Hotărârea nr. 59/2018

Hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Local Sector 4 prin Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, Primăria Comunei Zimbreasca, Agenția Națională pentru Zootehnie și Direcția pentru Agricultură a Municipiului București, în vederea realizării în comun a unor acțiuni în interesul și pentru cetățenii din Sectorul 4, respectiv organizarea unui „Târg de Paște al mieilor”, într-un spațiu situat în incinta Pieței Apărătorii Patriei din Sectorul 4, a modelului Protocolului de cooperare, precum și avizarea Regulamentului de funcționare al „Târgului de Paște al mieilor”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Graiul Arena, etaj 1. Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Local Sector 4 prin Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, Primăria Comunei Zimbreasca, Agenția Națională pentru Zootehnie și Direcția pentru Agricultură a Municipiului București, în vederea realizării în comun a unor acțiuni în interesul și pentru cetățenii din Sectorul 4, respectiv organizarea unui „Târg de Paște al mieilor”, într-un spațiu situat în incinta Pieței Apărătorii Patriei din Sectorul 4, a modelului Protocolului de cooperare, precum și avizarea Regulamentului de funcționare al „Târgului de Paște al mieilor”

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

-    Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 în data de 22.03.2018;

-    Raportele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

-    Solicitările Primăriei Comunei Zimbreasca, Agenției Naționale pentru Zootehnie și Direcției pentru Agricultură a Municipiului București, care ne propun cooperarea realizării în comun a unor acțiuni în interesul și pentru cetățenii din Sectorul 4, respectiv organizarea unui „Târg de Paște al mieilor”, într-un spațiu situat în incinta Pieței Apărătorii Patriei din Sectorul 4;

-    Prevederile art. 9 alin. (2) din Hotărârea nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2), art, 81 alin. (2) Iit. r), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) Iit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă cooperarea dintre Consiliul Local Sector 4 prin Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, Primăria Comunei Zimbreasca, Agenția Națională pentru Zootehnie și Direcția pentru Agricultură a Municipiului București, în vederea realizării în comun a unor acțiuni în interesul și pentru cetățenii din Sectorul 4, respectiv organizarea unui „Târg de Paște al mieilor”, într-un spațiu situat în incinta Pieței Apărătorii Patriei din Sectorul 4, fără obligații financiare din partea Consiliului Local Sector 4 prin Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4.

Art. 2 Se aprobă modelul protocolului de cooperare dintre Consiliul Local Sector 4 prin Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, Primăria Comunei Zimbreasca, Agenția Națională pentru Zootehnie și Direcția pentru Agricultură a Municipiului București, în vederea realizării în comun a unor acțiuni în interesul și pentru cetățenii din Sectorul 4, respectiv organizarea unui „Târg de Paște al mieilor”, într-un spațiu situat în incinta Pieței Apărătorii Patriei din Sectorul 4, conform Anexei jtK.4J

prezenta.


Art. 3 Se avizează Regulamentul de funcționare al „Târgului de Paște al mi Anexei nr. 2 la prezenta.

Art. 4 Secretarul Sectorului 4, Direcțiile din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia se va efectua prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 23.03.2018.

Diana Anca ARTENE

Nr. 59 /23.03.2018

Anexa nr. 1 la H.C.L, nr.

PROTOCOL DE COLABORARE

I. Părțile:

1.    CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 prin DIRECȚIA PIEȚE ȘI GESTIONARE ACTIVITĂȚI COMERCIALE SECTOR 4, cu sediul în Șos. Girgiului nr. 109A, sector 4 București, reprezentată prin dl. Ioan DOCIU, în calitate de Director,

2.    PRIMĂRIA COMUNEI ZIMBREASCA, cu sediul în comuna Zimbreasca, județul Teleorman, telefon: 0769.251.750, fax. 0247.338.401, cod fiscal 6826860, cont deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului Roșiorii de Vede cod IBAN R009TREZ24A5101032001307, reprezentată prin domnul Marin RĂDUȚ, Primar,

3.    AGENȚIA NAȚIONALA PENTRU ZOOTEHNIE, adresa sediu: localitatea Balotesti, jud. Ilfov, Sos. Bucuresti-ploiesti, km. 18,2, cod. 077015, telefon/fax: 021/350.10.17; 021/312.10.10, instituție publica înființata in baza H.G. 1188/2014, cod fiscal: 4283511, cont trezorerie: R060TREZ23A830305200130X, Trezoreria Operativa Ilfov, reprezentată prin Dl. Iacob Lelior în calitate Director General,

Și

4.    DIRECȚIA pentru AGRICULTURĂ a MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul in Sos. Olteniței, nr. 35-37, sector 4, București, tel. 021-314.28.66, fax 021-313.80.23, e-mail dadr.b@madr.ro, cod fiscal 37563127, cont trezorerie R043TREZ23G830330200130X deschis la Trezoreria Sectorului 4, reprezentată prin d-na MARI A DINU, în calitate de Director Executiv.

