Hotărârea nr. 62/2018

Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO ,,Nicolae Bălcescu’’


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18 Grand Arena Etaj 1 Tel. + 40-021-335.92.30 Fax. +40-021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Referatul de specialitate nr. 349/15.03.2018 întocmit de Centrul European Cultural și de Tineret pentru Unesco„Nicolae Bălcescu”;

Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) și art.115 alin.

(1) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 4,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă Organigrama Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” conform Anexei nr. 1.

Art.2 Se aprobă Statul de Funcții al Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu”, conform Anexei nr. 2.

Art.3 Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu”, conform Anexei nr. 3.

Art.4 Anexele nr.l, nr.2 și nr.3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 din

HCL S4 nr.235/ 13.09.2017 își încetează aplicabilitatea.

Art.6 Directorul General al Centrului European Cultural și de Tineret pentru

UNESCO„Nicolae Bălcescu” va duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 23.03.2018.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 62 /23.03.2018

Total personal: 26 din care:

Personal conducere: 3 Personal execuție: 23


ANEXA Nr.1 la HCL

ORGANIGRAMA

Centrul European Cultural si de Tineret pentru UNESCO “Nicolae Balcescu” al Sectorului 4

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4PRIMAR


:X

DIRECTOR GENERALCOMPARTIMENTUL

JURIDIC,

RESURSE UMANE SI SECRETARIAT


COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII SI INVESTIȚII


1+81

............ ......

COMPARTIMENTUL RELAȚII CU PUBLICUL

COMPARTIMENTUL RELAȚIE INTERNATIONALE

SI FONDURI EUROPENE

1

2ANEXA nr. 2 la HCL Nr..^^/^?.:.?.?.'.^^

STAT DE FUNCȚII

CENTRUL EUROPEAN CULTURAL Șl DE TINERET PENTRU UNESCO „NICOLAE BĂLCESCU"

Nr.

Crt.

Compartiment

Total Nr. Posturi

Funcția contractuală

TREAPTA/GRAD/GRADAȚIE

Nivel studii

funcție de conducere

funcție de execuție

CONDUCERE

TOTAL: 1

1

Director General

GRADUL II

S

COMPARTIMENT JURIDIC, RESURSE UMANE Șl SECRETARIAT

TOTAL: 3

2

Consilier Juridic

GR. IA

S

3

Inspector de specialitate

GR. II

s

4

Inspector de specialitate

GR. IA

_s

; A-i A.|»

SERvigutEccpOfimc, administrativ

//

//*

■f    s*'

-ir-f’^cYor *


5

Șef Serviciu

5

7

3

9

10

11

12

13

COMPARTIMENT ACHIZIȚII, INVESTIȚII

TOTAL: 2

14

15

SERVICIUL EVENIMENTE Șl PROIECTE

TOTAL: 8

16

17

18

19

<a
n


GRADUL II

s

Inspector de specialitate

GR. IA

s

Inspector de specialitate

GR. IA

s

Inspector de specialitate

GR. 1

s

Inspector de specialitate

GR. IA

s

Inspector de specialitate

GR. IA

s

Șofer

TR. 1

M

îngrijitor

TR. 1

G/M

îngrijitor

TR. 1

G/M

Inspector de specialitate

GR. IA

S

Referent de Specialitate

GR. IA

SSD

Șef Serviciu

GRADUL II

s

Inspector de specialitate

GR. IA

s

Inspector de specialitate

GR.|A

s

Inspector de specialitate

gr-" ii    i

s


20

Inspector de specialitate

GR. II

S

21

Inspector de specialitate

DEBUTANT

S

22

Referent

GR. IA

M

23

Muncitor calificat

TR. 1

G/M

COMPARTIMENTUL RELAȚII CU PUBLICUL

TOTAL: 1

24

Inspector

GR. II

M

COMPARTIMENTUL RELAȚII INTERNAȚIONALE

Șl FONDURI EUROPENE

TOTAL: 2

25

Inspector de specialitate

GR. IA

S

26

Inspector de specialitate

GR. II

S

A. Transformarea posturilor se face de către directorul general cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în buget.

Nr. Total funcții contractuale de conducere - 3 Nr. Total funcții contractuale de execuție - 23 Nr. Total de funcții în instituție - 26

ANEXA nr.3

La Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4

Nr. 0%

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

AL CENTRULUI EUROPEAN CULTURAL și de TINERET pentru UNESCO “NICOLAE BĂLCESCU” AL SECTORULUI 4

CUPRINS

CAPITOLUL I - GENERALITĂȚI

CAPITOLUL n - SCOPUL ȘI OBIECTIVUL DE ACTIVITATE

CAPITOLUL IH - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

CAPITOLUL IV - PERSONALUL ȘI CONDUCEREA

CAPITOLUL V - PATRIMONIUL


CAPITOLUL VI - BUGETUL DE VENITURI ȘI CHEI

CAPITOLUL VII - DISPOZIȚII FINALE


CAPITOLUL I - GENERALITĂȚI

Art. 1 Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” al Sectorului 4 este o instituție publică de cultură, cu personalitate juridică, finanțată din alocații de la bugetul local și din venituri proprii și care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 4.

Art. 2 Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” al Sectorului 4 este o instituție publică, cu personalitate juridică, titulară de buget și ordonator terțiar de credite; instituția este finanțată din bugetul public și din venituri proprii.

Art .3 Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” al Sectorului 4 își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației române, cu dispozițiile legii nr, 215/2001, a administrației publice locale, republicată, legii nr. 143/2007, privind înfințarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor, nr. 2883/2003, pentru aprobarea normelor metodologice privind desfășurarea activităților specifice, așezămintelor culturale, Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare și funcționare a așezămintelor culturale, Ordonanța de Urgență nr, 118/2006, privind înfințarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale cu modificările și completările ulterioare și cu cele ale propriului Regulament de Organizare și Funcționare.

Centrul European Cultural și de Tineret pentru Unesco „Nicolae Bălcescu” al Sectorului 4 își desfășoară activitatea conform Ordonanței de Urgență nr.189/ 25 noiembrie 2008 privind managementul instituțiilor de cultură. Această ordonanță de urgență are ca obicet stabilirea cadrului juridic privind managementul instituțiilor publice de cultură care organizează și desfășoară activități cultural-artistice sau oferă servicii în domeniul culturii. Prevederile acesteia pot fi aplicate, potrivit dipoziției autorității, și în cazul instituțiilor prevăzute la alin(l), care sunt finanțate integral din venituri proprii.

