRE

Șl SUPORT GENERAL I72PC

DIRECTOR EXECUTIV


DIRECTOR - 1 PC


DIRECȚIA INVESTIȚII 25 FP +24 PC


+

DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE I2FP + 12PC


DIRECTOR EXECUTIV-1FP


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT- I FP


DIRECTOR

EXECUTIV

ADJUNCT- I FI


DIRECTOR

EXECUTIV

ADJUNCT/IFP


SERVICIUL

ACTIVITĂȚI

COMERCIALE

I FP


COMPARTIMENT

AGENȚI

ECONOMICI MK’I


BIROUL I ORDINE PUBLICĂ 1+38 FP


BIROUL 2 ORDINE PUBLICĂ I +38 FP


BIROUL 3 ORDINE PUBLICĂ 1+38 FP


BIROUL INSPECȚIE ZONALĂ 1+8 FP


BIROUL EVIDENTA PERSOANELOR Șl A CONTRAVENȚIILOR 1+5 FP


DIRECȚIA CORP CONTROL PRIMAR 1+9 FP+6 PC


DIRECȚIA RELAȚII IN TERI NSTITUȚION ALE 1+9 FP+6PC


SERVICIUL AUDI I PUBLIC INTERN 1+7 FP


SERVICIUL INVESTIȚII H7FP + 4PC


BIROUL

EFICIENTA

ENERGETICA

I+3FP+4PC


SERVICIUL DISPECERAT ȘI MONITORIZARE OBIECTIVE 1+20 FP


SERVICIUL INTERVENȚIE RAPIDĂ 1+25 FP


SERVICIUL CIRCULAȚIA PE DRUMURILE PUBLICE 1 + 40 FP


SERVICIUL MONITORIZARE SI DERULARE

CONTRACTE l‘4FP + 8PC


SERVICIUL

MANAGEMENT

PROIECTE

1+4FP+8PC
COMPARTIMENTUL ACCES INFORMAȚII PUBLICE Șl PETIȚII 2 FP + 2 PCDIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ

DIRECȚIA AUTORIZĂRI

28 PC

I4FP + 5PC


DIRECTOR 1 PC


DIRECTOR EXECUTIV - IFP


SERVICIUL LOGISTICĂ ȘI ARHIVARE I + I2PC


SERVICIUL AUTORIZĂRI COMERCIALE 1+7FP + 2PC


BIROUL PARC AUTO ȘI RIDICĂRI 1+13 PC


COMPARTIMENT DOCUMENTE CL/XSIFICATE I FP+1PC,A_


la H.C.L.Sector 4 nr.


STATUL DE FUNCȚII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 4

Nr,

crt

STRUCTURA

Funcții publici

1

O

Grad

profesional

j3

o

>

z

Funcție contractuala

g

«O c

| J8 5 & H a

O

I

de conducere

de execuție

de conducere    jJ

de e&cuțifiv.y^.ZlS

■*4

PRIMAR    tt

\ WHS? ?

-J s

VICEPRIMAR \\

. n\W/f

SECRETAR

s

\\s

>>7'

■’/

4

Administrator public

n

s'

5

Director

n-"'

s

fi

Director

n

s

7

CONSILIER PRIMAR conform Legii nr.215/2001

Consilier

IA

s

3

Consilier

IA

s

9

Consilier

IA

s

10

Consilier

IA

s

11

APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL

Consilierjuridic

IA

s

12

Consilierjuridic

IA

s

13

DIRECȚIA JURIDICĂ

Director Executiv

I

H

s

14

SERVICIUL AVIZARE, LEGALITATEA ACTELOR

Șef serviciu

I

H

s

15

Consilier

I

superior

s

16

Consilier

I

superior

s

17

Consilier

I

principal

s

ÎS

Consilierjuridic

I

superior

s

19

Consilier juridic

I

superior

s

20

Consilierjuridic

I

superior

s

21

Consilierjuridic

I

superior

s

22

Consilierjuridic

I

superior

s

23

Consilierjuridic

1

superior

s

24

Consilierjuridic

I

principal

s

25

Consilierjuridic

I

principal

s

26

Consilierjuridic

I

principal

s

27

Referent

m

superior

M

28

SERVICIUL CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Șef serviciu

i

I

s

29

Consilier

i

superior

s

30

Consilier

i

superior

s

31

Consilierjuridic

i

superior

s

32

Consilierjuridic

i

superior

s

33

Consilierjuridic

i

superior

s

34

Consilierjuridic

i

superior

s

35

Consilierjuridic

i

superior

s

36

Consilierjuridic

i

superior

s

37

Consilierjuridic

i

principal

s

38

Consilierjuridic

i

principal

s

39

Consilierjuridic

i

principal

s

40

SERVICIUL AUTORITATE TUTELARA

Șef serviciu

i

n

s

41

Consilier

i

superior

s

42

Consilier

i

superior

s

43

Consilier

i

superior

s

44

Consilier

i

superior

s

45

Consilier

i

superior

s

46

Consilier

i

superior

s

47

Consilier

i

superior

s

48

Referent

m

superior

M

49

Referent

ni

superior

M

50

Referent

IA

M

51

DIRECȚIA RESURSE UMANE

Director Executiv

i

I

s

52

SERVICIUL RESURSE UMANE

Șef Serviciu

i

II

s

53

Consilier

i

superior

s

54

Consilier

i

superior

s

55

Consilier

i

superior

s

56

Consilier

i

superior

s

57

Consilier

i

principal

s

58

Referent

iii

superior

M

59

Inspector de specialitate

IA

s

60

SERVICIUL GESTIONAREA CARIEREI

Sef serviciu

i

I

s

61

Consilier

i

principal

s

62

Consilier

i

principal

s

63

Consilier

i

debutant

s

64

Consilier

i

debutant

s

65

Consilier

IA

s

66

Consilier

IA

s

=    r i>

?onsilicr

IA

s

6^

ÎOAlI’ARTl.MEtNTUi, MANAGEMENTUL CALITĂȚII. SSM

Consilier

i

superior

s

69

Consilier

i

principat

s

70

«7,-.

Consilier

i

debutant

s

7

Referent spec.

II

superior

SSI

*

7

SERVICIUL TEHNIC CONSILIUL LOCAL

Șerserviciu

n

s

Z

7

Consilier

i

superior

s

//

7‘

Consilier

i

superior

s

/

T.

Consilier

i

superior

s

ii

î W3

P

li

Consilier

i

superior

s

\ W

-1!

r

Consilier

i

principal

s

w

Consilier

i

principal

s

Consilier

i

principal

s

8C

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Director Executiv

i

II

s

SI

Director Executiv Adj,

i

U

s

82

Director Executiv Adj,

i

II

s

83

SERVICIUL BUGET, EXECUȚIE BUGETARĂ

Șef serviciu

i

n

s

84

Consilier

i

superior

s

85

Consilier

i

superior

s

86

Consilier

r

superior

s

87

Consilier

i

superior

s

SS

Consilier

i

principal

s

89

Consilier

t

principal

s

90

Consilier

i

principal

s

91

Referent

UI

superior

M

92

BIROUL BUGETE INSTITUȚII DESCENTRALIZATE

Șef birou

i

u

s

93

Consilier

i

superior

s

94

Consilier

i

principal

s

95

Consilier

i

asistent

s

96

Referent

m

asistent

M

97

Referent

m

asistent

M

98

SERVICIUL FINANCIAR, CONTABILITATE

Șef serviciu

i

n

S

99

Consilier

i

superior

s

100

Consilier

i

superior

s

101

Consilier

i

superior

s

102

Consilier

i

principal

s

103

Consilier

i

principal

s

1

104

Consilier

i

asistent

s

105

Inspector de specialitate

IA

s

106

Inspector de specialitate

IA

s

107

BIROUL URMĂRIRE PLĂȚI

Șef birou

i

U

s

10S

Consilier

i

superior

s

109

Referent

UI

superior

M

110

Referent

ni

superior

M

111

Consilier

IA

s

112

Referent

IA

s

113

COMPARTIMENT CFP

Consilier

i

superior

S

114

Consilier

i

superior

S

115

DIRECȚIA INVESTIȚH

Director Executiv

i

u

s

116

Director Executiv Adj.

i

II

s

117

Director Executiv Adj.

i

n

s

118

SERVICIUL INVESTIȚII

Șef serviciu

i

i

s

119

Consilier

i

superior

s

120

Consilier

i

superior

s

121

Consilier

i

superior

s

122

Consilier

i

principal

s

123

Consilier

i

asistent

s

124

Referent de spec.

n

superior

SSD

125

Referent de spec.

ii

asistent

SSD

126

Consilier

LA

s

127

Consilier

IA

s

128

Consilier

IA

s

129

Consilier

IA

s

130

SERVICIUL MONITORIZARE SI DERULARE CONTRACTE

Șef serviciu

i

I

S

131

Consilier

i

principal

S

132

Consilier

i

principal

s

133

Consilier

i

asistent

s

134

Consilier

i

asistent

s

135

Consilier

IA

s

136

Consilier

IA

s

137

Consilier

IA

s

138

Consilier

IA

s

139

Consilier

IA

s

140

Consilier

LA

s

141

'si'r. ■? O £i'’?ÎX

Consilier

LA

s

142

Consilier

IA

s

BIROULEFICIENȚĂ ÎSkkGERICĂ

Șef birou

i

n

s

144

Consilier

i

principal

s

145

Consilier

i

asistent

s

14$

îeferent

m

superior

M

147

Consilier

[I

s

148

r

Consilier

IA

s

OS 4

I4‘

Consilvdi^Crr,'î iJ

IĂ<

S

15(

ț^ili^V

15

SERVICIUL MANAGEMENT PROIECTE

Șef serviciu

I

n

s

z

'*

•Sf

15;

Consilier

I

superior

s

//

*•*

153

Consilier

I

superior

s

//

/

\

154

Consilier

I

principal

s

1!

155

Referent

m

asistent

M

z.

156

w

Sd?

157

â<

158

A'1 ' Vi *k~,ț tiV'-1 Coosdiet;'    ,

IA^

s?

159

Consilier*''-'-----'„L

IA'1'

s

160

Consilier

1

s

161

Consilier

I

s

162

Referent

IA

M

163

Referent

IA

M

164

DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE

Director Executiv

1

n

s

165

Director Executiv Adj.

1

n

s

166

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

Șei serviciu

1

1

s

167

Consilier

1

superior

s

168

Consilier

1

superior

s

169

Consilier

1

superior

s

170

Consilier

1

superior

s

171

Consilier

1

asistent

s

172

Consilier

IA

S

173

Consilier

IA

S

174

Consilier

LA

S

175

Consilier

IA

S

176

Consilier

IA

s

177

Consilier

IA

s

178

Consilier

IA

s

179

Consilier

IA

s

180

SERVICIUL VERIFICARE DOCUMENTAȚII TEHNICE

Șef serviciu

1

n

s

181

Consilier

1

superior

s

182

Consilier

1

superior

s

183

Consilier

1

asistent

s

184

Inspector <3e specialitate

IA

s

185

Consilier

IA

s

186

Consilier

IA

s

187

Consilier

IA

s

188

DIRECȚIA RELAȚII PUBLICE

Director executiv

1

n

s

189

Director executiv adj.

1

n

s

190

Director

U

s

191

COMPARTIMENTUL ACCES INFORMAȚII PUBLICE ȘI PETIȚII

Consilier

1

superior

s

192

Consilier

1

asistent

s

193

Consilier

IA

s

194

Consilier

IA

s

195

COMPARTIMENTUL RELAȚn CU ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI

Consilier

1

superior

s

196

Consilier

1

principal

s

197

Consilier

IA

s

198

Consilier

IA

s

199

COMPARTIMENTUL SPAȚIU LOCATIV

Consilier

1

superior

s

200

Consilier

1

asistent

s

201

Consilier

IA

s

202

Consilier

IA

s

203

SERVICIUL REGISTRATURĂ

>ef serviciu

1

n

s

204

Consilier

1

superior

s

205

Consilier

1

superior

s

206

Referent

m

superior

M

207

Referent

ni

superior

M

208

Consilier

IA

s

209

Consilier

IA

s

210

deferent

IA

M

211

BIROUL CALL CENTER

Șef birou

n

s

212

Consilier

IA

s

213

Consilier

IA

s

214

Consilier

IA

s

215

Consilier

EA

s

216

Consilier

LA

s

217

Consilier

s

218

Consilier

î

219

Consilier

s

224

Consilier

II

s

A2I

Consilier

n

8

fJ222

Consilier

DEB.

s

*223

Referent

IA

M

224 ’

leferent

[A

M

225

Referent

IA

M

226

Referent

M

22

Referent

I

M

221

Referent

I

M

225

Referent

H

M

23C

COMPARTIMENTUL SITUAȚII DE URGENȚĂ

Consilier...

IA

S

23

ConsiliSF^^-*. s; f; jr,

S

23i

DIRECȚIA AUTORIZĂRI

Director executiv

I

n

S

// .....

\

233

SERVICIUL AUTORIZĂRI COMERCIALE

Șei serviciu

I

ii

S

/

f #

<

234

Consilier

I

superior

S

zz

X '?>•*■

Z

235

Consilier

I

superior

S

//

Z

236

Consilier

I

superior

s

1!

i

237

Consilier

I

principal

s

233

Consilier

I

asistent

s

w

? <

239

Consilier

1

asistent

s

X

V

240

Referent

III

superior

M

;y

241

Consilier ?‘fr.

IA'

s

242

Consilier

IA

s

243

BIROUL PATRIMONIU

Șd birou

1

11

S

244

Consilier

I

principal

s

245

Consilier

I

asistent

s

246

Consilier

I

debutant

s

247

Consilier

IA

s

248

Consilier

IA

s

249

COMPARTIMENT DOCUMENTE CLASIFICATE

Consilier

I

superior

s

250

Consilier

IA

s

251

Arhitect Sel

I

I

s

252

SERVICIUL URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI

Șef serviciu

I

II

s

253

Consilier

I

superior

s

254

Consilier

I

superior

s

255

Consilier

I

superior

s

256

Consilier

I

superior

s

257

Consilier

I

superior

s

258

Consilier

I

superior

s

259

Consilier

I

superior

s

260

Consilier

I

superior

s

261

Consilier

I

superior

s

262

Consilier

I

superior

s

263

Consilier

I

principal

s

264

Consilier

I

principal

s

265

Consilier

I

asistent

s

266

Consilier

I

asistent

s

267

Consilier

I

asistent

s

268

Referent

ni

principal

s

269

Consilier

IA

s

270

BIROUL GESTIONARE DATE, BRANȘAMENTE ȘI PUBLICITATE

Șef birou

i

n

s

271

Consilier

i

superior

s

272

Consilier

i

superior

s

273

Consilier

i

superior

s

274

Consilier

i

superior

s

275

Consilier

i

superior

s

276

Consilier

i

asistent

s

277

Consilier

IA

s

278

SERVICIUL CADASTRU ȘI FOND FUNCIAR

Șef serviciu

i

II

s

279

Consilier

i

superior

s

280

Consilier

i

superior

s

281

Consilier

i

superior

s

282

Consilier

i

superior

s

283

Consilier

i

superior

s

284

Consilier

i

superior

s

285

Consilier

i

superior

s

286

Consilier

i

superior

s

287

Consilier

i

principal

s

283

Consilier

i

asistent

s

289

Consilier

i

asistent

s

290

Consilier

IA

s

291

DIRECȚIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ

Director Executiv

i

n

s

292

SERVICIUL MONITORIZARE ȘI CONTROL SPAȚII VERZI

ief serviciu

i

I

s

293

Consilier

i

superior

s

294

Consilier

i

superior

s

295

Consilier

i

superior

s

296

Consilier

i

superior

s

297

Consilier

i

superior

s

298

(7 ~

Consilier

i

superior

s

299

Consilier

i

superior

s

300

Consilier

i

superior

s

301

Consilier

i

superior

s

302

Consilier

i

superior

s

303

jjț    ■

Consilier

i

principal

s

304

Consilier

i

principal

s


30

Consilier

I

principal

s

’^î

30

Consilier

I

principal

s

z *

-

30

Consilier

I

principal

s

/

/

.A

30J

Consilier

I

asistent

s

f,

i î

30'

Referent

m

superior

M

\ WZ’-A

? }

31C

Referent

m

superior

M

V

Ss

Oi

31

Referent

in

superior

M

313

SERVICIUL MONITORIZARE ȘI CONTROL SALUBRIZARE

Șei serviciu

I

II

S

fi 'P,

'AZ

J V

313

Consilier

I

superior

s

f ț *

'

314

Consilier

I

superior

s

------

315

Consilier

I

superior

s

310

Consilier

I

superior

s

317

Consilier

I

superior

s

313

Consilier

I

superior

s

319

Consilier

I

superior

s

320

Consilier

I

principal

s

321

Consilier

I

principal

s

322

Referent

IR

superior

M

323

Referent

m

superior

M

324

Referent

m

superior

M

325

COMPARTIMENTUL ADMINISTRARE PARCURI

Consilier

i

superior

S

326

Consilier

i

superior

S

327

Consiler

i

asistent

s

328

DIRECȚIA CORP CONTROL PRIMAR

Director Executiv

i

I

s

329

Consilier

i

superior

s

330

Consilier

i

superior

s

331

Consilier

i

superior

s

332

Consilier

i

superior

s

333

Consilier

i

superior

s

334

Consilier

i

superior

s

335

Consilier

i

principal

s

336

Consilier

i

asistent

s

337

Consilier

i

asistent

s

338

Consilier

IA

s

339

Consilier

IA

s

340

Consilier

IA

s

341

Consilier

IA

s

342

Consilier

n

s

343

Referent

IA

s

344

SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN

Șef serviciu

i

n

s

345

Auditor

i

superior

s

346

Auditor

i

superior

s

347

Auditor

i

superior

s

348

Auditor

i

superior

s

349

Auditor

i

superior

s

350

Auditor

i

superior

s

351

Auditor

i

principal

s

352

DIRECȚIA RELAȚII INTERINSTITUȚIONALE

Director executiv

i

n

s

353

Consilier

i

superior

s

354

Consilier

i

superior

s

355

Consilier

i

superior

s

356

Consilier

i

superior

s

357

Consilier

i

principal

s

358

Consilier

i

principal

s

359

Consilier

i

asistent

s

360

îeferent

ni

superior

M

361

Referent

ni

superior

M

362

Consilier

IA

s

363

Consilier

IA

s

364

Consilier

IA

s

365

Consilier

IA

s

366

Consilier

IA

s

367

Consilier

[A

s

368

DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ

Director

369

SERVICIUL LOGISTICĂ ȘI ARHIVARE

Șef serviciu

11

s

370

Inspector de specilitate

IA

s

371

nspector de specilitate

IA

s

372

Inspector de specilitate

IA

s

373

Referent

IA

M

374

îeferent

IA

M

375

Referent

IA

M

376

Z

Referent

IA

M

377

3urier

MG

378

Magaziner

MG

379

Magaziner

MG

380

A*,

•• s'

Arhivar

IA

M

381

Arhivar

IA

M

382

Î1ROLL PĂRC ĂUTO ȘI RIDICĂRI

Șef birou

a


333!

Consilier

IA

s

384

Referent

IA

M

385

Șofer

MC

336

Șofer

MC

387

Șofer

MC

388

Șofer

MC

389

Șofer

MC

390

Șofer

MC

391

Șofer

MC

392

Șofer

MC

393

Șofer

MC

394

Șofer

MC

395

Șofer

MC

396

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ

Director general

I

n

s

397

DIRECȚIA CONTROL GENERAL

Director executiv

1

u

s

? A

398

Director executiv adj.

I

0

s

......

*

399

Director executiv adj.

I

II

s

7 '    .

400

SERVICIUL PROTECȚIA MEDIULUI

Șef serviciu

I

u

s

h

401

poli;ist local

I

superior

s

ii    t

402

polițist local

I

superior

s

H

1 WB

î 1

403

polițist local

I

superior

s

' c<

404

polițist local

I

superior

s

CA

405

polițist local

I

principal

s

406

polițist local

I

asistent

s

A'oTb.

407

polițist local

IU

superior

M

408

inspector de specialitate

IA

s

409

inspector de specialitate

IA

s

410

inspector de specialitate

IA

s

411

inspector de specialitate

I

s

412

inspector de specialitate

I

s

413

inspector de specialitate

I

s

414

SERVICIUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII

Șei serviciu

I

II

s

415

polițist local

I

superior

s

416

polițist local

I

superior

s

417

polițist local

I

superior

s

418

polițist local

I

principal

s

419

polițist local

I

asistent

s

420

polițist local

I

asistent

s

421

poli{ist local

I

asistent

s

422

polițist local

m

superior

M

423

polițist local

ni

principal

M

424

inspector de specialitate

IA

s

425

inspector de specialitate

IA

s

426

inspector de specialitate

IA

s

427

inspector de specialitate

I

s

428

inspector de specialitate

I

s

429

inspector de specialitate

I

s

430

SERVICIUL ACTIVITĂȚI COMERCIALE

Șef serviciu

1

n

S

431

COMPARTIMENT AGENȚI ECONOMICI MARI

poli{ist local

1

superior

S

432

polițist loca!

1

superior

s

433

polițist local

1

asistent

s

434

polițist local

1

asistent

s

435

inspector de specialitate

IA

s

436

inspector de specialitate

IA

s

437

inspector de specialitate

I

s

438

inspector de specialitate

I

s

439

COMPARTIMENT AGENȚI ECONOMICI MICI

polițist local

1

superior

s

440

polițist local

1

superior

s

441

polițist local

1

superior

s

442

polițist local

1

asistent

s

443

inspector de specialitate

IA

s

444

inspector de specialitate

IA

s

445

nspector de specialitate

s

446

nspector de specialitate

s

447

DIRECȚIA ORDINE PUBLICĂ

Director executiv

1

II

s

448

Director executiv adj.

1

H

s

449

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

Șef serviciu

1

II

s

450

BIROUL 1 ORDINE PUBLICĂ

Șef birou

1

s

451

polițist local

1

superior

s

452

polițist local

1

superior

s

453

polițist local

1

superior

s

454

polițist local

1

principal

s

455

polițist local

1

principal

s

456

polițist local

1

principal

s

457

polițist local

1

principal

s

458

polițist local

1

asistent

s

459

polițist local

1

asistent

s

460

polițist local

1

asistent

s

46

polițist local

1

asistent

S

- *

46.

polițist local

I

asistent

S

£

46

polițist local

m

superior

M

//

46*

polițist local

m

superior

M

//* Xia

46.

polițist local

in

superior

M

7    Z

46(

polițist local

ui

superior

M

ț i

46’

polițist local

n

superior

M

&    \ 'ZZ

r?

46S

polițist local

iii

superior

M

\\ <n,

46S

polițist local

m

superior

M

'.r

470

polițist local

UI

superior

M

u *•

47

polițist local

m

superior

M

472

polițist local

UI

superior

M

473

polițist local

UI

superior

M

474

polițist local

IU

superior

M

475

polițist local

IU

superior

M

476

polițist local

UI

superior

M

477

polițist local

m

superior

M

478

polițist local

in

superior

M

479

polițist local

m

superior

M

480

polițist loca!

m

superior

M

481

polițist local

in

principal

M

482

polițist local

m

principal

M

483

polițist local

m

principal

M

484

polițist local

iu

principal

M

485

polițist local

iii

principal

M

486

polițist local

ni

principal

M

487

polițist local

IU

asistent

M

488

polițist local

m

asistent

M

489

BIROUL 2 ORDINE PUBLICĂ

Șef birou

i

u

S

490

polițist local

i

superior

S

491

polițist local

i

superior

S

492

polițist local

i

principal

S

493

polițist local

!

principal

S

494

polițist local

I

principal

S

495

polițist local

I

principal

S

496

polițist local

I

asistent

S

497

polițist local

I

asistent

S

498

polițist local

I

asistent

s

499

polițist local

I

asistent

s

500

polițist local

I

asistent

s

501

polițist local

111

superior

M

502

polițist local

m

superior

M

503

polițist local

UI

superior

M

504

polițist local

m

superior

M

505

polițist local

m

superior

M

506

polițist local

m

superior

M

507

polițist local

ni

superior

M

508

polițist local

iii

superior

M

509

polițist local

m

superior

M

510

polițist local

UI

superior

M

511

polițist local

m

superior

M

512

polițist local

m

superior

M

513

polițist local

UI

superior

M

514

polițist local

m

superior

M

515

polițist local

UI

superior

M

516

polițist local

UI

superior

M

517

polițist local

m

superior

M

518

polițist local

UI

superior

M

519

polițist local

UI

principal

M

520

polițist local

m

principal

M

521

polițist local

m

principal

M

522

polițist local

UI

principal

M

523

polițist local

m

principal

M

524

polițist local

UI

principal

M

525

polițist local

m

principal

M

526

polițist local

UI

asistent

M

527

polițist local

m

asistent

M

528

ÎIROUL 3 ORDINE PUBLICĂ

Ser birou

i

n

S

529

polițist local

i

superior

S

530

polițist local

i

superior

S

531

polițist local

i

principal

s

532

//^

polițist local

i

principal

s

533

ii * fierar-* »«».«•,. ..    \\

polițist local

i

principal

s

534

"H

polițist local

i

principal

s

535

polițist local

i

asistent

s

536

polițist local

i

asistent

s

537

''X’"-/?/. ... avX'..-

polițist local

i

asistent

s

538

polițist local

i

asistent

s

53Î

polițist local

I

asistent

s

54C

polițist local

m

superior

M

541

polițist loca!

m

superior

M

542

polițist local

UI

superior

M

543

polițist local

m

superior

M

■ ■

544

polițist local

in

superior

M

(

Vi

545

polițist local

m

superior

M

1    V

$ /

546

polițist local

IR

superior

M

\\ , 4.0^

«

'A

547

polițist local

UI

superior

M

u\

■J,

548

polifist local

m

superior

M

549

polițist local

IU

superior

M

550

polițist local

IU

superior

M

551

polițist local

ni

superior

M

552

polițist local

IU

superior

M

553

polițist local

m

superior

M

554

polițist local

m

superior

M

555

polițist local

in

superior

M

556

polițist local

ni

superior

M

557

polițist local

m

superior

M

558

polițist local

IU

principal

M

559

poli ji st local

m

principal

M

560

polițist local

iii

principal

M

561

polifist local

m

principal

M

562

polițist local

IU

principal

M

563

polifist local

m

principal

M

564

polifist local

m

principal

M

565

polițist local

UI

asistent

M

566

polițist local

m

asistent

M

567

BIROUL INSPECȚIE ZONALĂ

Șei birou

i

n

S

563

polifist local

i

superior

S

569

polițist local

i

superior

S

570

polifist local

i

superior

S

571

polițist local

i

superior

s

572

polifist local

i

superior

M

573

polifist local

i

principal

M

574

polifist local

î

asistent

M

575

polițist local

m

superior

M

576

BIROUL EVIDENȚA PERSOANELOR ȘI A CONTRAVENȚIILOR

Șef birou

i

n

S

577

polițist local

i

superior

s

578

polițist loca!

i

superior

s

579

polițist local

i

asistent

M

580

polifist local

m

superior

M

581

582

polifist local

UI

superior

M

SERVICIUL DISPECERAT ȘI MONITORIZARE OBIECTIVE

Șef serviciu

i

n

S

583

polifist local

i

principal

S

584

polițist local

i

principal

s

585

polifist local

i

principal

s

586

polițist local

i

principal

s

587

polițist local

i

principal

s

588

polifist local

i

principal

s

589

polifist local

i

asistent

s

590

polifist local

m

superior

M

591

polifist local

m

superior

M

592

polifist local

m

superior

M

593

polifist local

in

superior

M

594

polifist local

UI

superior

M

595

polifist local

UI

superior

M

596

polifist local

UI

superior

M

597

polițist local

UI

superior

M

598

polifist local

m

superior

M

599

polifist local

IU

principal

M

600

polifist local

IU

principal

M

601

polifist local

UI

principal

M

602

polifist local

m

principal

M

603

SERVICIUL INTERVENȚIE RAPIDĂ

>e f serviciu

i

II

S

604

polițist local

i

asistent

S

605

polifist local

i

asistent

s

606

polifist local

i

asistent

s

607

polifist local

i

asistent

s

608

polifist local

i

asistent

s

609

// ”

polițist local

i

asistent

s

610

polițist local

i

debutant

s

611

polifist local

m

superior

M

612

polifist local

ni

superior

M

613

polițist local

ni

superior

M

614

polifist local

m

superior

M

615

polițist local

IU

superior

M

616

polițist local

tn

superior

M

61

1

polițist local

IU

superior

M

615

polițist local

m

superior

M

61

polițist local

m

superior

M

//

O'-'

62(

polițist local

UI

principal

M

//'

/ --

>

1

l\

62

polițist local

IU

principal

M

!l*

ZZ,-<>\ \

622

polițist local

UI

principat

M

H

f

Xi

!

62:

polițist local

ni

asistent

M

U

■o

1

62-1

polițist local

m

asistent

M

v\

1

’l

625

polițist local

UI

asistent

M

*5?<uA/sn

626

polițist local

UI

asistent

M

627

polițist local

ra

debutant

M

628

polițist local

ni

debutant

M

629

SERVICIUL CIRCULAȚIA PE DRUMURILE PUBLICE

Șefserviciu

i

n

S

630

polițist local

i

superior

S

631

polițist local

i

superior

s

632

polițist local

i

superior

s

633

polițist local

i

superior

s

634

polițist local

i

superior

s

635

polijist local

i

principal

s

636

polifist local

i

principal

s

637

polițist local

i

principal

s

638

polițist local

i

asistent

s

639

polifist local

i

asistent

s

640

polițist local

i

asistent

s

641

polițist local

i

asistent

5

642

polițist local

i

asistent

s

643

polifist local

i

debutant

s

644

polițist local

i

debutant

s

645

polițist local

i

debutant

s

646

polifist local

i

debutant

s

647

polițist local

m

superior

M

648

polițist local

in

superior

M

649

polițist loca!

ni

superior

M

650

polițist local

UI

superior

M

651

polițist local

m

superior

M

652

polițist local

UI

superior

M

653

polițist local

ni

superior

M

654

polițist local

m

principal

M

655

polițist local

m

principal

M

656

polițist local

UI

principal

M

657

polițist local

m

principal

M

658

polițist local

ni

principal

M

659

polițist local

UI

principal

M

660

polițist local

m

principal

M

661

polițist local

m

principat

M

662

polițist local

m

principal

M

663

polițist local

UI

principal

M

664

polițist local

m

principal

M

665

polițist local

HI

asistent

M

666

polițist local

UI

asistent

M

667

polițist local

m

asistent

M

668

polițist local

m

asistent

M

669

polițist local

m

asistent

M

670

COMPARTIMENTUL ARMAMENT

polițist local

m

superior

M

671

DIRECȚIA DESERVIRE ȘI SUPORT GENERAL

Director

ii

s

672

Director adjunct

u

s

673

agent de pază

M

674

agent de pază

M

675

agent de pază

M

676

agent de pază

M

677

agent de pază

M

678

agent de pază

M

679

agent de pază

M

680

agent de pază

M

681

agent de pază

M

682

agent de pază

M

683

agent de pază

M

684

agent de pază

M

685

agent de pază

M

686

agent de pază

M

637

agent de pază

SI

688

//s    ...    ,\s

agent de pază

SI

689

agent de pază

SI

690

agent de pază

W

691

............

agent de pază

W

692

.....

agent de pază

SI

693

agent de pază

SI

694

agent de pază

SI

69.

agent de pază

M

69£

agent de.pază,?x^z:±^--

M

69'

agțfitâepfEiă£^

M

698

/

V* 4*

as^^depază

69S

//

agent de

'l

M

700

//.

agent d^âză.?:'^^

M

701

ii ~

agent de pUtS’.Vf A

m’

702

agent <îp pa&'^Y;

/<

703

u

agent de'ț»ză*'^t'.'»A Z

cFo

704

w

agenFdep£ză.(l>tl ț\\V

Ki”'

705

a^Sțtâe'^fe'f q IS 'K

M

706

a^ntdă*țîază’îii.

M

707

agent de pază* ■“"

M

708

agent de pază

M

709

agent de pază

M

710

agent de pază

M

711

agent de pază

M

712

agent de pază

M

713

agent de pază

M

714

agent de pază

M

715

agent de pază

M

716

agent de pază

M

717

agent de pază

M

718

agent de pază

M

719

agent de pa2ă

M

720

agent de pază

M

721

agent de pază

M

722

agent de pază

M

723

agent de pază

M

724

agent de pază

M

725

agent de pază

M

726

agent de pază

M

727

agent de pază

M

728

agent de pază

M

729

agent de pază

M

730

agent de pază

M

731

agent de pază

M

732

agent de pază

M

733

agent de pază

M

734

agent de pază

M

735

agent de pază

M

736

agent de pază

M

737

agent de pază

M

738

agent de pază

M

739

agent de pază

M

740

agent de pază

M

741

agent de pază

M

742

agent de pază

M

743

agent de pază

M

744

agent de pază

M

745

agent de pază

M

746

agent de pază

M

747

agent de pază

M

748

agent de pază

M

749

agent de pază

M

750

agent de pază

M

751

agent de pază

M

752

agent de pază

M

753

agent de pază

M

754

agent de pază

M

755

agent de pază

M

756

agent de pază

M

757

agent de pază

M

758

agent de pază

W

759

agent de pază

M

760

agent de pază

M

761

agent de pază

M

762

agent de pază

M

763

agent de pază

M

764

agent de pază

M

765

//.    ,W

agent de pază

M

766

n:    .-n

agent de pază

M

767

1    k-Z » W 1*»    f: . i f

igent de pază

M

768

agent de pază

M

769

.......

agent de pază

M

770

agent de pază

771

agent de pază

772

agent de pază

M

77.

agent de pază

M

TU

agent de pază

M

77;

agent de pază' 2 £, j.

ifc.

