Hotărârea nr. 68/2018

Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici – faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4

Având în vedere:

S Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

S Raportul de specialitate al Direcției Investiții și Achiziții Publice - Serviciul Investiții și

Derulare Contracte nr. P.7.3/325/27.03.2018;

S în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

S Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

S în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) litera i) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico economici și a valorilor aferente fazei DALI în conformitate cu documentația tehnico-economică, pentru obiectivele prevăzute în anexele: 5, 7, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 40,41,42^ 47,48, 49, 50, 51, 57, 68, 71, 75, 77, 78, 79, 80 IaHCL S4 nr. 346/18.12.2017, respectiv anexele: 3, 17, 23, 26 la HCL S4 nr.288/24.10.2017, conform Anexelor 1-28, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici - faza Proiect Tehnic -, pentru obiectivele de investiții prevăzute în anexele 1-28, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții si Achiziții Publice și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.


Nr. 68 /30.03.2018

ANEXANR..7....LAHCLS4nr.^^/^

Za /4Q.L. iSo-


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Str.Resita nr. 1 bl. 8

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    2,852,784.35 Iei,

din care

Constructii-montaj (C + M):    2,517,518.78 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:    | 394.75 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 2,852,784.35 / 2,517,518.78 lei

Anul I: 2,852,784.35 / 2,517,518.78 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4    luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5    ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 66 la tr.l + 66 la tr.2

Aubioc =6377.46mp;

Anul construirii: 1973

Regim de inaltime: S+P+10ET+ETH

ANEXA NR. A. ..LA HCLS4 nr. .„

£>t\Ajkfa~ V ^CL£<f

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Sos. Olteniței nr. 188 bl, 1 se. 1,3

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente Ia parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    2,684,063.61 Iei,

din care

Constructii-montaj (C + M):    2,355,437.82 Iei

INVESTIȚIA SPECIFICA:    | 304.08 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 2,684,063.61 / 2,355,437.82 lei

Anul I: 2,684,063.61 / 2,355,437.82 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4    luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5    ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 40 la tr.l + 40 la tr.2

Au_bioc=7746.14mp;

Anul construirii: 1982

Regim de înălțime: S+P+10ET+ETH


Pag 1 din 1


ANEXANR.3...LA HCLS4 nr.

<weM 9/a WC/-6t’ nr. S46/4&/S.S&7

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“CREȘTEREA PEREORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Str. Lamotesti nr. 3-5 bl. 62

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEIINICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    6,992,169.12 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):    6,161,946.48 Iei

INVESTIȚIA SPECIFICA:


343.38 Iei/mp


Eșalonarea investiției (INV / C+M): 6,992,169.12 / 6,161,946.48 lei

Anul I: 6,992,169.12 / 6,161,946.48 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4    luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5    ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 40 la tr.l + 40 la tr.2 + 40 la tr.3 + 40 la tr.4 + 40 la tr.5 Aubioc=17945.05mp;

Anul construirii: 1976

Regim de inaltime: S+P+10RT+ETH


ANEXA NR.k. „LA HCLS4 nr.

Vo (ku- VVC-LSlț

<xr,

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEEEFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Str. Izvorul Rece nr. 7 bl. A8

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPAT JI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    4,553,432.16 Iei,

din care

Constructii-montaj (C + M):    3,986,564.87 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:


266.29 lei/mp


Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 4,553,432.16 / 3,986,564.87 lei

Anul I: 4,553,432.16 / 3,986,564.87 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4    luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5    ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 40 la tr.l + 40 la tr.2 + 40 la tr.3 + 40 la tr.4

Aubioc =14970.95mp;

Anul construirii: 1979

Regim de inaltime: S+P+10ET+ETH


ANEXA NR."?. ..LAHCLS4 nr.

Acft/a//£ea2a <?nm // (q

M'-3t+£ftîJ2-J2cf7

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Str. Izvorul Rece nr. 1 bl. Ml/1 sc. 8,10,11,12

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    5,566,868.35 Iei,

din care

Constructii-montaj (C + M):    4,905,337.58 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:    | 345.50 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 5,566,868.35 / 4,905,337.58 lei

Anul I: 5,566,868.35 / 4,905,337.58 Iei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4    luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5    ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 46 la tr.l + 42 la tr.2 + 42 la tr.3 + 42 la tr.4

Aubioc=14197.92mp;

Anul construirii: 1976

Regim de inaltime: S+P+10ET+11ET+ETH

ANEXA NR.,ț?...LA HCLS4nr.    —

CVJlKCu 1§> fcu Wr^LSli N\V.    2.0(4-

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEIZEFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Str. Costila nr. 4 bl. PI

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,507,230.85 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):    1,324,666.59 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:    | 355.06 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 1,507,230.85 /1,324,666.59 lei