Art. 4 - Sediul Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNES.CO;j.Nicolae Bălcescu” al Sectorului 4 este situat în strada 11 iunie nr. 41, Sectcuz4$cBucureșn. Tbate

facturile, publicațiile, etc. vor conține denumirea completă a institutiei/^i indi fl
CAPITOLUL II - SCOPUL ȘI DOMENIUL DE ACTIVITATE

Art. 5 - Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” al Sectorului 4 inițiază și desfășoară proiecte și programe în domeniul culturii și artei, al tineretului, al educației continue, urmărind:

(1)    Oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale, comunitare, în scopul creșterii gradului de acces și de participare al cetățenilor la viața culturală;

(2)    Organizarea evenimentelor culturale cu rol educativ și/sau de divertisment: festivaluri, concursuri, târguri, seminarii, cursuri, vernisaje, conferințe, ateliere de lucru și altele asemenea;

(3)    Realizarea de spectacole/evenimente pe plan local, național și internațional;

(4)    Dezvoltarea schimburilor culturale pe plan local, național și internațional;

(5)    Conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a culturii tradiționale și a patrimoniului cultural imaterial;

(6)    Susținerea de expoziții temporare și permanente, elaborarea de monografii, susținerea editării de cărți și publicații de interes local, național și internațional cu caracter cultural sau tehnico-științifîc.

(7)    Conservarea și punerea în valoare a meșteșugurilor, obiceiurilor și tradițiilor;

(8) Conservarea și transmiterea valorilor morale, artistice și tehnice ale comunității pe raza căreia funcționează, precum și ale patrimoniului cultural, național și universal;


(9) Organizarea de cursuri de educație civică, de educafîe^b formare profesională continuă pentru toate categoriil^de ve special pentru tineri;


' î/r ,

(10) Stabilirea și promovarea de schimburi, cultural-artistice în țară și străinătate;

(11)    Promovarea turismului cultural, de interes local, național și internațional;

A

(12)    întărirea rolului așezămintelor culturale și transformarea acestora în centre comunitare de acces la informație, cultură și de coeziune socială;

(13)    Diversificarea ofertei culturale;

(14)    Creșterea gradului de acces și participare a populației la viața culturală;

(15)    Accesarea de fonduri europene nerambursabile;

(16)    Elaborarea unor proiecte atractive și utile, de educație continuă;

(17)    Cercetare teatrală, culturală;

(18)    Organizarea de manifestări culturale cu rol instructiv - educativ, spectacole, festivaluri și competiții, concerte și alte acțiuni specifice, târguri, seminarii, dezbateri, vernisaje, conferințe, colocvii, expoziții, lansări de carte, ateliere de lucru,colocvii,etc.;

(19)    Organizarea de evenimente culturale cu rol instructiv-educativ, în parteneriat și în colaborare cu alte instituții, organizații profesioniste și organizații neguvemamentale;

(20)    Acordarea de premii, titluri, medalii și cupe;

(21)    Colaborează cu instituții ale statului, organizații non-guvemamentale, agenți economici, în vederea organizării și finanțării unor programe cu caracter socio-cultural pentru tineri;


(22) Participarea la târguri naționale și internaționale, precurp^(lâfdf4£^ăe alte manifestări care au drept scop popularizarea ofertenctiltur, raza sectorului 4;    î( (


(23) Cultivarea valorilor și autenticității creației populare, tradiționale și contemporane, artei interpretative profesioniste și neprofesioniste în toate genurile - teatru, literatură, muzică, coregrafie, arte plastice și altele.

Art. 6 - în scopul desfășurării activității specifice din domeniile culturii, relațiilor cu alte organisme specializate, Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” al Sectorului 4, își îndeplinește următoarele atribuții:

-    producerea, organizarea și susținerea de spectacole/evenimente/proiecte proprii sau în colaborare cu alte autorități, instituții, alte organisme naționale și internaționale;

educarea științifică și artistică a publicului prin programe specifice;

-    colaborarea cu Ministerul Culturii, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Ministerul Tineretului și Sportului, cu fundații, universități române și străine, ONG-uri, societatea civilă, în vederea cunoașterii și afirmării valorilor culturii și civilizației românești;

-    realizează spectacole și târguri cu caracter folcloric, literar-muzical, sportiv-instructiv-educativ, în sensul conservării tradițiilor și a valorilor perene, apărării lor împotriva tendințelor de poluare și degradare;

-    inițiază acțiuni de informare, promovare și publicitate, colaborează cu mass-media în vederea asigurării vizibilității programelor de tineret și culturale ale administrației publice locale sector 4;

-    acordă asistență organizațiilor neguvemamentale de și pentru tineret și studenți, în vederea elaborării unor planuri de activități;

-    sprijină formarea și perfecționarea profesională a tinerilor;

-    desfășoară în parteneriat cu instituțiile de învățământ de pe raza sectorului 4 proiecte care promovează educația și cultura tinerilor;

-    organizează și pune în aplicare cursuri de instruire pentru

.fl

organizează și coordonează programele educative, recreative și culturale pentru tinerii din sectorul 4;

-    inițiază și realizează programe de valorificare cultural-stiintifica și artistică a tradiției și creației populare, a muzicii, literaturii și artelor, dezvoltarea tradiției în contemporaneitate;

-    organizează manifestări cultural -artistice în scopul promovării bunurilor culturii populare tradiționale sau contemporane, integrarea lor ca marcă a integrității etnoculturale în circuitul național de valori;

-    derulează proiecte cu finanțare externă din domeniul cultural, asociindu-se în funcție de necesitate cu alte persoane fizice sau juridice, romane sau străine;

-    organizează cursuri de perfecționare și formare în meserii artistice, programe de educație menite să contribuie la ridicarea nivelului de cunoștințe teoretice și practice ale tinerilor , organizează tabere culturale în domeniul artelor, literaturii, culturii populare;

-    inițiază acțiuni de animare în Sectorul 4 și București, în țara sau străinătate, prin spectacole, concerte, cenacluri, expoziții, vernisaje,conferințe, târguri, manifestări cultural-religioase, concursuri pe meserii tradiționale în colaborare cu instituții publice, culte, asociații familiale, ONG-uri, persoane fizice autorizate, societăți de artă și spectacol, instituții profesionale, asociații, fundații, din domeniul turistic, cultural și de tineret;

-    concepe și organizează programe proprii;

- organizează schimburi de experiență în domeniul cultural, constând în colaborări active cu centre similare cu centre din țară și străinătate, cu asociații, fundații, ligi și altele asemenea lor;

- organizează activitatea instructiv-educativa prin cursuri de speșfatîtate, teoretiW țț

și practice, cu predare individuală și colectivă, în domeniiletoiuzicii,;teiati:ului, ț| o l î; •    | î

literaturii, coregrafiei, artei plastice și artei populare;    J


inițiază programe pentru promovarea turismului cultural, de interes local, național și internațional;

-sprijină tinerii artiști în formarea lor;

- colaborează cu fundații, asociații, ONG-uri, universități, alte entități din țara sau străinătate, în vederea cunoașterii și afirmării valorilor culturii și civilizației romanești și universale;

-    acreditează și sprijină trupe, formații și ansambluri artistice profesioniste;

-    organizează și finanțează programe cu caracter socio-cultural pentru tineri și colaborează cu instituții ale statului, fundații, asociații, ong-uri, în acest scop;

Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae

Bălcescu" al Sectorului 4 are deplină autonomie în stabilirea repertoriului, a evenimentelor, în realizarea programelor, protocoalelor de colaborare, proiectelor și acțiunilor culturale, artistice, sociale proprii sau în colaborare și ale tuturor acțiunilor care decurg din acestea.