776

agent-jle pdzâ.V'1' B

77'

agerit j£îză

M

M

77S

ajfent.de pază

77S

’fgent de pazăf ts^ iV

M

78C

Igent de paz^ 'fe1?.’*

i.iȘ

M..

781

agent de pază\.

782

a^nttfc pazăSo??^—-

<si

783

agelM=*|toz^k?v'i,.L

cr-

Nf

784

agent S^jaiV/ fi,, 'V

M

785

agent de pază,

M

786

agent de pază

M

787

agent de pază

M

788

agent de pază

M

789

agent de pază

M

790

agent de pază

M

791

agent de pază

M

792

agent de pază

M

793

agent de pa2ă

M

794

agent de pază

M

795

agent de pază

M

796

agent de pază

M

797

agent de pază

M

798

agent de pază

M

799

agent de pază

M

800

agent de pază

M

801

agent de pază

M

802

agent de pază

M

803

agent de pază

M

804

agent de pază

M

805

agent de pază

M

806

agent de pază

M

807

agent de pază

M

803

agent de pază

M

809

agent de pază

M

810

agent de pază

M

811

agent de pază

M

812

agent de pază

M

813

agent de pază

M

814

agent de pază

M

815

agent de pază

M

816

agent de pază

M

817

agent de pază

M

818

agent de pază

M

819

agent de pază

M

820

agent de pază

M

821

agent de pază

M

822

agent de pază

M

823

agent de pază

M

824

agent de pază

M

825

agent de pază

M

826

agent de pază

M

827

agent de pază

M

828

agent de pază

M

829

agent de pază

M

830

agent de pază

M

831

agent de pază

M

832

agent de pază

M

833

agent de pază

M

834

agent de pază

M

835

agent de pază

M

836

agent de pază

M

837

•<’-¥ fi

agent de pază

M

ț838

agent de pază

M

839

~ \\

agent de pază

M

"840

Ș iȘA <’Vr

agent de pază

M

'84V

-.7'

agent de pază

lA

agent de pazăACEȘLLOCACI;(PiUMAR, VICEPRIMAR)

2

NR.TOTAE FUNCȚII PUBLICE

515

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

61

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

454

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE

325

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE CONDUCERE

10

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE EXECUȚIE

315

NR. TOTAL FUNCȚII ÎN INSTITUȚIE

842\3.%9u

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

'■jSTl


CUPRINS

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE...........................................................4

1.1.    Baza legală de organizare și funcționare...........................................................4

1.2.    Principiile care guvernează conduita profesională a funcționarilor publici

publici din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București......................................................................................4

1.3.    Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual

din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București......................................................................................5

CAPITOLUL n - ORGANIZAREA.........................................................................6

2.1. Structura organ izatorîcă a Aparatului de Specialitate al

Primarului Sectorului 4........................................................................................6

CAPITOLUL IU - SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SECTORULUI 4.......9

Funcțiile de conducere și atribuțiile/responsabilitățile acestora....................................9

SECȚIUNEA I-a - PRIMARUL...........................’.....................................................10

SECȚIUNEA a Il-a - VICEPRIMARUL...................................................................12

SECȚIUNEA a IlI-a ~ SECRETARUL......................................................................12

SECȚIUNEA a IV-a - ADMINISTRATORUL PUBLIC..........................................13

SECȚIUNEA a V-a - DIRECTOR.............................................................................14

SECȚIUNEA a Vl-a - DIRECTORII, ȘEFII DE SERVICII

ȘI ȘEFII DE BIROURI...............................................................................................14

CAPITOLUL IV - FUNCȚIONAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI...............18

CAPITOLUL V - ATRIBUȚIILE PRINCIPALE ALE STRUCTURILOR APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI................................................................................19

CAPITOLUL VI - ATRIBUȚIILE COMUNE PRINCIPALE ALE

STRUCTURILOR APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI........................................118

CAPITOLUL VI -DISPOZIȚU FINALE

.120


Q.


LISTĂ ABREVIERI

UCAPI

OMEPTA

PSI

ANFP

CGMB

PMB

HCGMB

BCF

PUD

PUG

CTU

UCVAP

SEAP

CPV

CNSC

ANAP

ALOP

RADET

RATB

SC AVL

AFI

CER

ADR


Unitatea Centrală de Monitorizare Pentru Auditul Intern Oficiul de Monitorizare a Economiei și Pregătirea Teritoriului Pentru Apărare

Prevenirea și Stingerea Incendiilor

Agenția Națională a Funcționarilor Publici

Consiliul General al Municipiului București

Primăria Municipiului București

Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București

Bonuri, Chitanțe, Facturi

Plan Urbanistic de Detaliu

Plan Urbanistic General

Comisia Tehnică de Urbanism

Unitatea pentru Coordonarea și Verficarea Achizițiilor Publice Sistem Electronic de Achiziții Publice Vocabular Comun pentru Achizițiile Publice Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor Agenția Națională pentru Achiziții Publice Angajare, lichidare, ordonanțare, plată Regia Autonomă de Distribuția a Energiei Termice București Regia Autonomă de Transport București Societate Comercilă Autoritatea de Valorificare a Locuinței Agenția Fondului Imobiliar Căile Ferate Române

Agenția pentru Dezvoltare

.;TCAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

1.1 . Baza legală de organizare și funcționare

Art. 1. Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București este organizat și funcționează potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu hotărârile Consiliului Local al Sectorului 4, privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi și a ștatului de funcții ale aparatului propriu de specialitate.

Art 2. Primarul îndeplinește o funcție de autoritate publică, coordonează și conduce aparatul de specialitate și serviciile publice locale ale Sectorului 4, în condițiile prevăzute de art. 61 alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare. în exercitarea atribuțiilor sale, primarul emite dispoziții, care devin executorii, după ce sunt aduse la cunoștința persoanelor interesate sau, după caz, Ia cunoștința publică.

Art. 3. Viceprimarul este subordonat primarului și înlocuitorului de drept al acestuia, care îi poate delega atribuțiile sale, conform prevederilor art. 57 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Secretarul Sectorului 4 este funcționar public de conducere care îndeplinește, în condițiile legii, atribuțiile prevăzute la art. 117 din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

1.2. Principiile generale care guvernează conduita profesională a funcționarilor publici din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București sunt următoarele:

a)    Supremația Constituției și a legii, principiu conform căruia funcționarii publici au îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea funcției publice;

b)    Prioritatea interesului public, principiu conform căruia funcționarii publici au îndatorirea de a considera interesul public mai presus de interesul personal, în exercitarea funcției publice;

c)    Asigurarea egalității de tratament a cetățenilor în fața autorităților și instituțiilor publice, principiu conform căruia funcționarii publici au îndatorij același regim juridic în situații identice sau similare;

' 0^ a gj!d)    Profesionalismul, principiu conform căruia funcționarii publici au obligația de îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate;

e)    Imparțialitatea și independența, principiu conform căruia funcționarii publici sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea funcției publice;

f)    Integritatea morală, principiu conform căruia funcționarilor publici le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alții vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcției publice pe care o dețin sau să abuzeze în vreun fel de această funcție;

g)    Libertatea gândirii și a exprimării, principiu conform căruia funcționarii publici pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;

h)    Cinstea și corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea funcției publice și în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu funcționarii publici trebuie să fie de bună credință;

i)    Deschiderea și transparența, principiu conform căruia activitățile desfășurate de funcționarii publici în exercitarea funcției lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor.

1.3 Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București sunt următoarele:

a)    prioritatea interesului public - principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuțiilor funcției;

b)    asigurarea egalității de tratament al cetățenilor în fața autorităților și instituțiilor publice - principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a aplica același regim juridic în situații identice sau similare;

c)    profesionalismul - principiu conform căruia personalul contractual are obligația de a îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate;

d)    imparțialitatea și nediscriminarea - principiu conform căruia angajații contractuali sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice h economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției;

e)    integritatea morală - principiu conform căruia personalului contractual îi este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material;

f)    libertatea gândirii și a exprimării - principiu conform căruia personalul contractual poate să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;

g)    cinstea și corectitudinea - principiu conform căruia, în exercitarea funcției și în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, personalul contractual trebuie să fie de bună-credință și să acționeze pentru îndeplinirea conformă a atribuțiilor de serviciu;

h)    deschiderea și transparența - principiu conform căruia activitățile desfășurate de angajații contractuali în exercitarea atribuțiilor funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor.

CAPITOLUL n ORGANIZAREA

2.1. Structura organizatorică a Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București

Art. 5.

(1)    Structura organizatorică a Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al

Municipiului București este prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr................,

(2)    Prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 4, în cadrul acestuia, se pot organiza, în condițiile legii, direcții, servicii, birouri, compartimente, stabilindu-se funcțiile de conducere potrivit legii. Numirea pe funcțiile publice de conducere se face prin dispoziție a Primarului Sectorului 4, în condițiile legii;

(3)    Structura organizatorică a Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorahlr

Municipiului București este următoarea:    v


•    PRIMAR

•    VICEPRIMAR

•    SECRETAR

•    ADMINISTRATOR PUBLIC

•    DIRECTOR

5’\' 'î'ȚȘfl «« URsg 97 ■TOS X?

DIRECȚIA JURIDICĂ

SERVICIUL AVIZARE LEGALITATEA ACTELOR SERVICIUL CONTENCIOS ADMINISTRATIV SERVICIUL A UTORITATE TUTELARĂ DIRECȚIA RESURSE UMANE

SERVICIUL RESURSE UMANE

SERVICIUL GESTIONAREA CARIEREI

COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII, SSM APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL

SERVICIUL TEHNIC CONSILIUL LOCAL

DIRECȚIA ECONOMICĂ

SERVICIUL BUGET, EXECUȚIE BUGETARĂ

BIROU BUGETE INSTITUȚII DESCENTRALIZATE SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE BIROU URMĂRIRE PLĂȚI

COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

DIRECȚIA INVESTIȚII

SER VICIUL INVESTIȚII

SER VICIUL MONITORIZARE ȘI DERULARE CONTRACTE BIROUL EFICIENȚĂ ENERGETICĂ SERVICIUL MANAGEMENT PROIECTE

DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

SERVICIUL VERIFICARE DOCUMENTAȚII TEHNICE

DIRECȚIA RELAȚII PUBLICE

SERVICIUL REGISTRATURĂ

COMPARTIMENTUL SPAȚIU LOCATIV

COMPARTIMENTUL RELAȚII CU ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI COMPARTIMENTUL ACCES INFORMAȚII PUBLICE ȘI PETIȚII BIROUL CALL-CENTER

COMPARTIMENTUL SITUAȚII DE URGENTĂDIRECȚIA CORP CONTROL PRIMAR

SERVICIUL AUDI ! PUBLIC INTERN

DIRECȚIA RELAȚII INTERINSTTTUTIO

DIRECȚIA ADMTNTSnLVnVA    1

REGULAMENTUL DE ORGANIZAREȘl(F^NCTfO^ARE>Z » A    AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARWLUL/se’cTORULUI 4

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Ă//

SERVICIUL LOGISTICĂ ȘI ARHIVARE

BIROUL PARC ȘI RIDICĂRI AUTO

DIRECȚIA AUTORIZĂRI

SERVICIUL A UTORIZĂRI COMERCIALE

BIROUL PATRIMONIU

COMPARTIMENT DOCUMENTE CLASIFICATE

ARHITECT ȘEF

SERVICIUL URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI SERVICIUL CADASTRU ȘI FOND FUNCIAR DIRECȚIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ SERVICIUL MONITORIZARE ȘI CONTROL SPAȚII VERZI SERVICIUL MONITORIZARE ȘI CONTROL SALUBRIZARE COMPARTIMENT ADMINISTRARE PARCURI DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ

•    DIRECȚIA CONTROL GENERAL

SERVICIUL PROTECȚIA MEDIULUI

SER VICIUL DISCIPLINA ÎN CONSTR UCȚII

SER VICIUL ACTIVITĂȚI COMERCIALE

Compartimentul Agenți Economici Mari Compartimentul Agenți Economici Mici

•    DIRECȚIA ORDINE PUBLICĂ

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

Biroul I Ordine Publică

Biroul 2 Ordine Publică Biroul 3 Ordine Publică

BIROUL INSPECȚIE ZONALĂ

BIROUL EVIDENȚA PERSOANELOR ȘI A CONTRAVENȚIILOR COMPARTIMENTUL ARMAMENT SERVICIUL DISPECERAT ȘI MONITORIZARE OBIECTIVE SERVICIUL INTERVENȚIE RAPIDĂ


SERVICIUL CIRCULAȚIA PE DRUMURILE PUBLKfâ^

*

DIRECȚIA DESERVIRE SI SUPORT GENERA

Ni

■■■

(4)    La nivelul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București se constituie, prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 4 sau prin Dispoziția Primarului Sectorului 4, următoarele comisii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare:

1.    Comisia de disciplină a funcționarilor publici;

2.    Comisia de cercetare disciplinara pentru personalul contractual;

3.    Comisia paritară;

4.    Comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informațiile de interes public;

5.    Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial;

6.    Comisia Sectorului 4 pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii organizată în conformitate cu dispozițiile legii nr. 550/2002;

7.    Comisia spațiu locativ;

8.    Comisia de preluare și distrugere a bunurilor deținute rezultate în urma confiscărilor;

9.    Alte comisii constituite conform legii.

(5)    Atribuțiile, precum și regulamentele de funcționare ale comisiilor constituite la nivelul instituției vor fi stabilite prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 4, respectiv prin Dispoziția Primarului Sectorului 4;

Art 6. Instituțiile și serviciile publice de interes local sunt înființate prin hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 4.

CAPITOLUL III

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SECTORULUI 4

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Funcțiile de conducere și atribuțiile/responsabilitățile acestora


Art. 7. La nivelul Sectorului 4 al Municipiul București autoritatea executivă este


reprezentată de Primarul Sectorului 4, ales în condițiile legii;
Art. 8. Viceprimarul este subordonat primarului și înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atribuțiile sale, conform prevederilor art. 57 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 9. Secretarul Sectorului 4 este funcționar public de conducere care îndeplinește, în condițiile legii, atribuțiile prevăzute la art. 117 din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 10. Administratorul public este un post înființat în conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 215/2001republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 11. Structurile din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 sunt conduse de funcționari publici/personal contractual cu funcții de conducere, respectiv funcții de director, șef de serviciu și șef de birou.

SECȚIUNEA I-a PRIMARUL

Art. 12. Primarul îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții:

1.    Atribuții exercitate în calitate de reprezentat al statului:

-    funcția de ofițer de stare civilă și de autoritate tutelară și asigură funcționarea serviciilor publice locale de profil, atribuții privind organizarea și desfășurarea alegerilor, referendumului și a recensământului. Primarul îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege;

2.    Atribuții referitoare la relația cu consiliul local;

-    prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale;

-    prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte și informări;

-    elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale și le supune aprobării consiliului local.

3.    Atribuții referitoare Ia bugetul local;


-    exercită funcția de ordonator principal de credite;

fir jfc

-    întocmește proiectul bugetului local și contul de încheiere a exercițiului bug le supune spre aprobare consiliului local;


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

“ inițiază, în condițiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi și emiterea de titluri de valoare în numele unității administrativ-teritoriale;

-    verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât și a sediului secundar.

4.    Atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor;

coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;

-    ia măsuri pentru prevenirea și, după caz, gestionarea situațiilor de urgență;

ia măsuri pentru organizarea executării și executarea în concret a activităților din domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a) -d) din Legea nr. 215/2001; ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenței statistice, inspecției și controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin.

(6) lit. a) -d) din Legea nr. 215/2001, precum și a bunurilor din patrimoniul public și privat al unității administrativ-teritoriale;

-    numește, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum și pentru conducătorii instituțiilor și serviciilor publice de interes local;

-    asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora;

-    emite avizele, acordurile și autorizațiile date în competența sa prin lege și alte acte normative;

asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor.


5.    Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuțiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și celorlalte organe de specialitate .ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale, precui județean.

6. Alte atribuții stabilite prin lege.


SECȚIUNEA aH-a

VICEPRIMARUL

Art. 13. Viceprimarul îndeplinește atribuțiile Primarului în condițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modifcările și completările ulterioare și orice alte atribuții dispuse de către acesta prin dispoziție de delagare de competențe;

1.    îndrumă și coordonează activitatea compartimentelor din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, aflate în subordinea sa, conform dispoziției de delegare;

2.    Răspunde direct de aducerea la îndeplinire a dispozițiilor primarului, hotărârilor consiliului local și actelor normative referitoare la activitățile specifice serviciilor, birourilor și compartimentelor pe care le coordonează;

3.    Susține audiențe în problemele specifice specifice serviciilor,    birourilor și

compartimentelor pe care Ie coordonează;

4.    Face propuneri pentru îmbunătățirea activităților serviciilor,    birourilor și

compartimentelor pe care le coordonează;

5.    îndeplinește și alte atribuții încredințate de către primar și consiliul local.

SECȚIUNEA am-a SECRETARUL

Art. 14. Secretarul unității administrativ-teritoriale îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții:

1.    Avizează, pentru legalitate, dispozițiile primarului și hotărârile consiliului local;

2.    Participă la ședințele consiliului local;

3.    Asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local și primar, precum și între aceștia și prefect;

4.    Organizează arhiva și evidența statistică a hotărârilor consiliului local și a dispozițiilor primarului;

5.    Asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a actelor prevăzute Ia lit. a), în condițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces Ia informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

6.    Sesizează camera notarilor publici pentru deschiderea procedurii succesorale

decesului unei persoane care a avut ultimul domiciliu în circumscripția Sectorului 4;

îritorială
7.    Asigură procedurile de convocare a consiliului local și efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmește procesul-verbal al ședințelor consiliului local și redactează hotărârile consiliului local;

8.    Pregătește lucrările supuse dezbaterii consiliului local și comisiilor de specialitate ale acestuia;

9.    îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local și de primar.

SECȚIUNEA a IV-a

ADMINISTRATORUL PUBLIC

Art. 15. Administratorul public este un post înființat în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare și îndeplinește, în baza unui contract de management, încheiat în acest sens cu primarul, atribuții de coordonare a Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 și a serviciilor publice de interes local.

Administratorul public asigură eficientizarea sistemului de management pentru buna desfășurare a activității Sectorului 4 al Municipiului București.

Atribuțiile administratorului public sunt următoarele:

1.    îndeplinește atribuții de coordonare, delegate de primar cu privire la:

-    coordonarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate și/sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;

-    coordonarea aparatului de specialitate.

2.    Elaborează și aplică strategii specifice, în măsură să asigure desfășurarea în condiții performante a activității curente și de perspectivă a instituției;

3.    Adoptă măsuri în vederea îndeplinirii prevederilor bugetului anual de venituri și cheltuieli al instituției, pentru dezvoltarea și diversificarea surselor de venituri extrabugetare, în condițiile reglementărilor legale în vigoare și a mandatului încredințat de primar;

4.    Administrează cu diligență și asigură gestionarea, în condițiile legii, a integrității patrimoniului instituției;


5.    Reprezintă instituția în raporturile cu terții, conform mandatului dat deprima]


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE    w/ /0,

AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 4

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


6. Informează primarul cu privire la situația econom ico-financiară a serviciilor publice și măsurile pentru optimizarea activității acestora;

SECȚIUNEA a V-a DIRECTOR

Art.16. Funcțiile contractuale de conducere de sine stătătoare de Director sunt înființate în directa subordine a Primarului sectorului 4 și vor îndeplini activitățile specifice următoarelor atribuții:

1.    Monitorizează/coordonează activitatea structurilor din cadrul Aparatului de specialitate conform delegărilor stabilite de Primarul Sectorului 4 prin dispoziție;

2.    îndrumă și consiliază personalul de conducere al structurilor delegate în problemele specifice acestor structuri, acordând sprijin pentru buna derulare și desfășurare a activităților acestora;

3.    Face propuneri pentru îmbunătățirea activității desfășurate Ia nivelul structurilor monitorizate/coordonate;

4.    Poate face parte din componența diverselor comisii consitituite la nivelul Aparatului de specialitate;

5.    Verifică și avizează documentele emise de către structurile monitorizate/coordonate.

6.    Păstrează și arhivează documentele elaborate, în conformitate cu normele legale în vigoare;

SECȚIUNEA a VI-a

DIRECTORII, ȘEFII DE SERVICII ȘI ȘEFII DE BIROURI

Art. 17. Personalul cu funcție publică de conducere din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 are următoarele atribuții, competențe și responsabilități în funcție de specificul structurilor pe care Ie conduc și în funcție de limitele de competență stabilite în fișa postului:

1.    Planifică, organizează, coordonează și răspund de activitatea structurii pe care o conduc;

2.    Stabilesc obiectivele structurii pe care o conduc în conformitate cu cerințele legale privind sistemul de control intern managerial și răspund de îndepHgjrea—-^ acestora;3.    întocmesc fișele de post ale angajaților din structurile pe care le

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

transmit spre aprobare;

4.    în fișele de post vor fi cuprinse atribuții, atât ale posturilor de conducere cât și ale celor de execuție, privind protecția muncii, situațiile de urgentă, respectarea documentelor sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate ocupatională, precum și atribuții cu privire la respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

5.    întocmesc și semnează fișele de evaluare a performanțelor profesionale ale angajaților pe tipuri de funcții (funcții publice și funcții contractuale) din structurile pe care le conduc și le transmit spre contrasemnare funcției ierarhice superioare de conducere;

6.    Fac parte din Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică și/sau dezvoltării sistemului de control intem/managerial (SCM) conform prevederilor Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015, modificat, potrivit Dispoziției Primarului Sectorului 4;

7.    Dispun măsurile necesare și răspund de implementarea standardelor de control intern managerial la nivelul structurii pe care o conduc, potrivit prevederilor legale în vigoare;

8.    Asigură cunoașterea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea eficacității Sistemului de Management Calitate/Mediu SR EN ISO 9001:2008 și SR EN ISO 14001:2005 în zonele coordonate, precum și corelarea activităților serviciilor și ținerea sub control ale interfațelor în cadrul proceselor, precum și atingerea indicatorilor de performanță;

9.    Organizează activitățile privind actualizarea periodică a procedurilor descrise prin Sistemul de Management al Calitatii în concordanță cu modificările ce intervin în activitatea structurilor conduse, ca urmare a actelor normative noi, modificărilor legislative și a practicilor curente;

10.    întocmesc referate de necesitate și note de fundamentare în vederea asigurării resurselor materiale și umane necesare desfășurării activității;

11.    întocmesc și transmit către compartimentele de specialitate necesarul de cheltuieli specifice serviciului sau biroului pe care îl conduc, în vederea includerii acestora în bugetul de cheltuieli al anului respectiv;

12.    Urmăresc și răspund pentru aplicarea Regulamentului privind înregistrarea, multiplicarea, circuitul, păstrarea și arhivarea docun^eriîelor jn_ Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4;


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE Și FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

13.    Asigură securitatea materialelor, cu conținut secret, răspund de scurgerea de informații și de înstrăinarea documentelor din cadrul structurii pe care o conduc;

14.    Asigură și răspund de respectarea dispozițiilor, normelor, standardelor, procedurilor generale stabilite și aprobate de primar în cadrul sistemului de control intern managerial implementat la nivelul instituției, în cadrul structurii pe care o conduc;

15.    Asigură și răspund de raportarea rezultatelor activității structurii pe care o conduc, către șefii ierarhici superiori și către primar;

16.    Asigură și răspund de realizarea demersurilor necesare cu privire la identificarea și obținerea resurselor necesare activităților specifice pe care le desfășoară în structura pe care o conduc;

17.    Iși stabilesc și aplică metode proprii privind controlarea derulării activităților specifice realizate de angajații din subordine;

18.    Asigură și răspund de realizarea sarcinilor de serviciu dispuse de primar la nivelul structurii pe care o conduc, în termenele prevăzute;

19.    Asigură și răspund de instruirea necesară a angajați lor din subordine, în conformitate cu necesitățile identificate și/sau dispozițiile conducerii instituției;

20.    Asigură echipamentul de protecție și de lucru și asigură cunoașterea normelor de protecție a muncii și de prevenire și stingere a incendiilor de către salariații din subordine;

21.    Fac propuneri privind participarea angajaților din subordine la cursurile de perfecționare profesională;

22.    Răspund de evaluarea corectă a riscurilor identificate Ia nivelul structurii pe care o conduc, precum și de aplicarea și corectitudinea măsurilor de tratare a acestor riscuri;

23.    Coordonează, organizează și răspund de desfășurarea activităților specifice structurii pe care o conduc, de corectitudinea cu care acestea sunt realizate și de asigurarea continuității acestor activități;

24.    Asigură și răspund de comunicarea către primar a deficiențelor de natură să producă perturbări în buna desfășurare a activităților realizate de’ personalul din subordine, precum și a măsurilor propuse pentru remedierea acestor deficiențe;

25.    Participă Ia audiențele ținute de primar, viceprimar, asigurând detalii specifice problemelor solicitate de persoana audiată;


26.    Repartizează sarcini de serviciu angajaților din subordine, în confer

"    AfA\


competențele acestora, cu privire la derularea activităților spccifice/stnicturfLpQ //

i «îs»

■■:■-, ‘ /W


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

care o conduc;

27.    Răspund de aducerea la cunoștință întregului personal din subordine, a Regulamentului intern, a Regulamentului de Organizare și Funcționare și a tuturor măsurilor/deciziilor conducerii Primăriei Sectorului 4, care au implicații asupra personalului din subordine;

28.    Răspund de rezolvarea în termen legal a cererilor, reclamațiilor, sesizărilor și propunerilor care se referă la activitatea structurii pe care o conduc, informând conducerea instituției;

29.    Verifică și semnează lucrările personalului din subordine;

30.    Repartizează structurilor din subordine corespondența și lucrările atribuite spre soluționare structurii pe care o conduc;

31.    Stabilesc măsurile necesare pentru cunoașterea și aplicarea legilor și dispozițiilor primarului, care vizează domeniile de activitate ale structurilor pe care le conduc;

32.    Propun și, după caz, iau măsuri în vederea îmbunătățirii activității în cadrul structurii pe care o coordonează, colaborează și conlucrează cu celelalte structuri din cadrul instituției, răspunzând cu promtitudine la solicitările acestora;

33.    In desfășurarea activității, serviciile de specialitate din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 și serviciile de interes public local, vor întreține relații funcționale cu Primăria Municipiului București și Prefectura Municipiului București, organele centrale ale administrației publice și instituțiile specializate. Orice comunicare făcută de Primăria Municipiului București sau organele centrale va fi adusă Ia cunoștință conducerii instituției.

34.    Urmăresc respectarea normelor de conduită și disciplină de către personalul din direcția aflată în subordine sau a serviciului/biroului/compartimentului aflate în directa subordonare;

35.    Propun spre aprobare primarului, în condițiile legii, efectuarea orelor suplimentare peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbători legale ori declarate nelucrătoare de către personalul din direcția aflată în subordine sau a serviciului/biroului/compartimentului aflate în directa subordonare și avizează propunerile privind plata sau recuperarea acestora în condițiile legii;

36.    Aprobă cererile de concedii de odihnă pentru personalul din subordine, monitorizează prezența în instituție a personalului din subordine și deplasarea, acestuia în afara instituției;


37.    Reprezintă Sectorul 4 al Municipiului București în raport cu alteZîhstituț

-j .A, _ ’-    K//


\’<P,

\<V,,    „<£REGULAMENTUL DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

limitele competențelor stabilite de primar;

38.    Analizează și sprijină propunerile și inițiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătățirii activității structurii pe care o conduc;

39.    Susține în comisiile de specialitate ale consiliului local materialele propuse pentru dezbatere în ședință de Consiliul Local și răspunde interpelărilor consilierilor locali;

40.    Redistribuie sarcinile personalului din subordine în cazul concediilor de odihnă, concediilor medicale, participării la cursuri de instruire, conferințe, alte evenimente pe termen scurt;

41.    își dau acordul cu privire la detașarea, delegarea, mutarea, promovarea, perfecționarea personalului pe care îl coordonează, precum și sancționarea acestuia pentru neîndeplinirea corectă și la termen a sarcinilor de serviciu în limita competențelor legale;

42.    Răspund de creșterea gradului de competență profesională și de asigurarea unui comportament corect în relațiile cu cetățenii, în scopul creșterii prestigiului funcționarului public și a celorlalți angajați ai aparatului de specialitate.

în cazul în care un funcționar public de conducere se află în concediu medical, suspendat din funcție sau în caz de absență nejustificată, și nu are înlocuitor desemnat în fișa postului, superiorul ierarhic sau, după caz, primarul stabilește persoana care preia atribuțiile pe durata absenței din instituție.

CAPITOLUL IV

FUNCȚIONAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERNZMANAGERIAL AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 4

Art. 18.

(1)    Sistemul de control intern managerial al instituției este proiectat și implementat în conformitate cu prevederile legale, de Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al Sectorului 4 al Municipiului București denumită în continuare Comisia.

(2)    Desemnarea membrilor și atribuțiile Comisiei precum și Regulmhențdî)

funcționare al acesteia se realizează prin dispoziție a primarului, respectiv prin hotărâre^ f

Cosiliului Local al Sectorului 4.    îi ( ÎSM


Ut-

M /.cc.u


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Art. 19.

(1)    Implementarea sistemului de control intern managerial se realizează în conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare și cu „Codul controlului intern/managerial cuprinzând standardele de control intern/managerial al entitățile publice” aprobat de Secretarul General al Guvernului.

(2)    Solicitările Comisiei, adresate conducătorilor de structuri și/sau subordonaților acestora, reprezintă sarcini de serviciu.

CAPITOLUL V

ATRIBUȚIILE PRINCIPALE ALE STRUCTURILOR APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 4

Art.20

(1)    Atribuțiile principale ale structurilor Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 stabilesc cadrul general de desfășurare a activităților în interiorul fiecărei structuri.

(2)    La baza desfășurării activității fiecărui angajat din cadrul structurilor organizatorice ale instituției, vor sta atribuțiile individuale care se vor regăsi în fișele posturilor acestora.

(3)    Fișele posturilor vor fi întocmite de către conducătorii structurilor pentru fiecare post din subordine și vor fi luate la cunoștință de personalul angajat.

DIRECȚIA JURIDICA

SERVICIUL A VIZARE LEGALITATEA ACTELOR

1.    Avizează proiectele de dispoziții ale Primarului Sectorului 4, pe baza referatelor justificative și a actelor normative în vigoare;

2.    Sesizează Camera Notarilor Publici în legătură cu succesiunile vacante, potrivit prevederilor legale în vigoare;

3.    Completează si transmite Camerei Notarilor Publici Anexa 24 - sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale pentru toți defuncții cu ultimul domiciliu în Sectorul 4 al Municipiului București, în conformitate cu art.1171 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Păstrează un exemplar al Anexei nr,24 precum si registrul de evidență $ sesizăjdk pentru deschiderea procedurii succesorale;


ru:?;

i- f <«-i <j    / /

4.    Avizează adrese, răspunsuri la petiții emise de direcțiile/serviciile/birourile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4;

5.    Verifică valabilitatea actelor la autorizațiile de construire/desființare solicitate de serviciul de specialitate în certificatul de urbanism;

6.    Verifică existența și valabilitatea actelor prevăzute în Opisul asumat al direcției de specialitate pentru emiterea acordurilor/autorizațiilor de funcționare pentru agenții economici și avizează acordurile/autorizațiile de funcționare în acest sens;

7.    Verifică și calculează pedepsele complementare pentru dreptul de a alege din sentințele penale și le transmite prin rezoluție Serviciului Tehnic Consiliul Local, conform celor legale;

8.    Formulează în termen legal răspunsul către petenți;

9.    Verifică proiectele de hotărâre care au la bază rapoarte de specialitate întocmite de către direcțiile/serviciile/birourile din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului precum si cele provenite de la direcțiile descentralizate și le transmite Secretarului Sectorului 4 în vederea avizării pentru legalitate și introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Local al Sectorului 4 spre a fi supuse dezbaterii, prin intermediul Serviciului Tehnic Consiliul Local;

10.    Studiază și informează direcțiile/serviciile/birourile din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4 de legislația nou apărută pentru punerea în aplicare în funcție de obiectul de activitate al acestora;

11.    Răspunde interpelărilor formulate de consilierii locali, supune răspunsurile aprobării primarului și le transmite în termen Serviciului Tehnic Consiliul Local;

12.    Asigură consilierea juridică a serviciilor din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, în activitatea specifică a fiecărui serviciu în vederea respectării dispozițiilor legale, la cererea acestora;

13.    Răspunde în termen legal la plângerile prealabile formulate de persoane fizice și juridice în temeiul legii nr.554/2004 - Legea contenciosului administrativ.

14.    îndeplinesc orice alte atribuții desemnate de conducerea instituției.