Numite în mod colectiv „părți/părțile”

Preambul

Având în vedere faptul că părțile doresc stabilirea unui cadru general de cooperare și sprijin reciproc, în scopul organizării unui eveniment dedicat Sărbătorilor Pascale, în scopul celebrării și marcării unor obiceiuri și tradiții specifice românilor și comunității locale, respectiv a unui „Târg de Paște al mieilor”.

au convenit încheierea prezentului protocol de colaborare, cu respectarea următoarelor clauze:

n. OBIECTUL PROTOCOLULUI

Art. 1 Obiectul prezentului protocol îl constituie stabilirea unui cadru general de cooperare și sprijin reciproc între părți, în scopul derulării unor acțiuni comune în interesul și pentru cetățenii din Sectorul 4, respectiv a unui eveniment dedicat Sărbătorilor Pascale, în scopul celebrării și marcării unor obiceiuri și tradiții specifice românilor și comunității locale, denumit „Târgul de Paște al mieilor”, într-un spațiu situat în incinta Pieței Apărătorii Patriei din Sectorul 4.

III. Durata protocolului

Art. 2 Durata de derulare a prezentului protocol de colaborare începe de Ia data semnării și înregistrării acestuia și până la data de 13.04.2018.

IV. Drepturile și obligațiile părților

Art. 3 CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 prin DIRECȚIA PIEȚE ȘI GESTIONARE ACTIVITĂȚI COMERCIALE SECTOR 4 va sprijini organizarea evenimentului prevăzut în obiectul prezentului protocol, prin asigurarea spațiului și punerea Ia dispoziție a infrastructurii existente pentru desfășurarea „Târgului de Paște al mieilor”, în incinta Pieței Apărătorii Patriei din Sectorul 4, pe durata derulării prezent^lui-protocoț.


Art. 4 AGENȚIA NAȚIONALA PENTRU ZOOTEHNIE și DIRECȚIA pentru

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, ca organizatori ai „Târgului de Paște al mieilor”, vor solicftafrsi vor obtine avizele, autorizațiile și aprobările necesare pentru desfășurarea acestuia conform normelor Ies


Derularea și funcționarea Târgului de Paște al mieilor” va începe la data de 31.03.2018, cu condiția obținerii tuturor autorizațiilor și avizelor necesare funcționării acestuia și a prezentării regulamentului de funcționare aprobat.

Art. 5 PRIMĂRIA COMUNEI ZIMBREASCA, ca organizator al „Târgului de Paște al mieilor”, va asigura amenajarea spațiului și dotările necesare și specifice derulării fiecărei activități în parte, va lua toate măsurile de administrare și gestionare a fiecărei activități, va emite regulamentul de organizare al târgului, fiind direct și exclusiv răspunzătoare pentru organizarea și derularea evenimentelor și activităților din cadrul „Târgului de Paște al mieilor”.

Art. 6 CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 prin DIRECȚIA PIEȚE ȘI GESTIONARE ACTIVITĂȚI COMERCIALE SECTOR 4 nu iși asumă nicio obligație financiară în derularea prezentului protocol de colaborare.

Art. 7 PRIMĂRIA COMUNEI ZIMBREASCA va lua toate măsurile necesare și suficiente, astfel încât evenimentele și activitățile organizate și derulate în spațiul asigurat de CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 prin DIRECȚIA PIEȚE ȘI GESTIONARE ACTIVITĂȚI COMERCIALE SECTOR 4, să nu lezeze bunele moravuri sau ordinea și liniștea publică.

Art. 8 PRIMĂRIA COMUNEI ZIMBREASCA va asigura menținerea curățeniei spațiului, atât pe timpul, cât și la terminarea activităților.