Art. 7 Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu" al Sectorului 4 contribuie la:

- constituirea și pregătirea formațiilor artistice profesioniste și de amatori, prin atragerea tinerilor, în vederea participării acestora la manifestări culturale locale, zonale, naționale și internaționale;

- stimularea creativității și talentului;

- cultivarea valorilor și autenticității creației artistice contemporane și artei interpretative din toate genurile: muzica, coregrafie, teatru, arta plastică, literatură, artizanat, etc.;

- organizarea de proiecte și programe privind educ petrecerea timpului liber pentru valorificarea obiceiurilor

comunitatea respectivă;-    marcarea prin mijloace cultural-artistice a celor mai importante aniversări și evenimente din istoria și cultura naționala și internaționala;

-    realizarea unor programe de revitalizare și promovare a unor domenii populare tradiționale (teatru folcloric, joc, muzica, etc.);

-    sprijinirea și afirmarea creatorilor și interpreților tradiției și creației populare autentice, a scriitorilor, plasticienxlor, compozitorilor, muzicienilor;

-    revitalizarea și promovarea meseriilor și îndeletnicirilor tradiționale și susținerea celor care le practică;

-    alte atribuții și acțiuni specifice Centrului, cu respectarea obiectului de activitate;

Art. 8 Pentru exercitarea atribuțiilor care îi revin și realizarea activităților specifice, Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu" al Sectorului 4 colaborează cu instituții de specialitate, organizații guvernamentale și neguvernamentale, persoane juridice de drept public și/său privat, precum și cu persoane fizice, fără a exprima nici un fel de interese de grup ( etnice, politice, religioase etc.)

CAPITOLUL III-STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art.9 - Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO ,,Nicolae Bălcescu” al Sectorului 4 are următoarea structură organizatorică:

Conducerea:


o Compartimentul Relații cu Publicul

o Compartimentul Relații Internaționale și Fonduri Europene

o Compartimentul Achiziții, Investiții

Servicii funcționale;

*    Serviciul Evenimente și Proiecte

•    Serviciul Economic, Administrativ

Art. 10 - (1) Numărul total de posturi este de 26 din care: 3 posturi de conducere și 23 posturi de execuție.

CAPITOLUL IV - PERSONALUL ȘI CONDUCEREA

Art. 11 - (1) Personalul Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu’' se structurează în personal de conducere, personal de specialitate și personal auxiliar.

(2) Ocuparea posturilor, eliberarea din funcție, precum și încetarea raporturilor de muncă ale personalului instituției se realizează în condițiile legii.

Art. 12 - (1) Consiliul local al sectorului 4 aproba organigrama și statul de funcții ale Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO ,,Nicolae Bălcescu” al Sectorului 4, acestea cuprinzând în detaliu structura organizatorică și numărul de posturi existente în cadrul instituției;

(2) Atribuțiile personalului încadrat în cadrul Centrului sunt cele prevăzute în fișele de post.    .

Art. 13 - (1) Centrul este condus de Director General numif ^onfbjmuUgii

prin dispoziția primarului sectorului 4.

Directorul General are următoarele atribuții principale:

a.    asigură conducerea activității curente a instituției;

b.    gestionează asigurarea condițiilor de îndeplinire și respectare a criteriilor de autorizare a instituției;

c.    elaborează programele de activitate;

d.    reprezintă instituția în relațiile cu terții;

e.    coordonează elaborarea de strategii pe termen scurt, mediu și lung de organizare a activităților culturale;

f.    informează consiliul de administrație asupra realizării obiectivelor stabilite și a prestației colectivului pe care îl conduce, stabilind împreuna cu acesta măsuri corespunzătoare pentru îmbunătățirea activității;

g.    propune structura organizatorică și numărul de personal, Regulamentul de Organizare și Funcționare al instituției și le supune spre aprobare Consiliului Local;

h.    întocmește fișele posturilor prevăzute în structura organizatorică de sub directa să coordonare și urmărește îndeplinirea sarcinilor și respectarea atribuțiilor concrete ale personalului din subordine;

i.    hotărăște măsurile disciplinare sau de recompensare a personalului din cadrul instituției, în concordanță cu legislația în vigoare;

j.    dispune încetarea contractelor de muncă în cazul abaterilor prevăzute de lege;

k. fixează programul de lucru în concordanță cu prevederile codului muncii și ia măsuri pentru respectarea acestuia de către personalul h


1. supraveghează administrarea corectă a patrimoniului

respectând legislația în vigoare:


l.    coordonează întocmirea bugetului propriu de venituri și cheltuieli precum și a contului de închidere a exercițiului bugetar și le înaintează ordonatorului de credite, spre a fi aprobate;

m.    reprezintă și angajează instituția în raporturile cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate, precum și în fata organelor jurisdicționale;

n.    promovează imaginea instituției pe plan intern și extern ;

o.    participă la deplasările Centrului, la conferințe, cursuri, vernisaje, prezentări, alte manifestări, în țară și străinătate, ca reprezentant al acestuia;

p.    analizează și propune statul de funcții spre a fi supus aprobării autorității tutelare, ținând seama de scopul, obiectivele și atribuțiile principale ale acesteia ;

r. analizează și propune modificări ale Regulamentului de Organizare și Funcționare și ale structurii organizatorice a instituției spre a le supus aprobării de către autoritatea tutelară;

(2) în exercitarea atribuțiilor sale Directorul General emite decizii, îndeplinește calitatea de ordonator de credite și calitatea de angajator.

A.

- In realizarea atribuțiilor ce îi revin Directorul general prezintă anual un raport de activitate sau, ori de câte ori este nevoie, primarului Sectorului 4 și Consiliului Local Sector 4.

-Directorul General decide și aprobă, în funcție de necesități și cu respectarea prevederilor legale în materie, constituirea, componentă de comisii permanente sau temporare pentru desfășurarea unor activități precum:

a) Evaluarea și avizarea unor proiecte sau programe;

b) Evaluarea, expertizarea și avizarea ofertelor sponsorizărilor:c) achiziția de bunuri;

d)    comisia de casare de bunuri;

e)    comisia de disciplină;

f)    comisii de recepții;

g)    comisia de inventariere;

h)    comisia de negociere.

(3) în absența Directorului General, Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO "Nicolae Bălcescu"al Sectorului 4, este condus de o persoană din cadrul instituției, desemnată de director prin decizie scrisă.

Aceasta poate prelua conducerea instituției, în cazul de absență a directorului (concediu de odihnă, incapacitate temporară de muncă, deplasări, delegări. învoiri, în orice altă situație în care acesta lipsește din instituție), îndeplinind toate atribuțiile directorului, în afară de cea de angajator .

Art. 14 - (1) în exercitarea atribuțiilor, Directorul General este ajutat de Șeful Serviciului Economic, Administrativ.