SERVICIUL CONTENCIOS ADMINISTRATIV

1.    Reprezintă și susține interesele instituției în fața instanțelor judecătorești, a autorităților jurisdicționale, a organelor de urmărire și cercetare penală cât și a executorilor judecătorești;

2.    Formulează în termen legal acțiuni, întâmpinări, apeluri, recursuri, intet

// ♦

răspunsuri la interogatorii, cereri de revizuire, contestații în anulare//cereri

repunere pe rol, cereri de chemare în judecată, concluzii scrise, cereri de renunțare la judecată, convocări Ia conciliere directă, cereri precizatoare, cereri de încuviințare a executării silite, obiective pentru rapoartele de expertiză și obiecțiuni la rapoartele de expertiză;

3.    Formulează plângeri penale în numele si pentru susținerea intereselor legale ale instituției;

4.    Promovează la cererea compartimentelor de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, în baza documentelor puse la dispoziție, cu aprobarea conducătorului, acțiuni judecătorești;

5.    Legalizează hotărârile judecătorești definitive;

6.    Transmite hotărârile judecătorești definitive, către serviciile din cadrul Primăriei sector 4 care au sesizat Serviciul Contencios Administrativ pentru soluționarea lucrărilor respective, sau către serviciile care au competență pentru punerea în executare;

7.    Transmite titluri executorii, hotărâri judecătorești, către organele de specialitate în vederea executării silite;

8.    Desfășoară activități în diverse comisii constituite la nivelul instituției;

9.    La solicitarea instanțelor judecătorești asigură realizarea procedurii prevăzute de Codul civil cu privire la declararea morții prezumate;

10.    Ține evidența dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești, a termenelor de judecată și a soluțiilor pronunțate;

11.    Ține evidența citațiilor, hotărârilor judecătorești, încheierilor și orice alte acte de procedură emise de instanțele judecătorești, parchete, secții de poliție și a publicațiilor de vânzare emise de birourile executorilor judecătorești în vederea afișării în avizierul Consiliului Local al Sectorului 4;

12.    Formulează în termen legal răspunsuri scrise la sesizările cetățenilor în legătură cu litigiile aflate pe rolul instanțelor judecătorești;

13.    Răspunde interpelărilor formulate de consilierii locali numai pentru problemele specifice activității desfășurate, cu aprobarea primarului si le transmite, în termen, Serviciului Tehnic Consiliul Local;

14.    Participă la audiențele primarului asigurând asistență juridică cu această ocazie, în vederea rezolvării problemelor sesizate de persoana aflată în audientă;

15.    Asigură realizarea bibliotecii juridice;

16.    îndeplinește orice alte sarcini și lucrări repartizate de conducerea Primăriei SettoruluȚ*^J?\ 4, care se încadrează în specificul activității juridice desfășurate;

SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ

1. în conformitate cu dispozițiile Codului civil efectuează anchete sociale la solicitarea

instanțelor de tutelă cu privire la:

a)    cauzele civile având ca obiect divorț cu copii;

b)    cauzele civile având ca obiect modificarea măsurilor luate cu privire la copil;

c)    cauzele civile având ca obiect stabilirea/modificarea pensiei de întreținere Ia care are dreptul copilul;

d)    cauzele civile având ca obiect stabilirea/schimbarea locuinței copilului;

e)    cauzele civile având ca obiect exercitarea autorității părintești;

f)    cauzele civile având ca obiect stabilirea/modificarea programului de vizită al copilului;

g)    orice alte anchete sociale la solicitarea instanței de judecată;

2.    în conformitate cu dispozițiile Codulului civil, efectuează anchete sociale la solicitarea notarilor publici in cauze de divorț cu copii, prin acordul soților;

3.    Efectuează anchete sociale la solicitarea instanțelor judecătorești cu privire la cauze civile având ca obiect amânarea/întreruperea executării pedepsei a persoanelor condamnate la pedepse cu închisoarea printr-o hotărâre definitivă;

4.    Efectuează anchete sociale Ia solicitarea instanței de judecată în cauze civile având ca obiect declararea judecătoreasca a morții;

5.    Efectuează anchete sociale la solicitarea Direcțiilor de asistență socială cu privire la acordarea indemnizației pentru creșterea copilului în vârstă de până Ia 2 ani sau pentru stimulentul de inserție, în conformitate cu O.U.G. nr.l 11/2010;

6.    Efectuează anchete sociale la solicitarea Institutului National de Medicină Legală -Mina Minovici, la domiciliul persoanelor ce urmează a fi expertizate de către o comisie de specialitate;

7.    în conformitate cu dispozițiile Codului Civil întocmește proiecte de dispoziții cu privire Ia stabilirea numelui de familie si prenumele copilului găsit, născut din părinți necunoscuți, precum și al copilului care este părăsit de către mamă în spital iar identitatea acesteia nu a fost stabilită în termenul prevăzut de lege, dacă copilul a fost părăsit sau găsit pe raza Sectorului 4;

8.    Autorizează, în anumite cazuri, schimbarea pe cale administrativă a numelui

copilului, în conformitate cu dispozițiile O.G.nr 41/ 2003 privind    -


£

schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanei;

9. Atribuții în temeiul Legii 17/2000 privind asistența socială a persoanelot

a)    consilierea persoanelor vârstnice în vederea încheierii actelor juridice prin care înstrăinează un bun în schimbul întreținerii;

b)    asistarea acestora în vederea încheierii contractelor de întreținere la notariatele publice;

c)    promovarea acțiunilor în instanță cu privire la rezoluțiunea contractelor de întreținere în cazul neîndeplinirii clauzelor contractuale;

10.    Instituirea curatelei pentru reprezentarea/asistarea copiilor și autorizarea actelor privind bunurile acestora (acceptarea succesiunii, contracte de vânzare-cumpărare, contracte de donație, contracte de închiriere, etc)

11.    Instituirea curatelei pentru reprezentarea persoanelor puse sub interdicție judecătorească și autorizarea actelor privind bunurile acestora (acceptarea succesiunii, contracte de întreținere, contracte de donație, etc)

12.    Asigură relația și consilierea tutorilor persoanelor puse sub interdicție judecătoreasca privind îngrijirea și gestionarea veniturilor si bunurilor acestora;

13.    Asigură consilierea persoanelor vârstnice și a minorilor;

14.    Asigură programul de lucru cu publicul;

15.    Efectuează orice alte atribuții care se încadrează în specificul compartimentului.

DIRECȚIA RESURSE UMANE

SERVICIUL RESURSE UMANE

1.    Organizează și realizează gestionarea resurselor umane, a funcțiilor publice și a funcționarilor publici la nivelul instituției, conform legii.

2.    Ține evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici potrivit formatului stabilit de Agenția Națională a Funcționarilor Publici și transmite acesteia toate informațiile cuprinse în evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici din cadrul acestora;

3.    Gestionează Portalul de Management al A.N.F.P. privind evidența funcțiilor publice;

4.    întocmește anual lucrările privind planul de ocupare a funcțiilor publice, pe care-1 transmite A.N.F.P. spre avizare, după care elaborează proiectul de hotărâre și-l supune aprobării consiliului local;

5.    întocmește documentația necesară avizării funcțiilor publice din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4;


6.    întocmește și prezintă conducerii referatul de aprobare a scoaterii la ooi^c posturilor de conducere vacante de la nivelul instituției și a serviciilor publice în subordinea Consiliului Local al Sectorului 4;

7.    Asigură organizarea și desfășurarea concursurilor (pentru posturile vacante și temporar vacante) în vederea angajării personalului de execuție și conducere pe bază de competență în conformitate cu prevederile legale și cu ștatul de funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4;

8.    Solicită A.N.F.P. aviz favorabil organizării concursului de ocupare a unor posturi vacante/ temporar vacante, comunicând acesteia bibliografia și condițiile specifice de participare pe baza cerințelor cuprinse în fișa postului pentru fiecare dintre funcțiile publice vacante/ temporar vacante;

9.    Asigură organizarea și desfășurarea concursurilor în vederea ocupării funcțiilor de conducători/directori, ai instituțiilor din subordinea Consiliului Local și a Primarului;

10.    întocmește documentațiile necesare pentru numirea și eliberarea din funcție a directorilor serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Sectorului 4;

11.    întocmește referatul de specialitate și proiectul de hotărâre pentru numirea și eliberarea din funcție a directorilor unităților din subordinea Consiliului Local al Sectorului 4;

12.    Pot participa în calitate de membri în comisiile de examinare, constituite îh vederea desfășurării concursurilor organizate;

13.    Gestionează mobilitatea și cariera profesională a angajatilor prin cele 2 programe informatice existente în serviciu;

14.    Urmărește respectarea legalității privind încadrarea și salarizarea personalului pe funcții, categorii, clase, grade profesionale a aparatului propriu și a personalului de conducere din unitățile subordonate Consiliului Local;

15.    întocmește documentația necesară privind reîncadrarea și stabilirea salariilor de bază/brute ca urmare a modificărilor legislative aplicabile pentru personalul propriu;

16.    întocmește foaia colectivă de prezență la nivelul instituției pe baza pontajelelor primite de la toate direcțiile/serviciile/birourile/compartimentele, le verifică, le centralizează, corectează eventualele neconcordanțe, o supune spre aprobare Primarului și o comunică Direcției Economice;

17.    Verifică și semnează statele de plată privind drepturile salariale ale angajaților (salarii, concedii de odihnă, medicale etc);

18.    Ține evidența fișelor de post pentru personalul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 și răspunde de corelarea acestora cu Regulamentul de Organizare și Funcționare;19.    întocmește situații cu privire la actualizarea organigramei, state evidențelor tuturor funcțiilor publice;

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

20.    întocmește lucrări și situații privind evidența și mișcarea personalului din aparatul propriu al instituției;

21.    Reactualizează baza de date în funcție de modificările apărute în structura ei (angajări, încetări, modificări ale sporului de vechime, suspendări, promovări în grade profesionale, etc);

22.    Elaborează Regulamentul de funcționare al aparatului de specialitate și prezintă proiectul de hotărâre întocmit în acest sens, spre aprobare Consiliului Local;

23.    Elaborează Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate;

24.    Oferă spre informare noilor angajați, în vederea conformării, Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate;

25.    Controlează respectarea disciplinei muncii;

26.    Susține activitatea comisiei de disciplină și a comisiei paritare în soluționarea cazurilor și pune la dispoziția președinților celor două comisii toate documentele solicitate;

27.    Pentru a asigura o bună conlucrare între compartimente și pentru desfășurarea în bune condiții a activității din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, emite note de serviciu aprobate de Primar;

28.    Participă la audiențele ținute de primar/viceprimar atunci când sunt solicitate informații din domeniul resurselor umane;

29.    Răspunde interpelărilor făcute de către consilieri, le supune aprobării primarului, le transmite la termen Serviciului Tehnic Consiliul Local;

30.    Asigură aplicarea principiilor de management al calității și controlează respectarea aplicării acestora;

31.    îndeplinește și alte atribuții, în condițiile legii, specifice resurselor umane.

SERVICIUL GESTIONAREA CARIEREI

1.    întocmește actele administrative privind numirea în funcții publice, încetarea raporturilor de serviciu, încadrarea, promovarea, suspendarea, transferul, detașarea, delegarea, numirea temporară în funcții publice de conducere, schimbarea locului de muncă și desfacerea contractelor de muncă, sancționări, pentru personalul din aparatul de specialitate, funcționari publici, personal contractual și/sau demiuțarL .;. ^ (informare, referat de aprobare și dispoziție);


2.    Organizează și asigură procedurile legate de depunerea jurământului de 5 funcționarii publici conform legislației în vigoare;


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


4.

5.

6.


7.


8.

9.


10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.


întocmește și răspunde pentru completarea și păstrarea dosarelor profesionale ale funcționarilor publici din aparatul de specialitate, dosarele personale ale angajaților cu contract de muncă și pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică alese, precum și ale conducătorilor instituțiilor subordonate Consiliului Local;

Ține evidența și înregistrează declarațiile de avere și cele de interese ale salariaților;

Ține evidența tuturor dosarelor profesionale ale salariaților;

Organizează și coordonează activitatea privind întocmirea și centralizarea fișelor și rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale anuale ale personalului instituției;

Gestionează fișele de evaluare a posturilor și a performanțelor profesionale individuale pentru personalul din aparatul propriu și conducerea unităților subordonate;

Centralizează evaluările anuale în vederea stabilirii promovărilor;

Organizează activitatea privind modul în care se desfășoară perioada de stagiu a funcționarilor publici debutanți, precum și evaluarea activității acestora la încheierea perioadei de stagiu, conform prevederilor legale în vigoare ;

întocmește documentația necesară pentru procedura de promovare în clasă, în grad pentru funcționarii publici, respectiv in grade pentru personalul contractual, precum și a salariului de merit (daca e cazul);

Gestionează mobilitatea și cariera profesională a angajaților prin cele 2 programe informatice existente în serviciu;

Coordonează specializarea și perfecționarea personalului;

Colaborează cu compartimentele instituției în vederea întocmirii necesarului de instruire profesională solicitată de șefii acestora;

întocmește și supune aprobării programul anual de pregătire și perfecționare a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4; Asigură participarea la cursurile de perfecționare profesională a funcționarilor publici;

Ține evidența tuturor instruirilor interne și externe ale salariaților care au beneficiat de o formă sau alta de instruire sau formare profesională;

întocmește documentația privind angajarea și ordonanțarea cheltuielilor cu instruirea^ și formarea profesională a salariaților instituției, pe baza referatelorz^rSmte de^^ conducere și primite din partea compartimentelor din cadrul ^Aparat Specialitate al Primarului Sectorului 4;


18. Organizează și monitorizează activitatea de practică de specialitate a studenților din

cadrul unităților de învățământ superior cu care Primăria a încheiat protocol de colaborare;

19.    Eliberează documentele care atestă efectuarea practicii de specialitate de către studenți, în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4;

20.    Pot participa în calitate de membri în comisiile de examinare, constituite în vederea desfășurării concursurilor organizate;

21.    Susține activitatea comisiei de disciplină și a comisiei paritare în soluționarea cazurilor și pune Ia dispoziția președinților celor două comisii toate documentele solicitate;

22.    întocmește situații cu privire la actualizarea organigramei, statelor de funcții, evidențelor tuturor funcțiilor publice;

23.    întocmește lucrări și situații privind evidența și mișcarea personalului din aparatul propriu al instituției;

24.    Participă la audiențele ținute de primar/viceprimar atunci când sunt solicitate informații din domeniul resurselor umane;

25.    îndeplinește și alte atribuții, în condițiile legii, specifice resurselor umane.

COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII, SSM

1.    Pentru a asigura o bună conlucrare între compartimente și pentru desfășurarea în bune condiții a activității din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, emite note de serviciu aprobate de către Primar;

2.    Asigură aplicarea principiilor de management al calității și controlează respectarea aplicării acestor principii;

3.    întocmește și actualizează împreună cu serviciile implicate procedurile de proces specifice serviciilor din primărie pe baza principiilor de management al calității;

4.    Actualizează procedurile generale și manualul calitate-mediu-sso, în funcție de modificările intervenite;

5.    Implementează documentele Sistemului de Management Integrat în conformitate cu

standardele SR EN ISO 9001/2008, SR EN ISO 14001/2005 și SR OHSAS 18001/2008 în cadrul tuturor compartimentelor din primărie;    :


6. Gestionează documentele aplicabile impuse de Sistemul de Managei conformitate cu standardele SR EN ISO 9001/2008, SR EN ISO 14

OHSAS 18001/2008.


7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.


Coordonează și urmărește îndeplinirea acțiunilor corective și preventive rezultate în urma auditului intern privind evaluarea Sistemul de Management Integrat;

Efectuează și ține la zi reviziile și edițiile documentelor Sistemul de Management Integrat;

Asigură instruirea personalului din cadrul primăriei cu privire la documentele Sistemului de Management Integrat și cu prevederile standardelor SR EN ISO 9001/2008, SRENISO 14001/2005 și SROHSAS 18001/2008;

Supraveghează modul de funcționare al sistemului de management integrat și informează primarul cu privire la neconform ități le apărute;

întreține relații de colaborare pe plan profesional cu toate compartimentele primăriei și cu organismul de certificare;

Urmărește menținerea calității serviciilor Ia standardele la care au fost certificate; îndrumă compartimentele din cadrul Primăriei în elaborarea procedurilor operaționale specifice activității pe care o desfășoară;

Pot participa în calitate de membri în comisiile de examinare, constituite în vederea desfășurării concursurilor organizate;

Stabilește instrucțiuni proprii, corespunzător funcțiilor exercitate de personalul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, aprobate prin dispoziția Primarului Sectorului 4, instrucțiuni ce cuprind măsuri de prevenire și protecție în domeniul securității și sănătății în muncă;

întocmește planul de prevenire și protecție compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice și de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională la locurile de muncă;

Ține evidența accidentelor de muncă ce au ca urmare o incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de lucru, a accidentelor ușoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase;

Face demersurile necesare în vederea obținerii pentru Primăria Sectorului 4 a autorizației de funcționare din punctul de vedere al securității și sănătății în muncă, conform prevederilor legale;

Asigură și controlează cunoașterea și aplicarea de către toți salariații instituției a normelor de securitate și sănătate în muncă și stabilește categoriile domeniul securității și sănătății în muncă;

Asigură întocmirea și completarea, în termenul prevăzut de lege, a fi: de instructaj privind securitatea și sănătatea în muncă;

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


21.    Propune conducerii luarea de măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării și educării salariaților pe linie de securitatea și sănătatea muncii: afișe, pliante;

22.    Asigură informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor Ia care aceasta este expusă la locul de muncă precum și asupra mijloacelor de prevenire necesare;

23.    Prezintă documentele și dă relațiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul controlului sau al cercetării accidentelor de muncă;

24.    Propune conducerii acordarea de echipamente de lucru și de echipamente de protecție individuală pentru angajații ale căror locuri de muncă prevăd aceasta;

25.    Asigură realizarea măsurilor stabilite de inspectorii de muncă, cu prilejul controalelor și al cercetării accidentelor de muncă;

26.    Programează și urmărește respectarea programărilor întocmite pentru efectuarea controalelor de medicină a muncii de salariații Primăriei sectorului 4 la angajare, anual și pentru salariații care revin după o întrerupere a activității mai mare de un an;

27.    Colaborează cu direcțiile, serviciile, birourile, compartimentele din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 în vederea asigurării securității și sănătății în muncă a acestora, precum și cu instituții externe: Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București, clinica medicală cu care instituția are încheiat contract pentru prestări servicii medicale ~ medicina muncii, Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București;

28.


Face demersurile necesare în vederea acordării sporurilor privind condițiile de muncă prevăzute de legislația în vigoare și întocmește documentația necesară eliberării avizelor de către instituțiile abilitate în acest sens;

29.


Propune includerea în bugetul anual, semestrial, trimestrial, la rectificarea bugetară și ori de câte ori este nevoie, a fondurilor necesare organizării activității de securitatea și sănătate în muncă, dotări cu echipamente de protecție specifice securității și sănătății în muncă, precum și dotării cu aparatură foto și video în scopul efectuării cercetării accidentelor de muncă;

30.


Verifică și avizează legalitatea decontărilor pentru facturile emise conform contractelor de prestări a serviciilor de medicina muncii;

31.Administrează contracte de prestări servicii pe linie de medicina muncii instituție cu clinicile medicale;    «    /

32.


îndeplinește orice alte sarcini și lucrări repartizate de conducerea Primări^V^^totulmÂ-’ 4, care se încadrează în specificul activității juridice desfășurate;

'’A

f-.-'

APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL

1.    Participă la ședințele comisiilor de specialitate și la ședințele Consiliul Local;

2.    Sprijină consilierii locali în redactarea proiectelor de hotărâri pe care aceștia le promovează;

3.    Verifică dacă documentația depusă în susținerea proiectelor de hotărâre este completă;

4.    Formulează răspunsurile la solicitările adresate consiliului local cu privire la hotărârile care au fost amânate sau care au fost respinse, cu motivația care se desprinde din ședința în plen sau din ședințele comisiilor de specialitate;

5.    Prezintă puncte de vedere de specialitate cu privire la plângerile prealabile adresate Consiliului local, la solicitarea Direcției Juridice;

6.    Elaborează raportul anual privind activitatea S.C. ADPP4 S.A, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, pe baza informațiilor primite de la societatea menționată.

SERVICIUL TEHNIC CONSILIUL LOCAL

1.    Ține evidenta Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București;

2.    Multiplică și difuzează aparatului de specialitate al Primarului, conform rezoluției Secretarului Sectorului 4 - în funcție de specificul activității acestora - Hotărârile Consiliului General al Municipiului București;

3.    Multiplică și difuzează aparatului de specialitate al Primarului, conform rezoluției Secretarului Sectorului 4 - în funcție de specificul activității acestora - Dispozițiile Primarului General al Municipiului București;

4.    înregistrează Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 4 și le înaintează, în copie, in termen de 10 zile lucrătoare de la adoptare, Instituției Prefectului Municipiului București, spre a fi supuse controlului de legalitate, cu rezultatul votului consemnat pentru fiecare hotărâre;

5.    Multiplică și difuzează Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 4, Aparatului de Specialitate al Primarului, precum și direcțiilor subordonate care au obligația de a le pune în executare, în termen de 5 zile de la transmiterea lor Instituției Prefectului Municipiului București;

6.    Aduce Ia cunoștința publică ordinea de zi a ședințelor Consiliului Local prin ap£aî^£ț/;^^s


acesteia la avizierul instituției și pe site-ul primăriei;    " *

7.    Asigură convocarea consilierilor sectorului 4 la ședințele Consiliului^Local/aWS^

îi^ _    (

Sectorului 4;

8.    Asigură pregătirea materialelor necesare pentru ședințele în plen ale Consiliului Local al Sectorului 4;

9.    Participă la ședințele în plen și la ședințele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

10.    Asigură convocarea șefilor de compartimente in vederea participării la lucrările ședințelor comisiilor de specialitate sau ședințelor în plen ale Consiliului Local Sector 4, pentru susținerea proiectelor de hotărâri inițiate;

11.    Acordă asistență compartimentelor de specialitate in vederea întocmirii proiectelor de hotărâri inițiate;

12.    înregistrează și înaintează comisiilor de specialitate proiectele de hotărâri primite spre dezbatere;

13.    Difuzează programarea ședințelor comisiilor de specialitate compartimentelor de specialitate și o transmite administratorului de site al primăriei în vederea afișării;

14.    Transcrie procesele verbale ale ședințelor în plen ale Consiliului Local Sector 4, le multiplică și distribuie consilierilor locali, în format electronic, și le transmite administratorului site-ului primăriei în vederea afișării;

15.    Redactează, centralizează și înaintează spre rezolvare serviciilor nominalizate, prin rezoluția Secretarului instituției, interpelările formulate de consilierii locali in ședințele în plen ale Consiliului Local Sector 4;

16.    Solicită compartimentelor de specialitate răspunsurile la interpelări;

17.    Urmărește primirea răspunsurilor la interpelările formulate de consilierii locali în ședințele în plen ale Consiliului Local;

18.    întocmește dosarele speciale ale ședințelor în plen ale Consiliului Local după aprobarea procesului verbal al ședinței, în vederea sigilării acestora de către Secretarul sectorului;

19.    întocmește foaia colectivă de prezență a consilierilor la ședințele comisiilor de specialitate și la ședințele în plen ale Consiliului Local Sector 4, pe baza pontajelor semnate de către președinții comisiilor;

20.    înregistrează Dispozițiile Primarului Sectorului 4 și le înaintează în termen de 5 zile lucrătoare de la emitere Instituției Prefectului Municipiului București, spre a fi supuse controlului de legalitate;

21.    Multiplică și difuzează Dispozițiile Primarului sectorului 4 serviciului inițiator_șL. persoanelor sau serviciilor nominalizate în respectiva dispoziție, in vedere^^Jicafe^A^^


acestora;

-a

Vi

*3 j| .77


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

7'î

22.    Ține evidența declarațiilor de avere și interese depuse de consilierii locali la Secretarul sectorului 4, conform Legii nr. 176/2010 și le transmite Agenției Naționale de Integritate;

23.    Asigură, sub coordonarea Secretarului Sectorului 4 și cu ajutorul celorlalte compartimente din cadrul Sectorului 4 al Municipiului București, organizarea și desfășurarea procesului electoral, în condiții optime;

24.    Propune primarului măsuri pentru informarea cetățenilor asupra drepturilor și îndatoririlor acestora referitoare la exercitarea dreptului de vot (consultarea listelor electorale, comunicarea schimbării de domiciliu, etc.);

25.    Tipărește listele electorale permanente precum și copiile acestora pentru scrutinele electorale generate de Registrul electoral;

26.    Verifică dacă au fost operate în Registrul Electoral persoanele care au domiciliul în Sectorul 4 și au decedat pe teritoriul altor localități, pe baza comunicărilor primite de la serviciile de stare civilă;

27.    La solicitarea Centrului Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor transmite, Hotărârile Consiliului General al Municipiului București referitoare la modificările arterelor din sectorul 4 (redenumiri, renumerotări, artere desființate, artere noi, etc.);

28.    Asigură securitatea registrelor care conțin listele electorale permanente;

29.    întocmește documentația pentru obținerea avizului de conformitate de la Autoritatea Electorală Permanentă;

30.    Prezintă Primarului activitățile ce se desfășoară pe durata campaniei electorale și termenele stabilite prin programul calendaristic aprobat de Guvernul României;

31.    Ține evidența comunicărilor provenite de la compartimentele de stare civilă pentru cetățenii decedați;

32.    Ține evidența comunicărilor provenite de la judecătoriile teritoriale pentru persoanele condamnate ale căror drepturi electorale sunt suspendate și le transmite periodic Direcției Generale de Evidență a Persoanelor;

33.    Colaborează cu toate direcțiile din cadrul primăriei, serviciile de specialitate aflate în subordinea directă a Primarului Sectorului 4 al Municipiului descentralizate aflate sub autoritatea Consiliului Local al Secto


34.    Colaborează cu Instituția Prefectului Municipiului București,

București, Poliția, Judecătoriile teritoriale;

35.    Asigură punerea Ia dispoziția Direcției Juridice a întregii documentații ce stă Ia baza actelor administrative atacate de Instituția Prefectului Municipiului București, în vederea formulării apărării;

36.    Ține evidența actelor normative ce reglementează activitatea administrației publice locale, publicate în Monitorul Oficial, le multiplică și Ie difuzează compartimentelor nominalizate prin rezoluția Secretarului Sectorului 4;

37.    îndeplinește orice alte sarcini și lucrări repartizate de conducerea Primăriei Sectorului 4, care se încadrează în specificul activității desfășurate.

DIRECȚIA ECONOMICĂ

SERVICIUL BUGET, EXECUȚIE BUGETARĂ

1.    întocmește documentele justificative pentru orice operațiune care afectează patrimoniul unității;

2.    înregistrează în contabilitate operațiunile patrimoniale;

3.    Inventariază patrimoniul unității;

4.    întocmește bilanțul contabil;

5.    Asigură controlul asupra operațiunilor patrimoniale efectuate;

6.    Furnizează, publică și păstrează informațiile cu privire Ia situația patrimoniului și a rezultatelor obținute de instituție;

7.    Asigură legătura permanentă cu Trezoreria Sector 4 pentru ordonanțarea cheltuielilor;

8.    Participă Ia ședințele comisiilor de specialitate ale Primăriei Sectorului 4, prezentând situațiile cerute de membrii acestora;

9.    Prezintă rapoarte despre activitatea Direcției Economice solicitate de Primar, Consiliul Local al Sectorului 4, Consiliul Local al Municipiului București, Administrația Financiară Sector 4 și Prefectură;

10.    Asigură gestionarea patrimoniului Primăriei Sectorului 4 în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

11.    Organizează și conduce evidența contabilă privind efectuarea cheltuielilor prevăzute prin bugetul de venituri și cheltuieli, a valorilor materiale, bunurilor de inventar, mijloacelor bănești, a decontărilor cu debitorii și creditorii;


12.    Realizează evidența garanțiilor de gestiune pentru salariații Primăriei precum și evidența timbrelor poștale necesare bunei desfășurări a activi Sectorului 4;

13.    Verifică gestiunea magaziei și a casieriei lunar;

14.    Ține evidența imprimatelor cu regim special (B.C.F.- chitanțiere, cecuri, foî de vărsământ);

15.    Constituie comisiile și subcomisiile de inventariere anuală a mijloacelor fixe, obiectivelor de inventar de scurtă durată și mică valoare, bunurilor materiale, confruntând rezultatele obținute cu evidența contabilă și realizând operațiunile contabile ce se impun, înregistrând minusurile și plusurile de inventar;

16.    Propune măsuri de casare, imputare, etc.;

17.    Controlează activitatea de elaborare a necesarului de credite bugetare pentru serviciile publice;

18.    Completează ordonanțările de plată privind disponibilul din contul de angajamente bugetare și răspunde de datele înscrise;

19.    Elaborează și supune aprobării Consiliului Local proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Sectorului 4;

20.    întocmește periodic situația execuției bugetare și urmărește încadrarea acesteia în limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru Autoritatea Executivă a Sectorului 4;

21.    întocmește și prezintă Consiliului Local contul anual de execuție al bugetului sectorului 4;

22.    Participă la audiențele ținute de primar, viceprimari, asigurând detalii specifice problemelor solicitate de persoana audiată;

23.    Stabilește necesarul de credite bugetare pentru: Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 și pentru serviciile descentralizate aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 4;

24.    întocmește referate de specialitate și colaborează cu Direcția Juridică în vederea elaborării proiectelor de dispoziții ale Primarului și de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 4 specifice activității compartimentului.

25.    îndeplinește orice alte sarcini și lucrări repartizate de conducerea Primăriei Sectorului 4, care se încadrează în specificul activității desfășurate.

BIROU BUGETE INSTITUT!! DESCENTRALIZATE

întocmește proiectul de buget inițial la începutul fiecărui an prin centralizarea tupiror—x , proiectelor instituțiilor descentralizate;    & »

întocmește documentația privind rectificările de buget pe parcursul Anului centralizarea propunerilor instituțiilor descentralizate;    j

r-'Vi3.    Introduce în programul informatic bugetul aparatului propriu și al instituțiilor descentralizate;

4.    Verifică și centralizează dările de seamă ale serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Sector 4 și le înaintează organelor superioare;

5.    îndeplinește orice alte sarcini și lucrări repartizate de conducerea Primăriei Sectorului 4, care se încadrează în specificul activității desfășurate.

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

1.    întocmește ștatele de plată ale salariilor personalului din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, indemnizațiile consilierilor, precum și a altor plăți;

2.    întocmește dări de seamă statistice;

3.    Efectuează prin casierie, operațiuni de încasări și plăți pe baza documentelor aprobate și supuse controlului financiar preventiv;

4.    întocmește fișele de salarii și operează în acestea, toate modificările survenite, ținând cu ajutorul lor evidența tuturor drepturilor fiecărui salariat, după care se întocmesc ștatele de salarii;

5.    întocmește ordonanțările de plată privind drepturile salariale;

6.    întocmește referate de specialitate și colaborează cu Direcția Juridică, în vederea elaborării proiectelor de dispoziții ale Primarului și de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 4 specifice activității departamentului;

7.    întocmește și eliberează adeverințele solicitate de foștii și actualii angajați privind acordarea sporurilor, exprimate în procente și cuantumuri, precum și alte asemenea solicitări privind veniturile salariale;

8.    Calculează indemnizația consilierilor și a comisiei privind aplicarea Legii nr. 550/2002, conform legislației în vigoare;

9.    întocmește ordinele de plată privind dările instituției către bugetul statului și ale salariaților care au rețineri pe ștatul de plată;

10.    întocmește centralizatorul lunar privind cheltuielile salariale la nivelul instituției;

11.    întocmește declarațiile lunare privind obligațiile de plată, a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate;

12.    întocmește statistici privind salarizarea personalului instituției și prelucrează datele de la unitățile din subordinea Consiliului Local al Sectorului 4;

13.    întocmește adeverințe pentru salariații instituției cu privire la salarizarea acestora, adeverințe pentru medicul de familie, spital, policlinică, adeverințe pentru bar

14.    întocmește semestrial darea de seamă cu privire la calcularea, reținerea și virarea pe salarii;

15.    Gestionează declarațiile pe propria răspundere a salariaților privind deducerile personale suplimentare;

16.    Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor și proiectelor de hotărâri, când este cazul;

17.    Prelucrează dispozițiile de încadrare, promovare, sancționare, spor de vechime, reorganizare, modificări aduse la salariul de încadrare precum și cele de încetare a rapoartelor de serviciu conform legii, comunicate de Direcția Resurse Umane;

18.    Calculează drepturile salariale pentru salariații instituției;

19.    Efectuează reținerile din salariu;

20.    întocmește și transmite lunar electronic, către bancă, situația privind efectuarea plății salariaților;

21.    Calculează indemnizația concediilor de odihnă cuvenite anual, conform legii pentru salariații instituției;

22.    întocmește programarea plăților, a ordinelor de plată, a foilor de vărsământ și ALOP-UL, cheltuielilor derulate de Primăria Sectorului 4;

23.    întocmește filele CEC pentru sumele ce sunt derulate prin casieria instituției;

24.    Calculează indemnizațiile concediilor medicale pentru salariații aflați în incapacitate temporară de muncă, sarcină și lehuzie, îngrijire copil bolnav în vârstă de până la 3 ani;

25.    îndeplinește orice alte sarcini și lucrări repartizate de conducerea Primăriei Sectorului 4, care se încadrează în specificul activității desfășurate.