Art. 9 PRIMĂRIA COMUNEI ZIMBREASCA va lua toate măsurile pentru evitarea degradării spațiului și a infrastructurii existente din perimetrul unde se va organiza „Târgul de Paște al mieilor”, iar în cazul în care în urma derulării evenimentelor și activităților se produc degradări / daune acestora, aceasta este obligată să reparare / să aducă zona și amenajările sale la starea inițială, pe cheltuiala sa exclusivă.

Art. 10 PRIMĂRIA COMUNEI ZIMBREASCA va fi direct răspunzătoare, conform prevederilor legale, dacă în timpul desfășurării evenimentelor și activităților se va aduce atingere imaginii Sectorului 4 al Municipiului București și implicit Primarului sectorului 4 sau se va încălca legislația specifică fiecărui tip de activitate desfășurat. Art. 11 De comun accord, părțile vor decide să își promoveze imaginea, pe intreaga durata a Protocolului, prin elemente precum: sigle, totemuri, elemente de vizibilitate, alte puncte de interes turistic/cultural.

V.    Principiile de buna practică ale protocolului

Art. 12 Părțile contribuie la realizarea activitățiilor, doar în modalitățile precizate pentru fiecare în parte în prezentul protocol de colaborare.

Art. 13 Părțile se consultă în mod regulat și se informează asupra tuturor aspectelor privind evoluția activitatilor. Art. 14 Părțile trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de etică cele mai înalte.

Art. 15 Neîndeplinirea din culpa exclusivă a prevederilor stabilite conduce la rezilierea protocolului, o parte putând cere rezilierea printr-o simplă notificare adresată celeilalte părți cu 30 zile înainte doar daca incalcarea Protocolului nu a fost remediata de partea în culpă în termen de 30 de zile de la data primirii notificării scrise de la cealalta parte, privind o astfel de încălcare;.

VI.    încetarea protocolului

Art. 16 Prezentul Protocol inceteaza prin expirarea duratei sale (ajungere la termen) sau prin acordul scris al Pârtilor.

VII. Alte clauze

Art. 17 Prezentul Protocol de Colaborare are caracterul unui document cadru și acoperă întreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite. Fiecare persoană care semnează prezentul protocol declară și garantează părților că este mandat/împuternicit să semneze prezentul protocol.

VIII.    Forța majoră și cazul fortuit

Art. 18 Prin forța majora părțile inteleg împrejurarea imprevizibila si de neinlaturat care face imposibila executarea obligațiilor asumate de către parti si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa si sa notifice celeilalte parti in termen de 15 zile de la data încetării situației de forța majora.


Art. 19 Partea care invoca forța majora va asigura celeilalte parti confirmarea existentei faptei^

majora.

Art. 20 Cazul fortuit este un eveniment imprevizibil si de neinlaturat care ia naștere din na lucrul si care exclude culpa pârtii care il invoca.    i'

Cazul fortuit ca si forța majora este exonerator de răspundere.    •’

IX.    Litigii

Art. 21 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest protocol vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata competente din punct de vedere teritorial si material.

X. Dispoziții finale

Art. 22 Modificarea oricărei clauze sau completarea prevederilor prezentului protocol se face prin acordul părților, în scris printr-un act adițional, care va face parte integrantă din prezentul protocol.

Art. 23 Protocolul reprezintă întreaga intelegere/vointa a pârtilor privind aspectele reglementate si prevalează asupra oricărei înțelegeri anterioare, scrise sau verbale si orice modificare poate fi efectuata numai prin act adițional scris, încheiat între părți.

Prezentul protocol s-a încheiat în 4 (patru) exemplare cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte.

Părțile semnatare ale protocolului:

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 prin DIRECȚIA PIEȚE ȘI GESTIONARE ACTIVITĂȚI COMERCIALE SECTOR 4

DIRECTOR Ioan DOCIU

PRIMĂRIA COMUNEI ZIMBREASCA PRIMAR Marin RĂDUȚ

AGENȚIA NAȚIONALA PENTRU ZOOTEHNIE Director General Dl. Iacob Lelior

DIRECȚIA pentru AGRICULTURĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Director Executiv MARI A DINU

Anexa Nr.2 la H.C.L. nr.

