Hotărârea nr. 63/2018

Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 142/15.06.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 142/15.06.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate al Directorului Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 nr. 1708 din 14.03.2018;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Luând în considerare:

-    prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 91/06.04.2017 privind aprobarea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare;

-    prevederile anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 142/15.06.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4;

-    prevederile art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 10/31.01.2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 91/06.04.2017 privind aprobarea numărului maxim de posturi, pe anul 2017, la nivelul Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 142/15.06.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 se modifică, după cum urmează:

1.    Anexa nr. 1 - Organigrama Direcției Piețe și Gestionare Activități ComercialeSector 4 — se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre,;

2,    Anexa nr. 2 - Statul de Funcții al Direcției Piețe și Gestionare $$v$ați Cotr&r&cil

Sector 4 - se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 2 la prezenta hoiărâre;


3. Art. 21 alin. (2) din Anexa nr. 3 - Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 - se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul maxim de posturi este de 57.”

Art.n. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea acesteia se va efectua de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 23.03.2018.

Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 63 /23.03.2018

Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 4 nr din.rS?...C§..

ORGANIGRAMA

DIRECȚIEI PIEȚE SI GESTIONARE ACTIVITĂȚI COMERCIALE SECTOR 4

DIRECTOR

1

DIRECTOR

ADJUNCT

1


r

r

BIROUL

JURIDIC,

RESURSE

UMANE,

1 + 5

BIROUL CORP CONTROL, SECRETARIAT ȘI RELAȚII PUBLICE

1 + 5


DIRECTOR

ADJUNCT

(administrativ)

1


SERVICIUL

COMPARTIMENTUL

SERVICIUL

COMPARTIMENTUL

FINANCIAR -CONTABILITATE

ACHIZIȚII,

LICITAȚII

ADMINISTRATIV

EVIDENȚĂ PATRIMONIU ȘI URMĂRIRE CONTRACTE

1 + 7

3

1 + 27

3

Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 4 nr §.$ din.:£?.;.£â..

STATUL DE FUNCȚII

AL DIRECȚIEI PIEȚE ȘI GESTIONARE ACTIVITĂȚI COMERCIALE SECTOR 4

Nr.

crt.

Nr.

pers.

STRUCTURA

FUNCȚIA

COD COR

STUDII

Coeficient de ierarhizare

conducere

execuție

Gradul V

minim

Gradul 11/

maxim

CONDUCEREA

INSTITUȚIEI

1.

1.

Director

112019

S

2,91

3,30

2.

2.

Director adjunct

112019

s

2,81

3,23

3.

3.

Director adjunct (administrativ)

112019

s

2,81

3,23

BIROUL JURIDIC, RESURSE UMANE

4.

1.

Șef birou

121904

s

2,40

2,60

5.

2.

Consilier juridic

261103

s

1,58

2,41

6.

3.

_

Consilier juridic

261103

s

1,58

2,41

7.

4.

î7®

o

Consilier juridic

261103

s

1,58

2,41

8.

5.

Inspector de specialitate forță de muncă și șomaj

242303

S/

SSSD

1,58

1,54

2,41

2,06

9.

6.

Inspector de specialitate în administrația publică

242203

s/

SSSD

1,58

1,54

2,41

2,06

BIROUL CORP CONTROL, SECRETARIAT ȘI RELAȚII PUBLICE

10.

1.

Șef birou

121310

s

2,40

2,60

11.

2.

Inspector de specialitate în administrația publică

242203

s

1,58

2,41

12.

3.

Inspector de specialitate în administrația publică

242203

s

1,58

2,41

13.

4.

Inspector de specialitate în administrația publică

242203

s

1,58

2,41

14.

5.

Inspector de specialitate în administrația publică

242203

s

1,58

2,41

15.

6.

x * V

Secretară

412001

s/

SSSD

1,58

1,54

2,41

2,06

TOTAL 57 DE POSTURISERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE

16.

1.

Șef serviciu

121124

S

2,49

3,02

17.

2.

Referent de specialitate financiar-contabilitate

241104

S/

SSSD

1,58

1,54

2,41

2,06

18.

3.

Referent de specialitate financiar-contabilitate

241104

s/

SSSD

1,58

1,54

2,41

2,06

19.

4.

Referent de specialitate fînanciar-contabilitate

241104

s/

SSSD

1,58

1,54

2,41

2,06

20.

5.

Economist în gestiune economică

263106

s/

SSSD

1,58

1,54

2,41

2,06

21.

6.

Economist în gestiune economică

263106

S/

SSSD

1,58

1,54

2,41

2,06

22.

7.

Economist în gestiune economică

263106

s/

SSSD

1,58

1,54

2,41

2,06

23.

8.

AȘ*-™

( f®

vA-J ''S\

J V.

ăl

Z '-7 JL * w J

Referent casier

421114

M

1,40

1,98

•?, l'<ULc^.S

?>t    . „ r. V. <->

COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII, LICITAȚII

24.