BIROU URMĂRIRE PLĂȚI

1.    Urmărește și ține evidența plăților pentru fiecare contract;

2.    Urmărește data scadentă pentru fiecare factură în parte;

3.    Colaborează cu compartimentele de specialitate pentru o evidență cât mai reală a plăților.

COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

1.    Asigură controlul asupra tuturor operațiunilor care afectează fondurile publice^U^ A

patrimoniul public;    /'a *

2.    Asigură acordarea vizei C.F.P. după verificarea documentelor justificative ce sraudâ-'Y., baza tuturor operațiunilor privind plățile din conturile instituției;

V-A

Y ; P

■. ?    .. ’i

3. Asigură exercitarea controlului financiar preventiv pentru plățile efectuate din bugetul autorităților executive (alimentarea cu mijloace bănești, plăți reprezentând cheltuieli din bugetul propriu), eliberări de valori materiale și pentru alte operațiuni specifice.

4. îndeplinește orice alte sarcini și lucrări repartizate de conducerea Primăriei Sectorului

4, care se încadrează în specificul activității desfășurate.

DIRECȚIA INVESTIȚII

SERVICIUL INVESTIȚII

f

1.    Inițiază proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 4 privind aprobarea/modificarea documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții ale Sectorului 4 al Municipiului București;

2.    Inițiază proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 4 privind încheierea de protocoale/convenții pentru finanțare și/sau realizarea proiectelor de investiții;

3.    întocmește documentația și raportul de specialitate la proiectele de Hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 4, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării de lucrări de investiții, dar fără a se limita la: lucrări de utilitate publică, locuințe sociale, lucrări tehnico-edilitare (construcția, modernizarea, întreținerea, exploatarea rețelei stradale, extinderea rețelei publice de alimentare cu apa, extinderea rețelei publice de canalizare etc.);

4.    Fundamentează proiectul de buget anual și propunerile de rectificare bugetară pentru cheltuielile de capital finanțate de la bugetul local sau din credite externe rambursabile/nerambursabile pe care îl transmite Direcției Economice;

5.    Propune, când este cazul, redistribuirea fondurilor între obiectivele de investiții cuprinse în programul de investiții;

6.    Asigură întocmirea listelor de investiții ale Sectorului 4 al Municipiului București, cu specificarea surselor de finanțare, având la bază notele de fundamentare aprobate/emise de celelalte servicii/compartimente de specialitate;

7.    întocmește și supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 4 listele cu propunerile privind programele anuale de investiții ale Sectorului 4 al Municipiului București;

8.    întocmește și supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 4 prop ”    1


finanțarea obiectivelor de investiții Sectorului 4 al Municipiului Bucur

9. Colaborează cu direcțiile din cadrul Primăriei Sectorului 4 în ved

10.    Colaborează cu instituțiile din subordinea Consiliului Local al Sectorului 4 în vederea centralizării datelor referitoare la programele anuale de investiții;

11.    Colaborează cu instituțiile administrației publice centrale în vederea promovării și derulării investițiilor incluse în programele anuale;

12.    Colaborează cu departamentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București în vederea coordonării programelor de investiții care privesc Sectorul 4;

13.    Colaborează cu deținătorii/administratorii de rețele edilitare în vederea coordonării programelor de investiții care privesc Sectorul 4;

14.    Desfășoară programul de investiții aprobat pe an si trimestre;

15.    Transmite Serviciului Achiziții Lucrări și Servicii informațiile necesare includerii achizițiilor de bunuri, de servicii sau de lucrări aferente investițiilor Primăriei Sectorlui 4 în programul anual al achizițiilor publice;

16.    Asigură întocmirea documentelor primare necesare efectuării achizițiilor publice de lucrări privind investițiile Primăriei Sectorului 4 referate de necesitate, caiete de sarcini, note estimative, note de fundamentare, note justificative etc.;

17.    Asigură elaborarea documentațiilor tehnice organizării licitațiilor pentru proiectare și execuție, în conformitate cu prevederile legale și le pune la dispoziția Serviciului Achiziții Publice;

18.    Colaborează cu Serviciul Achiziții Publice în vederea întocmirii Fișei de date a achizițiilor publice pentru obiectivele de investiții ale Sectorului 4;

19.    Trasmite direcției/serviciului de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 4, lista obiectivelor de investiții pentru care este necesar a se solicita și obține certificatul de urbanism, autorizația de construcție;

20.    Răspunde de întocmirea formelor necesare, potrivit prevederilor legale pentru demararea elaborării documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiții;

21.    Asigură actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați în condițiile legii;

22.    Asigură direct sau prin intermediul proiectanților obținerea avizelor, acordurilor și a altor documente necesare elaborării documentației tehnico-economice, de la furnizorul de utilități;

23.    Asigură analiza tehnico-economică a proiectelor elaborate;

24.    Păstrează în bune condiții arhiva documentațiilor tehnico-economice;

25.    Propune participarea personalului propriu la programele de pregătire terți;26.    Răspunde la orice alte sarcini suplimentare, care au legătură cu activitatea desfășurată de serviciu, dispuse de conducerea Primăriei Sectorului 4;

27.    Elaborează și transmite organelor în drept informațiile statistice privind realizarea programului de investiții;

28.    Păstrează și arhivează documentele elaborate, în conformitate cu normele legale în vigoare;

29.    Asigură implementarea Sistemului de Control Intem/Managerial la nivelul serviciului;

30.    întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul serviciului;

31.    întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea Sistemului de Control Managerial Intern în cadrul Serviciului;

32.    îndeplinește orice alte dispoziții date de către Primar, care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul si atribuțiile serviciului;

SERVICIUL MONITORIZARE SI DERULARE CONTRACTE

Serviciul Monitorizare și Derulare Contracte coordonează activitatea de urmărire a

implementării programelor de investiții din cadrul Primăriei Sector 4;

1. Urmărește executarea, verifică situațiile de lucrări pentru obiectivele de investiții

aprobate;

2. întocmesțe documentele necesare efecuării decontărilor lucrărilor aferente

obiectivelor de investiții ale Sectorului 4;

3.    Verifică și răspunde de modul de întocmire și decontare a situațiilor de lucrări conform prevederilor din documentație, acte normative, contracte și a condițiilor de finanțare cu încadrarea în plafoanele de decontare și respectarea termenilor contractuali;

4.    Verifică lucrările din punct de vedere al încadrării în prețurile din devizul ofertă, în vederea decontării;

5.    Verifică și avizează facturile și transmite documentele justificative către Direcția Economică, vizate „Bun de Plată" și „Certificat în privința realității, regularității și legalității" pentru sumele de plată, recepția bunurilor, execuția lucrărilor, serviciile prestate și altele asemenea, conform angajamentelor legale încheiate;


6. Verifică și avizează documentele pentru eliberarea parțială sau tota bună execuție alte rețineri pentru lucrările de proastă calitate, penal

daune etc;


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

7.    Asigură execuția lucrărilor de calitate prin respectarea de către antreprenori a prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;

8.    Urmărește activitatea diriginților în ceea ce privește cunoașterea, respectarea și aplicarea de către aceștia a obligațiilor contractuale în raporturile cu constructorii și proiectanții, a prevederilor din documentațiile tehnico-economice, actelor normative și a legislației în construcții și a sarcinilor prevăzute prin contractul de consultanță;

9.    Verifică existența notelor de renunțare și a notelor de comandă pentru lucrările suplimentare;

10.    Verifică dacă notele de renunțare precum și notele de comanda suplimentară au fost acceptate de beneficiarul lucrării;

11.    Verifică concordanța situațiilor de lucrări cu stadiile fizice lunar, trimestrial sau anual;

12.    Convoacă și participă alături de diriginții de șantier, proiectanții lucrărilor publice la soluționarea problemelor apărute în teren și stabilesc soluțiile tehnice ce se impun;

13.    Verifică prin personalul din subordine materialele puse în operă de către executant, a probelor privind calitatea și conformitatea cu normativele tehnice în vigoare, analizează certificatele de calitate a materialelor utilizate ce însoțesc situațiile de lucrări executate, compară rezultatele probelor și conținutul certificatelor de calitate cu prevederile din caietul de sarcini anexă la contractul de lucrări;

14.    Verifică în teren, prin diriginții de șantier, respectarea documentației de execuție și a proiectului tehnic, stadiul fizic al lucrărilor și finalizarea acestora potrivit documentațiilor elaborate și autorizate;

15.    Elaborează și transmite organelor în drept informațiile statistice privind realizarea programului de investiții;

16.    Propune participarea personalului propriu la programele de pregătire organizate de terți;

17.    Organizează și participă împreună cu celelalte organe prevăzute de lege, la recepția lucrărilor de investiții urmărind calitatea, funcționalitatea și respectarea prevederilor din documentațiile tehnico-economice;

18.    întocmește lista, în condițiile legii, cu componența și programul de funcționare al comisiilor de recepții;

19.    Asigură secretariatul comisiilor de recepții pentru lucrările de investiții contractate și convoacă membri comisiei;


20. întocmește programe pentru recepția finală a obiectivelor la expirai

garanție, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și convoa<

recepție în acest sens, verifică modul de comportare al obiectivului de investiție în cursul perioadei de garanție și constată dacă au fost remediate de către executantul lucrării deficiențele constatate/semnalate la recepția preliminară sau cele apărute în perioada de garanție;

21. în colaborare cu celelalte compartimente din aparatul de specialitate precum și cu

direcțiile subordonate consiliului local, după caz, participă Ia recepția lucrărilor de investiții, serviciilor care se prestează pe terenurile și la imobilele aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4;

22.    Verifică studiile de fezabilitate, proiectele tehnice și participă la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor de comisia constituită conform legii;

23.    Difuzează în termen, procesele - verbale tuturor factorilor care au concurat la realizarea obiectivului recepționat;

24.    Verifică împreună cu constructorul și proiectantul întocmirea de către diriginți a cărților tehnice de construcții, conform legislației în vigoare și o arhivează și/sau predă către Asociația de proprietari în termenul prevăzut de lege atunci când se întocmește pentru lucrări de reabilitare termică. Convoacă participarea diriginților de șantier la comisiile de recepții și verifică îndeplinirea de către aceștia a atribuțiilor ce le revin potrivit legii și a contractului încheiat cu aceștia;

25.    Colaborează cu Inspectoratul de Stat în Construcții pentru participarea la fazele determinante ale lucrărilor de construcții;

26.    întocmește certificatele constatatoare în urma procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

27.    Organizează programe de pregătire a personalului propriu și/sau a beneficiarilor de proiecte în vederea ridicării nivelului de competență profesională;

28.    Propune participarea personalului propriu la programele de pregătire organizate de terți;

29.    Răspunde la orice alte sarcini suplimentare, care au legătură cu activitatea desfășurată de serviciu, dispuse de conducerea Primăriei Sectorului 4;

30.    Păstrează și arhivează documentele elaborate, în conformitate cu normele legale în vigoare;

31. Răspunde la orice alte sarcini suplimentare, care au legătură cu acti'


de serviciu, dispuse de conducerea Primăriei Sectorului 4;

32. Păstrează și arhivează documentele elaborate, în conformitate cu vigoare;

33. Asigură implementarea Sistemului de Control Intem/Managerial la nivelul serviciului;

34. întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul serviciului;

35. întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea Sistemului de Control Managerial Intern în cadrul Serviciului;

36. îndeplinește orice alte dispoziții date de către Primar, care, prin natura lor, sunt de

competența sau se incadrează în obiectul si atribuțiile serviciului;

BIROUL EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

1.    Identifică și inventariază, în vederea includerii în programele anuale, toate blocurile de locuințe - condominii, pe care le grupează după același tip de secțiune /proiect-tip sau proiecte unicat;

2.    înștiințează asociațiile de proprietarii privind înscrierea în programul local de reabilitare termică;

3.    Include în baza de date și întocmește listele de priorități cu asociațiile de proprietari care au depus dosarele pentru reabilitare termică;

4.    Asigură urmărirea întocmirii și semnării contractelor de mandat cu asociațiile de proprietari din clădirile de locuit nomimalizate în programele anuale pentru continuarea acțiunilor privind executarea lucrărilor de reabilitare termică a acestora;

5.    Asigură obținerea din partea asociațiilor de proprietari a hotărârii adunării generale privind acceptul de a include clădirea în programul de reabilitare termică și întocmirea dosarelor în vederea promovării lucrărilor de reabilitare termică;

6.    Asigură colectarea datelor tehnice din teren necesare completării Fișei tehnice aie imobilului conform cerințelor legislative;

7.    Notifică asociațiilor de proprietari condițiile de eligibilitate și criteriile de selecție, etapele de intervenții, costul estimat al reabilitării termice, condițiile de rambursare a costurilor care revin asociației și modul de finanțare a lucrărilor;

8.    Pune la dispoziția Ministerului Dezvoltării Regionale si Admnistrației Publice datele și documentele necesare fundamentării programelor anuale, conform normelor metodologice de aplicarea OUG nr. 18/2009, privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, versiune actualizată.

9. Păstrează și arhivează documentele elaborate, în conformitate cu i

vigoare;


10. Asigură implementarea Sistemului de Control Intem/Manag


serviciului;


11.    întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul serviciului;

12.    întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire Ia implementarea Sistemului de Control Managerial Intern în cadrul Serviciului;

13.    îndeplinește orice alte dispoziții date de către Primar, care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul si atribuțiile serviciului;

SERVICIUL MANAGEMENT PROIECTE

1.    Desfășoară activități cu privire la accesarea de fonduri internaționale în toate domeniile de dezvoltare economică și socială;

2.    Inițiază și derulează proiecte finanțate prin fonduri publice sau europene/intemaționale;

3.    Verifică eligibilitatea Sectorului 4 al Municipiului București în vederea depunerii de programe și proiecte;

4.    Fundamentează nevoile și resursele comunității aferente Sectorului 4;

5.    întocmește și actualizează baza de date privind organismele care acordă finanțări pentru proiecte;

6.    Identifică potențialii parteneri care urmează să fie implicați în programele și proiectele derulate prin intermediul Direcției;

7.    Realizează stocarea și actualizarea permanentă de informații corecte, coerente și veridice despre proiectele de interes local aflate în derulare.

8.    Participă la pregătirea și actualizarea portofoliului de programe și proiecte care să asigure soluționarea unor probleme economico - sociale de interes local;

9.    întocmește și înaintează spre aprobarea Consiliului Local al Sectorului 4 documentația privind cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvemamentale și cu alți parteneri sociali, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;

10.    Propune strategii și politici publice în domeniul de competență;

11.    Inițiază parteneriate interne și internaționale cu entități din mediile public și privat și analizează propunerile de cooperare sau asocierea cu alte autorități ale administrației publice locale din țară sau din străinătate, în vederea promovării unor interese comune;


12.    Asigură baza informațională permanentă pentru actorii locali cu /privire la existența, obiectivele, condițiile și termenele de desfășurare alemirograiriejo'i^ derulate în domeniul cooperării și dezvoltării regionale;

13.    Identifică și surse de finanțare pentru proiectele de interes local și regional, propuse în scopul atingerii obiectivelor axelor prioritare și domeniilor majore de intervenție ale Programelor de finanțare națională, europeană/ internațională;

14.    Participă la diferite întâlniri, seminarii organizate de structuri ale Uniunii Europene, ADR-uri și ministere, în scopul îmbogățirii cunoștințelor legate de accesarea și utilizarea Instrumentelor Structurale pentru finanțarea proiectelor majore de investiții de interes local și regional;

15.    Participă la evenimente interne și internaționale în domeniul finanțării domeniilor de dezvoltare detectate ca prioritate la nivel local;

16.    Se informează cu privire la bune practici din țară și străinătate, adaptându-le și flexibilizându-le în conformitate cu nevoile și resursele locale, precum și cu cadrul legislativ în vigoare la nivel național.

17.    Elaborează programe, prognoze, documente de planificare strategică și alte programe din domeniul dezvoltării economico-sociale;

18.    Fundamentarea nevoilor și resurselor comunității aferente Sectorului 4, inițierea temelor de proiect și cercetare permanentă pentru detectarea liniilor de finanțare active;

19.    întocmirea și actualizarea bazei de date privind organismele care acordă finanțări pentru proiecte;

20.    Colaborarea cu celelalte compartimente pentru pregătirea documentației necesare aplicației;

21.    Colaborează cu organisme externe, asociații, ONG -uri, etc. în vederea derulării viitoarelor proiecte în parteneriat public/privat;

22.    Aduce la cunoștința publicului, prin mijloacele de informare aflate la dispoziție, proiectele ce urmează a fi implementate din fonduri europene;

23.    Asigură monitorizearea proiectelor propuse spre finanțare;

24.    întocmește cereri/aplicații de finanțare care conțin întreaga documentație de suport solicitată;

25.    Implementează și monitorizează proiectele în derulare conform legislației în vigoare;

26.    Stochează și actualizează permanent informații corecte, coerente și veridice despre proiectele de interes local aflate în derulare.

27.    Accesează programe cu finanțare nerambursabilă din fonduri Z&ui'bpene, internaționale și/sau naționale pe diverse domenii de dezvoltare? economic;

<Buco*

social, instituțional, cultural-artistic minorități, educație, infrastructură, protecția mediului, etc.;

28.    Participă la acțiunile întreprinse de autoritățile administrației publice centrale în scopul transpunerii în practică a documentelor de planificare strategică;

29.    Acordă consultanță compartimentelor Primăriei și instituțiilor/serviciilor publice subordonate Consiliului Local în activitatea de scriere a proiectelor cu finanțare europeană/intemațională;

30.    Participă la pregătirea și actualizarea portofoliului de programe și proiecte care să asigure soluționarea unor probleme economico - sociale de interes local;

31.    Inițiază și pregătește documentația de fundamentare pentru realizarea proiectelor din domeniul dezvoltării economico-sociale, locale și regionale;

32.    Inițiază parteneriate interne și internaționale cu entități din mediile public și privat și analizează propunerile de cooperare sau asocierea cu alte autorități ale administrației publice locale din țară sau din străinătate, în vederea promovării unor interese comune;

33.    întocmește proiecte de hotărâre ce vor fî înaintate spre aprobare Consiliului Local cu scopul realizării obiectivelor specifice direcției;

34.    Asigură baza informațională permanentă pentru actorii locali cu privire la existența, obiectivele, condițiile și termenele de desfășurare ale programelor derulate în domeniul cooperării și dezvoltării regionale;

35.    Identifică și accesează surse de finanțare pentru proiectele de interes local și regional, propuse în scopul atingerii obiectivelor axelor prioritare și domeniilor majore de intervenție ale Programelor de finanțare națională, europeană/intemațională;

36.    Asigură derularea operațiunilor privind întocmirea documentațiilor complete pentru proiectele promovate prin programele de finanțare externă;

37.    Planifică riguros activitățile necesare privind pregătirea documentației necesare depunerii cererilor de finanțare;

38.    Răspunde la timp și în mod concret la orice clarificare solicitată de Autoritățile de Management, Organismele Intermediare și alte instituții cu atribuții de monitorizare, verificare și control;

39.    Diseminează rezultatele proiectelor;


40.    întocmește și înaintează spre aprobarea Consiliului Local al documentația privind cooperarea sau asocierea cu persoane juridi străine, cu organizații neguvemamentale și cu alți parteneri soci


finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;

41.    Propune și elaborează strategii și politici publice;

42.    întocmește rapoarte, sinteze și informări pe domenii de activitate privind modul în care se realizează obiectivele din strategiile și programele aprobate;

43.    Organizează acțiuni de informare, publicitate, seminarii conferințe și simpozioane în domeniile de dezvoltare economică și socială;

44.    Participă la diferite întâlniri, seminarii organizate de structuri ale Uniunii Europene, ADR-uri și ministere, în scopul îmbogățirii cunoștințelor legate de accesarea și utilizarea Instrumentelor Structurale pentru finanțarea proiectelor majore de investiții de interes local și regional;

45.    Participă la evenimente interne și internaționale în domeniul finanțării domeniilor de dezvoltare detectate ca prioritate la nivel local;

46.    Primește și implementează bune practici din țară și străinătate, adaptându-le și flexibilizându-le în conformitate cu nevoile și resursele locale, precum și cu cadrul legislativ în vigoare la nivel național;

47.    Elaborează și transferă la rândul său bune practici, ca urmare a implementării proiectelor derulate.

48.    îndeplinește orice alte sarcini și lucrări repartizate de conducerea Primăriei Sectorului 4, care se încadrează în specificul activității desfășurate.

DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

1)    Asigura, in conformitate cu legislația in vigoare, utilizarea fondurilor, promovând concurenta dintre operatorii economici;

2)    Elaborează Programul Anual al Achizițiilor Publice, asigura desfasurarea si derularea achizițiilor la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București, coordonează metodologic achizițiile publice cat si participarea la procedurile de achiziții de produse, servicii si lucrări;

3)    Elaborarea, sau după caz, coordonarea activitatii de elaborare a documentației de atribuire sau, in cazul unui concurs de soluții, a documentației de concurs;

a) In cazul procedurilor de atribuire aferente proiectelor pentru care este instituita o Unitate de Implementare a Proiectului (UIP), primirea intregir)^'^

i 'î. j

documentații de atribuire insotita de referate de necesitate/note de fundamdntarae,

4)


5)


6)


7)


8)


9).î’S


criteriul de atribuire, caiet de sarcini, documente semnate si aprobate conform competentelor legale, in vederea postării in Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice;

b) In cazul celorlalte proceduri de atribuire, primirea si verificarea documentelor (note justificative privind stabilirea cerințelor minime de calificare si cele privind criteriul de atribuire, fisa de date achiziție, etc) întocmite de către directiile/serviciile din structura Sectorului 4 al Municipiului București in vederea demarării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publica.

Elaborarea următoarelor documente ce fac parte din documentația de atribuire: fisa de date a achiziției (in cazul in care aceasta nu a fost intocmita de direcția initiatoare/consultant), secțiunea formulare si modelul de contract/acord cadru, pe baza documentelor primite din partea directiilor/serviciilor de specialitate;

Corelarea clauzelor modelelor contractelor cu prevederile legislației in vigoare in materia achizițiilor publice, luând in considerare punctele de vedere formulate de direcțiile avizatoare anterior definitivării documentației de atribuire si postării acesteia in SEAP;

îndeplinirea obligațiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute in legislația in vigoare, respectiv:

a)    întocmirea si publicarea in SEAP a anunțurilor de intenție, de participare si de atribuire, precum si a documentației de atribuire;

b)    publicarea in SEAP a notificării privind achizițiile directe efectuate la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București;

c)    întocmirea si actualizarea permanenta a unei baze de date privind achizițiile directe efectuate la nivelul sectorului 4 al Municipiului București.

Stabilirea circumstanțelor de încadrare pentru aplicarea fiecărei proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publica, respectiv: licitație deschisa, licitație restrânsă, dialog competitiv, negociere, procedura simplificata, procedura simplificata proprie, concurs de soluții;

Elaborarea notelor justificative, in situația in care procedura de atribuire propusa a fi aplicata este alta decât licitația deschisa sau restrânsă, pe baza circumstanțelor descrise in referatele de necesitate/notele de fundamentare intocmite de direcțiile inițiatoare si transmiterea acestor note justificative către direcția juridica avizării;întocmește “Strategia anuala de achiziție publica,, la nivelul Secț Municipiului București;

Or Al e*


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


10)    Aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire, respectiv:

a)    indeplinirea obligațiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt prevăzute de legislația in vigoare, respectiv Întocmirea si publicarea in SEAP a anunțurilor de intenție, de participare si de atribuire, precum si a celorlalte documente/informatii prevăzute de legislație;

b)    completarea formularului de integritate in SEAP;

c)    primirea solicitărilor de clarificări din partea operatorilor economici care au obtinut documentația de atribuire;

d)    participarea la formularea răspunsurilor autoritatii contractante la eventualele clarificări solicitate de operatorii economici cu privire la organizarea si derularea procedurilor de atribuire;

e)    transmiterea răspunsurilor la clarificări către operatorii economci, in termenele legale;

f)    la solicitarea președintelui comisiei de evaluare, redactarea si transmiterea convocatoarelor către membrii comisiei la ședințele de verificare a ofertelor depuse pe SEAP, a proceselor verbale de evaluare/ negociere;

g)    participarea la intocmirea proceselor verbale ale ședințelor de verificare a ofertelor depuse pe SEAP, a proceselor verbale de evaluare/negociere;

h)    intocmeste “Strategia de contractare,, aferenta fiecărei proceduri de achiziție publica;

i)    primirea de la comisiile de evaluare a rapoartelor cu privire la rezultatul procedurilor de atribuire, aprobate de ordonatorul principal de credite;

j)    redactarea “comunicărilor intermediare,, privind evaluarea ofertelor si transmiterea acestora către operatorii economici implicați in procedura;

11)    Pregătirea contractului/acordului cadru pentru semnare si asigurarea circuitului de avizare interna a acestuia.

12)    înregistrarea contractelor semnate de ambele parti, in Registrul unic de contracte, existent la Direcția Achiziții Publice;

13)    îndeplinirea formalităților necesare in vederea eliberării garanțiilor de participare, in conformitate cu prevederile legale, după semnarea contractului de achiziție publica;

14)    îndeplinirea obligațiilor legale ale autoritatii contractante aferente procedurii jde .


soluționare a contestațiilor, respectiv:

a) primirea / inregistrarea Notificărilor privind intenția de a depune o

contestației

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

b)    comunicarea, in termenele legale, a introducerii Notificării privind intenția de a depune o contestație /contestației

c)    participarea la formularea punctului de vedere al autoritatii contractante la contestații (impreuna cu direcția inițiatoare) si transmiterea acestuia, in termenul legal, către oepartorul economic si CNSC;

d)    transmiterea către CNSC a dosarului de achiziție publica si documentele solicitate;

e)    primirea deciziei CNSC cu privire la modul de soluționare a contestațiilor, întreprinderea tuturor demersurilor legale pentru punerea in aplicare a acestor decizii;

15)    Constituirea si pastrarea dosarului achiziției publice;

16)    Colaborarea cu ANAP si alte instituții de monitorizare / control, in legătură cu derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publica;

17)    Urmărirea apariției actelor normative in domeniul achizițiilor publice si semnalarea conducerii autoritatii contractante a modalităților si termenelor de aplicare a noilor dispoziții;

18)    Propune membrii din cadrul Direcției de Achiziții Publice in comisiile de evaluare si intocmeste notele de nominalizare a comisiilor de evaluare/negociere, pe baza propunerilor primite din partea direcțiilor de specialitate si le transmite spre aprobare ordonatorului principal de credite;

19)    îndeplinește orice alte sarcini și lucrări repartizate de conducerea Primăriei Sectorului 4, care se încadrează în specificul activității desfășurate.

SERVICIUL VERIFICARE DOCUMENTAȚII TEHNICE

1.    Centralizează referatele de necesitate cu necesarul de materiale/servicii/lucrari comunicate de către directiile/serviciile/birourile din cadrul Sectorului 4 al Municipiului București;

2.    Analizează conformitatea referatelor de necesitate de materiale/servicii/lucrari si a notelor justificative aferente cu privire la respectarea prevederilor legale in materia achizițiilor publice si se asigura de întocmirea corecta a acestora prin oferirea de consultanta directiilor/serviciilor/birourilor inițiatoare;

3.    Realizează achizițiile directe de produse/servicii/lucrari cu utilizarea electronice prin intermediul platformei SEAP (online) sau, după ca; conformitate cu prevederile legale in materia achizițiilor publice; a


4. Asigura prin contract, servicii pentru program legislative, versiunea rețea cu număr nelimitat de utilizatori si furnizarea pachetelor de actualizare a bezei de date existente, cu actele normative publicate in Monitorul Oficial;

5. Participa la intocmirea “Strategiei anuala de achiziție publica,, la nivelul Sectorului

4 al Municipiului București;

6.    întocmește baza de date cu privirea la achizițiile publice efectuate la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București;

7.    Asigura arhivarea electronica a tuturor achizițiilor publice efectuate la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București;

8.    Pastreaza dosarele achizițiilor publice pana la arhivare

9.    întocmește “Registrul unic de contracte „

10.    Analizează raapoartele emise de SEAP vis a vis de achizițiile publice efectuate la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București si comunica la ANAP eventualele neconformitati.

11.    îndeplinește orice alte sarcini și lucrări repartizate de conducerea Primăriei Sectorului 4, care se încadrează în specificul activității desfășurate.

DIRECȚIA RELAȚII PUBLICE

SERVICIUL REGISTRATURĂ

1.    Pune la dispoziția cetățenilor formulare/fluturași, elaborate de serviciile de specialitate ale aparatului Primarului Sectorului 4, și îi îndrumă pe aceștia la întocmirea și completarea documentației, cu excepția cazurilor în care documentația ce urmează a fi depusă trebuie verificată/vizată de către inspectorii de la serviciile de specialitate - avize, acorduri, certificate, autorizații etc.

2.    Primește și înregistrează în registrul electronic unic de intrare - ieșire corespondența transmisă Primăriei Sectorului 4 prin următoarele mijloace: în format scris — direct de la petent, transmise prin posta româna, curieri, sau prin poșta specială, și o repartizează către compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 4 sau conducerea instituției în funcție de solicitare și asigură predarea efectivă a acesteia pe bază de borderou către destinatar;

3.    înregistrează în registrul electronic unic de intrare - ieșire corespondentă transmisă -


Primăriei Sectorului 4 în format electronic - pe adresa de contact@ps4.ro sau pe adresa www .domnuleprimar.ro;

4.    Descarcă petițiile de pe site-ul www.doirniulepriinar.ro, le înregistrează în registrul electronic unic de intrare - ieșire al primăriei și postează răspunsurile primite de la serviciile de specialitate la aceste petiții;

5.    Verifică conținutul dosarelor (pentru diverse solicitări) la data primirii, pentru a se asigura că acestea conțin documentele înscrise în - formulare/fluturași - disponibile la ghișee sau pe site-ul Primăriei Sectorului 4 (formulare actualizate obligatoriu de către compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 4, ori de câte ori intervin modificări legislative);

6.    Răspunde de buna organizare și desfășurare a activității de primire, înregistrare și de repartizare a petițiilor ce sunt adresate instituției;

7.    Consiliază cetățenii care se adresează pentru rezolvarea unor probleme civice sau sociale care nu intră în sfera de competență a Primăriei Sectorului 4, oferindu-le informațiile necesare cu privire Ia datele de contact ale autorităților sau instituțiilor în sarcina carora revin, utilizând mijloace modeme precum intemetul sau telefonul;

8.    Informează și consiliază cetățenii în rezolvarea problemelor sociale sau de interes general, încercând soluționarea acestora pe Ioc, iar în cazul în care problemele necesită analize și verificări din partea altor servicii solieitanții primesc îndrumările

necesare;

9.    Urmărește soluționarea și redactarea în termen a răspunsurilor la petițiile care sunt repartizate spre competentă soluționare Serviciului Registratură, transmite răspunsul către petiționar și se îngrijește de clasarea și arhivarea acestuia;

10.    Actualizează periodic procedurile descrise prin Sistemul de Management al Calității în concordanță cu modificările ce intervin în activitatea serviciului, ca urmare a actelor normative noi, modificărilor legislative și a practicilor curente;

11.    îndeplinește orice alte sarcini și lucrări repartizate de conducerea Primăriei Sectorului 4, care se încadrează în specificul activității desfășurate.

