Hotărârea nr. 67/2018

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18,Grand Arena,etaj 1 sector 4, București

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 nr. P.6.2/ 1491 /28.03.2018 al Direcției Economice;

Luând în considerare prevederile:

- art.8. litera a) art.19 alin.(l) litera a), art.20 alin .(1) litera a), art.26, art.39 alin.(3), (4), (5), (6) și (8) art.45, art.46 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) si art. 115 alin.(l) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul general consolidat al Sectorului 4 al Municipiului București pe anul 2018 a fost aprobat atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli astfel:

• Bugetul local detaliat la venituri pe anul 2018 în sumă de 644.162 mii lei, conform anexei

nr. 1;

Art. 2 . Se aprobă formularele, după cum urmează :

- Anexa nr. 1.1; 1.2; - Bugetul local detaliat cheltuieli pe anul 2018;

Art. 3. Se aprobă bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă din


-    Anexa 2.    -    49.02    - Buget local

-    Anexa 3.    -    capitol bugetar 51.02    - Autorități publice si actiunjfexterj

-    Anexa 3.1    -    cap.51.02.01.03    - D.A.U.I. autoritari executive

-    Anexa 3.2    -    cap.51.02.01.03    - Primăria sector 4 autoritari e

-    Anexa 4    - capitol bugetar 65.02

-Anexa 4.1; 4.1.1 - cap.65.02.03.01

-    Anexa 4.2, 4.2.1    - cap.65.02.03.02

-Anexa 4.3; 4.3.1    - cap.65.02.04.01

-    Anexa 4.4; 4.4.1    - cap.65.02.04.02

-Anexa 4.5, 4.5.1    - cap.65.02.07.04


- Anexa 5

-Anexa 5.1

-    capitol bugetar 66.02

-    cap.66.02.50.50

- Anexa 6

- capitol bugetar 67.02

- Anexa 6.1

- cap.67.02.03.30

-Anexa 6.2

- cap.67.02.05.03

- Anexa 7

- capitol bugetar 68.02

- Anexa 7.1

- cap.68.02.

- Anexa 7.2

- cap.68.02.04.

- Anexa 7.3

- cap.68.02.06.01

- Anexa 7.4

- cap.68.02.11

- Anexa 7.5

- cap.68.02.15.

-Anexa 7.6

- cap. 68.02.50.50

- Anexa 8

- capitol bugetar 70.02

-Anexa 8.1

- cap.70.02.03.30

- Anexa 9

- capitol bugetar 84.02

- Anexa 9.1

- cap..84.02.03.03

- Anexa 9.2

- cap.84.02.50


-    învățământ

-    învățământ preșcolar

-    învățământ primar

-    învățământ secundar inferior

-    învățământ secundar superior

-    învățământ special

-    Sănătate

-    Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

-    Cultură recreere și religie

-    Centrul European Cultural si de Tineret pentru UNESCO „N. Bălcescu”

-    întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

-    Asigurări și asistență socială

-    Asistență socială

-    Asistență acordata persoanelor in varsta - CIA

-    Copii

-    Crese

-    Ajutor social

Alte cheltuieli în domeniul asist, sociale și asistenței sociale

-    Locuințe servicii și Dezvoltare Publică

-    Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

-    Transporturi

-    Străzi

-    Direcția Mobilitate Urbana

Art. 4. Se aprobă Listele de investiții aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre :

-    anexa nr. 10 „Lista de investiții a Primăriei Sectorului 4”;


-    anexa nr. 11; 11.1 „Lista de investiții a Direcției Generale de Asistenta S|

-    anexa nr. 12; 12.1 „Lista de investiții a Direcției Mobilitate Urbana Secte

- anexa nr. 13; 13.1 „Lista de investiții a Direcției Administrare Unitati de Invatamant”;

Art. 5. Se aprobă Lista obiectivelor de investiții multianuale aferente Primăriei Sectorului 4. precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

- anexa nr. 14 „Lista obiectivelor de investiții multianuale a Primăriei Sectorului 4”;

Art. 6. Se aprobă virarea sumei de 4 000 mii lei ce reprezintă vărsăminte din Secțiunea de funcționare pentru Secțiunea de dezvoltare.

Art. 7. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 4, prin ordonatorii secundari și terțiari de credite, conform competențelor și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.03.2018.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 67 /30.03.2018

3