Anul I: 1,507,230.85 /1,324,666.59 Iei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4    luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5    ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 80 la tr.l + 80 la tr.2

Au_bioc =3730.81 mp;

Anul construirii: 1970

Regim de inaltime: S+P+4ET

ANEXA NR. 5fc.LA HCLS4 nr.    ‘0

GMjcQv Zâ J?C. #ez2>

«s*.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Str. Costila nr. 2 bl. PI

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, tenno-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    835,209.21 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):    731,885.61 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:    | 365.14 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 835,209.21 / 731,885.61 lei

AnulI: 835,209.21 / 731,885.61 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4    luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5    ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 40

Aubioc =2004.39mp;

Anul construirii: 1970

Regim de inaltime: S+P+4ET

ANEXA NR. -LA HCLS4 nr.    ^3 -

cLC -^Q, H&L- .S^î

INDICATORITEHNICO-ECONOMICI Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEIZEFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bd.ConstantinBrancoveanu nr. 99 bl. C4A

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    2,727,195.14 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):


2,378,656.42 lei


INVESTIȚIA SPECIFICA:


240.93 lei/mp


Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 2,727,195.14 / 2,378,656.42 lei

Anul I: 2,727,195.14 / 2,378,656.42 Iei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4    luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5    ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 42 la tr.l + 42 la tr.2 + 42 la tr.3

Aujwoc =9872.85mp;

Anul construirii: 1972


ANEXANR..^.LAHCLS4nr.

oM<a-

Ueg/u{ l2_.laCk

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind


“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Sos.Berceni nr. 8 bis bl. Amiro

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    2,209,837.02 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):    1,924,491.14 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:


233.38 lei/mp


Eșalonarea investiției (INV / C+M): 2,209,837.02 /1,924,491.14 Iei

Anul I: 2,209,837.02 /1,924,491.14 Iei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4    luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5    ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr, Apartamente: 153

Au_bioc =8246.12mp;

Anul construirii: 1982

Regim de inaltime: S+P+9ET+ETH


ANEXA NR.. k?..LA HCLS4 nr.    & 3 *

afxH-Q. Uk UCLfiiț.

(asv,

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Sos.Berceni nr. 43 bl. 109 sc. 1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv tennoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,011,740.86 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):    879,575.88 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:    | 247.83 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 1,011,740.86 / 879,575.88 lei

Anul I: 1,011,740.86 / 879,575.88 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4    luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5    ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 30

Au_bioc =3549.1 Omp;

Anul construirii: 1984

Regim de inaltime: S+P+10ET+ETH

ANEXA NR.kV..LA HCLS4nr. .feL/.?0' ^3 uc L Ueteii

(v>x.^Uq.//£, 11, MV

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEIZEFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Sos.Berceni nr. 41 bl. 108 sc. 1,2,3

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care simt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    3,250,870.26 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):    2,847,053.45 Iei

INVESTIȚIA SPECIFICA:    | 275.39 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 3,250,870.26 / 2,847,053.45 lei

Anul I: 3,250,870.26 / 2,847,053.45 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4    luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5    ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 40 la tr.l + 30 la tr.2 + 30 la tr.3

Auj, ioc

=10338.44mp;

Anul construirii: 1984

Regim de inaltime: S+P+10ET+ETH

ANEXA NR.k^..LAHCLS4nr. .y.£/U Ad'U-oCt t(?0£oL    f    \

INDICATORITEHNICO-ECONOMICI Privind

“CREȘTEREA PEREORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bd.Alexandru Obregia nr. 2B bl. 2B

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    2,040,886.53 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):    1,790,534.26 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:


310.70 lei/mp


Eșalonarea investiției (INV / C+M): 2,040,886.53 /1,790,534.26 Iei

Anul I: 2,040,886.53 /1,790,534.26 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4    luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5    ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 58

Au_bioc =5762.89mp;

Anul construirii: 1982

Regim de inaltime: S+P+9ET+10ET+ETH


ANEXA NR..^


LA HCLS4 nr.


&£>z


&_ HCLăU

ina-


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bd. Alexandru Obregianr. 31 bl. 15 sc. 1,2,3

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    3,972,085.52 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):    3,480,995.81 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:    | 278.60 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 3,972,085.52 / 3,480,995.81 Iei

Anul I: 3,972,085.52 / 3,480,995.81 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4    luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5    ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 36 la tr.l + 36 la tr.2 + 36 la tr.3

Au_bioc =12494.65mp;

Anul construirii: 1980

Regim de inaltime: S+P+9ET+ETH


ANEXA NR'. x. „LA HCLS4 nr...........

f\tz£ueilteecrZa    4-9/fl #/C£-S4

nr. 3<f6/48.42..2z>/7

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEIZEFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bd. Alexandru Obregia nr. 25 bl. I4A

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    5,887,155.80 Iei,

din care

Constructii-montaj (C + M):    5,172,932.66 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:    | 303.40 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 5,887,155.80 / 5,172,932.66 lei

Anul I: 5,887,155.80 / 5,172,932.66 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4    luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5    ani

CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 30 la tr.l + 30 la tr,2 + 30 la tr.3 + 30 la tr.4 + 30 la tr.5 Au_bioc

=17050.09mp;

Anul construirii: 1982

Regim de inaltime: S+P+10ET+ETH

ANEXA NR#.?L „LA HCLS4nr.