COMPATIMENTUL SPAȚIU LOCATIV

1. Primește, verifică și ia în evidență dosarele petenților care solicită locuințe în baza Legii nr. 152/1998, OG nr. 19/1994 și Legii nr. 114/1996 cu modificările și completările ulterioare;


2. Soluționează petițiile prin care se solicită sprijin pentru rezolvare; decât includerea pe listele de priorități în vederea atribuirii locuințelo

3.    Efectuează anchete sociale pentru verificarea în teren a autenticității datelor declarate și a constatării situației familiale la fața locului în ceea ce privește cererile pentru acordarea unei locuințe conform Legii nr. 114/1996;

4.    Redactează raportul privind ancheta socială în urma deplasării pe teren cu consemnarea celor constatate;

5.    întocmește rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri referitoare la stabilirea criteriilor de punctaj pentru repartizarea locuințelor în baza Legii nr. 114/1996;

6.    Analizează și evaluează (întocmește fișele nominale de punctaj) dosarele de locuință în vederea includerii pe listele de priorități stabilite conform Legii nr. 114/1996 și Legii nr. 152/1998 în vederea repartizării locuințelor din fondul locativ și a locuințelor construite prin ANL, pe baza unor criterii aprobate de Consiliul Local al Sectorului 4;

7.    Supune anual aprobării Consiliului Local al Sectorului 4, listele de priorități avizate de Comisia socială pentru repartizarea locuințelor, ulterior fiind date publicității prin afișare într-un loc accesibil publicului;

8.    întocmește documentația necesară în vederea repartizării locuințelor ce fac obiectul următoarelor acte normative: Legea nr. 114/1996, OG nr. 19/1994, OUG nr. 83/2001, Legea nr. 152/1998, OUG nr. 51/2006, OUG nr. 74/2007 și HCGMB nr. 42/2003;

9.    Verifică și întocmește notele tehnice care însoțesc dosarele de repartizare a locuințelor mișcarea I și a II-a puse la dispoziția Sectorului 4 de Primăria Municipiului București, respectiv AFI;

10.    întocmește borderoul de locuințe ce urmează a fi repartizate conform procesului-verbal al Comisie pentru repartizarea locuințelor, instituită în acest sens;

11.    Verifică în vederea avizării dosarele persoanelor care solicită schimburi de locuință, transcrieri de contracte de închiriere, intrări în spațiu (aceste dosare sunt întocmite de instituțiile de administrare a fondului imobiliar conform HCGMB nr. 42/2003);

12.    Verifică și soluționează cererile de schimb de locuință precum și cele de modificare a contractelor de închiriere pentru locuințele administrare de Sectorul 4 privind transcrierea, includerea sau radierea unor persoane în/din fișa suprafeței locative;

13.    Verifică în teren și întocmește documentația necesară extinderilor de spațiu solicitate

de către locatarii spațiilor administrate de Consiliul Local al Sectorului 4;

14. întocmește documentația necesară în vederea încheierii contractelor de mciunere și prelungirii acestora conform prevederilor legale pentru locuinței/ aflat(fjîî?\ administrarea Consiliului Local al Sectorului 4;


15.    Ține evidența lunară a încasărilor provenite din plata chiriilor pentru locuințelor aflate în administrarea Sectorului 4 și întocmește documentația necesară efecturării acestei operațiuni;

16.    Ia măsuri împotriva chiriașilor care încalcă clauzele contractuale (somații, notificări);

17.    înaintează Direcției Juridice referatul aprobat de primar întocmit în vederea acționării în instanță a chiriașilor care încalcă clauzele contractuale;

18.    Participă alături de conducerea Sectorului 4 la audiențe;

19.    Primește, verifică, analizează, încadrează și întocmește răspunsurile la cererile de locuințe depuse de către cetățenii sectorului 4, având situații locative ce necesită un spațiu de locuit sau extinderea celui existent;

20.    întocmește listele de priorități, pe categorii de locuințe (sociale, cu chirie pentru tineri, în vederea contractării sau cumpărării, ș.a.), structurate pe număr de camere, în funcție de punctajul obținut și le supune spre aprobare, în fiecare an, Consiliului local;

21.    întocmește referate și le supune “Comisiei sociale de repartizare a locuințelor” în vederea aprobării și emiterii repartițiilor pentru locuințe;

22.    Verifică în vederea avizării, cererile de modificare a contractelor de închiriere pentru locuințele administrate de A.F.I., privind transcrierea, includerea sau excluderea unor persoane din/în fișa locativă;

23.    Verifică pe teren sesizările și reclamațiile cu privire la unele aspecte ce țin de spațiu locativ, în imobilele proprietate de stat și ia măsuri corespunzătoare pentru stingerea litigiilor;

24.    Calculează cotele de cheltuieli pentru fiecare chiriaș al blocului social F2 si F3 și încasează pe bază de chitanță, în termen de 30 zile de la plata facturii de către Primăria Sectorului 4;

25.    încasează pe bază de borderou și eliberează chitanțe pentru blocul Zii și Z i2 din șos. Vitan Bârzești nr.20, reprezentând cheltuieli cu utilitățile, prin intermediul președinților de bloc;

26.    Participă alături de executorul judecătoresc la acțiunile de evacuare a chiriașilor din blocurile de locuințe sociale F2 - F3 și pentru chiriașii blocurilor ANL Zii - Z i2, precum și din alte unități locative aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4;

j/ &    *

27.    Urmărește lunar dacă chiriașii din unitățile locative aflate în administrarea Consiliului,

$

-<s\


Local al Sectorului 4 înregistrează restanțe la plata cheltuielilor de întreținere. [ /UȚf , 7/ II o

te


28. îndeplinește orice alte sarcini și lucrări repartizate de conducerea Primăriei Sectorului 4, care se încadrează în specificul activității desfășurate.

COMPARTIMENTUL RELAȚII CU ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI

1.    îndrumă și sprijină asociațiile de locatari în scopul înființării asociațiilor de proprietari, în condițiile legii;

2.    Efectuează verificarea modului de organizare și întocmire a documentelor asociațiilor de proprietari, în condițiile Legii nr. 230/2007;

3.    întocmește Note de Constatare cu prilejul verificărilor efectuate;

4.    Primește și arhivează situațiile soldurilor de activ și pasiv de la 31 decembrie, respectiv cea de la 30 iunie a fiecărui an, de către asociațiile de proprietari care au organizată contabilitatea în partidă simplă;

5.    întocmește o bază de date cu privire la asociațiile de proprietari/locatari de pe raza Sectorului 4;

6.    Primește, înregistrează și întocmește răspunsuri în scris la sesizările și cererile cetățenilor pe teme specifice date în competență;

7.    Primește și înregistrează cererile de atestare depuse de persoanele care doresc să se atesteze în calitatea de administratori de imobile;

8.    Angajații din cadrul structurii pot fi membri în comisia de atestare a administratorilor de imobile constituită la nivelul Consiliului Local al Sectorului 4, participând astfel în mod direct la examinările administratorilor, în vederea atestării;

9.    Verifică pe teren situațiile deosebite semnalate de către proprietari din cadrul asociațiilor de proprietari ce fac obiectul Legii nr. 230/2007;

10.    întocmește Procese-Verbale de constatare ca urmare a deplasării în teren;

11.    Constată și sancționează contravențional conform Legii nr. 230/2007;

12.    Ține evidența administratorilor atestați de către Comisia de Atestare Administratori Imobile Sector 4;

13.    Acordă consiliere asociațiilor de proprietari, conform Legii nr. 230/2007 și H.G. nr. 1588/2007;

14. întocmește informări cu privire la aspectele sesizate de către persoanele care se înscriu în audiențele ținute de către conducerea instituției: Primar, Viceprimar și

Secretar.

jSr V    d -A;;J

15. îndeplinește orice alte sarcini și lucrări repartizate de conducerea Primări^ȚSfectorului

4, care se încadrează în specificul activității desfășurate.

COMPARTIMENTUL ACCES INFORMAȚII PUBLICE SI PETITII

1.    Asigură programarea și asistența la audiențele acordate de conducerea Primăriei Sectorului 4: Primarul Sectorului 4, Viceprimarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, pentru cetateni, agenti economici, reprezentanții diferitelor instituții guvernamentale, organizații neguvemamentale sau autorități publice, prin întocmirea tabelelor cu fisele personale de audientă și transmite fișele personale de audiență, în funcție de obiectul lor, atât conducerii instituției cât și reprezentanților compartimentelor de specialitate;

2.    Urmărește soluționarea și redactarea în termen a răspunsurilor la petițiile care sunt repartizate spre competentă soluționare compartimentului, transmite răspunsul către petiționar și se îngrijește de clasarea și arhivarea acestuia;

3.    Clasează petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiționarului;

4.    Asigură afișarea la avizier a dispozițiilor de convocare a Consiliului Local, a proiectelor de hotărâri și a hotărârilor adoptate;

5.    Asigură accesul cetățenilor la informațiile de interes public, prin răspuns scris sau în format electronic;

6.    Comunică din oficiu informațiile de interes public prevăzute în Legea nr. 544/2001;

7.    întocmește raportul anual de implementare a Legii nr. 544/2001 și se îngrijește de afișarea acestuia pe site-ul instituției;

8.    Se îngrijește de arhivarea documentelor create în cadrul structurii în vederea predării acestora către arhiva instituției;

9.    Coordonează publicarea și actualizarea anuală a unui Buletin Informativ care va cuprinde informațiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001;

10.    Asigură respectarea procedurii de transparența decizională, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, pentru proiectele de hotărâre transmise de Serviciul Tehnic Consiliul Local;

11.    întocmește și face public un raport anual privind transparența decizională, care va

cuprinde numărul total al recomandărilor primite, numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative și în conținutul deciziilor luate, numărul participanților la ședințele publice, numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative, situația cazurilor în care autorii '    ’ ”


fost acționată în justiție pentru nerespectarea prevederilor prezentei I proprie a parteneriatului cu cetățenii și asociațiile legal constituite numărul ședințelor care nu au fost publice și motivația restricționării acc

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

12. Centralizează datele primite (de Ia direcțiile aflate în subordinea Consiliului Local Sector 4 și de la departamentele din cadrul Aparatului de Specialitate) în vederea transmiterii rapoartelor trimestriale și anuale, referitoare Ia stadiul îndeplinirii obiectivelor asumate, solicitate de către Instituția Prefectului Municipiului București.

BIROUL CALL-CENTER

1.    Informează și consiliază cetățenii sectorului pentru rezolvarea problemelor sociale sau de interes general, din diversele domenii de activitate specifice administrației publice locale, încercând soluționarea acestora pe loc, iar în cazul în care problemele necesită analize și verificări din partea altor structuri, solicitanții primesc îndrumările necesare, oferindu-le informațiile cu privire la datele de contact ale autorităților sau instituțiilor în sarcina cărora revin;

2.    Colaborează cu toate compartimentele aparatului propriu pentru stabilirea unei strategii adecvate privind comunicarea informațiilor de interes public cu privire la activitatea desfășurată de fiecare compartiment;

3.    Preia apelurile telefonice de la cetățenii și răspunde rapid solicitărilor acestora ori, în situația necesității îndeplinirii unor proceduri prealabile ori a unei evaluări, oferă informațiile necesare cu privire la modul de soluționare;

4.    întocmește fișele de eveniment cu privire la solicitările, sesizările și reclamațiile cetățenilor transmise prin apeluri telefonice;

5.    Desfășoară activități specifice în scopul creșterii gradului de satisfacție a cetățeanului în relația sa cu autoritățile administrației publice locale prin acordarea de informații utile ce vizează domenii din sfera relațiilor cu publicul (informații de interes public, relația cu asociațiile de proprietari, spațiul locativ, poliție locală, asistență socială și protecția copilului, impozite și taxe locale);

6.    Identifică moduri practice / funcționale necesare dezvoltării managementului informației la nivelul Sectorului 4;

7.    Furnizează cetățenilor sectorului 4 informații cu privire la activitatea instituției ce vizează comunitatea locală, precum și modalitatea de a obține documente care intră în sfera de competență a consiliului local si a primăriei;

8.    Respectă prevederile legale privind publicarea de date și protecția datelor personale;

9.    Cunoaște modul de utilizare/logare în sistemul informatic, prin user și parolă^ și folosește aparatura tehnică destinată preluării apelurilor telefonice, ririif aplicația informatică specifică Caii Center;


Ș 10. Operează în aplicația informatică, respectiv fișa de eveniment;

11.    Se asigură de cunoașterea structurii organizatorice a Aparatului de specialitate, a principalelor atribuții ale structurilor acesteia, precum și a celorlalte instituții descentralizate de la nivelul Sectorului 4, aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 4;

12.    Asigură cunoașterea teritoriului de competență a Sectorului 4, străzi și obiective, a Indexului cu evenimentele, a modului de transmitere-transfer a fișei de eveniment, a procedurilor de lucru, în cazul întreruperii comunicațiilor în Call-Center, a Procedurii de cooperare cu celelalte entități, în cazul unor situații de urgență;

13.    Asigură predarea-primirea serviciului în Call-Center, respectiv a fișelor de eveniment aflate în curs de rezolvare operatorului care intră în serviciu;

14.    Colaborează permanent cu dispecerul Direcției Generale de Poliție Locală, prin telefon, stație radio și aplicația informatică;

15.    Informează conducerea despre evenimentele deosebite sau situațiile de urgență și execută dispozițiile acestora;

16.    Menționează în registrul de adnotări dispozițiile primite referitoare la evenimentele sesizate prin linia telefonică 021-9441.

17.    Urmărește finalizarea evenimentului;

18.    Analizează sistematic, cel puțin o dată pe an, riscurile privind activitatea proprie;

19.    întocmește răspunsuri la lucrările repartizate de conducerea ierarhic superioară;

20.    îndeplinește orice alte dispoziții legale stabilite sau delegate de conducerea ierarhic superioară.

COMPARTIMENTUL SITUAȚII DE URGENȚĂ

1.    Colaborează cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București Ilfov, cu serviciile deconcentrate la nivelul Sectorului 4 și alte instituții cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență;

2.    Participă la ședințele și video-conferințele organizate de Instituția Prefectului Municipiului București și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București Ilfov;

3.    Prezintă documentele și oferă relațiile solicitate de către organele de control din partea Instituției Prefectului sau alte organe abilitate;

4.    Propune includerea în buget a fondurilor necesare organizării activității

civilă și de apărare împotriva incendiilor și achiziționării de echipamente^ mijloacp^'X

de intervenție specifice la nivelul Sectorului 4;


•?V.

5.    La solicitarea conducerii ierarhic superioare participă la încheierea de contracte, convenții sau protocoale de cooperare cu alte servicii de urgență profesioniste precum și cu alte instituții cu funcții de sprijin în gestionarea situațiilor de urgență;

6.    Participă la evaluarea și centralizarea solicitărilor de ajutoare și despăgubiri, în situații de protecție civilă, precum și distribuirea celor primite;

7.    Elaborează acte administrative prin care se stabilesc măsuri și răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor și protecției civile;

8.    Asigură personalul și condițiile necesare pentru instituirea serviciului de permanență în situațiile prevăzute de legislația în vigoare;

9.    Asigură asistență tehnică de specialitate Centrului Ooperativ cu Activitate Temporară constituit la nivelul Sectorului 4;

10.    Gestionează baza de date referitoare la situațiile de urgență;

11.    Asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul adunărilor sau al manifestărilor publice;

12.    Verifică îndeplinirea măsurilor stabilite prin avizele, autorizațiile și acordurile emise la nivelul Sectorului 4, conform prevederilor legale;

13.    întocmește planul de analiză și acoperire a riscurilor;

14.    Informează de îndată, prin orice mijloc, ISU despre izbucnirea și stingerea cu forțe și mijloace proprii oricărui incendiu pe raza unității administrativ-teritoriale, iar în termen de 3 zile lucrătoare completează și trimite acestuia raportul de intervenție;

15.    Analizează anual dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor și asigură completarea acesteia, conform normelor în vigoare;

16.    Analizează, semestrial și ori de câte ori este nevoie, capacitatea de apărare împotriva incendiilor a unității administrativ-teritoriale pe care o reprezintă și informează inspectoratul cu privire la măsurile stabilite pentru optimizarea acesteia;

17.    Comunică de îndată inspectoratului scoaterea și repunerea din/în funcțiune a oricărei autospeciale de intervenție, precum și, în scris, dotarea cu autospeciale de intervenție noi;

18.    Asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la construcțiile și instalațiile tehnologice aparținând domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale, precum și la instituțiile publice;

19.    Asigură, prin mijloacele avute la dispoziție, desfășurarea activităților de infoimar^^j^^^

tr'î1 & 4    - X


educație antiincendiu a populației;

20.    Analizează și soluționează petițiile cetățenilor referitoare la probj'dme p/fvind apărărarea împotriva incendiilor;

21.    Planifică și pregătește desfășurarea exercițiilor de simulare a producerii unor situații de urgență;

22.    Efectuează controlul respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetățenești;

23.    întocmește Planul de Pregătire în domeniul Situațiilor de Urgență la nivelul Sectorului 4;

24.    întocmește Planul de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare la nivelul Sectorului 4;

25.    Dispune măsuri și controlează modul de întreținere a spațiilor de cazare/adăpostire colective de către administratorul acestora;

26.    Duce la îndeplinire măsurile stabilite în planul de cooperare cu localitățile învecinate;

27.    întocmește Planul de măsuri pentru prevenirea și eliminarea efectelor fenomenelor meteo periculoase generate de căderi de zăpadă, viscol, ger și polei;

28.    întocmește Planul de apărare împortiva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale al Comitetului local pentru situații de urgență al Sectorului 4 și procedează la afișarea extraselor din acest plan;

29.    Afișează în locuri publice semnificațiile codurilor de culori pentru avertizările meteorologice și hidrologice, precum și semnificația semnalelor de alarmare acustică a populației;

30.    Activează punctele de distribuție a apei potabile amenajate, în special în zonele aglomerate, și activează punctele de prim ajutor în spațiile identificate și semnalizate vizibil, pentru eliminarea efectelor caniculei asupra populației;

31.    întocmește Planul de măsuri pentru prevenirea și diminuarea efectelor caniculei;

32.    întocmește Planul de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență specifice riscului la cutremure și/sau alunecări de teren;

33.    Urmărește realizarea, întreținerea si funcționarea legăturilor și mijloacelor de înștiințare și alarmare în situații de protecție civilă;

34.    Răspunde de alarmarea, protecția și pregătirea populației pentru situațiile de protecție civilă;

35.    Solicită asistență tehnică și sprijin pentru gestionarea situațiilor de protecție civilă;

36.    Stabilește pentru salariați instituției obligațiile și răspunderile ce le revin în domeniul situațiilor de urgență;


37.    Asigură cunoașterea, instruirea și aplicarea de către toți salariații instituției normelor generale în domeniul situațiilor de urgență;

38.    Asigură informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă;

39.    Asigură întocmirea și completarea, în termenul prevăzut de lege, a fișelor individuale de instructaj în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor;

40.    Propune conducerii luarea de măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării și educării salariaților pe linia prevenirii și stingerii incendiilor;

41.    Asigură auditarea prevenirii și stingerii incendiilor, ori de câte ori sunt modificate condițiile de muncă și stabilește nivelul de securitate;

42.    Controlează, pe baza programului de activitate, toate locurile de muncă, în scopul prevenirii și stingerii incendiilor;

43.    Asigură evaluarea cunoștințelor, în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor în procesul de instruire prin examene, teste, probe practice etc.;

44.    Efectuează instruirea semestrială a salariaților, întocmirea și completarea la termenele prevăzute de lege a fișelor individuale de instructaj în domeniul situațiilor de urgență;

45.    întocmește Planul privind organizarea și asigurarea activității de evacuare a angajaților și bunurilor instituției;

46.    Prezintă documentele și dă relațiile solicitate organelor de control abilitate;

47.    Asigură realizarea măsurilor stabilite de organele de control;

48.    Propune măsuri pentru formarea/perfecționarea personalului cu responsabilități în domeniul S.U. și P.S.I., în funcție de necesitățile concrete;

49.    Propune achiziționarea și asigură amplasarea/afișarea mijloacelor, materialelor și instrucțiunilor pe linie de P.S.I. la nivelul instituției;

50.    Elaborează documentele pe linia prevenirii și stingerii incendiilor specifice instituției, pe care le înaintează aprobării conducerii;

51.    Analizează sistematic, cel puțin o dată pe an, riscurile privind activitatea proprie;

52.    întocmește răspunsuri Ia lucrările repartizate de conducerea ierarhic superioară;

53.    îndeplinește orice alte dispoziții legale stabilite sau delegate de conducerea ierarhic

superioară.

DIRECȚIA CORP CONTROL PRIMAR

1.    Primește, verifică și răspunde în termen legal petițiilor ce sunt repartiza


2.    Execută dispozițiile primarului privind declanșarea acțiunilor de cont

modalități de soluționare a cazurilor repartizate;

?'"‘AREGULAMENTUL DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

3.    în cadrul acțiunilor de control, solicită note explicative și relații de la persoanele controlate, documente și acte oficiale, pentru a fi analizate și concluzionate în procesele - verbale sau rapoartele de control;

4.    Verifică și propune măsuri privind cazurile semnalate în legătură cu corupția, traficul de influență, sustrageri de valori și bunuri materiale de natură a prejudicia patrimoniul și imaginea Sectorului 4 al Municipiului București;

5.    Colaborează cu celelalte direcții, servicii și compartimente din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, în baza dispozițiilor exprese ale Primarului Sectorului 4;

6.    Colaborează cu organele specializate în vederea definitivării acțiunilor de control;

7.    Asigură reprezentarea primăriei Ia manifestările organizate de diferite instituții;

8.    Extinde controlul, în vederea stabilirii eventualelor prejudicii, cu ocazia semnalării unor iregularități, constatate de serviciile cu atribuții în acest sens și, în cazul depistării unor deficiențe, recuperează, după caz, sumele încasate necuvenit și sesizează organele în drept (Poliția Economică, Parchet etc);

9.    Asigură îndeplinirea obiectivelor generale ale instituției Sectorului 4 al Municipiului București evaluarea sistematică și menținerea, la un nivel considerat acceptabil, a riscurilor asociate structurilor, programelor, proiectelor sau operațiunilor specifice compartimentelor Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4;

10.    Urmărește și controlează modul în care sunt aduse la îndeplinire prevederile tuturor actelor normative emise de autoritățile statului, a hotărârilor adoptate de către Consiliul General al Municipiului București, Consiliul Local al Sectorului 4, precum și a dispozițiilor emise de Primarul Sectorului 4, de toate departamentele;

11.    întocmește raportul care să cuprindă rezultatele activității de cercetare la solicitarea comisiei de disciplină din cadrul instituției;

12.    Stabilește obiectivele specifice controlului intern, astfel încât acestea să fie adecvate, cuprinzătoare, rezonabile și integrate misiunii Primăriei Sectorului 4 și obiectivelor de ansamblu ale instituției;

13.    Elaborează planul anual de acțiuni aprobat de către Primarul Sectorului 4;

14.    Efectuează acțiuni de control în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 și la nivelul instituțiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 4, atât în baza planului anual de acțiuni cât și din dispoziția Primarului Sectorului 4;

15.    Urmărește înregistrarea și păstrarea, în condițiile legii, în mod adecv^t^ȚaXLf'^^. documentelor, astfel încât acestea să fie disponibile cu promptitudine pentru a fi

;    îl

examinate de cei în drept: operațiunile și evenimentele semnificative vor fi înregistrate de îndată și în mod corect; accesarea resurselor și documentelor se va realiza numai de persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor, în condițiile legii;

16.    Formulează propuneri de optimizare a activității administrative și management al sectoarelor controlate și, după aprobarea lor de către conducătorul instituției, verifică modul în care acestea sunt aduse la îndeplinire. în situația în care acestea nu sunt aduse la îndeplinire va informa conducătorul instituției pentru luarea deciziilor ce se impun;

17.    Primește formularul de constatare și raportare a iregularităților întocmit de compartimentul de audit public intern al instituției, în condițiile legii, în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii;

18.    Analizează situația raportată în urma controlului de audit efectuat, propune măsuri de soluționare a iregularităților constatate și le supune spre aprobare conducătorului instituției;

19.    Urmărește modul de punere în aplicare a deciziilor emise în cauză și monitorizează rezultatele obținute în urma punerii în executare a acestora;

20.    Face propuneri de eficientizare a activității, în urma rapoartelor de control;

21.    Susține sesizările în fața Primarului care convoacă membri Comisiei de disciplină în cazurile în care se constată săvârșirea, de către personalul controlat, a unor fapte care, potrivit legii, se sancționează, disciplinar;

22.    Verifică îndeplinirea, în termenele stabilite, a măsurilor dispuse în somațiile emise și repartizate de Primarul Sectorului 4;

23.    întocmește rapoarte de control intern, note și informări cu privire la aspectele controlate;

24.    Ține sub strictă evidență dosarele întocmite în urma controalelor efectuate și răspunde direct de confidențialitatea lor;

25.    Controlează și verifică modul de aplicare a actelor normative emise de Consiliul Local al Sectorului 4 și Primarul Sectorului 4;

26.    Rapoartele de Control le înaintează Primarului Sectorului 4 spre aprobare și ulterior le aduce la cunoștința terților;

27.    Respectă prevederile managementului calității;

28.    Răspunde de implementarea prevederilor Ordinul Secretarului /7General-^if'\

Guvernului nr. 400/2015, modificat.    „ f ? ' l i

■v,Y\


fio < ol    j I

'b,    z

29. îndeplinește orice alte sarcini și lucrări repartizate de conducerea Primăriei Sectorului 4, care se încadrează în specificul activității desfășurate.

SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN

1.    Serviciul Audit Public Intern este organizat conform prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca o structură funcțională, în subordinea directă a primarului;

2.    Auditul public intern este definit, prin lege, ca activitate funcțional independentă și obiectivă, de asigurare și consiliere, concepută să adauge valoare și să îmbunătățească activitățile instituției;

3.    Răspunderea pentru asigurarea cadrului organizatoric și funcțional necesar desfășurării activității de audit public intern, revine primarului, conform prevederilor art. 11 lit. a) din Legea nr. 672/2002 (r) privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare.

4.    Coordonatorul Serviciului Audit Public Intern, numit de primar, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 672/2002 (r), cu modificările și completările ulterioare, este responsabil pentru organizarea și desfășurarea activităților de audit public intern, conform prevederilor art. 12 alin. (3) din Legea nr. 672/2002 (r), cu modificările și completările ulterioare.

5.    Serviciul Audit Public Intern ajută instituția să își îndeplinească obiectivele, evaluează și îmbunătățește eficiența și eficacitatea managementului riscului, controlului și proceselor de guvemanță printr-o abordare sistematică, metodică, independentă și obiectivă.

6.    Elaborează și actualizează, ori de câte ori este cazul, norme metodologice de audit public intern specifice instituției și norme metodologice cadru privind exercitarea activității de audit intern, aplicabile entităților aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 4 le supune aprobării primarului și avizării de U.C.A.A.P.I.

7.    Elaborează și depune spre aprobare primarului proiectul planului multianual de audit public intern și pe baza acestuia, planul anual de audit public intern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

8.    Formulează propuneri privind aprobarea modificării/actualizării planurilor de audit primarului;

9. Elaborează și implementează proceduri specifice/instrucțiuni de Iu^'u/ftianuale,

precum și alte documente operaționale specifice serviciului audit pi

cadrul sistemului de control intem/managerial proiectat și implementat la nivelul instituției;

10.    Asigură respectarea la nivelul Serviciului Audit Public Intern, a procedurilor generale aprobate în cadrul sistemului de control intem/managerial al instituției, precum și implementarea cerințelor Standardului nr. 16 Auditul intern din cadrul Ordinului Secretarului General al Guvernului, nr. 400/2015, modificat;

11.    Efectuează misiuni de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale entității publice sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate și pentru evaluarea conformității cu prevederile legale și operaționale asupra tuturor activităților desfășurate în cadrul entității pentru îndeplinirea obiectivelor acesteia, inclusiv evaluarea sistemului de control managerial;

12.    Serviciul Audit Public Intern, raportează imediat Primarului Sectorului 4 al Municipiului București/conducătorului entității subordonate Consiliului Local al Sectorului 4 al și structurii de control intern abilitate, iregularitățile sau posibilele prejudicii identificate în realizarea misiunilor de audit public intern;

13.    Monitorizează modul de implementare a recomandărilor prevăzute și asumate prin rapoartele de audit și raportează asupra îndeplinirii lor, cu respectarea normelor proprii de audit și a normelor metodologice generale;

14.    Informează UCAAPI/structură cu atribuții delegate de UCAAPI despre recomandările neînsușite de către conducătorii entităților publice audiate;

15.    întocmește și aduce periodic la cunoștința Primarului Sectorului 4 constatările, concluziile și recomandările cuprinse în cadrul rapoartelor de audit precum și rezultate din derularea altor activități dispuse de acesta;

16.    Raportează Ia UCAAPI/structura cu atribuții delegate de UCAAPI, asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor, Ia solicitarea acestora;

17.    Elaborează raportul anual al activității de audit public intern care prezintă modul de realizare a obiectivelor serviciului audit public intern din cadrul Sectorului 4 al Municipiului București;

18.    Verifică respectarea Normelor, instrucțiunilor precum și a Codului privind conduita etică a auditorului intern Ia compartimentele de audit public intern organ^^rdaj'''^< nivelul entităților publice aflate în subordinea Consiliului Local al


Municipiului București;

19.    Asigură elaborarea și avizarea planurilor de măsuri/acțiuni față de recomandările primite în urma auditurilor externe a activităților specifice și asigură realizarea acestora în termenele stabilite, în conformitate cu legislația specifică în vigoare;

20.    Asigură activitățile de răspuns la solicitările structurilor din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, privind legislația din domeniile de competență, în conformitate cu prevederile legale;

21.    Realizează și alte activități dispuse de conducerea instituției, în baza legislației în vigoare, în limita competențelor specifice.

22.    In realizarea misiunilor de audit public intern, coordonatorul serviciului audit public intern poate decide, cu acordul conducătorului instituției, asupra oportunității contractării de servicii de expertiză/consultanță din afara instituției, în conformitate cu prevederile art. 18, alin. (6) din Legea nr. 672/2002 (r), cu modificările și completările ulterioare.

23.    Serviciul de Audit Public Intern auditează cel puțin o dată la 3 ani, fără a se limita, următoarele;

a)    Activitățile financiare sau cu implicații financiare desfășurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanțare externă;

b)    Plățile asumate prin angajamente bugetare și legale, inclusiv din fondurile comunitare;

c)    Administrarea patrimoniului, precum și vânzarea, gajarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;

d)    închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;

e)    Constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora;

f)    Alocarea creditelor bugetare;

g)    Sistemul contabil și fiabilitatea acestuia;

h)    Sistemul de luare a deciziilor.

24.    îndeplinește orice alte sarcini și lucrări repartizate de conducerea Primăriei Sectorului 4, care se încadrează în specificul activității desfășurate.

DIRECȚIA RELAȚII INTERINSTITUȚIONALE .    1. Asigură legătura cu instituțiile administrației publice locale și/sau centrale, direcțiile

’    de specialitate, conform rezoluțiilor conducerii;    ll o x f -.

•s    w

2.    Inițiază și organizează programe pentru diverse activități publice și evenimente artistice și cultural-științifice; organizează întâlniri, dezbateri, seminarii, ateliere de lucru, pe teme de interes public;

3.    Urmărește programul U.E. de manifestări sociale, culturale și organizează, împreună cu celelalte direcții diferite manifestări locale;

4.    Analizează cererile și propune proiecte care privesc rezolvarea unor aspecte referitoare la manifestările culturale de la nivelul Sectorului 4;

5.    Stabilește legături cu organizațiile nonguvemamentale, în scopul derulării unor manifestări cultural-artistice;

6.    Organizează și participă în numele conducerii primăriei, la acțiuni de caritate;

7.    Studiază documentații și publicații de specialitate;

8.    întocmește baza de date cu persoanele care solicită participarea Ia evenimentele organizate de Primăria Sectorului 4;

9.    Participă la identificarea și realizarea de activități cultural-sportive și recreative în

sector;

10. Informează direcțiile și serviciile din cadrul Primăriei Sector 4 și Consiliul Local cu

privire Ia evenimentele ssportive și cele ale vieții comunitare la zi;

11.    Analizează cererile și propunerile diverselor proiecte care privesc activități referitoare Ia evenimente publice, cultură, tineret, sport;

12.    Efectuează activități de protocol inițiate de Primarul Sectorului 4;

13.    Concepe machete pentru afișe, diplome, invitații, cadouri și alte materiale promoționale;

14.    Asigură managementul proiectelor inițiate și a diseminării rezultatelor.

15.    îndeplinește orice alte sarcini și lucrări repartizate de conducerea Primăriei Sectorului 4, care se încadrează în specificul activității desfășurate.

DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ

SERVICIUL LOGISTICĂ ȘI ARHIVARE

1.    Participă la organizarea și efectuarea activității de inventariere a patrimoniului;

2.    Asigură funcționarea corespunzătoare a aparaturii, instalațiilor, centralelor termice, și


echipamentelor din sediul Primăriei sau perimetrul acesteia;

3. Asigură efectuarea legăturilor telefonice solicitate de serviciile Sectorului 4.

4.    Urmărește și controlează modul de furnizare a energiei electrice, a gazelor naturale, apei potabile și evacuarea apelor uzate din instituție și pentru locațiile aflate în administrare;

5.    Urmărește și controlează modul de derulare a contractului de salubritate încheiat pentru sediul central al Primăriei Sector 4 și celelalte locații aflate în administrare;

6.    Asigură contractarea materialelor electrice, mecanice, de instalații etc. necesare întreținerii imobilelor din patrimoniul Primăriei;

7.    Prin magazinerii din subordine, gestionează și ține evidența primară: - a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, furniturilor de birou, imprimatelor și tipizatelor cu regim special, a consumabilelor, materialelor și pieselor de schimb pentru copiatoare, calculatoare și imprimante, materialelor de curățenie, echipamentelor de lucru și de protecție, a carburanților și lubrefîanților etc.;

8.    în baza referatelor aprobate de cei îndreptățiți sau a contractelor încheiate, întocmește notele de intrare-recepție și constatare a diferențelor, bonurile de consum, de mișcare, de transfer, predare - primire etc., operându-le în fișele de magazie;

9.    întocmește ordonanțările de plată pentru facturile ce fac obiectul contractelor/achizițiilor directe urmărite de acest serviciu;

10.    Organizează și asigură multiplicarea documentelor elaborate de unele direcții si servicii din Primăria Sectorului 4;

11.    Asigură curieratul Primăriei Sectorului 4;

12.    Organizează și desfășoară întreaga activitate de administrare, gestionare, gospodărire, exploatare și întreținere a bunurilor din patrimoniul Primăriei Sectorului 4;

13.    Asigură spațiile corespunzătoare pentru desfășurarea în condiții optime a angajaților Primăriei Sectorului 4;

14.    Asigură funcționarea la parametrii normali a centralelor termice din sediul Primăriei Sectorului 4, blocurilor sociale F2 si F3 din Aleea Nehoiu 2-12, blocurilor ANL Zii si Zi2, prin efectuarea verificărilor periodice, precum și reautorizarea acestora conform normelor ISCIR în vigoare;

15.    Pentru evitarea producerii unor eventuale accidente asigură verificarea periodică a coloanelor de gaz metan, conform normelor tehnice în vigoare;

16.    Asigură buna funcționare a centralei telefonice, a sistemului audio si ootic.. a


sistemului de alarmare efracție, detecție automată de incendiu, precui echipamente tehnice din dotarea instituției și pentru locațiile aflate în £


'i


17.    Asigură și întocmește documentațiile tehnice necesare perfectării contractelor de utilități, servicii și lucrări cu furnizorii și urmărește derularea acestora pe specificul său de activitate;

18.    Asigură întocmirea notelor de fundamentare pentru lucrările de investiții, modernizare și reparații capitale necesare a fi executate și le transmite structurilor de specialitate;

19.    Asigură, planifică și urmărește executarea lucrărilor de întreținere și reparații curente la construcțiile și instalațiile clădirilor aflate în administrarea Primăriei Sectorului 4;

20.    Asigură verificarea cu regularitate a stării clădirilor, încăperilor și celorlalte elemente aferente construcțiilor din administrarea Primăriei Sectorului 4;

21.    Asigură condiții optime de folosirii sălii de ședințe și se îngrijește de dotarea și buna funcționalitate a acesteia;

22.    Efectuează aprovizionarea cu piese de schimb pentru utilaje, aparate, agregate și instalații aflate în custodia Direcției Administrative;

23.    Asigură dotarea cu mobilier pentru spațiile aflate în administrarea Primăriei Sector 4;

24.    împreună cu Direcția Generală de Poliție Locală întocmește planurile de pază pentru obiectivele Primăriei Sectorului 4;

25.    Asigură buna funcționare a aparatelor de aer condiționat și a copiatoarelor din dotare;

26.    Analizează situația convorbirilor telefonice lunare, reactualizează dispoziția și anexele acesteia privind plafoanele de cheltuieli cu telefoanele fixe si mobile, conform dispozițiilor legale în vigoare;

27.    Centralizează referatele de necesitate primite de la direcțiile și serviciile Primăriei Sectorului 4 pentru bidoanele de apă necarbonatată, le comandă la furnizor și se îngrijește de distribuirea acestora;

28.    întocmește lista principalelor dotări independente necesare Direcției Administrative, ce se procura din fondurile de investiții;

29.    Face propuneri privind reparațiile imobilelor din patrimoniul Primăriei Sectorului 4 și a instalațiilor din dotare, întocmește documentația în vederea achiziționării contractelor de lucrări.