REGULAMENT PENTRU FUNCȚIONAREA

al

TÂRGULUI DE PAȘTE AL MIEILOR

Capitolul I

PREVEDERI GENERALE

1.    Denumirea târgului:

Târgul de Paște al mieilor

2.    Sediul târgului:

Sos.Berceni nr. 183B, Sector 4, București;

3.    Denumirea administratorului târgului:

Direcția Piețe si Gestionare Activități Comerciale Sector 4;

s    s îs    a    “


4. Denumirea organizatorului târgului:

Primăria Comunei Zimbreasca , Agenția Naționala penti$ Zoo Direcția pentru Agricultura a Municipiului București.

Capitolul II

TIPUL TÂRGULUIȘI CATEGORIA DE MĂRFURI COMERCIALIZATE

1. Tipul târgului:

târg specializat

2. Scopul târgului:

Sacrificarea tineretului ovin și caprin și comercializarea cărnii de către crescător

3.    Perioada de funcționare a târgului:

31.03.2018-07.04.2018

4.    Orarul de funcționare:

De luni până sâmbătăîntre orele 06.00-20.00

Duminica între orele 07.00-13.30

In intervalul de funcționare, organizatorul va stabili pauze pentru igienizare.

Capitolul DI

PLANUL TÂRGULUI

1. Căi de

a) Sos. B^teeni^KU^ principală;b) Str. Ristea Ion - secundară;

2.    Spații de parcare

Parcarea prevăzută cu 141ocuri cu acces din Sos. BerceniStr. Ristea Ion;

3.    Sectorizarea platoului târgului(potrivit anexei nr. 1):

-    Sector de sacrificare- 150 m2, cu 16 mese de inox;

-    Sector destinat depozitării materialului cu risc specific - 13 m2, cu 1 ladă frigorifică;

-    Punct control sanitar veterinar - 8 m2;

-    Sector țarcuri - 30 țarcuri din care 2 țarcuri destinate pentru animale suspecte de a fi bolnave;

-    Sector amplasare cântarși comercializare carne;

-    Sector depozitare deșeuri;

-    Sector amplasare container deșeuri de origine animală;

-    Sector pentru păstrare materiale de igienizare.

4.    Căi de acces ale cumpărătorilor la punctele de vânzare din incinta târgului

a)    Sos. Berceni nr. 183B- printr-o usăpietonală exterioară;

b)    Str. Ristea Ion - printr-o ușă pietonală exterioară;

c)    Str. Ristea Ion - prin incinta curții interioare ușa de aprovizionare exterioară.


5. Amplasarea structurilor de vânzare pentru comei

produselor:

a) alimentare;

6.    Amplasarea halelor:

- Hală abatorsacrifîcare/comercializare ovine și caprineprevazută cu instalație pentru spălat animalele sacrificate cu 20 jeturi pentru spălare sub presiune, boiler electric, sistem de canalizare, sistem de ventilație, 16 mese de tranșare, dotată conform normelor sanitar - veterinare în vigoare.

7.    Localizarea cântarului târgului, grupurilor sanitare precum și a celorlalte servicii oferite în cadrul pieței:

a)    birou administrator piață/târg: etaj;

b)    accesul la parcare: se face din Sos. Berceni nr. 183B și din Str. Ristea Ion;

c)    cântarul cumpărătorului : balanța electronicăde verificare a mărfurilor cumpărate amplasate în partea centralăa pieței semnalizatăcorespunzator prin indicatoare;

d)    grupuri sanitare:

-    grup sanitar public bărbăți prevăzutcu 2cabine, 2 lavoare și 1 pișoar;

-    grup sanitar public femei prevăzutcu 2 cabineși 2 lavoare;

-    2 grupuri sanitare personal administrativ al DPGAC sector 4 prevăzute cu 2 cabine și 2 lavoare.

e)    sistem ventilație încălzire și răcire prin ventiloconvectori, sistem de stingere a incendiilor prevăzut cu hidranți interiori;

$. Localizarea rețelei electrice, rețelei de apăși de canalizare, precum și a racordurilor de branșare a utilităților pieței la acestea :


a) rețeaua electrică : 1 punct TRAFO localizatîn incinta cu camera tehnică a tablourilor electrice si 1 tablou electr

5

tablouri electrice auxiliare;

b)    rețeaua de apă canal : 1 racordde alimentare la rețeaua edilitară APANOVA și 1 racord de canalizarepentru evacuarea apelor uzate în canalizarea APANOVA, dispuse stradal pe Sos. Berceni;

c)    centrala termicăalimentată cu gaze naturaledin rețeaua orășenească prevăzută cu 1 cazan de joasă presiunesituatăîn camera tehnică a centralei din incinta curții interioare;

9. Spații de depozitare a deșeurilor :

Colectarea deșeurilor reciclabile și a gunoiului menajer se face în eurocontainere și europubele situateîn incinta curții interioare; Colectarea deșeurile de origine animală se face în eurocontainere.