Gtnexo\5b fa

nr. 5V6 //1/2.&/7

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind “CREȘTEREA PERFORMANTEIZEFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bd.Alexandru Obregia nr. 8 bl. OD2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    6,095,182.52 Iei,

din care

Constructii-inontaj (C + M):    5,369,553.43 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:    | 339.84 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 6,095,182.52 / 5,369,553.43 lei

Anul I: 6,095,182.52 / 5,369,553.43 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4    luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5    ani

CAPACITATI (IN UNIȚATI FIZICE SI VALORICE):

Nr, Apartamente: 44 la tr. 1 + 44 la tr,2 + 44 la tr.3 + 44 la tr.4 + 44 la tr.5 Au_bioc =15800.26mp;

Anul construirii: 1974

Regim de înălțime: S+P+10ET+ETH

ANEXANR.J£.„LAHCLS4 nr.

51 4. HGLQh «Ht, âilfi/fe J2- 2.0'^

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bd.Alexandru Obregia nr. 4 bl. 0D1

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    5,854,848.18 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):    5,153,453.96 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:    | 327.39 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 5,854,848.18 / 5,153,453.96 lei

Anul I: 5,854,848.18 / 5,153,453.96 Iei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4    luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5    ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 44 la tr.l + 44 la tr.2 + 44 la tr.3 + 44 la tr.4 + 44 la tr.5 Au_bloc =15740.81mp;

Anul construirii: 1974

Regim de inaltime: S+P+10ET+ETH

ANEXA NR./.7..LA IICLS4nr. ........... r    .

flz&alrfrec&ă anexei $7

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind


nr.    IZ.Son

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bd.ConstantinBrancoveanu nr. 114 bl. Ml/1 sc. 1,2,3,4,5,6,7

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    10,235,403.41 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):    9,027,287.89 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:    | 351.79 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 10,235,403.41 / 9,027,287.89 lei

Anul I: 10,235,403.41 / 9,027,287.89 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4    luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5    ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 42 la tr.l + 42 la tr.2 + 42 la tr.3 + 42 la tr.4 + 42 Ia tr.5 + 46 la tr.6 + 57 latr.7

Au bloc—25661.08mp;

Anul construirii: 1976

Regim de inaltime: S+P+10ET+11ET+ETH


a>l. Uc//£<Vt-^V

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

«CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Str.Tumu Măgurele nr. 31 bl. 10

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,312,835.05 lei,

din care

Constructu-montaj (C + M):    1,156,581.59 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:    | 417.44 lei/mp    |

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 1,312,835.05 /1,156,581.59 Iei

Anul I: 1,312,835.05 /1,156,581.59 Iei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4    luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5    ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 39

Aubioc =2770.66mp;

Anul construirii: 1987

Regim de inaltime: S+P+9ET+ETH

ANEXA NR..&.


LAHCLS4nr.

<74A.s>fsu    MCL-Sty

ft'U 2>^c/?& , LL £oA-

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind


“CREȘTEREA PERFORMANTET/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”


Imobil

Str.Resita nr. 4 bl. Ml


Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    4,074,797.71 Iei,

din care

Constructii-montaj (C + M):    3,588,759.09 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:    | 344.24 lei/mp


Eșalonarea investiției (INV / C+M): 4,074,797.71 / 3,588,759.09 lei


Anul I: 4,074,797.71 / 3,588,759.09 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4    luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5    ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 40 la tr.l 4- 40 la tr.2 + 40 la tr.3

Aubioc =10425.12mp;

Anul construirii: 1973

Regim de inaltime: S+P+10ET+ETH
ANEXA NrĂQ.XA HCLS4 nr.