(2) Șeful Serviciului Economic, Administrativ se subordonează Directorului General, răspunde și îndeplinește următoarele atribuții principale:

a)    coordonează și răspunde de activitatea financiar-contabila;

b)    asigură aplicarea și respectarea normelor și dispozițiilor emise de către Consiliul Local al Sectorului 4, Primarul Sectorului 4 și Directorul General;

c)    organizează și răspunde de efectuarea înregistrărilor fînanciar-contabile și de legalitatea actelor întocmite;


și de legalitatea actelor întocmite;

f)    prin suplinirea directorului general al centrului, atunci când acesta dispune, preia atribuțiile acestuia și asigură ducerea lor la îndeplinire;

g)    participă la elaborarea programului anual de investiții, reparații capitale și dotări, statului de funcții și bugetului de venituri și cheltuieli;

h)    participă la elaborarea programului de dezvoltare și modernizare a centrului pe termen mediu și de lungă durată;

i)    angajează unitatea prin semnătura alături de Directorul General și Consilierul Juridic, în toate operațiunile patrimoniale;

j)    răspunde de aplicarea corectă a legislației, în colaborare cu consilierul juridic;

k)    identifică necesarul de aprovizionare;

m)    asigură transmiterea la termen a documentelor solicitate de către Primăria Sectorului 4;

n)    solicită aprobarea Directorului General, în scris și îl înștiințează pentru deplasările pe care le efectuează în timpul programului, în afara instituției;

n*) elaborează propuneri de îmbunătățire a procedurilor, și instrumentelor de lucru, în scopul reducerii costurilor;

c

o)    îndeplinește atribuțiile stabilite prin dispoziția Directorului General;

(3) în absența Șefului Serviciului Economic, Administrativ, toate atribuțiile sale se exercita de persoana desemnată de acesta, cu avizul Directorului General.


Șeful Serviciului Economic, Administrativ coordonează activitatea personalului aflat în subordinea sa și angajeazaumit


semnătură alături de Directorul General, în toate operațiunile patrimoniale și contractile încheiate.

Art. 15 - (1) Activitatea conducerii este sprijinită de Consiliul de Administrație, organ colectiv de conducere cu caracter deliberativ, format din :

(2) Componența Consiliului de Administrație este următoarea:

a) președinte - Directorul General al Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO ” Nicolae Bălcescu" al Sectorului 4;

b) membri:

Șeful Serviciului Economic, Administrativ,

Șeful Serviciului Evenimente și Proiecte;

Compartimentul Achiziții, Investiții

secretar- Compartimentul Juridic, Resurse Umane și Secretariat.

c)la ședințe pot participa cu statut de invitați și alți salariați sau alte persoane, la solicitarea Directorului General, dar fără drept de vot.

Art. 16 - Consiliul de Administrație, își desfășoară activitatea după cum urmează:

a) se întrunește la sediul Centrului, de câte ori este nevoie, la

convocarea președintelui sau a două treimi din numărul membrilor săi ;

b) este legal întrunit în prezența a 50%+l din numărul total al

membrilor săi și ia hotărâri cu majoritatea simplă din numărul total al membrilor prezenți :

c)    Consiliul de Administrație este prezidat de președinte ;

d)    dezbaterile Consiliului de Administrație au loc potri


comunicata membrilor săi cu cel puțin 1 zi înainte, iar pentru situații de^urConsiliul se poate întruni ad-hoc.

e)    dezbaterile se consemnează în procesul-verbal de ședința, semnat de către toii cei prezenți la ședința ;

f)    procesul-verbal de ședința se consemnează de către toți participanții la lucrările Consiliului ;

g)    în cazul vacantării unuia dintre posturile ce formează Consiliul, acesta va fi suplinit, până la ocuparea să, de către un salariat numit de Directorul General.

Art. 17. Consiliul de Administrație are următoarele atribuții principale:

a.    analizează și aproba programele de activitate și repertoriile instituției, hotărând direcțiile de dezvoltare ale Centrului ;

b.    aprobă colaborările Centrului cu alte instituții din țară și din străinătate;

c.    propune proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al instituției, în

vederea avizării acestuia de către ordonatorul principal de credite, iar după

avizarea lui, defalcarea pe activități specifice ;

d.    aprobă Regulamentul Intern al instituției;

e.    analizează și aproba măsuri pentru perfecționarea, încadrarea și promovarea salariaților, potrivit legii;

f.    aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;

g.    urmărește bună gospodărire și folosire a mijloacelor materiale și financiare ale instituției, luând măsurile necesare pentru asigurarea integrității patrimoniului de administrare și, după caz, pentru recuperarea pagubelor pricinuite.;


h. stabilește modul în care se utilizează bugetul și sunt o

realizate din venituri extrabugetare în conformitate cu preved


vigoare;

Art.18 Atribuțiile și răspunderile Serviciilor/Compartimentelor Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu" al Sectorului 4 sunt următoarele:

(1) Serviciul Economic, Administrativ se subordonează direct în fața Directorului General al centrului și răspunde de întreaga activitate financiar -contabilă, astfel:

a)    întocmește bugetul de venituri și cheltuieli al instituției și propunerile de rectificare ale acestuia;

b)    întocmește lucrările fundamentale ale propunerilor pentru bugetul anului următor în etapele prevăzute de lege;

c)    asigură și răspunde de derularea în bune condiții a execuției bugetare;

d)    întocmește trimestrial situația execuției bugetare și urmărește încadrarea acesteia în limitele cheltuielilor aprobate prin bugetul de venituri, întocmește documentațiile pentru deschiderea creditelor și repartizarea acestora;

e)    întocmește și prezintă trimestrial Directorului General conturile de execuție ale bugetului instituției;

f)    urmărește derularea pe stadiu de realizare, pe baza unor grafice a contractelor economice încheiate și ia măsurile necesare în cazul apariției oricăror disfuncționalități;

g)    constituie, urmărește și restituie garanții de bună execuție în condițiile prevăzute în contractile derulate;

h)    întocmește bilanțurile trimestriale și anuale;

i)    întocmește dări de seamă statistice;

j) întocmește ordinele de plată și efectuează viramentele căfr# (


k)    efectuează, prin casierie, operațiuni de încasări și plăți, pe baza documentelor aprobate și supuse controlului financiar preventiv;

l)    asigură virarea remunerațiilor colaboratorilor și a salariilor angajaților în conturile acestora;

m)    asigură îndeplinirea condițiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea garanțiilor și reținerea ratelor;

n)    asigură arhivarea tuturor actelor financiar-contabile, cu respectarea legislației în vigoare;

o)    întocmește și depune la autoritățile locale declarațiile privind reținerea și virarea sumelor prevăzute pentru asigurarea social de sănătate, contribuția, de asigurări sociale și contribuția pentru ajutorul de șomaj;

p)    răspunde de achitarea altor obligații ale instituției, conform Legii;

q)    întocmește dări de seamă contabile, precum și contul de încheiere a exercițiului bugetar annual pentru bugetul de venituri și cheltuieli al instituției;