30.    Răspunde de arhiva instituției creată de către compartimentele de specialitate și înaintată spre păstrare;


31.    Organizează activitatea privind constituirea unităților arhivistice compartimentele creatoare, în vederea predării acestora la depozitul de a

32.    Convoacă comisia de selecționare, prin secretarul acesteia, în vederea analizării documentelor al căror termen de păstrare a expirat și care nu mai prezintă importanță practică pentru instituție;

33.    întocmește dosarul lucrării de selecționare a documentelor în vederea confirmării de către Serviciul Municipiului București al Arhivelor Naționale și transmite acestuia dovada predării documentelor la unitățile de recuperare a hârtiei;

34.    întocmește inventare pentru documentele aflate în depozitul de arhivă, pentru care nu există instrumente de evidențiere;

35.    Pune la dispoziția salariaților instituției documentele solicitate în vederea copierii/cercetării în depozitul de arhivă/împrumutului spre consultare, pe baza cererii tip specificată în Procedura Operațională a Procesului de Arhivare Documente și monitorizează retumarea acestora, verificând integritatea lor;

36.    întocmește răspunsuri către persoanele fizice și juridice care solicită eliberarea de copii certificate după documentele aflate în arhiva instituției, în conformitate cu prevederile legislative din domeniu;

37.    Inițiază și organizează activitatea de completare sau reactualizare a nomenclatorului arhivistic al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, colaborând în acest sens cu toate direcțiile instituției, în vederea confirmării acestuia de către Serviciul Municipiului București al Arhivelor Naționale;

38.    întocmește procedura operațională a procesului de arhivare documente din cadrul instituției și o reactualizează, ori de câte ori se impune acest fapt, în vederea îmbunătățirii continue a activității de constituire/predare/păstrare/ conservare a fondului arhivistic;

39.    Acordă consultanță de specialitate funcționarilor din cadrul instituției în ceea ce privește modul de arhivare al documentelor pe care departamentele au obligația sa le predea spre păstrare la arhiva instituției;

40.    Organizează pregătirea documentelor cu termen de păstrare permanent (care, având valoare istorică, fac parte din fondul arhivistic național) în vederea predării lor la Serviciul Municipiului București al Arhivelor Naționale;

41.    Se îngrijește de arhivarea documentelor serviciului în vederea predării acestora către arhivă instituției.

A •    Na

Primăriei Sectorului—    * x

I '


42.    îndeplinește orice alte sarcini și lucrări repartizate de conducerea 4, care se încadrează în specificul activității desfășurate.

BIROUL PARC AUTO SI RIDICĂRI

1.    Desfășoară activitățile necesare organizării și coordonării parcului auto al Primăriei Sectorului 4, care presupun:

a)    întocmirea documentelor legale și necesare asigurării echipamentelor, materialelor și a pieselor de schimb sau pentru contractarea service-ului auto, prin intermediul serviciului Achiziții Publice;

b)    întocmirea referatelor și caietelor de sarcini pentru contractarea, în condițiile legii, a carburanților auto și asigurărilor RCA si CASCO;

c)    calcularea consumului normat de carburanți si lubrifîanți pentru fiecare autovehicul al parcului auto propriu și urmărește încadrarea în consumurile legale sau cele aprobate de Consiliul Local al Sectorului 4. Face propuneri de imputare pentru consumurile depășite.

d)    urmărirea consumurilor de piese de schimb, materiale, carburanți si uleiuri.

e)    evidența rulajului anvelopelor pentru fiecare autovehicul în parte;

f)    răspunderea de parcarea în siguranță a parcului propriu de autovehicule;

2.    Organizează și asigură transportul personalului din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 care se deplasează în interes de serviciu;

3.    Asigură predarea-primirea autovehiculelor către și de Ia utilizatori;

4.    Actualizează evidența Parc Auto;

5.    Verifică Parcul Auto;

6.    Se ocupă de efectuarea instructajului de utilizare parc auto;

7.    Verifică completarea foilor de parcurs pentru utilizatorii de autovehicule;

8.    Verifică și urmărește alimentările de combustibil și informează pentru orice neconform itate constatată;

9.    Ține evidența Ia zi a fișelor auto pentru autovehiculele din parcul auto;

10.    Asigură deplasarea autoutilitarei de ridicări auto la locul indicat de polițistul local cu atribuții în domeniul ridicării autovehiculelor;

11.    întocmește nota de constatare a stării fizice a autovehiculului care va fi ridicat;

12.    Procedează la pregătirea autoutilitarei și macaralei pentru ridicarea autovehiculului parcat ilegal, întocmește planșe foto cu starea mașinii la momentul ridicării, sigilează mașina care este ridicată și întocmește o nouă planșă foto;


13.    Fixează chingile pentru ridicarea mașinii în prezența polițistului local domeniul ridicării autovehiculelor;


14.    Manevrează macaraua pentru a ridica autovehiculul și a-1 depune autoutilitarei de transport;

15.    Asigură stabilitatea autovehiculului pe platforma autospecialei de transport;

16.    Transportă autovehiculul la locul de depozitare al mașinilor ridicate de pe domeniul public;

17.    Descarcă autovehiculul de pe platforma autoutilitarei pe locul de parcare indicat de polițistul local aflat în obiectiv la locul de depozitare;

18.    Predă documentele aferente ridicării polițistului local aflat în obiectivul unde se depozitează autovehiculul ridicat;

19.    Ține legătura în permanență cu personalul din cadrul structurii cu atribuții în domeniul ridicării autovehiculelor pentru a se informa unde trebuie să se deplaseze pentru a ridica autovehicule;

20.    Asigură întreținerea elementară a macaralei;

21.    Verifică starea tehnică a autovehiculului din dotare (nivel ulei, sistem de frânare, sistem de direcție, instalația de iluminat și semnalizare, starea de curățenie interioară și exterioară, starea anvelopelor, etc);

22.    Semnalează orice defecțiune tehnică constatată la autovehicul înainte de plecare în trafic sau apărută pe parcursul desfășurării programului normal de lucru;

23.    Exploatează autovehiculul din dotare Ia parametrii optimi de funcționare pentru obținerea unei durate de funcționare maxime și a unui consum de combustibil minim;

24.    Răspunde de integritatea autovehiculului din dotare pe toată durata derulării programului de lucru;

25.    Respectă cu strictețe legislația în vigoare referitoare la circulația pe drumurile publice și legislația privind manipularea și ridicarea sarcinilor;

26.    îndeplinește orice alte sarcini și lucrări repartizate de conducerea Primăriei Sectorului 4, care se încadrează în specificul activității desfășurate.

DIRECȚIA AUTORIZĂRI

SERVICIUL AUTORIZĂRI COMERCIALE

1.    Eliberează acorduri de funcționare pentru diverse activități desfășurate de agenții economici, conform legislației în vigoare;

2.    Eliberează autorizații de funcționare pentru activitățile de alimentație publică, activități recreative și distractive, pentru piețe cât și pentru parcurile de distracții și spațiile dejoacă de pe raza Sectorului 4, conform legislației în vigoare;

Eliberează acorduri de funcționare pentru desfășurarea activități Io^/c,omerciale sezoniere, temporare, permanente sau ambulante pe domeniul public, conform-^ legislației în vigoare;    ( o V- :.j )

4.    Eliberează acorduri de funcționare pentru operatorii economici care solicită terase sezoniere sau permanente;

5.    întocmește șî actualizează permanent lista agenților economici de pe raza Sectorului 4;

6.    Sesizează alte organe de control asupra unor nereguli constatate sau reclamate care fac obiectul de activitate al acestora;

7.    Arhivează documentele serviciului.

8.    îndeplinește orice alte sarcini și lucrări repartizate de conducerea Primăriei Sectorului 4, care se încadrează în specificul activității desfășurate.

BIROUL PATRIMONIU

Are ca obiect principal de activitate organizarea și coordonarea activităților de identificare, defalcare, evidențiere și reactualizare a inventarierii bunurilor aparținând domeniului public și privat al Sectorului 4 al Municipiului București, a fondului imobiliar de stat, precum și organizarea nomenclaturii stradale pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 4.

1.    întocmește, asigură și actualizează evidența imobilelor și a terenurilor aflate în proprietatea municipiului București și/sau în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4;

2.    Urmărește și participă la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 7/1996, legea cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, pentru bunurile din domenialitatea proprie și domenialitatea municipiului București;

3.    întocmește evidența bunurilor ce aparțin domeniului public șî domeniului privat al Sectorului 4. Prin bunuri aparținând domeniului public al municipiului București se înțeleg bunuri prevăzute de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și bunurile de uz sau interes public local, declarate ca atare prin hotărâri ale Consiliului Local sau Consiliului General, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau interes public național. Prin bunuri aparținând domeniului privat se înțeleg bunurile imobile (construcții și/sau terenuri) aflate în proprietatea municipiului București și care nu fac parte din domeniul public;

4.    Participă la inventarierea bunurilor ce alcătuiesc domeniul public și privat al municipiului București, ori de câte ori este necesar;

5.    Asigură evidența bunurilor din domeniul public/privat al municipiipui* Bucure Sector 4 transmise în administrarea regiilor autonome și instituțiilor de inte

și întocmește documentația necesară atunci când intervin schimbări din acest punct de vedere;

6.    întocmește rapoarte de specialitate cu privire la:

intrările și ieșirile în/și din patrimoniu, modificarea administratorului bunurilor aflate în domeniul public și privat, în vederea actualizării evidențelor bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului București sector 4;

- trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat;

7.    Verifică periodic situația imobilelor, reactualizând documentațiile existente în funcție de modificările survenite pe teren și legislația la zi;

8.    Furnizează informații privind regimul juridic, situația juridică, după caz, al unor bunuri la solicitarea instituțiilor publice, persoanelor fizice și juridice, conform evidențelor deținute, conform actelor normative.

9.    Comunică Direcției Economice toate datele necesare ca urmare a modificărilor survenite în structura sau natura patrimoniului pentru a fi consemnate în fișele contabile ale bunurilor;

10.    întocmește și fundamentează proiectele de Hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 4 în domeniul sau de activitate;

11.    Participă, în cadrul comisiei de casare a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar, la întocmirea formalităților de scoatere din funcțiune a bunurilor casate, cu respectarea legislației în materie;

12.    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limitele competențelor legale.

COMPARTIMENT DOCUMENTE CLASIFICATE

1.    Se subordonează direct primarului;

2.    Ține evidența documentelor clasificate, primite și expediate la nivelul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4;

3.    Informațiile secrete de serviciu se stabilesc de conducătorul instituției, pe baza normelor prevăzute prin hotărâre a Guvernului;

4.    Stabilește informațiile care constituie secrete de serviciu și regulile de protecție a


acestora;

5.


Coordoneză activitatea și controleză măsurile privitoare la serviciu, potrivit competențelor, în conformitate cu normele s Guvernului.

6.    Primește și verifică corespondența clasificată, secret de serviciu, primită prin poșta specială (integritatea sigiliilor, seria ștampilelor de expediție și ambalajele în care a fost împachetată aceasta);

7.    înregistrează documentele clasificate destinate expedierii: împachetează, sigilează și predă documentele destinate expedierii organelor însărcinate cu transportul acestora;

8.    Efectuează inventarierea documentelor secret de serviciu existente la nivelul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4;

9.    Pune la dispoziția persoanelor care dețin autorizații de acces la informații clasificate, spre consultare, pe baza aprobărilor, documentele clasificate aflate în arhiva curentă;

10.    Ține evidența fondului arhivistic al aparatului propriu al Primarului Sectorului 4 cu privire la informațiile clasificate, secret de serviciu, până la predarea acestuia, conform reglementărilor în vigoare;

11.    îndeplinește orice alte atribuții care decurg din legislația specifică privind protecția informațiilor clasificate, în vigoare;

12.    întocmește Carnetul de Mobilizare stabilind necesarul de produse alimentare și nealimentare pentru aprovizionarea populației din sectorul 4 în sistem raționalizat, conform Programului de aprovizionare a populației în caz de mobilizare și război;

13.    Colaborează cu Centrul Militar zonal București, centrele militare ale sectoarelor municipiului București și județene precum și cu Serviciul pentru Probleme Speciale a municipiului București (fost O.M.E.P.T.A.);

14.    Face propuneri de constituire, prin decizia conducătorului instituției, a Comisiei pentru Probleme de Apărare;

15.    Ține la zi evidența salariaților cu obligații militare și comunică lunar Centrului Militar Zonal - București, centrelor militare de sector sau județene încadrările, plecările din serviciu precum și schimbările în datele de evidență a acestora;

16.    Verifică dacă rezerviștii respectă regulile de evidență militară și iau măsuri ca aceștia să se prezinte la centrele militare pentru clarificare situației militare;

17.    Ține evidența rezerviștilor angajați și elaborează și actualizează lucrările de mobilizare la locul de muncă a personalului cu obligații militare, pentru asigurarea forței de muncă necesare pe timpul stării de asediu, Ia mobilizare și pe timpul stării de război, in vederea continuării activității autorității administrației publice lopale--a sectorului 4;

îndeplinește orice alte sarcini și lucrări repartizate de conducerea Primăriei Sectorului,

f> ! k . :    \ U

4, care se încadrează în specificul activității desfășurate.


18.    îndeplinește orice alte sarcini si lucrări repartizate de conducerea Primăriei SectoruluiX * \\

JO 5»    ,

ti i)    !■ r /, /


ARHITECT ȘEF

1. Coordonează, controlează și răspunde de activitatea de amenajare a teritoriului și de

urbanism precum și a Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

2.    Urmărește respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcții, precum și respectarea disciplinei în urbanism și amenajarea teritoriului pe raza administrativ teritorială;

3.    Verifică, răspunde și semnează certificatele de urbanism și autorizațiile de construire pentru lucrări pe teritoriul sectorului, avizele tehnice ale documentaților de urbanism, pe care Primăria de Sector are competenta de a le autoriza/aproba.

4.    Răspunde de eliberarea certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construire/desființare, pentru lucrările a căror competență de rezolvare este stabilită prin lege;

5.    Răspunde de aplicarea Planul Urbanistic General (P.U.G.) al Municipiului București pe raza administrativa a sectorului 4;

6.    Participă Ia ședințele Comisiilor de specialitate și in plen ale Consiliului Local, prezentând proiectele de hotărâri inițiate în domeniu;

7.    Asigură prezentarea și promovarea documentațiilor urbanistice (P.U.D.), fiind membru al Comisiei speciale Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

8.    Răspunde de rezolvarea cererilor cetățenilor care solicită relații privind activitatea serviciului/direcției în sector, răspunde de buna organizare a relațiilor acesteia cu publicul si primește audiențe;

9.    Răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare în domeniu de către toți salariații;

10.    Pune la dispoziția organelor de control datele și documentațiile solicitate;

11.    întocmește rapoarte de activitate și Ie transmite conducerii la solicitarea acesteia;

12.    Răspunde interpelărilor consilierilor locali, cu aprobarea Primarului;

13.    Aprobă procedurile operaționale (de proces) pentru activitățile pe care le coordonează;

14.    Efectuează instructaje de protecția muncii la locul de munca pentru șefii de compartimente;

15.    Face propuneri privind: promovarea, premierea, sancționarea salariaților din

subordine;

16. îndeplinește și alte atribuții în domeniu, specifice primăriei, dispuse ? ierarhic superioară.

SERVICIUL URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI

1.    Emite în baza legală în vigoare certificate de urbanism, autorizații de construire , avize (panouri publicitare mobile-pliante, bannere, panouri montate pe vehicule, grafică cu autocolante pe geam-vitrine peste 1 mp), pentru firme și reclame publicitare pe raza sectorului 4 ;

2.    Verifică solicitările petenților și răspunde pentru documentațiile incomplete ce se vor regăsi ulterior în procesul de autorizare/ aprobare a P.U.D.-ului.

3.    întocmește Notificări vecinilor beneficiarului pentru a lua Ia cunoștință de inițierea unei documentații P.U.D.

4.    Răspunde de aducerea la cunoștința inițiatorului P.U.D.-ului, privind modificări ale documentației urbanistice, ca urmare a observațiilor întemeiate ale vecinilor sau a obiecțiunilor dispuse în Comisia tehnică de Urbanism (CTU)

5.    Răspunde ca raportului de informare și consultare a publicului să facă parte din documentația P.U.D ce va fi supusă aprobării Consiliului Local.

6.    Asigura secretariatul comisiei tehnice de urbanism.

7.    Răspunde de întocmirea Avizului Favorabil, înaintândul Arhitectului Șef pentru semnare.

8.    Răspunde ca dosarul documentației de urbanism să fie complet, însoțit de toate referatele și avizele comisiilor pentru prezentare în ședințele Consiliului Local.

9.    Inițiază și promovează proiecte de hotărâri privind activitatea de emitere a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire;

10.    întocmește adrese și referate cu privire la documentele primite și alte sarcini dispuse de Arhitectul Șef;

11.    Propune și susține programe de pregătire a personalului din cadrul serviciului.

12.    Participă la rezolvarea reclamațiilor și sesizărilor persoanelor fizice sau juridice referitoare la domeniul său de activitate, verifică în teren solicitările de avize, certificate de urbanism sau autorizații de construire;

13.    Ține evidența documentelor și a fluxului acestora, precum și sarcini de secretariat în interiorul serviciului.

14.    Participă Ia organizarea și desfășurarea manifestărilor științifice, specifice domeniului de activitate (simpozioane, colocvii, ete.);

15.    Răspunde de aplicarea Planul Urbanistic General (P.U.G.) al Municipiului București pe raza administrativa a sectorului 4;

16.    Participă la rezolvarea reclamațiilor și a sesizărilor persoanelor fizice^ati juridice^ ' referitoare la domeniul (obiectul) de activitate;

17.    Asigură legătură cu serviciile ce au atribuții în domeniul urbanismului sau cu alte Direcții/servicii;

18.    Emite în baza documentațiilor de urbanism, aprobate de organele competente, certificate de urbanism și autorizații de construire, conform competențelor;

19.    Asigură păstrarea și conservarea în siguranță a copiilor după documentele si informațiile ce constituie sistemul de evidență a datelor urbane pe teritoriul administrativ al sectorului 4;

20.    Identifică posibilități și avansează propuneri pentru dezvoltarea urbanistica a sectorului;

21.    Urmărește realizarea lucrărilor de construcții autorizate, verifică în teren declarația de începere a lucrărilor, asigurând reprezentare Ia recepția finală a lucrărilor.

22.    Verifică respectarea parametrilor tehnici în documentațiile tehnice în vederea eliberării autorizațiilor de construire;

23.    Acționează pentru prevenirea cazurilor de indisciplină în construcții prin avertizarea cetățenilor care intenționează să execute lucrări fără obținerea prealabilă a avizelor și autorizațiilor de construcții;

24.    Verifică și ia măsurile care se impun privind obligațiile șantierelor de construcții în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

25.    întocmește referate de specialitate și colaborează cu Direcția Juridică inclusiv în vederea elaborării proiectelor de dispoziții ale Primarului și de hotărâri ale Consiliului Local Sector 4 specifice activității serviciului;

26.    Asigură efectuarea de copii ale autorizațiilor de construire și documentațiilor tehnice aferente, la solicitarea instanțelor de judecată sau a altor organe abilitate.

27.    Răspunde de eliberarea copiilor certificate după documentații, autorizații, la solicitarea celor în drept;

28.    Verifică în teren starea imobilelor, terenuri și construcții, înainte de emiterea Certificatelor de Urbanism;

29.    Verifică în teren starea imobilelor înaintea emiterii Autorizațiilor de Construire și furnizează toate informațiile privind reactualizarea situației față de stadiul emiterii Certificatului de Urbanism;

30.    Realizează inventarierea clădirilor autorizate și reactualizează permanent acest inventar.


31.    Asigură reactualizarea taxei de autorizație după declararea valorii beneficiarul investiției;

32.    Verifică, întocmește și eliberează certificatul de atestare al edificării construcțiilor, conform legislației în vigoare.

33.    îndeplinește orice alte sarcini și lucrări repartizate de conducerea Primăriei Sectorului 4, care se încadrează în specificul activității desfășurate.

BIROUL GESTIONARE DATE, BRANȘAMENTE ȘI PUBLICITATE

Subordonat Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului și îndeplinește următoarele atribuții:

1.    Oferă toate informațiile din domeniul de activitate (în limita competențelor legale) în cadrul unui program stabilit de către conducerea Sectorului 4 al Municipiului București;

2.    Efectuează în mod obligatoriu controlul în teren înainte de întocmirea certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construire și autorizațiilor de desființare - pentru publicitate / branșamente utilități;

3.    Colaborează cu Serviciul Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală, pe probleme de disciplină în construcții;

4.    Verifică documentațiile tehnice pentru emiterea următoarelor acte și întocmește: certificate de urbanism, autorizații de construcții/desființare pentru publicitate (firme, reclame, mobilier urban) / branșamente utilități;

5.    întocmește referate (cu respectarea cadrului legislativ) în vederea eliberării certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construire/desființare pentru publicitate (firme, reclame, mobilier urban)/ branșamente utilități;

6.    Cunoaște și aplica legislația specifică atât în domeniului autorizării construcțiilor cât și în cel al funcției publice;

7.    Duce la îndeplinire dispozițiile Primarului și a Hotărârilor Consiliului Local;

8.    Urmărește aplicarea Regulamentului de publicitate

9.    Răspunde la adrese, note de audienta, după o verificare prealabilă în teren;

10.    Asigură arhivarea actelor pe dosare, conform reglementărilor în vigoare;

11.    Răspunde de legalitatea soluțiilor și încadrarea în termene;

12.    întocmește referate, informări și situații statistice ori de câte ori se solicită;

13.    întocmește, operarează și prelucrează pe calculator actele specifice: certificate de urbanism, autorizații de construire, autorizații de desființare și a adreselor.

14. îndeplinește orice alte sarcini și lucrări repartizate de conducerea Primăriei Rectorului 4,    *

care se încadrează în specificul activității desfășurate.


c

SERVICIUL CADASTRU ȘI FOND FUNCIAR

1.    Analizează cererile formulate pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului reprezentând propuneri pentru rezolvarea lor în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar și înaintarea lor spre validare Prefecturii Municipiului București. Aceste cereri sunt verificate Ia Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale, Direcția Patrimoniu, Evidența Proprietăți, Cadastru și Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului București;

2.    Eliberează titlurile de proprietate emise în baza legilor Fondului Funciar;

3.    Completează planurile cadastrale și registrul cadastral cu terenurile redobândite prin sentințe judecătorești, prin dispozițiile Primarului General și prin titlurile de proprietate obținute în baza legilor fondului funciar;

4.    Participă la expertize tehnice ale instanțelor atunci când există solicitare;

5.    Eliberează adeverințe care atestă dreptul de proprietate a terenurilor;

6.    întocmește procese-verbale de punere în posesie;

7.    Identifică, măsoară terenurile și pune în posesie proprietarii acestor terenuri;

8.    Colaborează cu alte servicii la identificarea și măsurarea terenurilor care se încadrează în prevederile Legii Fondului Funciar și a Legii Cadastrului;

9.    Ia în evidență și comunică instituțiilor și serviciilor Dispozițiile Primarului General privind modificarea denumirii străzilor și a numerelor poștale de pe raza Sectorului 4;

10.    întocmește liste anexe cu persoanele îndreptățite să li se atribuie teren conform legilor fondului funciar;

11.    înaintează Comisiei municipale contestațiile cu privire la modul de aplicare a legilor fondului funciar;

12.    în urma validării lucrărilor de Prefectura Municipiului București participă împreună cu membrii comisiei la punerea în posesie a persoanelor îndreptățite să primească terenuri;

13.    Ia în evidență cererile persoanelor care beneficiază de prevederile Legii nr. 341/2004, Legii nr. 44/1994 și Legii nr. 15/2003, urmând să fie analizate în funcție de disponibilitățile de teren sau în vederea acordării de despăgubiri;

14.    Răspunde în termen legal sesizărilor cetățenilor;

15.    înaintează Direcției Municipale de Statistică rapoartele statistice în materie; . ,,


16. Completează și ține la zi datele din registrul agricol;

17. Eliberează certificatele de producător agricol și biletele de proprietate a i

18. Eliberează adeverințele de teren pentru șomaj și burse sociale; '19. Eliberează adeverințe din registrul agricol;

20.    întocmește centralizatoare referitoare la numărul gospodăriilor populației, terenurile din proprietate pe categorii de folosință, suprafețele cultivate și producția obținută, efectivele de animale (din speciile: bovine, porcine, ovine, cabaline) și familiile de albine, mijloace de transport și mașini agricole;

21.    Analizează și soluționează cererile pentru acordarea unui sprijin financiar pentru producătorii agricoli;

22.    întocmește chestionare anuale cu privire la producția vegetală și animală obținută de gospodăriile populației;

23.    Informează cetățenii despre obligațiile ce le revin cu privire la registrul agricol;

24.    Transmite situații Direcției de statistică a C.G.M.B.;

25.    Colaborează cu Direcția Agricolă din cadrul C.G.M.B. și cu circumscripțiile sanitar veterinare de pe raza sectorului 4;

26.    în anul în care se efectuează recensământul general agricol, șeful serviciului activează în cadrul Comisiei constituite Ia nivelul sectorului și furnizează datele necesare pentru identificarea exploatațiilor agricole și împărțirea teritoriului în sectoare de recensământ;

27.    Participă la audiențele ținute de primar, viceprimar si asigura detalii specifice problemelor solicitate de persoana audiată;

28.    Colaborează la redactarea proiectelor de hotărâri specifice serviciului;

29.    întocmește referate de specialitate și colaborează cu Direcția Juridică în vederea elaborării proiectelor de dispoziții ale Primarului și de hotărâri ale Consiliului Local Sector 4 specifice activității serviciului;

DIRECȚIA GOSPODĂRIRE LOCALA

SERVICIUL MONITORIZARE ȘI CONTROL SPATII VERZI

1.    întocmește programul prestațiilor de servicii privind amenajările și întreținerea spațiilor verzi,

2.    Coordonează programul de activități pe domeniul public privind spațiile verzi:

a) întreținere, plantări pomi, plantări flori, program toaletări, defrișări, inclusiv solicitări de avize, precum și alte activități specifice spațiilor verzi, dotarea și întreținerea cu

mobilier urban;

3. Stabilește necesarul de material dendrologic (gazon, flori, pomi, etc) șimeCesarpU

" ițe


Stabilește neces material urban (bănci, coșuri, gărdulețe metalice, etc.);4. în baza contractelor în vigoare pentru prestare se întocmește comandă și

monitorizează lucrările privind întreținerea spațiilor verzi și a mobilierului urban;

5.    Controlează și verifică, prin acțiuni programate sau inopinant, zilnic, prestația de servicii de către societățile de salubrizare și întreținere spații verzi și mobilier urban, consemnează în scris, împreună cu reprezentanții prestatorului, rezultatele controlului;

6.    întocmește rapoarte săptămânale și lunare privind rezultatele activității prestatorului, rezultatele monitorizării activităților (centralizatoarele) sunt prezentate conducerii pentru a fi semnate, iar după semnare sunt transmise prestatorului pentru a emite facturile prestațiilor; informează periodic sau la cerere, conducerea Primăriei, asupra situației constatate cu ocazia controalelor;

7.    Colaborează cu toate serviciile de specialitate ale Primăriei Sectorului 4, cu instituțiile publice de interes local și cu agențiile teritoriale de protecția mediului sau alte organe specializate, în vederea rezolvării cât mai rapide a problemelor comunității locale din sectorul 4;

8.    Participă la acțiuni de control comune cu alte organisme abilitate (Poliția Locală Sector 4, Jandarmerie, Inspectoratul de Poliție Sanitară și Medicină Preventivă, Agenția pentru Protecția Mediului, etc.);

9.    Verifică și soluționează sesizările cetățenilor, asociațiilor de proprietari și agenților economici, în limita competențelor.

SERVICIUL MONITORIZARE ȘI CONTROL SALUBRIZARE

1.    întocmește planul de salubrizare, cu frecvența de lucru pe fiecare stradă;

2.    Monitorizează salubrizarea stradală atât pe teren cât și prin intermediul unui sistem de monitorizare tip GPS;

3.    întocmește programul de deszăpezire și controlează desfășurarea acțiunilor conform acestui program;

4.    întocmește comandă pentru alte prestări decât cele cuprinse în programul de salubrizare, dar în cadrul contractului;

5.    Verifică contractele de salubrizare, la persoanele fizice și juridice; aplică sancțiunii


contravenționale în cazul neîncheierii acestora;

' 6. Verifică, prin sondaj, respectarea programelor de salubrizare stradală ș

menajer de către firmele ce prestează astfel de servicii;

7.    Aplică sancțiuni contravenționale în cazul depozitării gunoaielor sau a oricăror alte deșeuri în locuri neautorizate;

8.    Preia și rezolvă sesizările privind activitățile de salubrizare;

9.    Participă la acțiuni comune inițiate de Sectorul 4 al Municipiului București (împreună cu celelalte servicii de control, Direcția generală de Poliția Locală, Jandarmerie, Inspectoratul de Poliție Sanitară și Medicină Preventivă, Agenția pentru Protecția Mediului, etc.);

10.    Verifică organizarea de activități specifice de sortare și colectare a deșeurilor pe categorii de materiale de către societățile specializate;

11.    în baza contractelor în vigoare, pentru prestația lucrărilor, întocmește comandă și monitorizează lucrările de:

-demolare a construcțiilor ilegale amplasate pe domeniul public/privat al Municipiului București;

-punerea în funcțiune, întreținere și reglaj, punerea în conservare a instalațiilor de aspersoare;

-punerea în funcțiune, întreținerea, supravegherea, reparațiile accidentale necesare și punerea în conservare a fântânilor arteziene;

-întreținerea aparatelor dejoacă și a echipamentelor de sport, amplasate pe terenurile amenajate.

