Hotărârea nr. 58/2018

Hotărâre privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 369508/19.03.2018 al Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 4;

în baza rapoartelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Ținând cont de prevederile art. 12, art. 14 și art. 15 din Anexa nr. 1 IaH.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2), lit. n) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă componența Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, după cum urmează:

Președinte: Secretarul Sectorului 4 Membri:

Director General al D.G.A.S.P.C. sector 4 Directorii Generali Adjuncți ai D.G.A.S.P.C. S4 Directori Executivi ai D.G.A.S.P.C. S4 Șef Serviciu Resurse Umane D.G.A.S.P.C. S4 Șef Serviciu Juridic D.G.A.S.P.C. S4

Dragoș Vasile PELMUȘ, Director Executiv Adjunct al Direcției Economice Doru Adrian GHITCUȚĂ, Director Executiv Direcția Relația cu Cetățenii Sorin BOGÎLDEA, Șef Serviciu Autoritate Tutelară.

3 consilieri locali cu rol consultativ/observatori, și anume:

Andrușceac Antonio - Consilier local Tecuceanu Marioara - Consilier local Trifu Vasile - Consilier local

Art.2. Organizarea, funcționarea și atribuțiile Colegiului Director al Direcției Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 se stabilesc prin Regulamentul dd^J Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector


Art.3. Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 23.03.2018.

Contras emnează Secretarul Sectorului 4

Diaua Anca ARTENE

Nr. 58/23.03.2018