Hotărârea nr. 57/2018

Hotărâre privind constituirea Comisiei de coordonare și control a activității de urbanism în Sectorul 4 al Municipiului București și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al comisiei


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, Sector 4

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comisiei de coordonare și control a activității de urbanism în Sectorul 4 al Municipiului București și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al comisiei

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Raportul de specialitate cu nr. P.8.1/63/19.03.2018 întocmit de către Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Ținând cont de Expunerea de motive a unui grup de consilieri locali;

Văzând Rapoartele Comisiilor de specialitate;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările si completările ulterioare și Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Se constituie Comisia de coordonare și control a activității de urbanism în Sectorul 4 al Municipiului București, compusă din 9 membri aleși din rândul consilierilor locali ai Consiliului Local Sector 4, având următoarea componență:

a)    Membru: Bărbălău Cosmin-Constantin

b)    Membru: TrifuVasile

c)    Membru: Grozavu Cătălin

d)    Membru: PuiuFlorian

e)    Membru: Marin Alexandru

f)    Membru: Tecuceanu Marioara

g)    Membru: Andrușceac Antonio

h)    Membru: Iancu Elena

i)    Membru: Negrilă Vasile

(2) Membrii comisiei își aleg președintele.

Art.2 Secretariatul Comisiei de coordonare și control a activității de urbanism în Sectorul 4 al Municipiului București va fi asigurat de către o persoană din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 - Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Art.3 Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comisiei de coordonare și control a activității de urbanism în Sectorul 4 al Municipiului București, conform Anexei la prezenta.

Art.4 (1) In termen de 30 de zile, Comisia va elabora procedura de aplicare a regulamentului menționat la art. 3, inclusiv definirea caracterului de urgență, document ce va fi prezentaLGppsiliului Local spre aprobare.

(2) Până la aprobarea procedurii prevăzute la alin. (1) nu se vor^rbpune derogar^ privire la caracterul de urgență al documentului de urbanism.

Art.5 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și direcțiile din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 23.03.2018.

Nr. 57 Z23.03.2018

ANEXA

LAH.C.L.S4 nr. 57/23.03.2018

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comisiei de coordonare și control a activității de urbanism în Sectorul 4 al Municipiului București

Art.l. Comisia de coordonare și control a activității de urbanism în Sectorul 4 al Municipiului București, numită în continuare "Comisia” este compusă din 8 membri și un Președinte, aleși din rândul consilierilor locali ai Consiliului Local Sector 4.

Art.2. Secretariatul Comisiei va fi asigurat de către o persoană din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 - Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Art.3. în activitatea sa decizională, Comisia întocmește Procese-verbale în care se înscriu propunerile, concluziile și hotărârile adoptate, ce sunt aduse Ia cunoștința Primarului Sectorului 4, Secretarului Sectorului 4 și Arhitectului Șef al Sectorului 4.

Art.4. Președintele și membrii Comisiei au dreptul fiecare la un singur vot. Hotărârile Comisiei sunt valabile dacă sunt adoptate cu votul majorității simple a votanților prezenți la ședință.

Art.5. Comisia își desfășoară activitatea, de regulă, în ședințe ordinare, în fiecare zi de vineri, Ia o oră stabilită de Președintele Comisiei. Comisia se poate întruni în ședințe extraordinare ori de câte ori se impune, la solicitarea Președintelui.

Art.6. Convocarea Comisiei se face în scris, prin grija secretarului, ori prin orice alte mijloace de comunicare electronică, care pot confirma primirea.

Art.7. Atribuțiile Președintelui Comisiei:

7.1.    Președintele Comisiei coordonează și controlează activitatea membrilor comisiei, stabilește actele necesare pentru lămurirea situației urbanistice și juridice a terenului precum și operațiunile ce urmează a fi desfășurate de comisie.

7.2.    Verifică, răspunde și semnează în calitate de Președinte, toate adresele, actele, punctele de vedere, propunerile, rapoartele și hotărârile Comisiei.

7.3.    Solicită Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului dosarul complet care a stat la baza emiterii Autorizației de construcție, Certificatului de urbanism, Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) sau alte acte necesare, precum și puncte de vedere asupra situațiilor ce necesită clarificări.

Art.8. Atribuțiile membrilor Comisiei

8.1.    Verifică actele puse la dispoziție de Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, formulează puncte de vedere, propuneri, concluzii.

8.2.    Dacă în urma verificării actelor se constată o neconcordanță sau actele nu lămuresc

sau juridică a terenului, solicită aparatului de specialitate al Primarului complețmeă dosarului cu documente.

Art.9. Președintele și membrii Comisiei răspund de integritatea și confidențialitatea documentelor verificate, conform legilor civile și penale, după caz.

ArtlO. Comisia poate solicita prezența persoanelor care au avut atribuții în emiterea și întocmirea actelor/activităților dosarului de urbanism, în vederea lămuririi unor situații sau documente.

Art.ll. Secretarul Comisiei participă la toate ședințele, consemnează în scris propunerile, punctele de vedere, concluziile și hotărârile Comisiei și efectuează toate demersurile privind convocarea, redactarea adreselor sau orice alte sarcini ce îi sunt repartizate de Președintele Comisiei.

Art.12. Comisia poate solicita pentru analiză dosarul complet al Autorizației de construire, Certificatului de urbanism sau Planului Urbanistic de detaliu (PUD), numai după întocmirea și avizarea sa la Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Arhitect Șef, Direcția Juridică și Secretarul Sectorului 4.

Art.13. Cu caracter de excepție, în cazul în care se primește în cadrul Sectorului 4 al Municipiului București o cerere însoțită de documentele legale privind emiterea Autorizației de construire, Certificatului de urbanism sau Planului Urbanistic de detaliu (PUD), iar Comisia constată că se impune soluționarea sa în regim de urgență, se va întruni de îndată și va întocmi un Proces verbal în care va motiva urgența.

Art.14. Procesul verbal privind soluționarea cererii în regim de urgență va fi comunicat Direcțiilor competente din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului sectorului 4 care la rândul lor vor verifica, întocmi și aviza documentația care stă la baza emiterii Autorizației/Certificatului/PUD, în regim de urgență.

Art.15. în cazul în care sunt necesare completări ale documentației, sau actele/avizele nu întrunesc condițiile legale, persoana care are competența să emită avizul va înștiința de îndată Președintele Comisiei despre acesta situație și va retuma dosarul pentru a se îndeplini cerințele legale.