1.

Expert achiziții publice

214946

S/

SSSD

1,58

1,54

2,41

2,06

25.

2.

Expert achiziții publice

214946

sz

SSSD

1,58

1,54

2,41

2,06

26.

3.

Inspector de specialitate în administrația publică

242203

S/

SSSD

1,58

1,54

2,41

2,06

SERVICIUL

ADMINISTRATIV

27.

1.

Șef serviciu

121906

S

2,49

3,02

28.

2.

Inspector de specialitate în administrația publică

'    242203

s/

SSSD

1,58

1,54

2,41

2,06

29.

3.

Inspector de specialitate în administrația publică

242203

s/

SSSD

1,58

1,54

2,41

2,06

30.

4.

Inspector de specialitate în administrația publică

242203

s/

SSSD

1,58

1,54

2,41

2,06

31.

5.

Ș.....

*7\ V

"u 1

Referent în gestiunea materialelor și mijloacelor fixe

214953

s/

SSSD

1,58

1,54

2,41

2,06

\?JZ/

32.

6.

Administrator piețe și târguri

515105

M

1,40

1,98

33.

7.

Administrator piețe și târguri

515105

M

1,40

1,98

34.

8.

Administrator piețe și târguri

515105

M

1,40

1,98

35.

9.

Administrator piețe și târguri

515105

M

1,40

1,98

36.

10.

Administrator piețe și târguri

515105

M

1,40

1,98

37.

11.

Administrator piețe și târguri

515105

M

1,40

1,98

38.

12.

Casier încasator

962302

G

1,00

1,90

39.

13.

Casier încasator

962302

G

1,00

1,90

40.

14.

Casier încasator

962302

G

1,00

1,90

41.

15.

Casier încasator

962302

G

1,00

1,90

42.

16.

Casier încasator

962302

G

1,00

1,90

43.

17.

Casier încasator

962302

G

1,00

1,90

44.

18.

Casier încasator

962302

G

1,00

1,90

45.

19.

'___

Casier încasator

962302

G

1,00

1,90

46.

20.

Ax-

Casier încasator

962302

G

1,00

1,90

47.

21.

s.«

3XJ

Lucrător pentru salubrizare

961303

G

1,00

1,90

48.

22.

Lucrător pentru salubrizare

961303

G

1,00

1,90

49.

23.

Lucrător pentru salubrizare

961303

G

1,00

1,90

50.

24.

Șofer de autoturisme și camionete

832201

M

1,40

1,98

51.

25.

Șofer de autoturisme și camionete

832201

M

1,40

1,98

52.

26.

Fochist la cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune

818207

M

1,40

1,98

53.

27.

Lăcătuș mecanic

721410

M

1,40

1,98

54.

28.

Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze

712609

M

1,40

1,98

COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ PATRIMONIU ȘI URMĂRIRE CONTRACTE

55.

1.

Inspector de specialitate în administrația publică

242203

S/

SSSD

1,58

1,54

2,41

2,06

56.

2.

Inspector de specialitate în administrația publică

242203

S/

SSSD

1,58

1,54

2,41

2,06

57.

3.

F7®

1 fe

W n oKS

Inspector de specialitate în administrația publică

242203

SZ

SSSD

1,58

1,54

2,41

2,06

'NOTĂ:

1.    Numărul maxim de posturi alocat Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, potrivit nr. crt. 4 al tabelului din anexa la HCL S4 nr. 91/06.04.2017, așa cum a afost modificată prin HCL S4 nr. 10/31.01.2018 = 57.

2.    Numărul total de posturi potrivit statului de organizare al Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 ~ 57.

3.    Numărul posturilor de conducere = 7

4.    Numărul posturilor de execuție = 50.

5.    Pentru încadrarea pe posturile de șef de serviciu, studiile universitare trebuie absolvite în următoarele domenii fundamentale prevăzute în Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2016-2017 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 376/2016, cu modificările și completările ulterioare: șef Serviciu financiar-contabilitate - științe sociale; șef Serviciu administrativ - științe inginerești.

6.    Ramura de știință, domeniul de studii universitare și domeniul de licență pentru posturile din statul de organizare al Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 se stabilesc de conducerea instituției prin fișele de post și trebuie corelate cu competențele și atribuțiile prevăzute de lege și/sau de specificul activităților desfășurate.

7.    Salarizarea personalului din cadrul Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 se realizează potrivit Anexei nr. VII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în limita cheltuielilor de personal aprobate, potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din aceeași lege.

8.    Personalul Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale beneficiază și de drepturile prevăzute la art. 11 din Anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

9.    în perioada de aplicare etapizată a prevederilor Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, până Ia stabilirea salariilor de bază prin înmulțirea coeficienților prevăzuți în anexa VII cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare, salariile de bază și celelalte drepturi de natură salarială pentru personalul din cadrul Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 se stabilesc prin decizie a directorului instituției, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în domeniu.

7