QAWt J?et HCl. S a/

^•-W l{$.&.&)&-

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind


“CREȘTEREA PERFORMANTEIZEFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Str. Admisului nr. 3 Bl. 12C

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    3,041,227.59 Iei,

din care

Constructii-montaj (C + M):    2,664,764.39 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:    | 282.23 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 3,041,227.59 / 2,664,764.39 lei

Anul I: 3,041,227.59 / 2,664,764.39 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4    luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5    ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 39 la tr.l + 39 la tr.2 + 31 la tr.3

Auj,i0C=944L77mp;

Anul construirii: 1986

Regim de înălțime: S+P+8ET+10ET+ETH


INDICATORI TEHNIC O-ECONOMICI Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Str. Gheorghe Ion, Caporal nr. 11 Bl. 103

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care simt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,991,726.00 Iei,

din care

Constructii-montaj (C + M):    1,740,088.02 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:    | 263.67 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 1,991,726.00 /1,740,088.02 Iei

Anul I: 1,991,726.00 /1,740,088.02 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4    luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5    ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 35 la tr.l + 36 la tr.2

Au_bioc=6599.53mp;

Anul construirii: 1985

Regim de înălțime: S+P+9ET+ETH

^6 l I8.tl

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEIZEFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Str. Giurgiului nr. 129 Bl. 2A

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    8,806,000.03 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):    7,768,816.16 Iei

INVESTIȚIA SPECIFICA:    | 358.59 lei/mp    |

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 8,806,000.03 / 7,768,816.16 lei

Anul I: 8,806,000.03 / 7,768,816.16 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4    luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5    ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 40 la tr.l + 40 la tr.2 + 40 la tr.3 + 40 la tr.4 + 40 la tr.5 + 40 la tr.6 Au^bioc =21664.66mp;

Anul construirii: 1976

Regim de inaltime: S+P+10ET+ETH


/^ctuttlizeazâ ov-et-c* 7f) /<=»

ha 3^//ft./2.âs/7

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Str. Alexandru Obregia nr. 16 Bl. 16-

Lucrarile de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    2,161,297.99 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):    1,896,351.51 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:    | 309.55 Iei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 2,161,297.99 /1,896,351.51 lei

Anul I: 2,161,297.99 /1,896,351.51 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4    luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5    ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 60

Aujbloc -6126.07mp;

Anul construirii: 1979

Regim de înălțime: S+P+10ET+ETH

ANEXA NR.?.L


LAHCLS4nr. .feri£<7. O/VU^Su 2>° 4 aW4

INDICATORITEHNICO-ECONOMICI Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Str. Alexandru Obregia nr. 10-14 Bl. 10-14.

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    6,192,843.66 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):    5,459,008.40 Iei

INVESTIȚIA SPECIFICA:    | 349.91 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 6,192,843.66 / 5,459,008.40 lei

Anul I: 6,192,843.66 / 5,459,008.40 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4    luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5    ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 44 la tr.l + 44 la tr.2 + 44 la tr.3 + 44 la tr.4

Au_bioc ~15601.20mpj

Anul construirii: 1977

Regim de inaltime: S+P+10ET+ETH


Ovi£^^_ 3    ă/CZ--£^Z


^4/^jo,


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“CREȘTEREA PEREORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Vatra Domei nr. 2, bl. F5

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRLNCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1,863,244.36 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):    1,631,845.56 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:    | 267.31 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 1,863,244.36 /1,631,845.56 lei

Anul I: 1,863,244.36 /1,631,845.56 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4    luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5    ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 60

Aubioc =6104.68mp;

Anul construirii: 1968

Regim de înălțime: S+P+4

ANEXANRăC„LAHCLS4nr.

lX' &-

<WL.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Giurgiului nr. 123, bl. 4B

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    7,596,506.20 Iei,

din care

Constructii-montaj (C + M):    6,694,894.52 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:    | 311.59 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 7,596,506.20 / 6,694,894.52 lei

Anul I: 7,596,506.20 / 6,694,894.52 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4    luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5    ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 240

Aubioc =21486.03mp;

Anul construirii: 1977

Regim de înălțime: S+P+10

ANEXA NR«?7..LA HCLS4 nr.

l^ctîtolr&ioGă an&Oi g£ fe\. H&~

nr. 2&&/2A-.iO.Scrt

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Berceni nr. 27, bl. 39

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    2,142,012.48 Iei,

din care

Constructii-montaj (C + M):    1,876,990.78 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:    | 268.10 lei/mp

Eșalonarea investiției (ENV / C+M ): 2,142,012.48 /1,876,990.78 lei

Anul I: 2,142,012.48 /1,876,990.78 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4    luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5    ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 80

Aubioc =7001.2mp;

Anul construirii: 1979

Regim de inaltime: S+P+10


Pag 1 din 1


ANEXA NR-2 & ja HCLS4 nr.. y'tTZ '

26 fa & nr. 28$ /2^

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Constantin Brancoveanu nr. 4, bl. 12A

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-bidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care simt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    2,461,754.72 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):    2,148,425.81 Iei

INVESTIȚIA SPECIFICA:    | 227.87 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 2,461,754.72 / 2,148,425.81 lei

Anul I: 2,461,754.72 / 2,148,425.81 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI): 4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 109

Au_bioc =9428.33mp;

Anul construirii: 1986

Regim de inaltime: S+P+10


Pag 1 din 1