10.Alte obiective considerate ca necesare a fi înscrise în planul târgului:

- asistenta sanitar-veterinară este asigurată de medici veterinari din cadrul D.S.V.S.A. București.

Capitolul V

SERVICIILE PRESTATE UTILIZATORILOR TÂRGULUI

1. Tipul serviciului oferit de administratorul târgului:

Pune la dispoziția organizatorului următoarele:

-    țarcuri pentru miei/iezi;

-spații pentru sacrificare animale;


-    spațiidestinate depozitării materialului cu risc speâî

ii *

-spațiu destinat punctului de control sanitar vejuerin

-spațiu pentru amplasare cântar și comercializare came;

-spațiide depozitare deșeuri;

-    spații pentru păstrare materiale de igienizare;

-locuri de parcare;

-puncte dotate cu mijloace inițiale de intervenție în caz de incendiu;

-    grupuri sanitare.

Capitolul VI

OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI TÂRGULUI

Administratorul târgului are următoarele obligații:

1.    Asigură salubrizarea târgului zilnic și ori de câte ori este necesar;

2.    Asigură ridicarea subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman rezultate din activitatea de sacrificare a mieilor/iezilor;

3.    Asigură utilitățile necesare: apă și canalizare, energie electrică;

4.    Asigură eurocontainere și europubele pentru colectarea deșeurilor;

5.    Asigură serviciile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare.

Capitolul VII

OBLIGAȚIILE ORGANIZATORULUI TÂRGULUI


Organizatorii târgului denumit -Târgul de Paște al Primăria Comunei Zimbreasca, Agenția Naționala Pentru Zbote

Direcția Pentru Agricultura a Municipiului București au următoarele obligații:

1.    Obținerea avizelor și autorizaților prevăzute de lege în vederea eliberării autorizației de funcționare în conformitate cu HG nr.

9    9

384/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare;

2.    Elaborează regulamentul pentru funcționarea târgului ce urmează a fi supus spre avizare autorităților publice locale;

3.    Afișarea prețurilor pentru produsele oferite la vânzarea conform prevederilor legale;

4.    Respectarea legislației privitoare la desfacerea produselor;

5.    Folosirea numai a cântarelor verificate metrologic;

6.    Inscripționarea denumirii persoanei juridice, persoanei fizice autorizate, asociației familiale sau crescătorilor la loc vizibil, ușor de citit, care nu poate fi ștearsă;

7.    Menținerea permanentă a curățeniei la locurile de cazare a mieilor/iezilor - țarcuri și în jurul acestorași depozitarea gunoiului la locurile special amenajate în cadrul târgului ori de câte ori este cazul;

8.    Să plătească administratorului târgului suma de 2.500 lei/țarc în baza unui contract de închiriere încheiat între administrator și organizator;

9.    Să nu expună mărfuri în afara locului de vânzare alocat;

10.    Să nu ofere spre vânzare mărfurile decât în locul alocat;

11.    Să nu ofere spre vânzare produsele înainte de deschiderea târgului și după închiderea acestuia;

12.Să asigure respectarea regulilor de bunăstare a animalelor (furaje, apă,,., adăpători, protecție contra intemperiilor, e.t.c.);

13. Asigurarea echipamentului de protecție pentru crescătorii de*anintaE^ și pentru personalul din cadrul DSVSA București;    jj (

14.    Verifică și răspunde de existența documentelor, de către crescătorii de animale, prevăzute de lege pentru deținerea și valorificarea animalelor;

15.    Afișează la loc vizibil și în mod vizibil regulamentul-cadru, orarul de funcționare, precum și tarifele practicate în târg;

16.    Sprijină organele de control autorizate;

17.    Respectă normele igienico-sanitare;

18.    Respectă prevederile Legii nr. 61/1991, republicată, pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

8