' r) asigură gestionarea patrimoniului instituției, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

s)    organizează activitatea de inventariere scriptică a patrimoniului instituției;

t)    asigură exercitarea controlului financiar preventive pentru plățile effectuate din buget, eliberări de valori material și pentru alte operațiuni ce se supun controlului;

v)    înregistrează documente primare pentru acordarea vizei de control financiar preventive prorpiu în „Registrul privind operațiunile prezentate la viza controlului financiar preventiv”;

w)    întocmește rapoartele trimestriale cu privire la activitatea de control financiar preventiv propriu, în conformitate cu dispozițiile Directorului General;

x)    întocmește și analizează fișele de cont;

y)    întocmește și înregistrează zilnic notele contabile în evidența contului analitic și sintetic;

aa) asigură elaborarea balanțelor analitice și sintetice pentru fiecare cont de creanțe și obligații;

bb) întocmește balanța de verificare și contul de execuție; întocmește registrele contabile obligatorii;

cc) ține evidența sintetică și analitică a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, materiale, debitori, creditori, furnizori, a cheltuielilor curente pe capitole și subcapitole; răspunde de legalitatea actelor întocmite;

dd) răspunde de întreaga activitate contabilă și de activitatea personalului din subordine;

ee) asigură întocmirea formelor de recuperare a sumelor de la debitori și realizează recuperarea acestora;

ff) efectuează împreună cu alte persoane inventarierea patrimoniului și face propuneri pentru reparații curente și capitale la mijloacele fixe;

gg) organizează inventarierea mijloacelor fixe la perioadele prevăzute din legilația în vigoare și ori de câte ori este nevoie;

hh) verifică și supune spre aprobare documentația pentr^școaterea dfn funcțiune a mijloacelor fixe cu durata de serviciu îndeplinită;


ȘlOC*''

ii) asigură managementul execuției bugetare;

jj) asigură redenumirea fazelor de execuție bugetară în circuitul intern al documentelor: nota de fundamentare a proiectului de buget, propunerea de finanțare, angajamente legale privind cheltuielile, referate de lichidare a cheltuielii, ordonanțare de plată, plata propriu zisă;

kk) asigură prioritizarea solicitărilor de finanțare de la bugetul propriu privind finanțarea cheltuielilor de capital și le supune aprobării Directorului General;

11) întocmește documentația de finanțare a cheltuielilor de capital aprobate la nivelul aparatului propriu și decontarea în termen a acestora;

c

mm) prezintă propuneri privind repartizarea veniturilor proprii ale instituției;

nn) urmărește derularea procesului investițional și întocțmește rapoarte lunare de monitorizare a cheltuielilor de capital ale intituției;

oo) asigură întocmirea, păstrarea și transmiterea spre arhivare a dosarelor investițiilor publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

pp) verifică și înaintează spre avizare Directorului general facturile aferente produselor, serviciilor și lucrărilor executate în baza prevederilor de recepție din contractele încheiate;

c

qq) înaintează Compartimentului Juridic, Resurse Umane și Secretariat propuneri pentru perfecționarea personalului serviciului;

rr) îndeplinește și alte sarcini care i se repartizează de către conducerea

b)    asigură transportul tuturor bunurilor;

c)    asigură depozitarea materialelor și a celorlalte bunuri;

d)    întocmește și realizează planul de investiții și reparații;

e)    administrează spațiile în care funcționează unitatea asigurând respectarea prevederilor legale;

f)    păstrează și arhivează, conform legii, documentele activității proprii;

g)    asigura paza obiectivului și răspunde de prevenirea și stingerea incendiilor și a altor calimități;

h)    asigură întreținerea în bune condiții a patrimoniului, precum șide reparațiile curente;

i)    efectuează lucrări de pregătire a licitațiilor și selectarea de oferte pentru achiziționarea de mijloace fixe, obiecte de inventar, furnituri de birouri, reparații și investiții, în colaborare și cu avizul Consilierului jurdic ;

j)    propune spre aprobare și realizează achiziționarea mijloacelor fixe și materialelor consumabile;

k)    elaborează propunerile pentru programul de finanțare și creditare a investițiilor și reparațiilor iar după aprobarea acestora, coordonează, răspunde și urmărește realizarea lui;

l)    elaborează documentațiile tehnico-economice în vederea achiziționării de spații, (clădiri) necesare desfășurării în bune condiții a activităților specifice și le înaintează spre aprobare;

m)    întocmește documentațiile de oferte pentru licitații sau selecții de oferte, în colaborare cu Consilierul juridic;


n)    participă la recepția lucrărilor de investiții și reparații, realizare a remedierilor stabilite prin procesele verbale de recepție;

o)    asigură aprovizionarea instituției cu materiale de întreținere, obiecte de inventar;

p)    studiază și răspunde de aplicarea corectă a legislației specifice;

q)    răspunde de aplicarea corectă a legislației, în colaborare cu consilierul jurudic;

r)    urmărește realizarea prestărilor de servicii privind întreținerea și repararea mijloacelor auto din dotare;

s)    organizează evidența, selecționarea, păstrarea și clasarea documentelor din arhiva instituției;

t)    asigură paza și securitatea bunurilor și clădirilor;

u)    îndeplinește și alte sarcini trasate de conducerea instituției;

v)    asigură achziționarea biletelor de spectacol aferente activităților instituției;

w)    verifică și supune spre aprobare documentația pentru scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe cu durată de serviciu îndeplinită;

x)    asigură și răspunde de gestionarea corectă, conform prevederilor legale, a bunurilor instituției;

y)    asigură dotarea instituției în mod corespunzător pe linie de S.S.M și PSI, cu respectarea normelor legale;

z)    ia măsurile necesare pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale;

aa) ține legătură cu medicul de medicină muncii; ține evidența fiselor de instructaj periodic

bb) solicită aprobarea Directorului General, în scris și îl înștiințează pentru deplasările pe care le efectuează în timpul programului, în afara instituției;

6 *

(2) Compartimentul Juridic, Resurse Umane și Secretariat s.jî sub<direct directorului general al instituției și are următoarele atribuții:

a) respectă și pune în aplicare deciziile directorului și hotărârile emise de Consiliul Local Sector 4;

b)    studiază și răspunde de aplicarea corectă a legislației specifice;

c)    angajează unitatea prin semnătură alături de Director general și Șef Serviciului Economi Administrativ, Compartimentul Achiziții , Investiții, în toate operațiunile patrimoniale ;

d)    asigură și rapunde de legalitatea și corectitudinea executării procedurilor de achiziții pentru instituție, cu respectarea legislației în vigoare ;

e)    urmărește, însușește și pune în aplicare toate modificările legate de achiziții ;

f)    face cunoscută conducerii instituției și șefilor de servicii/compartimente legislația în vigoare și modificările acesteia, precum și modul în care influențează modificările respective activitatea desfășurată;

g)    are obligația cunoașterii legislației cu privire la problematica instituțiilor de cultură și a activității generale desfășurată de Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” al Sectorului 4;

h)    răspunde de legalitatea actelor întocmite, prin aplicarea semnăturii de "avizat pentru legalitate;

i)    întocmește și răspunde de contractele ce urmează să fie încheiate ele Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” al Sectorului 4 și le prezintă conducerii;

j)    întocmește dispozițiile ce urmează să fie eliberate de Centrul

European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” al Sectorului 4 și le prezintă conducerii;


reprezintă interesele Centrului European Cult^


pentru UNESCO ,,Nicolae Bălcescu” al Sectorului 4 în instanță, ori de câte ori este necesar;

l)    verifică legalitatea întocmirii documentației pentru obținerea avizelor de funcționare ale instituției;

m)    elaborează proiectul Organigramei, al Statului de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare în conformitate cu prevederile legale;

n)    elaborează și înaintează spre aprobare directorului Regulamentul Intern și urmărește respectarea lui;

o)    realizează și răspunde de întreaga activitate de stabilire a încadrărilor;

p) asigură recrutarea și angajarea personalului pe bază de competentă și conform prevederilor legale, prin concurs;