12.    Urmărește achitarea în termenele legale a facturilor de plată a energiei electrice, apă-canal, gaze și termoficare;

13.    Emite acorduri de principiu la solicitarea compartimentelor din cadrul Primăriei Sector 4 sau Primăriei Municipiului București;

14.    Eliberează avize de traseu și machete, soluționează petițiile, rezolvă sesizările și reclamațiile primite în legătură cu activitatea serviciului;

15.    Ține legătură cu compartimentele similare din cadrul Primăriei Municipiului București, precum și cu societățile de utilități: Apele Romane, Electrica, Distrigaz, RADET, Apa Nova, Luxten etc.;

16.    Rezolvă corespondența repartizată;

17.    Asigură evidența recepțiilor preliminare și finale și a proceselor verbale rezultate;

4:


18.    Monitorizează lucrările edilitare care se desfășoară pe raza Sectorului branșamente, racorduri, avarii, investiții;

pentru obținerea •}


19.    Eliberează avize de traseu pentru branșamente, racorduri și investiții, autorizațiilor de construire;

20.    Participă la predări/primiri de amplasamente pentru executarea lucrărilor edilitare avizate și întocmește documentația aferentă;

21.    Participă la recepții provizorii și definitive în urma lucrărilor edilitare avizate și întocmește documentația aferentă;

22.    Ia măsuri contravenționale, în urma verificărilor în teren, împotriva firmelor executante a unor lucrări edilitare, în cazul în care acestea nu respectă legislația în vigoare;

23.    în urma verificărilor în sector, face propuneri privind repararea sau modernizarea unor artere (carosabil, trotuare);

24.    Intervine la RADET, SC Apa Nova București, RATB, în urma sesizărilor cetățenilor, pentru remedierea deficiențelor sesizate și constatate;

25.    Intervine la CGMB - Administrația Străzilor făcând propuneri pentru amplasarea unor indicatoare rutiere privind circulația auto și pietonală (instituire de sens unic, limitatoare de viteză, stâlpișori de protecție trotuar, restricții de tonaj, montare semafoare, marcare și semnalizare treceri pentru pietoni, etc.);

26.    Urmărește și recepționează lucrările de intervenții la avarii pe rețelele de utilități publice (din punct de vedere al refacerii pavajelor și spațiilor verzi afectate) și aplică sancțiuni contravenționale când este cazul;

27.    îndeplinește și alte atribuții în domeniu, specifice instituției;

COMPARTIMENT ADMINISTRARE PARCURI

1.    Administrează Parcul „Lumea Copiilor” din str. Pridvorului nr. 28, sector 4 și Parcul „Orășelul Copiilor” din str. Olteniței nr. 15, sector 4, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4;

2.    Verifică permanent starea locurilor de joacă, de alimentație publică și a locurilor ocupate cu echipamente de agrement din parcurile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, depistând și asigurând remedierea de urgență a eventualelor defecte constatate;

3.    Planifică lucrările de reparații și întreținere, propune amenajarea de noi spații de joacă, zone alimentație, utilaje de agreement și asigură întocmirea documentațiilor necesare investițiilor noi;

4.    întocmește procese verbale de constatare atunci când depistează distrugeri caAfrinafe^ a vandal izărilor sau folosirii necorespunzătoare a spațiilor;

\    5. Stabilește și afișează Programul de funcționare și condițiile de^exploșftae^l?

trenulețului de agrement pentru copii;

6.    Primește sesizările cetățenilor, pe care le rezolvă cu celeritate;

7.    întocmește și ține la zi un registru de evidență al sesizărilor și reclamațiilor cetățenilor și a modului de soluționare a acestora;

8.    Face demersuri pentru obținerea autorizația de funcționare a parcului de distracții/spațiilor dejoacă emisă de autoritățile publice locale;

9.    Efectuează, atunci când exploatarea echipamentelor de agrement impune acest lucru, branșamentele necesare în conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare;

10.    Informează consumatorii, printr-un panou de avertizare, amplasat la intrarea în parcul de distracții, despre:

a)    denumirea parcului de distracții;

b)    numărul autorizației de funcționare a parcului de distracții/spațiilor de joacă emisă de autoritățile publice locale;

c)    datele de identificare a administratorului, inclusiv adresa unde acesta are sediul;

d)    numerele de telefon ale serviciilor profesioniste pentru situații de urgență (salvare, pompieri, poliție) și al autorității pentru protecția consumatorilor, pentru situații de urgență;

11.    Ține evidența echipamentelor pentru agrement, prin indicarea amplasamentului acestora pe harta parcului de distracții;

12.    Verifică activitatea de amenajare și întreținere a parcurilor - Lumea Copiilor,

Orășelul Copiilor și a altor parcuri aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 - și zonelor verzi aferente locurilor dejoacă pentru copii aflate în administrare;

13.    Administrează dotările specifice din parcuri: mobilier urban, obiecte de joacă, agrement și sport, gardui împrejmuitoare și interioare;

14.    Urmărește realizarea programelor de întreținere și reparații a dotărilor existente precum și a celor noi, informând conducerea instituției cu privire la stadiul de realizare a acestora;

15.    Verifică sesizările și reclamațiile persoanelor fizice și juridice referitoare Ia deteriorarea sau intervențiile asupra zonelor verzi;

16.    Inspectează lucrările de amenajare sau modernizare a locurilor de joacă, respectiv activitatea de montare a aparatelor dejoacă pentru copii, montarea de bănci tip parc;

17.    Asigură împreună cu Direcția Generală de Poliție Locală și firma de pazmed^acțâță^ conservarea patrimoniului din administrare și sporirea gradului de* sigura;


>. vizitatorilor;

18.    Participă Ia întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor și a proiectelor de hotărâri, când este cazul;

19.    Ia măsuri pentru supravegherea parcului de distracții;

20.    Asigură împrejmuirea parcului de distracții/spațiilor dejoacă;

21.    Asigură dotarea parcului de distracții cu alimentare cu apă curentă, toalete publice, canalizare corespunzătoare, instalații de iluminat pe timpul nopții și mijloace adecvate de colectare a gunoiului;

22.    Delimiteze aleile de acces la echipamentele pentru agrement din parcurile de distracții, astfel încât să se evite intrarea consumatorilor în raza de acțiune a echipamentelor aflate în mișcare sau în alte zone care pot prezenta pericol pentru viața, sănătatea sau securitatea acestora;

23.    Anunță imediat producerea oricărui accident sau incident grav autorităților competente;

24.    Asigură dotarea cu truse de prim ajutor pentru cazuri de urgență și să afișeze în mod vizibil consumatorilor locul unde acestea sunt amplasate, în parcul de distracții;

25.    Solicită și obține autorizația de Securitate la incendiu, în condițiile legii, și să asigure mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor adecvate, funcționale și în cantitățile necesare;

26.    Asigură remedierea în cel mai scurt timp posibil, a defecțiunilor sesizate și transmise prin programul de lucrări urgente;

27.    în cazul lucrărilor urgente în care este necesară demontarea echipamentelor sau a unor părți din acestea, are obligația să semnalizeze corespunzător zona, în vederea evitării producerii unor accidente. Aceasta se va face prin împrejmuirea locului și aplicarea la vedere a afișajului „Pericol de accident!” sau „Echipament defect, a nu se utiliza, pericol de accident!”;

28.    Cunoaște legislația și reglementările în vigoare referitoare la locurile de joacă, utilajele de agrement, alimentație publică, și să se asigure de respectarea acestora;

29.    Este prezent la toate inspecțiile organelor de îndrumare și control;

30.    Verifică respectarea regulamentului de organizare și funcționare al parcurilor;

31.    Verifică modul de executare a lucrărilor de curățenie, întreținere, revizii pentru echipamentele din parcuri;

32.    Asigură de funcționarea corectă a echipamentelor din spațiile dejoacă în condiții de^. siguranța si securitate;

A    ss %

33.    In funcție de sesizările primite și de rezultatele verificărilor efectuatemn teren \ întocmească până cel târziu în data de 05 a fiecărei luni “Programul lunar de lucrat!.

respectiv “Programul de lucrări urgente”, în cazul în care se constată defecte grave care constituie pericole pentru siguranța consumatorilor;

34. Asigură informarea beneficiarilor în legătură cu denumirea echipamentelor din

spațiile de joacă/utilaje de agrement, potențialele pericole, modul adecvat de utilizare

și comportamentul utilizatorilor;

35.    Propune scoaterea din uz a echipamentelor care nu mai pot asigura securitatea consumatorilor, din cauza uzurii, respectiv a exploatării necorespunzătoare sau a vandalizării;

36.    Asigură, prin intermediul Direcției Generale de Poliție Locală, respectarea ordinii în spațiile de joacă prin inspecțiile periodice cu aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea regulamentului de utilizare a spațiilor dejoacă;

37.    Asigură îndeplinirea obligației de aducere Ia cunoștința beneficiarilor a programului de funcționare al parcurilor, prin afișaje montate la intrarea în parc precum și incinta acestora;

38.    Face demersuri pentru obținerea acordului Primarului Sectorului 4 pentru aprobarea solicitărilor persoanelor fizice/juridice de ocupare a terenurilor/construcțiilor din parcuri, în vederea amplasării de echipamente agrement, chioșcuri și tonete, inclusiv a locurilor de joacă. Ocuparea terenurilor din parc. se face pe bază de contract, potrivit legii. Pentru ocuparea acestor suprafețe, se vor percepe tarifele/taxele aprobate prin H.C.G.M.B;

39.    Transmite, periodic, Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4, lista cu persoanele juridice și/sau fizice validate, care au obținut acordul Primarului Sectorului 4 pentru ocuparea domeniului public, în vederea încheierii contractelor și a încasării taxelor aferente;

40.    Propune Primarului Sectorului 4, în cazul activităților și acțiunilor nonprofit de interes public sau cu impact social promovate de organizații, fundații și alte asemenea, acordarea de scutiri de taxă pentru ocuparea domeniului public;

41.    Urmărește, în colaborare cu Poliția Locală Sector 4, felul în care sunt respectate clauzele contractuale stabilite prin contracte și face propuneri de încetare, în cazul nerespectării lor;

42.    încheie protocoale pentru organizarea unor evenimente în parc;


AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

45.    Ia Măsuri pentru eliberarea terenului/spațiului în cazul nerespectării clauzelor contractuale/acordurilor;

46.    Inventariează construcțiile existente în parcuri și întocmește un plan de situație cu amplasamentele acestora;

47.    Stabilește proceduri operaționale pentru activitatea de administrare, monitorizare și control permanent în scopul îndeplinirii în mod corespunzător și la timp a atribuțiilor specifice;

48.    Orice alte atribuții în legătură cu activitatea de administrare a domeniului public, potrivit legii.

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ

1.    Direcția Generală de Poliție Locală se înființează și funcționează în temeiul Legii nr. 155/2010 - Legea Poliției Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Horărârii de Guvern nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al poliției locale.

2.    Activitatea Poliției Locale se realizează în interesul comunității locale, exclusiv pe baza și în executarea legii, precum și a actelor autorității deliberative și ale celei executive ale administrației publice locale.

3.    In exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Poliția Locală cooperează cu unitățile, respectiv cu structurile teritoriale ale Poliției Române, ale Jandarmeriei Române, ale Poliției de Frontieră Române și ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale și colaborează cu organizații neguvemamentale, precum și cu persoane fizice și juridice, în limitele legii.

DIRECTOR GENERAL

își îndeplinește atribuțiile în mod nemijlocit sub autoritatea și controlul primarului; Organizează, planifică și conduce întreaga activitate a poliției locale; întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător;

Asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către întregul personal a prevederilor legale;

Răspunde de pregătirea profesională continuă a personalului din subordine;

Aprobă planurile de pază întocmite pentru obiectivele din competență;

7. Studiază și propune unităților beneficiare de pază introducerea amenajărilor tehni^și"

"■X    II    f

a sistemelor de alarmare împotriva efracției;    ||    l

w

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE AL

8. Analizează trimestrial activitatea poliției locale și indicatorii de performanță stabiliți

de comisia locală de ordine publică;

9.    Asigură informarea operativă a consiliului local/consiliului general al municipiului bucurești, a structurii teritoriale corespunzătoare a poliției române, precum și a jandarmeriei române despre evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul activității poliției locale;

10.    Reprezintă poliția locală în relațiile cu alte instituții ale statului, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale și colaborează cu organizații neguvemamentale, precum și cu persoane fizice și juridice pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite de lege;

11.    Asigură ordinea interioară și disciplina în rândul personalului din subordine, având dreptul să propună acordarea de recompense și aplicarea de sancțiuni în condițiile

legii;

12.    Propune primarului adoptarea de măsuri pentru eficientizarea activității;

13.    Asigură măsurile pentru rezolvarea operativă a cererilor, a sesizărilor și a reclamațiilor cetățenilor, în conformitate cu prevederile legale;

14.    Organizează și participă la audiențele cu cetățenii;

15.    întocmește sau aprobă aprecierile de serviciu ale personalului, potrivit competenței;

16.    Coordonează activitatea de evidență, aprovizionare, de repartizare, de întreținere și de păstrare, în condiții de siguranță, a armamentului și a muniției din dotare;

17.    Urmărește modul de echipare a personalului cu uniforme și însemnele distinctive de ierarhizare, repartizarea și utilizarea corespunzătoare a acestora;

18.    întreprinde măsuri de aprovizionare și menținere în stare de funcționare a aparaturii de pază și alarmare, radiocomunicații și a celorlalte amenajări destinate serviciului de pază și ordine;

19.    Menține legătura permanentă cu beneficiarii privind modul în care se desfășoară activitatea de pază, semnalează neregulile referitoare la îndeplinirea obligațiilor contractuale și propune măsurile necesare pentru creșterea eficienței pazei;

20.    Analizează contribuția funcționarilor publici din poliția locală la menținerea ordinii și liniștii publice, Ia constatarea contravențiilor în domeniile prevăzute de lege și ia măsuri de organizare și îmbunătățire a acesteia;

21.    Organizează și execută controale tematice și inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite atribuțiile de serviciu de către funcționarii publici din poliția locală;


22.    Organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;

23.    Organizează activitățile de protecție a muncii, de prevenire și stingert


24. îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege.

DIRECȚIA CONTROL GENERAL

1.    Organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului poliției locale cu atribuții în verificarea și asigurarea respectării legii în domeniul protecției mediului, disciplinei în construcții și afișaj stradal și activității comerciale, conform atribuțiilor prevăzute de lege;

2.    Asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către subordonați a prevederilor legale ce reglementează activitatea compartimentului;

3.    Asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

4.    Ține evidența sancțiunilor contravenționale aplicate de personalul din subordine;

5.    Stabilește măsurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului și răspunde de modul de îndeplinire a acestora;

6.    Gestionează și asigură circulația și operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;

7.    Informează de îndată conducerea poliției locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului și ține evidența acestora;

8.    Analizează lunar activitatea personalului din subordine;

9.    Desfășoară activități pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;

10.    întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului poliției locale.

11.    îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege.

SERVICIUL PROTECȚIA MEDIULUI

1.    Controlează respectarea prevederilor legale privind condițiile de ridicare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și industriale;

2.    Supraveghează depozitele de deșeuri aflate în circumscripția teritorială a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru prevenirea declanșării unor incendii, cu consecințe negative pentru viața oamenilor, mediu și bunuri materiale; Sesizează autorităților și instituțiilor publice competente cazurile de nerespectare-a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;

4. ^Participă la acțiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave și a/epizootjrrorpa?''

5. Identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spații aflate în administrarea autorităților

administrației publice locale ori a altor instituții/servicii publice de interes local și

aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;

6.    Verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;

7.    Verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor,

îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe căile de acces, dezinsecția și deratizarea imobilelor;

8.    Verifică existența contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;

9.    Verifică ridicarea deșeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;

10.    Verifică și soluționează, potrivit competențelor specifice ale autorităților administrației publice locale, sesizările cetățenilor privind nerespectarea normelor legale de protecție a mediului și a surselor de apă, precum și a celor de gospodărire a localităților;

11.    Verifică respectarea programului de lucrări privind asigurarea curățeniei stradale de către firmele de salubritate;

12.    Verifică respectarea măsurilor de transportare a resturilor vegetale rezultate de la toaletarea spațiilor verzi, de către firmele abilitate;

13.    Verifică respectarea obligațiilor privind întreținerea curățeniei de către instituțiile publice, operatorii economici, persoanele fizice și juridice, respectiv curățenia fațadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodărești, a terenurilor aferente imobilelor pe care le dețin sau în care funcționează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor și a spațiilor verzi;

14.    Verifică respectarea normelor privind păstrarea curățeniei în locurile publice;

15.    Veghează la respectarea standardelor și a normelor privind nivelul de zgomot și poluarea sonoră;

16.    Verifică respectarea normelor privind păstrarea curățeniei albiilor râurilor și a cursurilor de ape ce traversează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială;


17.    Veghează la respectarea normelor privind protejarea și conservarea

18.    Veghează la aplicarea legislației în vigoare privind deversarea rezi

solide pe domeniul public, în ape curgătoare și în lacuri;

19.    Verifică respectarea prevederilor legale de mediu de către operatorii economici, în limita competențelor specifice autorităților administrației publice locale;

20.    Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuțiilor specifice, stabilite în sarcina autorităților administrației publice locale.

21.    îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin lege.

SERVICIUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII

1.    Efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizație de construire sau desființare, după caz, inclusiv a construcțiilor cu caracter provizoriu;

2.    Efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizația de executare a lucrărilor de reparații ale părții carosabile și pietonale;

3.    Verifică respectarea normelor legale privind afișajul publicitar, afișajul electoral și orice altă formă de afișaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfășurare a activității economice;

4.    Participă la acțiunile de demolare/dezmembrare/ dinamitare a construcțiilor efectuate fără autorizație pe domeniul public sau privat al unități i/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecției perimetrului și a libertății de acțiune a personalului care participă la aceste operațiuni specifice;

5.    Constată, după caz, conform atribuțiilor stabilite prin lege, contravențiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcții și înaintează procesele-verbale de constatare a contravențiilor, în vederea aplicării sancțiunii, șefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism sau, după caz, președintelui consiliului județean, primarului unității administrativ-teritoriale ori al sectorului municipiului bucurești în a cărui rază de competență s-a săvârșit contravenția sau persoanei împuternicite de aceștia.

6.    Constată contravenții în cazul nerespectării normelor privind executarea lucrărilor de construcții și stabilesc măsurile necesare intrării în legalitate, în condițiile

7.    Verifică existența autorizației de construire și respectarea documentației tehnice *’

il


autorizate pentru lucrările de construcții;

^8. Verifică legalitatea amplasării materialelor publicitare;

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 4    ^80^1

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

9.    Verifică și identifică imobilele și împrejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare;

10.    Verifică și soluționează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor, legate de problemele specifice compartimentului.

11.    îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin lege.

SERVICIUL ACTIVITĂȚI COMERCIALE

Compartimentul Agenți Economici Mari

1.    Acționează pentru respectarea normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal și a activităților comerciale ale agenților economici mari, respectiv a condițiilor și a locurilor stabilite de autoritățile administrației publice locale;

2.    Verifică legalitatea activităților de comercializare a produselor desfășurate de operatori economici, persoane fizice și juridice autorizate și producători particulari în piețele agroalimentare, târguri și oboare, precum și respectarea prevederilor legale de către administratorii piețelor agroalimentare;

3.    Verifică existența Ia locul de desfășurare a activității comerciale a autorizațiilor, a aprobărilor, a documentelor de proveniență a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor și a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale;

4.    Verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;

5.    Verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare și a locurilor de comercializare a produselor din tutun și a băuturilor alcoolice;

6.    Verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare și funcționare al operatorilor economici;

7.    Identifică mărfurile și produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unității administrativ-teritoriale și pe raza sectoarelor municipiului bucurești sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor servicii/instituții de interes local și aplică procedurile legale de ridicare a acestora;

8.    Verifică respectarea regulilor și normelor de comerț și prestări de servicii stabilite prin acte normative în competența autorităților administrației publice locale;

9.    Cooperează și acordă sprijin autorităților de control sanitar, de mediu consumatorilor în exercitarea atribuțiilor de serviciu specifice activitate al acestora;


10.    Verifică respectarea obligațiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afișarea prețurilor, a produselor comercializate și a serviciilor și sesizează autoritățile competente în cazul în care identifică nereguli;

11.    Verifică și soluționează, în condițiile legii, petițiile primite în legătură cu activități de producție, comerț sau prestări de servicii desfășurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;

12.    Constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale pentru încălcarea regulilor de comerț stabilite prin lege, în limita competențelor specifice autorităților administrației publice locale;

13.    Urmăresc dezvoltarea ordonată a comerțului și desfășurarea activităților comerciale în locuri autorizate de primar în vederea eliminării oricărei forme privind comerțul ambulant neautorizat;

14.    Controlează respectarea normelor legale privind comercializarea produselor agroalimentare și industriale în piețe, în târguri și în oboare;

15.    Colaborează cu organele de control sanitare, sanitar-veterinare și de protecție a consumatorilor, în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

16.    Controlează modul de respectare a obligațiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afișarea prețurilor;

17.    Verifică dacă în incinta unităților de învățământ, a căminelor și a locurilor de cazare pentru elevi și studenți, precum și pe aleile de acces în aceste instituții se comercializează sau se expun spre vânzare băuturi alcoolice, tutun;

18.    Verifică modul de respectare a normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare la tutun și băuturi alcoolice;

19.    Verifică și soluționează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor, legate de problemele specifice compartimentului.

20.    îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin lege.

Compartimentul Agenți Economici Mici

1.    Acționează pentru respectarea normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal și a activităților comerciale ale agenților economici mici, respectiv a condițiilor și a locurilor stabilite de autoritățile administrației publice locale;

2.    Verifică legalitatea activităților de comercializare a produselor desfășurate de operatori economici, persoane fizice și juridice autorizate și producători pgrticȘlar^ST1^

„„1,    Si    „„fak

către administratorii piețelor agroalimentare;

\\


SECTORULUI 4

\5</7^ul 'bx'-g

3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


Verifică existența la locul de desfășurare a activității comerciale a autorizațiilor, a aprobărilor, a documentelor de proveniență a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor și a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale;

Verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;

Verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare și a locurilor de comercializare a produselor din tutun și a băuturilor alcoolice;

Verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare și funcționare al operatorilor economici;

Identifică mărfurile și produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unității administrativ-teritoriale și pe raza sectoarelor municipiului bucurești sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor servicii/instituții de interes local și aplică procedurile legale de ridicare a acestora; Verifică respectarea regulilor și normelor de comerț și prestări de servicii stabilite prin acte normative în competența autorităților administrației publice locale;

Cooperează și acordă sprijin autorităților de control sanitar, de mediu și de protecție a consumatorilor în exercitarea atribuțiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;

Verifică respectarea obligațiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afișarea prețurilor, a produselor comercializate și a serviciilor și sesizează autoritățile competente în cazul în care identifică nereguli;

Verifică și soluționează, în condițiile legii, petițiile primite în legătură cu activități de producție, comerț sau prestări de servicii desfășurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;

Constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale pentru încălcarea regulilor de comerț stabilite prin lege, în limita competențelor specifice autorităților administrației publice locale;

Urmăresc dezvoltarea ordonată a comerțului și desfășurarea activităților comerciale în locuri autorizate de primar în vederea eliminării oricărei forme privind comerțul ambulant neautorizat;

Controlează respectarea normelor legale privind comercializarea produselor---agroalimentare și industriale în piețe, în târguri și în oboare;    // V*


15. Colaborează cu organele de control sanitare, sanitar-veterinare și de/ prote consumatorilor, în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

16.    Controlează modul de respectare a obligațiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afișarea prețurilor;

17.    Verifică dacă în incinta unităților de învățământ, a căminelor și a locurilor de cazare pentru elevi și studenți, precum și pe aleile de acces în aceste instituții se comercializează sau se expun spre vânzare băuturi alcoolice, tutun;

18.    Verifică modul de respectare a normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare la tutun și băuturi alcoolice;

19.    Verifică și soluționează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor, legate de problemele specifice compartimentului.

20.    îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin lege.

DIRECȚIA ORDINE PUBLICA

1.    Organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului poliției locale din subordine cu atribuții în menținerea ordinii și liniștii publice, circulației pe drumurile publice, dispeceratului, intervenției rapide, inspecției generale și evidenței persoanelor;

2.    întocmește planurile de pază ale obiectivelor din competență;

3.    Asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legale ce reglementează activitatea de pază, menținerea ordinii și a liniștii publice, regulile de conviețuire socială și integritatea corporală a persoanelor;

4.    Asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

5.    Ia măsurile ce se impun pentru organizarea unei evidențe riguroase a armamentului, a munițiilor și a mijloacelor cu acțiune iritant- lacrimogenă din dotarea personalului și a structurilor proprii, păstrarea în condiții de deplină siguranță, portul, manipularea și folosirea lor în strictă conformitate cu dispozițiile legale, în scopul prevenirii pierderii, sustragerii, înstrăinării, degradării și producerii de accidente sau orice alte evenimente negative, potrivit legilor, ordinelor și instrucțiunilor de specialitate în vigoare;

6.    Informează de îndată conducerea poliției locale despre toate evenimentele deosebite

înregistrate în activitatea de pază și menținere a ordinii publice și tifr^GmfețaZ^ acestora;    " *


7.    Analizează lunar activitatea personalului din subordine;

8.    întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;

9.    Participă, alături de conducerea poliției locale, la întocmirea sau reactualizarea planului de ordine și siguranță publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale;

10.    întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului poliției locale;

11.    Asigură instruirea zilnică a polițiștilor locali cu privire la cunoașterea situației operative din zona de competență.

12.    Stabilește, în colaborare cu șeful serviciului rutier, respectiv al brigăzii rutiere din cadrul poliției române, itinerarele de patrulare și intervalele orare de patrulare în zonele de competență;

13.    Asigură continuitatea dispozitivului rutier în zona de competență, pe bază de grafice de control, întocmite în colaborare cu șeful serviciului rutier, respectiv al brigăzii rutiere din cadrul poliției române;

14.    Coordonează activitatea personalului din subordine la acțiuni proprii și participă, conform solicitării, la acțiunile organizate de unitățile/structurile teritoriale ale poliției române sau de către administratorul drumului public;

15.    Propune șefului serviciului rutier, respectiv al brigăzii rutiere din cadrul poliției române, în situații deosebite, luarea unor măsuri de reglementare, cum ar fi închidere, restricționare pentru anumite categorii de participanți la trafic a circulației, în anumite zone sau sectoare ale drumului public;

16.    Ia măsuri pentru ca în exercitarea atribuțiilor ce le revin polițiștii locali care execută activități în domeniul circulației pe drumurile publice să poarte uniforma specifică cu înscrisuri și însemne distinctive, conform prevederilor legale;

17.    Participă, alături de conducerea poliției locale, la încheierea protocoalelor standard de cooperare cu serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor pe linia distribuirii de cărți de alegător și a punerii în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate și a minorilor peste 14 ani, care nu au acte de identitate;

18.    Urmărește și răspunde de punerea în aplicare de către funcționarii publici din poliția locală, din subordine, a prevederilor protocoalelor standard încheiate cu serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor;

19.    Ține evidența proceselor-verbale de constatare a contravențiilor înto^iî^^KT^^ x personalul din subordine și monitorizează punerea în executare ^ameiizilgr^

contravenționale, cu respectarea prevederilor legale în domeniu;


20.    Organizează și execută controale asupra activității desfășurate de efectivele din subordine;

21.    Ia măsuri pentru ca personalul din subordine să execute sarcinile ce îi revin în conformitate cu prevederile legale, să aibă un comportament civilizat, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense sau, după caz, sancțiuni corespunzătoare;

22.    întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului poliției locale.

23.    îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege.

SERVICIUL ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ Biroul 1 Ordine Publica

1.    Menține ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin planul de ordine și siguranță publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condițiile legii;

2.    Menține ordinea publică în imediata apropiere a unităților de învățământ publice, a unităților sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale și de agrement, în parcuri, piețe, cimitire, precum și în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea și/sau în administrarea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine și siguranță publică;

3.    Participă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

4.    Acționează pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor fără adăpost și procedează la încredințarea acestora serviciului public de asistență socială în vederea soluționării problemelor acestora, în condițiile legii;

5.    Constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit competenței, pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și a celei privind protecția

animalelor și sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câini despre existența acestor câini și acordă sprijin personalului specializat în capturarea și


; transportul acestora la adăpost;

6.    Asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituțiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice;

7.    Participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor culturalartistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;

8.    Asigură paza bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea unității/subdiviziunii administrațiv-teritoriale și/sau în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local, stabilite de consiliul local/consiliul general al municipiului bucurești;

9.    Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competență;

10.    Execută, în condițiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală și instanțele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competență;

11.    Participă, alături de poliția română, jandarmeria română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale;

12.    Cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare și/sau de clarificare a situației militare a rezerviștilor din ministerul apărării naționale;

13.    Asigură măsuri de protecție a executorilor judecătorești cu ocazia executărilor silite;

14.    Acordă, pe teritoriul unităților/subdiviziunilor administrați v-teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice.

15.    Acționează în zona de competență stabilită prin planul de ordine și siguranță publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, precum și pentru menținerea ordinii și liniștii publice sau curățeniei localității;

X16. Intervin Ia solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin seryiSvPaeAi/^^x urgență 112, pe principiul "cel mai apropiat polițist de locul evenimentului interyinJ-’T^

f

în funcție de specificul atribuțiilor de serviciu stabilite prin lege și în limita competenței teritoriale;

17.    Acționează, în condițiile art. 6 lit. K) din legea nr. 155/2010, pentru depistarea persoanelor și a bunurilor urmărite în temeiul legii;

18.    Participă la executarea măsurilor stabilite în situații de urgență;

19.    în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente și predau făptuitorul structurii poliției române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;

20.    Conduc la sediul poliției locale/structurii poliției române competente persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;

21.    Verifică și soluționează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, legate de problemele specifice compartimentului.

22.    Efectuează verificări la fața locului și aplică procedura internă pentru identificarea și sancționarea contravențională a persoanelor care ocupă abuziv locurile de parcare de reședință, precum și pentru identificarea și sancționarea proprietarilor/deținătorilor/utilizatorilor de autovehicule expuse spre vânzare/închiriere pe domeniul public sau privat al Sectorului 4;

23.    Pe timpul executării atribuțiilor de serviciu, polițiștii locali au obligația de a acționa în scopul identificării oricăror situații care ar putea aduce atingere drepturilor cetățenilor, ar putea pune în pericol siguranța fizică a acestora ori ar putea periclita bunurile care le aparțin și de a interveni imediat pentru remediere - dacă soluționarea aspectelor constatate sunt de competența lor;

24.    Asigură respectarea prevederilor legale privind desfășurarea activităților de picnic, în conformitate cu Legea nr.54/2012;

25.    înaintează structurii cu atribuții în domeniu toate procesele-verbale de constatare a contravențiilor întocmite de polițiștii locali cu atribuții specifice de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor, în vederea înregistrării acestora în Registrul de Evidență a Proceselor-Verbale de Constatare și Sancționare a


îndeplinirii procedurilor de comunicare și executare a acestora.

26.    Comunică deîndată Serviciului Dispecerat și Monitorizare evenimentele, situațiile și acțiunile la care participă, modul în

precum și măsurile luate, indiferent de căile prin care au luat cunoștință de producerea acestor evenimente/acțiuni;

27.    întocmește note raport cu privire la evenimente le/acțiunile la care au participat, modul în care s-a acționat, precum și măsurile luate și le transmite conducerii ierarhic superioare;

28.    îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin lege.

Biroul 2 Ordine Publică

1.    Menține ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin planul de ordine și siguranță publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condițiile legii;

2.    Menține ordinea publică în imediata apropiere a unităților de învățământ publice, a unităților sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al un ității/subdi viziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale și de agrement, în parcuri, piețe, cimitire, precum și în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea și/sau în administrarea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine și siguranță publică;

3.    Participă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

4.    Acționează pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor fără adăpost și procedează la încredințarea acestora serviciului public de asistență socială în vederea soluționării problemelor acestora, în condițiile legii;

5.    Constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit competenței, pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și a celei privind protecția animalelor și sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existența acestor câini și acordă sprijin personalului specializat în capturarea și transportul acestora la adăpost;

6.    Asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al prii^fâS^Odih^/ instituțiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor^Aontroaje-oi-f acțiuni specifice;


7.    Participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor culturalartistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;

8.    Asigură paza bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și/sau în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local, stabilite de consiliul local/consiliul general al municipiului bucurești;

9.    Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competență;

10.    Execută, în condițiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală și instanțele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competență;

11.    Participă, alături de poliția română, jandarmeria română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracțional ității stradale;

12.    Cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare și/sau de clarificare a situației militare a rezerviștilor din ministerul apărării naționale;

13.    Asigură măsuri de protecție a executorilor judecătorești cu ocazia executărilor silite;

14.    Acordă, pe teritoriul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice,

15.    Acționează în zona de competență stabilită prin planul de ordine și siguranță publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, precum și pentru menținerea ordinii și liniștii publice sau curățeniei localității;

16.    Intervin la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin serviciul de

urgență 112, pe principiul "cel mai apropiat polițist de locul evenimentului^imervine"^;-l în funcție de specificul atribuțiilor de serviciu stabilite prin lege/\sf în limita^ competenței teritoriale;

17.    Acționează, în condițiile art. 6 lit. K) din legea nr. 155/2010, pentru, depistarea persoanelor și a bunurilor urmărite în temeiul legii;

18.    Participă Ia executarea măsurilor stabilite în situații de urgență;

19. în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau

măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente și predau făptuitorul structurii poliției române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;

20.    Conduc Ia sediul poliției Iocale/structurii poliției române competente persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;

21.    Verifică și soluționează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor unități lor/subdiviziuni lor administrativ-teritoriale, legate de problemele specifice compartimentului.

22.    Efectuează verificări la fața locului și aplică procedura internă pentru identificarea și sancționarea contravențională a persoanelor care ocupă abuziv locurile de parcare de reședință, precum și pentru identificarea și sancționarea proprietarilor/ deținătorilor /utilizatorilor de autovehicule expuse spre vânzare/închiriere pe domeniul public sau privat al Sectorului 4;

23.    Pe timpul executării atribuțiilor de serviciu, polițiștii locali au obligația de a acționa în scopul identificării oricăror situații care ar putea aduce atingere drepturilor cetățenilor, ar putea pune în pericol siguranța fizică a acestora ori ar putea periclita bunurile care Ie aparțin și de a interveni imediat pentru remediere - dacă soluționarea aspectelor constatate sunt de competența lor;

24.    Asigură respectarea prevederilor legale privind desfășurarea activităților de picnic, în conformitate cu Legea nr.54/2012;

25.    înaintează structurii cu atribuții în domeniu toate procesele-verbale de constatare a contravențiilor întocmite de polițiștii locali cu atribuții specifice de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor, în vederea înregistrării acestora în Registrul de Evidență a Proceselor-Verbale de Constatare și Sancționare a Contravențiilor și îndeplinirii procedurilor de comunicare și executare a acestora.

