Hotărârea nr. 60/2018

Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu U.A.T. Orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov, în vederea construrii unei pasarele pietonale pe șoseaua Berceni


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu U.A.T. Orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov, în vederea construrii unei pasarele pietonale pe șoseaua Berceni

Consiliul Local al sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr.P.7.3/258/19.03.2018 al Direcției Investiții si Achiziții Publice ;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

în temeiul prevederilor art. 45 alin.(l), art. 81 alin.(2), lit. p), și art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București, pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu U.A.T. Orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov, în vederea realizării în comun a lucrărilor de interes public local referitoare la construirea unei pasarele pietonale pe șoseaua Berceni, ce va lega Sectorul 4 de Orașul Popești-Leordeni.

Art.2 Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4 și va fi transmisă Consiliului General al Municipiului București, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliu Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 23.03.2018.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 60 /23.03.2018

NOTĂ privind îndreptarea erorii materiale la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 60/23.03.2018, privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu U.A.T. Orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov, în

vederea construirii unei pasarele pietonale pe șoseaua Berceni

Din analiza Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 60/23.03.2018, privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu U.A.T. Orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov, în vederea construirii unei pasarele pietonale pe șoseaua Berceni, am constatat existența unei erori materiale în cuprinsul art.l care nu concordă cu titlul acesteia, amendat și votat sub forma:

Hotărârea privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu U.A.T. Orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov, în vederea construirii unei pasarele pietonale pe șoseaua Berceni.

Citind art.l, constatăm că se face vorbire de construirea unei pasarele peste șoseaua Berceni și nu pe șoseaua Berceni, cum este corect.

Astfel, după rectificarea erorii materiale în cuprinsul art.l, sintagma „unei pasarele pietonale peste șoseaua Berceni” va fi înlocuită cu sintagma ..unei pasarele pietonale pe șoseaua Berceni”.

Menționăm că la următoarea ședință de consiliu, președintele de ședință va anunța plenul Consiliului Local despre eroarea produsă.

SECRETARUL SECTORULUI 4,


ȘEFSERWCIU,

Aneta BpEA