- q) organizează conform legislației în vigoare concursurile pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul instituției și verifică îndeplinirea de către participanți a condițiilor prevăzute de lege ;

r)    urmărește și răspunde de respectarea legalității privind angajarea și acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislația muncii pentru personalul din cadrul instituției precum și a colaboratorilor;

s)    întocmește documentația necesară acordării premiilor anuale și a premiilor lunare;

t) analizează necesarul de personal pe structura și speciaiitati și face propuneri de măsuri de asigurare a acestuia în funcție de necesități ;

u)    efectuează controlul prestării muncii în cadrul programului normal de muncă, conform normelor legale ;


v)    verifică condicile de prezență și centralizează foâd' cd


I X

' '-'L r

prezență întocmite de către șefîi de servicii/birouri;

w)    elaborează programele de pregătire și de perfecționare, precum și urmărirea aplicării lor;

x)    întocmește statul de personal și asigură reactualizarea lui ;

y)    efectuează lucrări legate de încadrarea, promovarea, definitivarea, detașarea sau încetarea contractului de muncă al personalului;

z) ține evidența fiselor de post și răspunde pentru corelarea acestora cu Regulamentul de organizare și funcționare al instituției ;

aa) tine gestiunea dosarelor de personal și a programului REVISAL ;

c

bb) operează în programul REVISAL modificări ale drepturilor salariale determinate de majorări, promovări de funcții, etc.,

cc) întocmește și înregistrează registrul de evidenta a salariaților REVISAL;

dd) întocmește formele de pensionare;

ee) elaborează propuneri pentru perfecționarea sistemului de selectare, încadrare, promovare și salarizare a personalului;

ff) eliberează la cerere adeverințe privind calitatea de salariat;

gg) răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare pe linia C organizării și salarizării personalului din cadrul instituției ;

hh) asigură activitatea de tehnoredactare a lucrărilor dispuse de director;

ii) îndeplinește alte sarcini trasate de conducere.

jj) asigură realizarea activității de secretariat : de primir^^^^țizj predare a corespondentei intrate în centru precum și circulat^ ^acej nivelurile organizatorice;    țl t ...    ,kk) ține evidența strictă a documentelor înregistrate în registrul de evidentă și asigură siguranța registrelor de evidentă și de confidențialitate a documentelor înregistrate;

ll) asigură aplicarea și respectarea regulilor generale privind evidența, întormirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea și distrugerea indformatiilor confidențiale și a interdicțiilor de reproducere și circulație în conformitate cu actele normative în vigoare;

mm) asigură expedierea corespondenței către destinatar;

nn) asigură distribuirea abonamentelor la publicații, reviste, acte de legislație conform necesarului centrului, dacă este cazul;

c

oo) îndeplinește și alte sarcini în limita prevederilor legale în vigoare.

(3) Serviciul Evenimente și Proiecte:

a)    se subordonează directorului general;

b)    realizează și răspunde de întreaga activitate cultural -artistica pentru toate categoriile de vârstă, astfel:propune, organizează și coordonează programe, activități culturale și prognozează strategii de gestionare a acestora;

c)    organizează și coordonează/ răspunde de activitatea culturală și de . tineret (spectacole, cenacluri, ateliere literare, editări și publicații, mese rotunde,

calendarul cultural și al proiectelor de tineret, alte evenimente);

d)    organizează și eoordoneaza activitati și proiecte culturale și de tineret cu caracter social ; propune oferte artistice pentru diferite evenimente;

cultură, artă și presă;

g) propune conferințe, consilii consultative și dezbateri cu liderii organizațiilor de tineret ale sectorului 4;

h) participă la elaborarea de monografii și lucrări de educație civică și

informare a publicului;

i)    participă la editarea și difuzarea de publicații care nu fac obiectul dreptului de proprietate intelectuală;

j)    propune și coordonează schimburi culturale între diferite culturi și națiuni;

k)    propune și coordonează schimburi de experiențăîntre organizații de tineret, atât în țară cât și în străinătate;

l)    menține legături cu alte instituții și organisme din țară și străinătate în vederea promovării actului cultural și a unei imagini corecte, a proiectelor pentru tineret în context național și internațional, a Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu" al Sectorului 4;

m)    asigură vânzarea biletelor de spectacol aferente activităților instituției;

n)    propune și prezintă proiecte culturale și de/pentru tineret și le supune spre aprobare Consiliului de Administrație ;

o)    propune și redactează proiecte culturale și de tineret utilizând granduri ;

p)    elaborează și redactează proiecte culturale și de tineret naționale și internaționale;

q)    propune asocierea în vederea realizării de proiecte culturale și pentru tineret cu instituții, organizații, fundații, persoane fizice și/sau juridice, naționale

și internaționale, respectând normele legale în vigoare;

r) atrage surse extrabugetare pentru diverse proiectetineret;

s)    realizează materiale publicitare necesare mediatizării evenimentelor culturale și pentru tineret aprobate de ordonatorul de credite;

t)    asigură publicitatea, promovarea pentru activitățile desfășurate de Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu”1 al Sectorului 4;

u)    elaborează strategii de comunicare a proiectelor (afișe, bannere. cataloage,flyere, materiale de prezentare, comunicate de presă, conferințe de presă, anunțuri, fotografii, interviuri, apariții la televiziuni);

v)    supervizează, din partea instituției, spoturile promoționale și publicitare realizate în cadrul unor parteneriate culturale și pentru tineret, organizatorice, media etc.;

w)    supervizează orice inițiativă de promovare a imaginii Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu" al Sectorului 4, mai ales când acesta decurge din colaborări cu alte instituții, organizații;

x)    urmărește respectarea strategiei de imagine stabilită pentru proiectele culturale și de tineret și mai ales, acuratețea organizării acestora;

y)    menține legătură cu toți partenerii implicați direct în propunerea și realizarea proiectelor;

z) inițiază, întreține și consolidează relația cu mijloacele de comunicare în masa\inițiază și gestionează parteneriatele media;

aa) verifică actualizarea periodică a paginii de internet a Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” al Sectorului 4 ;


bb) urmărește toate evenimentele culturale, de tineret și n^fakdde^A^ importante, fiind permanent la curent cu ce se întâmplă în acest domențu în