26.    Comunică deîndată Serviciului Dispecerat și Monitorizare Obiective_ toate,.


evenimentele, situațiile și acțiunile la care participă, modul în ca precum și măsurile luate, indiferent de căile prin care au luat

producerea acestor evenimente/acțiuni;

27.    întocmește note raport cu privire la evenimentele/acțiunile la care au participat, modul în care s-a acționat, precum și măsurile luate și Ie transmite conducerii ierarhic superioare;

28.    îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin lege.

Biroul 3 Ordine Publică

1.    Menține ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin planul de ordine și siguranță publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condițiile legii;

2.    Menține ordinea publică în imediata apropiere a unităților de învățământ publice, a unităților sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale și de agrement, în parcuri, piețe, cimitire, precum și în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea și/sau în administrarea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine și siguranță publică;

3.    Participă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

4.    Acționează pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor fără adăpost și procedează Ia încredințarea acestora serviciului public de asistență socială în vederea soluționării problemelor acestora, în condițiile legii;

5.    Constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit competenței, pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și a celei privind protecția animalelor și sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existența acestor câini și acordă sprijin personalului specializat în capturarea și transportul acestora la adăpost;

6.    Asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituțiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice;

7.    Participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii șininiștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acți


de pichetare, acțiunilor comerciale promoționaie, manifestărilor culturalartistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;

8.    Asigură paza bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și/sau în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local, stabilite de consiliul local/consiliul general al municipiului bucurești;

9.    Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competență;

10.    Execută, în condițiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală și instanțele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competență;

11.    Participă, alături de poliția română, jandarmeria română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracțional ității stradale;

12.    Cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare și/sau de clarificare a situației militare a rezerviștilor din ministerul apărării naționale;

13.    Asigură măsuri de protecție a executorilor judecătorești cu ocazia executărilor silite;

14.    Acordă, pe teritoriul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice.

15.    Acționează în zona de competență stabilită prin planul de ordine șî siguranță publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, precum și pentru menținerea ordinii și liniștii publice sau curățeniei localității;

16.    Intervin la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin serviciul de urgență 112, pe principiul "cel mai apropiat polițist de locul evenimentului intervine", în funcție de specificul atribuțiilor de serviciu stabilite prin lege și în limita competenței teritoriale;


17.    Acționează, în condițiile art. 6 lit. K) din legea nr. 155/2010, pe: persoanelor și a bunurilor urmărite în temeiul legii;


18.    Participă la executarea măsurilor stabilite în situații de urgență;

19. în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau

măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente și predau făptuitorul structurii poliției române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;

20.    Conduc la sediul poliției locale/structurii poliției române competente persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;

21.    Verifică și soluționează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor unități lor/subdi viziuni lor administrativ-teritoriale, legate de problemele specifice compartimentului.

22.    Efectuează verificări la fața locului și aplică procedura internă pentru identificarea și sancționarea contravențională a persoanelor care ocupă abuziv locurile de parcare de reședință, precum și pentru identificarea și sancționarea proprietarilor/ deținătorilor /utilizatorilor de autovehicule expuse spre vânzare/închiriere pe domeniul public sau privat al Sectorului 4;

23.    Pe timpul executării atribuțiilor de serviciu, polițiștii locali au obligația de a acționa în scopul identificării oricăror situații care ar putea aduce atingere drepturilor cetățenilor, ar putea pune în pericol siguranța fizică a acestora ori ar putea periclita bunurile care le aparțin și de a interveni imediat pentru remediere - dacă soluționarea aspectelor constatate sunt de competența lor;

24.    Asigură respectarea prevederilor legale privind desfășurarea activităților de picnic, în conformitate cu Legea nr.54/2012;

25.    înaintează structurii cu atribuții în domeniu toate procesele-verbale de constatare a contravențiilor întocmite de polițiștii locali cu atribuții specifice de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor, în vederea înregistrării acestora în Registrul de Evidență a Proceselor-Verbale de Constatare și Sancționare a Contravențiilor și îndeplinirii procedurilor de comunicare și executare a acestora.

26.    Comunică deîndată Serviciului Dispecerat și Monitorizare Obiective toate evenimentele, situațiile și acțiunile Ia care participă, modul în care s-a acționat, precum și măsurile luate, indiferent de căile prin care au luat cunoștință de producerea acestor evenimente/acțiuni;


27. întocmește note raport cu privire la evenimentele/acțiunile la care modul în care s-a acționat, precum și măsurile luate și le transmite con

superioare;

28. îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin lege.

BIROUL INSPECȚIE ZONALĂ

1.    Stabilește împreună cu superiorii ierarhici modalitățile de acțiune în care se va desfășura activitatea privind monitorizarea zilnică a Sectorului 4, conform planurilor care stabilesc obiectivele și responsabilitățile, precum și zonele în care se va acționa;

2.    Colaborează cu celelalte structuri din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală, precum și cu celelalte entități de la nivelul Aparatului de specialitate al Primarului ori de la nivelul unității administrative-teritoriale pentru a oferi sprijin în ducerea la îndeplinire a activităților specifice acestora;

3.    Răspunde, pe zona de competență repartizată, de ducerea la îndeplinire a tuturor dispozițiilor primite de la conducerea ierarhic superioară;

4.    Pe timpul executării atribuțiilor de serviciu, polițiștii locali din cadrul structurii au obligația de a acționa în scopul identificării oricăror situații care ar putea aduce atingere drepturilor cetățenilor, ar putea pune în pericol siguranța fizică a acestora ori ar putea periclita bunurile care le aparțin și de a interveni imediat pentru remediere - dacă soluționarea aspectelor constatate sunt de competența lor;

5.    Monitorizează situația deșeurilor depozitate pe domeniul public, precum și situația deșeurilor menajere produse atat de societățile comerciale, asociațiile de proprietari cât și de persoanele fizice, urmând ca orice neconcordanță să o semnaleze imediat, pentru o rezolvare rapidă, structurii cu atribuții în domeniu;

6.    Monitorizează respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor de către agenții economici și asociațiile de proprietari;

7.    Monitorizează respectarea obligațiilor care revin persoanelor fizice și asociațiilor de proprietari cu privire la menținerea în bună stare de funcționare pe toată durata existenței a locuințelor/imobilelor, scop în care trebuie efectuate lucrări periodice de întreținere și reparare;

8.    Monitorizează situația carosabilului și a trotuarelor (gropi, borduri, asfalt degradat), a iluminatului public, a bannerelor și afișelor, arbori degradați, terenuri insalubre și neîngrădite, auto posibil abandonate/fară stăpân, construcții abandonate/ fara autorizație, urmând ca orice neregula sa o semnaleze imediat structurii competente pentru rezolvare;

9.    Monitorizează respectarea obligațiilor ce revin proprietarilor de terenuri și irnobile *

cu privire la împrejmuirea corespunzătoare și salubrizarea acestor^ [    \ V.

10.    Ține, în permanență, legătură cu reprezentanții asociațiilor de proprietari pentru rezolvarea problemelor semnalate de către aceștia;

11.    In cazul unor sesizari/solicitari din partea asociațiilor de proprietari/cetățenilor de pe raza de competență și efectuează verificări la locație, vine cu soluții pentru rezolvare, luând în același timp măsurile legale ce se impun;

12.    Identifică locațiile cu comerț ambulant neautorizat sau la întâmpinare, urmând a informa imediat structura cu atribuții în domeniu, cu privire la locațiile respective;

13.    Comunică de îndată Serviciului Dispecerat toate evenimentele, situațiile și acțiunile în care sunt implicate sau Ia care participă, modul în care s-a acționat, precum și măsurile luate, indiferent de căile prin care au luat cunoștință de producerea acestor evenimente/acțiuni;

14.    Desfășoară orice alte activități de suport pentru structurile din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 și al altor instituții descentralizate de la nivelul Sectorului 4, în vederea ducerii la îndeplinire a obiectivelor de dezvoltare a unității administrativ-teritoriale;

15.    întocmește note raport cu privire la evenimentele/acțiunile la care au participat, modul în care s-a acționat, precum și măsurile luate și le transmite superiorilor ierarhici;

16.    întocmește și verifică planificarea în serviciu a personalului din cadrul structurii și face modificările de rigoare;

17.    întocmește răspunsuri la lucrările repartizate de conducerea ierarhic superioară;

18.    îndeplinește orice alte dispoziții legale stabilite sau delegate de conducerea ierarhic superioară.

BIROUL EVIDENTA PERSOANELOR SI A CONTRAVENȚIILOR

1.    Cunoaște și aplică actele normative ce reglementează activitatea de evidență a persoanelor;

2.    Cunoaște și respectă întocmai prevederile legale ce reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

3.    Colaborează cu șefii serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor în vederea realizării sarcinilor privind distribuirea cărților de alegător și a punerii în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate și a minorilor peste 14 ani, care nu au acte de identitate;


4.    Ține evidența sancțiunilor contravenționale aplicate de personalul din suhQrcfine^

5.    înmânează cărțile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 aqi;

6.    Cooperează cu alte autorități competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuții prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

7.    Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, inclusiv asupra obligațiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 38 alin. (2) din ordonanța de urgență a guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

8.    Cooperează cu serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate și a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate.

9.    Asigură evidența centralizată a contravențiilor constatate și aplicate de polițiștii locali din cadrul structurilor operative în vederea întocmirii de situații informative si rapoarte;

10.    Primește și înregistrează în Registrul de Evidență a Proceselor-Verbale de Constatare și Sancționare a Contravențiilor, Procesele-Verbale de Constatare și Sancționare a Contravențiilor întocmite de polițiștii locali din cadrul structurilor operative;

11.    Ține evidența centralizată, scriptic și electronic, a tuturor fazelor până la soluționarea definitivă a Proceselor-Verbale de Constatare și Sancționare a Contravențiilor;

12.    Comunică Ia domiciliul contravenientului Procesul-Verbal de Constatare și Sancționare a Contravențiilor;

13.    Comunică organelor competente Procesul-Verbal de Constatare și Sancționare a Contravențiilor, în vederea îndeplinirii procedurii de afișare a acestuia;

14.    Asigură transmiterea Procesului-Verbal Constatare și Sancționare a Contravențiilor care îndeplinește condițiile de executare silită, la organul de executare aferent;

15.    Pentru fiecare Proces-Verbal de Constatare și Sancționare a Contravențiilor contestat, asigură transmiterea către structura juridică din cadrul instituției a documentelor necesare în vederea susținerii cauzei în instanță, solicitând referate de specialitate, note de constatare, precum și orice alte documente relevante de Ia polițiștii locali care au întocmit procesele-verbale;

16.    înregistrează și prelucrează achitarea amenzilor în baza chitanței trar contravenient sau de organele de executare;

-    .    .    .    .    .    . Y f /T.k

17.    înregistrează și prelucrează confirmările de primire a debitelor transmise de oi

no o.

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE    --

AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 4

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI    '6?

de executare;

18.    întocmește situații lunare și anuale cu privire la sancțiunile contravenționale aplicate în baza diferitelor acte normative și le transmite spre informare conducerii;

19.    Asigură evidența centralizată a contravențiilor constatate și aplicate cu ocazia executării unor misiuni temporare de ordine publică;

20.    Solicită de la structurile cu atribuții în domeniul constatării și sancționării contravențiilor situații privind aplicarea sancțiunilor contravenționale în vederea centralizării acestora cu scopul de a întocmi sinteza privind fenomenul contravențional de pe raza Sectorului 4;

21.    întocmește și prezintă Ia cererea conducerii ierarhice sau altor instituții abilitate situații cu privire la sancțiunile contravenționale aplicate;

22.    Primește solicitările de afișare a proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor și a altor documente, venite din partea altor instituții publice, și aduce la îndeplinire procedura de comunicare a acestora prin afișare, prin intermediul structurilor de ordine publică din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală;

23.    Informează conducerea instituției cu privire la neconformitățile sesizate referitor la modul de întocmire de către polițiștii locali a proceselor-verbale de constatare și aplicare a sancțiunilor contravenționale;

24.    întocmește situații zilnice, săptămânale, lunare, trimestriale și anuale cu privire la sancțiunile contravenționale aplicate în baza diferitelor acte normative;

25.    întocmește răspunsuri la lucrările repartizate de conducerea ierarhic superioară;

26.    îndeplinește orice alte atribuții legale stabilite sau delegate de conducerea ierarhic superioară.

COMPARTIMENTUL ARMAMENT

1.    Desfășoară activități de verificare a personalului dotat cu arme și muniții, precum și a stării tehnice a armelor și a munițiilor, în condițiile art. 71 din legea nr. 295/2004, cu modificările și completările ulterioare;

2.    Prezintă, la solicitarea Direcției Generale de Poliție a Municipiului București pe raza

căruia/căreia aceasta funcționează fiecare armă letală de apărare și pază deținută, împreună cu câte 5 cartușe corespunzătoare calibrului fiecărei arme, în vederea înregistrării proiectilului și a tubului-martor în evidențele operative ale Inspectoratului General al Poliției Române.    2

3.    Organizează evidența riguroasă a armamentului, a munițiilor și a miHoâcelor cu . acțiune iritant- lacrimogenă din dotarea personalului și a structurilor proni ii, pășîrarea


V; o o'

I f


în condiții de deplină siguranță, portul, manipularea și folosirea lor în strictă conformitate cu dispozițiile legale, în scopul prevenirii pierderii, sustragerii, înstrăinării, degradării și producerii de accidente sau orice alte evenimente negative, potrivit legilor, ordinelor și instrucțiunilor de specialitate în vigoare.

4.    Asigură primirea-predarea armamentului din dotarea polițiștilor locali care au drept de port armament, conform planificării, cu respectarea procedurilor specifice acestui domeniu;

5.    întocmește răspunsuri la lucrările repartizate de conducerea ierarhic superioară;

6.    îndeplinește orice alte dispoziții legale stabilite sau delegate de conducerea ierarhic superioară.

7.    îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin lege.

SERVICIUL DISPECERAT ȘI MONITORIZARE OBIECTIVE

1.    Funcționează în regim permanent, program de lucru 12 ore serviciu de zi, 24 ore libere, 12 ore serviciu de noapte și 48 ore libere;

2.    Se asigură de existența și cunoașterea planificărilor în serviciu de la structurile operative care își desfășoară activitatea în teren și au în dotare stații radio;

3.    Se asigură de cunoașterea canalelor de comunicații existente în dispecerat, respectiv ordine publică, circulație, Administrația Domeniului Public Sector 4, stația Motorola care se află în legătură cu intituțiile aflate în subordinea Primăriei Municipiului București, stația care are legătură cu toate polițiile locale din Bucuresti-rețeaua LOBY;

4.    Menționează în registru de adnotări dispozițiile primite și transmise personalului aflat în teren din partea conducerii unității și evenimentele sesizate prin linia telefonică 021-9441.

5.    Transmite personalului de serviciu sau celui aflat în afara sediului, dispozițiile și sarcinile trasate de șefii ierarhici pentru optimizarea îndeplinirii misiunilor;

6.    Trimite la evenimentele sesizate, cel mai apropiat echipaj de poliție de locul sesizat.

7.    Se informează și pune în funcțiune la nevoie grupul generator;

8.    Cunoaște modul de folosire a alarmei de incediu instalată în dispecerat;

9.    Predă turei următoare fișele de eveniment în curs de rezolvare, dispoziții primite, pe

bază de proces-verbal predare-primire;    ^5=^7,^

10.    Preia apelurile telefonice primite de la cetățeni prin linia 021-9441 sau^^S.erâe'^?

// *


centralei instituției, în afara orelor de program și comunică aceste sesizări în

\    //    i

s - scurt timp structurilor de specialitate în vederea soluționării;    »    I

o,;; ,;,v

11.    întocmește fișele de evenimente și completează toate datele speficate;

12.    Transmite fișa dispecerului radio pentru alocarea resurselor la evenimentul sesizat;

13.    Ține legătură telefonic cu alte instituții din sector sau Municipiul București pentru rezolvarea evenimentelor sesizate;

14.    Urmărește finalizarea evenimentului;

15.    Informează secțiile de poliție, când se constată fapte de competența acestora, sesizate de cetățeni sau constatate de către personalul Direcției Generale de Politie Locală;

16.    Realizează legătura de cooperare cu organele de Poliție, Jandarmerie, Pompieri, Ambulanță, în situații de urgență, conform protocoalelor de colaborare și în baza legilor în vigoare;

17.    Informează șefii ierarhici, conform documentelor operative, despre evenimentele deosebite sau situațiile de urgență și execută ordinele acestora până la venirea lor în

sediu;

18.    Cunoaște prevederile O.M.A.I. nr.128/22.06.2011 și Protocolul privind accesul Poliției Locale Sector 4 București, la bazele de date ale Ministerului Administrației si Internelor, precum și alte protocoale existente;

19.    Efectuează verificări numai prin sistemele de comunicații securizate prevăzute în Protocol, completează datele verificate în registrele destinate verificărilor în bazele de date, stabilite conform Protocolului;

20.    Efectuează verificări în bazele de date pentru structurile care solicită în scris;

21.    Folosește pentru verificări stația radio în sistem de comunicații TETRA și telefonul cu număr de interior;

22.    îi este strict interzisa comunicarea de date din evidență prin telefonul mobil sau alte

sisteme;

23. Informează de îndată când se întrerup comunicațiile la bazele de date, mențioanează

în scris în registrul destinat acestui scop și informază tot personalul care are în dotare stații radio, despre faptul că s-a întrerupt conexiunea la bazele de date și când s-au repus în funcțiune;

24. îi este strict interzis să permită accesul altor persoane pentru efectuarea de verificări

în bazele de date sau divulgarea userului și parolei de acces la baza de date;

25.    Predă turei următoare activitățile efectuate, dispoziții primite, lucrările piimitejdeja. structuri care trebuie efectuate, pe bază de proces-verbal de predare-pi


26.    Asigură supravegherea monitoarelor care sunt conectate la sistemul < video instalat în perimetrul interior/exterior al instituției;

27.    Asigură accesul persoanelor sau autoturismelor din exterior conform procedurilor operaționale, precum și accesul autoturismelor salariaților instituției în parcarea destinată acestora;

28.    Primește sesizările scrise depuse de petenți în afara orelor de program, în absența personalului cu atribuții în domeniu;

29.    Asigură monitorizarea prin sistemul camerelor de luat vederi a unităților de învățământ de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 4;

30.    întocmește procedura de lucru specifică monitorizării unităților de învățământ, respectiv a activităților privind vizionarea imaginilor primite de la unitățile de învățământ de pe raza administrativ-teritorială Sectorului 4, precum și planificarea modului de intervenție Ia evenimentele apărute;

31.    Organizează activitățile privind vizionarea imaginilor primite de la unitățile de învățământ de pe raza administrativ-teritorială Sectorului 4;

32.    Planifică intervenția Ia evenimente, pe principiul cel mai apropiat echipaj intervine, astfel încât să fie respectați timpii asumați și cei maximali pentru realizarea acesteia;

33.    Asigură, prin Direcția Ordine Publică, intervenția în cazul alarmelor semnalate în dispeceratul de monitorizare;

34.    Instruiește personalul desemnat să vizioneze imaginile video și cele de semnalare prin senzori din unitățile de învățământ;

35.    Păstrează imaginile pe spațiile de stocare 30 de zile;

36.    Pune la dispoziția organelor abilitate imaginile solicitate de către administratorii locurilor unde sunt instalate camerele de luat vederi;

37.    Organizează activitățile privind obținerea avizului de la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal-pentru imagini video;

38.    Centralizează și ține evidența semnalărilor de la camerele de luat vederi și senzorii din cadrul unităților de învățământ;

39.    Funcționează în regim permanent, cu un program de lucru de 8 ore serviciu de zi și 16 ore libere și 8 ore serviciu de noapte și 24 ore libere;

40.    Ține legătura de cooperare cu Secțiile de poliție teritoriale, polițiile locale, ISU București -Ilfov, Ambulanța București Ilfov, Primăria Sectorului 4, Primăria Municipiului București și alte instituții ale statului;

41.    Transmite prin stația radio toate evenimentele sesizate de la unitățile de învățământ^..


primite în dispeceratul de monitorizare;

42. Urmărește finalizarea evenimentului sesizat;

■ x 43. întocmește răspunsuri Ia lucrările repartizate de conducerea ierarhic s

44. îndeplinește orice alte dispoziții legale stabilite sau delegate de conducerea ierarhic

superioară.

45. îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin lege.

SERVICIUL INTERVENȚIE RAPIDĂ

f

1. Menține ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin Planul de

Ordine și Siguranță Publică aprobat la nivelul Sectorului 4;

2. Menține ordinea publică în imediata apropiere a unităților de învățământ publice, a

unităților sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unității administrativ-teritoriale, în zonele comerciale și de agrement, în parcuri, piețe, cimitire, precum și în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea și/sau

în administrarea unității administrativ-teritoriale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, stabilite prin Planul de Ordine și Siguranță Publică aprobat la

nivelul Sectorului 4;

3.    Intervine cu echipe de intervenție rapidă, independent sau împreună cu organele abilitate, la solicitarea cetățenilor, pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situațiilor de fapt sesizate și rezolvarea acestora;

4.    Acționează de urgență, până la sosirea altor forțe, împreună cu organele Poliției, Jandarmeriei, Pompierilor, Protecției Civile sau al altor autorități prevăzute de lege, la activitățile de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamități și catastrofe precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de situații de urgență;

5.    Asigură în regim de urgență fluența traficului rutier în situația apariției unor avarii pe drumurile publice, până la sosirea organelor abilitate;

6.    Participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor cultural artistice, sportive, după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în zonele de competență și care implică aglomerări de persoane;

7.    îndeplinește, în regim de urgență, atribuții specifice de pază și ordine publică, precum și alte misiuni stabilite prin lege;

8. Asigură însoțirea reprezentanților primăriei, sau a altor persoane dm Ittstitutiile


publice locale, desemnate de primar, la executarea unor activită

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE


AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

punerea în executare a unor Hotărâri ale Consiliului Local, asigurând protecția acestora și prevenirea oricăror acte de tulburare a ordinii publice;

9. Constată contravenții și aplică sancțiuni posesorilor de animale de companie care nu

respectă obligațiile ce le revin în timpul plimbării animalelor pe domeniul public;

10. în situația în care, pe timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, constată existența câinilor fără stăpân pe raza Sectorului 4, polițiștii locali au obligația de a semnala

acest aspect Serviciului Dispecerat și Monitorizare Obiective în vederea transmiterii informației structurii de cu atribuții în domeniu și autorității competente;

11. Pe timpul misiunilor de capturare a câinilor fără stăpân executate de autoritatea

competentă cu gestionarea acestor animale, polițiștii locali au obligația de a acorda

sprijin personalului specializat;

12.    Acționează pentru prevenirea încălcării normelor de conduită în parcurile, miniparcurile și locurile de joacă de pe raza Sectorului 4, în vederea păstrării investițiilor făcute de Consiliul Local al Sectorului 4, aplicând sancțiuni contravenționale persoanelor care încalcă prevederile legale;

13.    Efectuează verificări la fața locului și aplică procedura internă pentru identificarea și sancționarea contravențională a persoanelor care ocupă abuziv locurile de parcare de reședință, precum și pentru identificarea și sancționarea proprietarilor/deținătorilor/utilizatorilor de autovehicule expuse spre vânzare/închiriere pe domeniul public sau privat al Sectorului 4;

14.    Pe timpul executării atribuțiilor de serviciu, polițiștii locali au obligația de a acționa în scopul identificării oricăror situații care ar putea aduce atingere drepturilor cetățenilor, ar putea pune în pericol siguranța fizică a acestora ori ar putea periclita bunurile care le aparțin și de a interveni imediat pentru remediere ~ dacă soluționarea aspectelor constatate sunt de competența lor;

15.    Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competență;

16.    Constată contravenții, aplică sancțiuni și poate dispune măsura confiscării, pentru comercializarea produselor în zone neautorizate precum și a mărfurilor ]


se prezintă documente legale de proveniență;

17. Asigură respectarea prevederilor legale privind desfășurarea activitățilo

conformitate cu Legea nr.54/2012;

18.    înaintează structurii cu atribuții în domeniu toate procesele-verbale de constatare a contravențiilor întocmite de polițiștii locali cu atribuții specifice de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor, în vederea înregistrării acestora în Registrul de Evidență a Proceselor-Verbale de Constatare și Sancționare a Contravențiilor și îndeplinirii procedurilor de comunicare și executare a acestora.

19.    Comunică deîndată Serviciului Dispecerat și Monitorizare Obiective toate evenimentele, situațiile și acțiunile la care participă, modul în care s-a acționat, precum și măsurile luate, indiferent de căile prin care au luat cunoștință de producerea acestor evenimente/acțiuni;

20.    întocmește note raport cu privire la evenimentele/acțiunile la care au participat, modul în care s-a acționat, precum și măsurile luate și le transmite conducerii ierarhic superioare;

21.    întocmește răspunsuri la lucrările repartizate de conducerea ierarhic superioară;

22.    îndeplinește orice alte dispoziții legale stabilite sau delegate de conducerea ierarhic superioară.

23.    îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin lege.

SERVICIUL CIRCULAȚIA PE DRUMURILE PUBLICE

1.    Asigură fluența circulației pe drumurile publice din raza teritorială de competență, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulației pe drumurile publice;

2.    Verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează nereguli constatate privind funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere și acordă asistență în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

3.    Participă la acțiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torențială, grindină, polei și alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

4.    Participă, împreună cu unitățile/structurile teritoriale ale poliției române, la asigurarea măsurilor de circulație ocazionate de adunări publice, mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promoționale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorațive/^^â’^'cazy precum și de alte activități care se desfășoară pe drumul public și implica agit de persoane;


5.    Sprijină unitățile/structurile teritoriale ale poliției române în asigurarea măsurilor de circulație în cazul transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de competență;

6.    Acordă sprijin unităților/structurilor teritoriale ale poliției române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului;

7.    Asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

8.    Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar;

9.    Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

10.    Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;

11.    Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap;

12.    Aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;

13.    Cooperează cu unitățile/structurile teritoriale ale poliției române pentru identificarea deținătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staționării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.

14.    Efectuează verificări la fața locului și aplică procedura internă pentru identificarea și sancționarea contravențională a persoanelor care ocupă abuziv locurile de parcare de reședință, precum și pentru identificarea și sancționarea proprietarilor / deținătorilor / utilizatorilor de autovehicule expuse spre vânzare/închiriere pe domeniul public sau privat al Sectorului 4;

constatare a

constatare

i p L,

n Registrul


15.    înaintează structurii cu atribuții în domeniu toate procesele-verbale de contravențiilor întocmite de polițiștii locali cu atribuții specifice de contravențiilor și aplicare a sancțiunilor, în vederea înregistrării acestora

de Evidență a Proceselor-Verbale de Constatare și Sancționare a Contravențiilor și îndeplinirii procedurilor de comunicare și executare a acestora;

16.    Comunică deîndată Serviciului Dispecerat și Monitorizare Obiective toate evenimentele, situațiile și acțiunile la care participă, modul în care s-a acționat, precum și măsurile luate, indiferent de căile prin care au luat cunoștință de producerea acestor evenimente/acțiuni;

17.    întocmește note raport cu privire la evenimentele/acțiunile la care au participat, modul în care s-a acționat, precum și măsurile luate și le transmite conducerii ierarhic superioare;

18.    întocmește răspunsuri la lucrările repartizate de conducerea ierarhic superioară;

19.    îndeplinește orice alte dispoziții legale stabilite sau delegate de conducerea ierarhic superioară.

20.    îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin lege.

DIRECTIADESERITRE SI SUPORT GENERAL

1.    Asigură paza bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea unității/subdiviziunii administrațiv-teritoriale și/sau în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local, stabilite de consiliul local/Consiliul General al Municipiului București;

2.    Verifică, în timpul serviciului, locurile și punctele vulnerabile, existența și starea încuietorilor, a amenajărilor tehnice și a sistemelor de pază și alarmare și ia, în caz de nevoie, măsurile care se impun;

3.    Cunoaște prevederile legale privind accesul în obiective și regulile stabilite în planurile de pază;

4.    Supraveghează ca persoanele cărora li s-a permis accesul în incintă, pe baza documentelor stabilite, să se deplaseze numai în locurile pentru care au primit permisiunea de acces;

5.    Nu părăsește postul încredințat decât în situațiile și condițiile prevăzute în consemnul postului;

6.    Verifică obiectivul încredințat spre pază, cu privire la existența unor surse care ar

putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. în cazul în care acestea


au produs, ia primele măsuri de salvare a persoanelor și a bunurilor, precum ^/pentru limitarea consecințelor acestor evenimente și sesizează organele competente//

7. în cazul săvârșirii unei infracțiuni flagrante, ia măsuri de predare a fapluitpruli structurilor Poliției Române competente potrivit legii. Dacă făptuitorul a

asigură paza bunurilor, nu permite pătrunderea în câmpul infracțional a altor persoane

și anunță unitatea de poliție competentă, întocmind totodată proces-verbal cu cele constatate;

8.    Face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a prevederilor legale;

9.    Comunică de îndată Serviciului Dispecerat și Monitorizare toate evenimentele, situațiile și acțiunile în care se implică sau Ia care participă, modul în care s-a acționat, precum și măsurile luate, indiferent de căile prin care au luat cunoștință de producerea acestor evenimente/acțiuni;

10.    Desfășoară orice alte activități de suport pentru structurile din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 și al altor instituții descentralizate de la nivelul Sectorului 4, în vederea ducerii la îndeplinire a obiectivelor de dezvoltare a unității administrativ-teritoriale;

11.    La solicitarea conducerii ierarhic superioare asigură paza în comun cu polițiștii locali;

12.    Colaborează cu celelalte structuri ale Direcției Generale de Poliție Locală și restul structurilor Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, inclusiv cu serviciile de interes public local aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 4, Poliția Română, Jandarmeria Română și cu celelalte organisme sau insituții abilitate ale statului;

13.    întocmește note raport cu privire la evenimenteIe/acțiunile Ia care au participat, modul în care s-a acționat, precum și măsurile luate și le transmite superiorilor ierarhici;

14.    întocmește și verifică planificarea în serviciu a personalului din cadrul structurii și face modificările de rigoare;

15.    întocmește răspunsuri la lucrările repartizate de conducerea ierarhic superioară;

16.    îndeplinește orice alte dispoziții legale stabilite sau delegate de conducerea ierarhic

superioară.

CAPITOLUL VI

ATRIBUȚII COMUNE TUTUROR STRUCTURILOR DIN CADRUL

APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI


1. Toți salariații au obligația de a manifesta o preocupare permanentă pentru patrimoniului instituției și a dotărilor, luând măsuri de reducere Ia minim a che

materiale;

2.    Răspunderea pentru bunurite materiale din dotarea birourilor revine șefului de compartiment în cauză, împreună cu angajații care au aceste bunuri în fișele de inventar.

3.    întregul personal al aparatului propriu are obligația de a respecta actele normative în vigoare, privind legislația muncii, Statutul funcționarilor publici, Codul de conduită a funcționarilor publici și al personalului contractual și Regulamentul de Ordine Internă.

4.    Toți salariații au atribuții în ceea ce privește implementarea Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cuprinzând standardele de control intem/managerial;

5.    Toți salariații respectă Regulamentul privind redactarea, înregistrarea, multiplicarea, circuitul, păstrarea și arhivarea documentelor în Aparatul de Specialitate al Sectorului 4;

6.    Toți salariații țin evidența comunicărilor și corespondenței în programul Infocet;

7.    Salariații vor studia legislația specifică domeniului de activitate si vor răspunde de aplicarea corecta a acesteia. în cazul apariției de noi reglementări legislative în domeniu, șefii compartimentelor vor repartiza salariaților din subordine sarcinile ce le revin acestora, completând fișele de post. Atribuțiile ce decurg din legislația nou apărută se consideră parte integrantă a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4.

8.    Neîndeplinirea integrală și în termen legal a sarcinilor de serviciu, incluse în fișa postului, se sancționează conform legislației muncii, statutului funcționarilor publici și Regulamentului de Ordine Internă;

9.    Analizarea faptelor de indisciplină se va face în cadrul Comisiei de disciplină, constituită în conformitate cu Legea nr. 188/1999 republicată, privind statutul funcționarilor publici, HG nr. 1344/2007 privind Normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină și Legea 53/2003-Codul Muncii, republicată;

10.    Personalul din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, care efectuează deplasări în teren în interes de serviciu, au obligația să întocmească un raport privind constatarea în teren și să-l prezinte șefului de serviciu;

11.    Toți salariații instituției au obligația de a respecta programul de lucru sta.hilîf3^,7

i,L "" \\

conducere. Deplasările în teren în timpul programului de lucru, efectuate de^salariații * \\ Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, vor fi consemnate în ^istruFa^âi^^ la poarta B a instituției;    iî \ V < r / A.î,

12. Toți salariați au obligația să arhiveze documente create în serviciu.

CAPITOLUL VI-DISPOZIȚIIFINALE

1.    Modul de aprobare al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 4.

2.    Modalitățile de modificare ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București se modifică, se completează și se actualizează prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 4 ori de câte ori se impune, cu respectarea legislației în vigoare la data când intervin modificări.

întreg personalul angajat al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 este obligat sa ia act și să respecte prevederile prezentului regulament.

120

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE

AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 4

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI