Hotărârea nr. 69/2018

Hotărâre privind solicitarea Consiliului Local Sector 4 către Consiliul General al Municipiului București în vederea adoptării unei hotărâri privind transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 4 a terenului situat în str. Turnu Măgurele nr. 5, sector 4, aflat în proprietatea Municipiului București, în vederea edificării unei parcări


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind solicitarea Consiliului Local Sector 4 către Consiliul General al Municipiului București în vederea adoptării unei hotărâri privind transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 4 a terenului situat în str. Turnu Măgurele nr. 5, sector 4, aflat în proprietatea Municipiului București, în vederea edificării unei parcări

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. P.7.3/330/28.03.2018, întocmit de către Direcția Investiții și Achiziții Publice;

Ținând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 124/2008 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București, modificată și completată prin H.C.G.M.B nr. 61/2009, H.C.G.M.B nr. 313/2009 și H.C.G.M.B nr. 231/2017;

Văzând prevederile Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin (2) lit. f) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se solicită Consiliului General al Municipiului București transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 4 a terenului situat în str. Turnu Măgurele nr. 5, sector 4, aflat în proprietatea Municipiului București în vederea edificării unei parcări.

Art. 2. Terenul menționat la art.l se identifică conform planului de amplasament din Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește Primarul Sectorului 4, prin Aparatul de specialitate al Primarului, să efectueze toate demersurile în vederea derulării lucrărilor de amenajare a parcării precum și de modificare a cărții funciare privind dreptul de administrare.

Art.4 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Aparatul de specialitate al Primarului sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.03.2018.

Nr. 69 /30.03.2018Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ĂRTENE

tfQCS^    03.


OCP! Bticureslt, B-dul Expoatlel, nr. IA, sector 1, București Dala: 2018


ANCPT

AGLSȚlAMȚtlmM M f.iotltv fi imumn iM&uitm


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 4


Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară pentru


Imobil număr cadastral 222173 / UAT București Sectorul 4 TEREN intravilan

Adresa: Loc. București Sectorul 4, StrTurnu Măgurele, Nr. 5,jud. comuna/Oraș/Municipiu: București Sectorul București    â

Nr. cadastral

Suprafața

Observații / Referințe

222173

8045

împrejmuit gard de beton pe latura 2-7, 7-8, 9-10, calcan pe

laturile 10-15,15-24,24-28, neimprejmuit pe latura 28-29, gard de tabla pe laturile 29-30 si 30-2

* Suprafața este determinata in pianul de proiecție Stereo 70.


p>&G'3£a/'Aj7-£ 4 / /<?#,</

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 4