II

instituției și oferind de fiecare dată informații în legătură cu evenimentele externe( din \București, din țară și din străinătate);

cc) asigură elaborarea caietelor program, afișelor, fluturașilor, bannerelor și oricăror alt fel de materiale publicitare;

dd) asigură mediatizarea activității intitutiei prin site-ul propriu;

ee) organizează și coordonează mixul de marketing pentru evenimente ;

ff) realizează și răspunde de activitatea cultural artistică pentru copii;

gg) propune proiecte cultural artistice pentru copii pentru diferite evenimente;

hh) inițiază activități de atragere a sponsorilor;

ii) elaborează programe de activitate și acțiuni în colaborare cu celelate servicii/ compartimente cu aprobarea directorului și CA;

jj) elaborează strategii pe termen scurt, mediu și lung de organizare a activităților cultural artistice pentru adulți și copii și a proiectelor și programelor pentru tineret cu avizul CA și urmărește îndeplinirea acestora;

kk) organizează și coordonează activități culturale cu caracter social pentru

copii;

11) propune asocierea în vederea realizării de proiecte culturale pentru copii, cu instituții, organizații, fundații, persoane fizice și/sau juridice, naționale și internaționale, respectând normele legale în vigoare;

mm) îndeplinește alte sarcini trasate de conducere;

nn) organizează și coordonează/ răspunde de activitatea culturală și pentru tineret specifică (ateliere de creație, vernisaje și expoziții temati


oo) propune, organizează și coordonează programe, activit

tineret care să pună în valoare cultura tradiționala și a pătrime

prognozează strategii de gestionare a acestora ;

pp)desfășoară activități privind conservarea și punerea în valoare a meșteșugurilor, obiceiurilor și tradițiilor;

qq) organizează cercuri științifice și tehnice, de artă populară și plastic;

rr) contribuie la însușirea de cunoștințe, deprinderi și abilități artistic cultural;

ss) cooperează cu instituții cultural -artistice și de tineret din țară și străinătate;

tt) se preocupă de îmbogățirea patrimoniului instituției prin achiziții și organizarea de tabere și expoziții de artă și alte forme;

uu) inițiază și sprijină proiecte și programe de promovare a obiceiurilor și tradițiilor populare;

vv) efectuează studii și cercetări privind obiceiurile, tradițiile populare și meșteșugărește tradiționale;

ww) se ocupă de conservarea și transmiterea valorilor morale și artistice ale comunității pe raza căreia funcționează, precum și ale patrimoniului cultural național și universal;

zz) realizează producții, coproducții și parteneriate cu diferite entități cultural în vederea realizării proiectelor de teatru, cinema și alte activități specifice care să respecte pilonii strategici.

(4) Compartimentul Relații cu Publicul este subordonat în mod direct Directorului General și îndeplinește următoarele atribuții:

-    actele normative care reglementează organizarea și funcționarea centrului;

-    structura organizatorica, atribuțiile compartimentelor și serviciilor, programul de funcționare și cel de audiențe ale centrului;

-    numele și prenumele persoanelor din conducere responsabile cu difuzarea informațiilor publice;

-    coordonatele de contact ale centrului, respective: denumirea, adresa sediului, numerele de telefon,fax, adresa de e-mail și adresa paginii de internet;

-    comunica programele și strategiile proprii;

-    documentele de interes public;

-    categoriile de documente produse și/sau gestionate potrivit legii;

b)    publică și actualizează annual un bulletin informative care va cuprinde informațiile prevăzute mai sus;

c)    afișare la sediul centrului sau prin postare pe site sau alte rețele de socializare, în publicații proprii sau în mijloacele de informare din presă;

d)    pentru informațiile solicitate verbal, responsabilii de domeniul comunicare au obligația să precizeze condițiile și formele în care are loc accesul la informație de interes public și pot furniza pe loc informațiile solicitate;

e)    în cazul în care informațiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este îndrumată să solicite în scris informația de interes public, urmând ca cererea să îi fie rezolvată în termenele prevăzute de lege;

f)    informațiile de interes public solicitate verbal se comunică în timpul unui program minim stabilit de către directorul general, care va fi afișat la sediul


modificările și completările ulterioare:

-    primește și înregistrează petițiile sosite la adresa centrului și expediază răspunsurile către petiționari;

-    întocmește răspunsul final aprobat de către directorul general, pe baza documentelor primite;

h) persoanele cu responsabilități în domeniul comunicării au obligația de a publica pe site-ul instituției posturile vacante său temporar vacante din cadrul centrului, condițiile de ocupare ale acestora, documentele necesare înscrierii la concurs, data și locul organizării concursului, termenul legal de depunere al contestațiilor și alte informații utile potențialilor candidate, conform prevederilor legale în vigoare, la solicitarea compartientului de Resurse Umane și Secretariat;

(5) Compartimentul Relații Internaționale și Fonduri Euopene este în subordinea Directorului general și are atribuțiile:

a)    Elaborează calendarul de relații internaționale al instituției și îl supune spre aprobare directorului general;

b)    Fundamentează și transmite spre avizare compartimentului economic proiectul de buget aferent calendarului de relații internaționale;

c)    întocmește programele schimburilor de experiență, primirea delegațiilor străine invitate de instituție precum și documentația aferenta și supunere spre aprobare directorului general;

d)    Se preocupă de diversificarea relațiilor de colaborare bilaterală și

multilaterala;


e) Organizează acțiuni culturale și de tineret de reprezentare

baza aprobării directorului general;

f)    Gestionează evidenta relațiilor și frecvența raporturilor externe pe țări;

g)    Promovează și facilitează relațiile de colaborare și parteneriat între structurile de și pentru tineret din țară și din străinătate;

h)    Informează în timp util conducerea instituției în legătură cu acțiunile internaționale culturale și de tineret;

i)    Asigură traducerea corespondentei centrului în limitele de competenta ale personalului din subordine;

j)    Elaborează propuneri privind strategia de dezvoltare a relatilor internaționale în domeniul culturii și tineretului, cu structurile din același domeniu din Uniunea Europeană, Consiliul Europei și ONU;

k)    Elaborează, la solicitare, sinteze privind relațiile internaționale;

l)    Pregătește documentația necesară privind participarea reprezentanților centrului la acțiunile internaționale culturale și de tineret;

m)    Realiează acțiuni de reprezentare a României în organizații și organisme europene și internaționale;

n)    Prezintă conducerii instituției documentele adoptate de Uniunea Europeană și Consiliul Europei în domeniul culturii și tineretului;

o)    Furnizează, la solicitarea conducerii instituției, informații privind legislația altor state europene din domeniul culturii și tineretului;

p)    înaintează Compartimentului Juridic, Resurse Umane și Secretariat propuneri de perfecționare a personalului compartimentului;

q) Participă, după caz, la implementarea de proiecte finanțate din fonduri structurale sau alte fonduri europene;

