Hotărârea nr. 66/2018

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 378/28.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți unor obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel.+(4)021.335.92.30 Eax.+(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 378/28.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți unor

obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Investiții și Achiziții Publice - Serviciul Investiții și Derulare Contracte și Direcția Gospodărie Locală nr.P.7.3/327/28.03.2018;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. i) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se modifică și se completează Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 378/28.12.2017, după cum urmează:

1.    Se modifică art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 378/28.12.2017 care va avea următorul cuprins:

“Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici, în conformitate cu documentația tehnico-economică, pentru obiectivele de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

2.    Se actualizează și se completează Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 378/28.12.2017, conform Anexei la prezenta.

Art. II. Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Achiziții Publice - Serviciul Investiții și Derulare Contracte și Direcția Economică vor aduce la îndeplinirea prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.03.2018.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 66 /30.03.2018

Nr. Crt.

OBIECTIV

C+M (inclusiv tva) -lei-

Valoare totala investiție (inclusiv tva) -Iei-

1

Reamenajarea spațiilor urbane adiacente zonei șos. Olteniței- zona acces în Orășelul Copiilor

2,829,938.61

2,999,653.59

2

Reamenajarea spațiilor urbane adiacente intersecției b-dul. C-tin. Brâncoveanu - str. Alunișului

1,758,775.87

1,873,492.27

3

Reamenajarea spațiilor urbane adiacente străzii Nițu vasile , tronson cuprins între Piața Sudului și Fântâna Florilor

811,055.18

881,573.60

4

Modernizarea fântânii arteziene, intersecția străzilor Nițu Vasile- Emil Racoviță-Alexandru Obregia , precum și reamenajarea spațiilor verzi adiacente

788,497.36

857,857.56

5

Reamenajarea spațiilor urbane adiacente șos. Giurgiului ( inclusiv zona de intrare în București -Jilava)

4,519,318.41

4,850,061.66

6

Reamenajarea zonelor de așteptare din vecinătatea stațiilor de transport în comun cu locurii insufuciente

326,861.90

3,325,976.50

7

Reamenajarea spațiilor verzi și pietonale, adiacente fântânii florilor - str. Nițu Vasile

211,466.25

251,198.93

8

Reamenajarea scuarului central-Pasaj Piața Sudului (Calea Văcărești- str. Nițu Vasile)

421,959.26

472,499.65

9

Reamenajarea spațiilor urbane adiacente străzii Alunișului, unde se amenajază parcaje publice

335,186.63

386,160.39

10

Reamenajarea zonei de plajă ecologică din Parcul Orășelul Copiilor cu noi spații de relaxare și mobilier urban

987,379.24

1,086,900.97

11

Reamenajarea zonei centrale din Parcul Orașelel Copiilor

727,114.18

1,296,686.17

12

Reamenajarea zonei centrala Parcul Lumea Copiilor

2,230,926.00

2,517,682.49

13

Modernizarea fântânii din intersecția B-duIui Constantin Brâncoveanu

8,854.33

171,016.94

14

Amenajarea zonei de promenadă "Monument soldatul necunoscut"

3,070,436.86

3,687,871.02

15

Amenajare spațiuui verde aferent str. Calea Șeban Vodă și a zonei adiacente

5,427,915.70

5,970,707.26

16

Amenajarea scuarului central strada Ion Iriceanu

598,648.72

1,581,994.50

17

Amenajarea zonei de foișoare din Parcul Lumea Copiilor

594,263.46

653,689.81

18

Reamenajare fântâna mică din Parcul Orășelul Copiilor

65,610.50

138,903.84

19

Reamenajare fântână mare din Parcul Lumea Copiilor

439,363.77

1,542,374.59

20

Amenajarea zonei pentru skateboard din Parcul Lumea Copiilor

234,626.14

949,305.54

21

Amenajare parc zona Apărătorii Patriei

730,099.14

1,304,791.34