r) Pregătește documentația și participa la negocieri pentru în^^î^ea^Ue*' înțelegeri de colaborare cu instituții care au atribuții /[in dbmenfaj

tineretului și culturii din alte țări;

s)    Contribuie la transpunerea pe plan național a orientărilor de politica europeană în domeniile tineretului și culturii;

t)    Urmărește, identifica și gestionează surse de finanțare din fonduri europene și guvermentale;

u)    Realizează parteneriate cu instituții de învățământ și ONG-uri pentru educarea personanelor și societății civile cu privire la cunoașterea și aplicarea normelor UE în domeniul culturii și tineretului;

v)    Asigură documentarea și monitorizearea componentelor programelor de finanțare ale UE, destinate tineretului și culturii, precum și furnizarea acestor informații compartimentelor de specialitate din subordinea directorului general

w)    Intermediază și gestionează relația cu societăți specializate pe scrierea de proiecte privind accesarea fondurilor europene, în domeniul culturii și tineretului, iar ofertele le înaintează consiliului de administrație și directorului general spre selecționare și aprobare;

x)    Asigură implementarea și gestionarea proiectelor culturale și de tineret, finanțate prin absorbția de fonduri europene;

y)    îndeplinește alte sarcini care i se repartizează de către conducerea

instituției

6) Compartimentul Achiziții, Investiții este în subordinea Directorului general și are atribuțiile:

a) elaborează programul anual de achiziții;    __


b)realizează întreaga documentație în conformitate cu di:materia achizițiilor publice;

c)întocmește și analizează cererile de ofertă:

d) negociază cu furnizorii prețurile de achiziție conform legii și încheie

contractile cu aceștia;

e)    elaborează politicile, procedurile și instrumentele de lucru necesare gestionării activității de achiziții la nivel de instituție;

f)    supune spre avizarea Consiliului de Administrație și spre aprobarea Directorului General,Planul Annual de Achiziții Publice, strategia de achiziții publice pentru produse,servicii, lucrări și graficul de desfășurare a procedurilor de achiziții;

g)    transmite, spre informare, serviciilor și compartimentelor instituției, graficul de desfășurare a procedurilor de achiziții aprobate;

h)    formulează propuneri cu privire la realizarea procedurilor de achiziții și le supune spre aprobare Directorului General, urmare a aprobării de către Consiliul Local Sector 4 a achiziției respective, precizate în nota de fundamentare a serviciului sau compartimentului solicitant;

i)    întocmește trimestrial rapoarte de informare către Directorul General cu privire la stadiul realizării achizițiilor aprobate;

j)    asigură transmiterea la termen a documentelor solicitate de către Primăria Sectorului 4;

j) organizează și participă la procedure de atribuire a contractelor de achiziții publice;    -


k) cercetează piața pentru a obține cele mai bune oferte în unei achiziții;

1) urmărește derularea contractelor de achiziție încheiate;


m) răspunde de aplicarea corectă a legislației privind achizițiile publice;

Șeful Compartimentului Achiziții, Investiții coordonează și avizează activitatea personalului aflat în subordinea sa și angajează instituția, prin semnătură alături de Directorul General, acolo unde se impune.

CAPITOLUL V-PATRIMONIUL

Art. 19 - (1) Patrimoniul Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu" al Sectorului 4 este format din drepturi și obligații

C    asupra unor bunuri aflate în proprietatea publică sau privată a unității

administrativ teritoriale, pe care le administraza în condițiile legii, precum și asupra unor bunuri aflate în proprietatea privată a instituției.

(2)    Patrimoniul Centrului poate fi îmbogățit și completat prin achiziții, donații, precum și prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul părților, de bunuri, din partea unor instituții publice ale administrației publice centrale și locale, a unor persoane juridice de drept public și/său privat, a unor persoane fizice din țara sau străinătate.

(3)    Bunurile mobile sau imobile aflate în administrarea Centrului se gestionează potrivit dispozițiilor legale în vigoare, Consiliul de Administrație fiind obligat să aplice măsurile de protecție prevăzute de lege în vederea protejării și conservării acestora.

CAPITOLUL VI - BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

Art. 20 - Cheltuielile curente și de capital ale Centrulpi^scVfman^e^ză^din alocații bugetare acordate de la bugetul local prin auto^tateaz    in


venituri proprii.

Art.21 - (1) Veniturile extrabugetare se realizează din activități realizate direct de Centru și anume :

a)    încasări din spectacole, proiecții de filme, expoziții, concerte, conferințe,târguri, ateliere,cursuri, concursuri, alte manifestări cultural artisticesi alte evenimente;

b)    închirieri de spații și bunuri mobile aparținând sau date în administrare Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu" șl Sectorului 4;

c)    valorificarea unor lucrări realizate în cadrul taberelor de creație, cercurilor aplicative, altor aetivitati culturale și de educație permanentă ;

d)    editarea și difuzarea unor publicații proprii sau de alta producție pe orice fel de suport, din domeniul culturii, artei, tineretului, educației permanente, științei și literaturii,alte genuri, cu respectarea prevederilor legale în vigoare ;

e)    prestarea unor servicii culturale și/sau activități culturale, activități de și pentru tineret sau suport, de educație permanenta, de altă natură, în conformitate cu obiectivele și atribuțiile Centrului, potrivit legii;

f)    derularea unor proiecte și programe culturale și de tineret în parteneriat sau în colaborare cu alte instituții din țară și din străinătate;

g)    prestarea altor servicii ori activități, în conformitate cu obiectivele și atribuțiile instituției și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;

(2) Valoarea biletelor la spectacole se stabilește prin Consiliul de Administrație al Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO


.Nicolae Bălcescu" al Sectorului 4;

(3) Veniturile extrabugetare realizate se rețin integral

European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” al Sectorului 4 pentru finanțarea activității proprii.

(4) Soldurile anuale rezultate din execuția bugetului se reportează în anul următor, cu excepția alocațiilor de la bugetul local, care se virează la bugetul respectiv.

CAPITOLUL VII - DISPOZIȚII FINALE

Art. 22 - (1) Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” al Sectorului 4 dispune de stampila proprie;

(2) Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO ” Nicolae Bălcescu” al Sectorului 4 are arhiva proprie în care se păstrează, conform prevederilor legale:

a)    actul normativ de înființare;

b)    documentele financiar-contabile, planul și programul de activitate, dări de seamă și situații statistice;

c)    corespondența;

-d)    alte documente, potrivit legii.

Art 23 - (1) Prezentul Regulament va fi adus la cunoștință personalului Centrului, în vederea aplicării întocmai a prevederilor lui și intrării în vigoare în 15 zile de la aprobarea lui, prin Hotărâre a Consiliului Local Sector 4.

(2)Prezentul Regulament se completează, de drept, cu actele normative în

vigoare, Directorul General elaborează Regulamentul Intern al instituției.

(4)Orice modificare și completare a prezentului regulament vor fi propuse de către Consiliul de Administrație și Directorul General în vederea aprobării de către autoritatea tutelară.

38