Hotărârea nr. 56/2018

Hotărâre privind modificarea și completarea pozițiilor nr. 18, 19, 24 și 58 din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 157/30.10.2003 privind transmiterea în administrarea Direcției Administrației Învățământului Preuniversitar a Sectorului 4 a patrimoniului unităților de învățământ preuniversitar și special de stat de pe raza sectorului 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea pozițiilor nr. 18,19,24 și 58 din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 157/30.10.2003 privind transmiterea în administrarea Direcției Administrației învățământului Preuniversitar a Sectorului 4 a patrimoniului unităților de

învățământ preuniversitar și special de stat de pe raza sectorului 4

Consiliul Local al Sectorului 4;

Luând act de Raportul de specialitate nr. 6366/20.03.2018 întocmit de Direcția Tineret Sport și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

•    Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Având în vedere prevederile:

•    Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârii Guvernului României nr. 294/2015 privind aprobarea Programului Național de cadastru și carte funciară 2015-2023;

•    Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 157/30.10,2003;

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. f) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se aprobă modificarea și completarea pozițiilor nr. 18, 19, 24 și 58 din anexa nr. 1 Ia Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 157/30.10.2003 privind transmiterea în administrarea Direcției Administrației învățământului Preuniversitar a Sectorului 4 a patrimoniului unităților^de învățământ preuniversitar și special de stat de pe raza sectorului 4, confoi

amplasament și delimitare a imobilelor, conform Anexelor nr. 1-4, care fac prezenta.


Art. II Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliu Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 23.03.2018.

Nr. 56/23.03.2018

Nr.

Crt.

Unitatea de învățământ, adresa

Suprafață teren (mp)

Suprafața

construită

(mp)

Regim de înălțime

Suprafață

construită

desfășurată

(mp)

18

Școala Gimnazială nr. 79 Strada Cuza Vodă nr. 51

3734

1057

P

1057

TOTAL

3734

1057

-

1057

ANEX A Nîî. Us b regulament

Fîan de amplasament si delimitare a imobilului Scara I:5p0


)

Nr. cadastral

1 Suprnfau mâsîifaiâ |

Adresa imobilul nî    [

i

[    3734 mp    J

Strada Cuza Vodă or. 51    j

L

Chttea Funciara nr.

1

i UA.T {    Sccîor^ Bucuroșii    |

Nc

patceh

Categorie

tfc

folosința

Suprafața

țmpî

YaJdare de îtnsazilare firi)...

Mențiuni

1

CC

3734

-

Tcten împrejmuit cțigâri de beton între punctele 2-1 i,13-21,22-33, gard dc plasa îhtfe punctele 1J-13 ți lîifiîiă convenționala între punctele 1-2,

Tefal

3734

-

<* •

B-Pnte tefcritoarEln coiistmctit

Cod

Corn».

Destinația

Suprafața «tustreili laîdtmp)

Mențiuni

dt

CAS

1037

Sala de sport—snuehnî moța] Kă șt vestiare din cSrlimida * RS.tfcsf.eW57 mp.

Total

. *

3057

.S.etaistreitSdîSlÎ5iiraltitt)tal55; IQSÎiiip .    .    .

Snpmfatn totalii m3snrati a tnwhîluluî *3734 mp

SnnraCifa din neț ■ 3734 nip


Nr.

Crt

Unitatea de învățământ, adresa

Suprafață teren (mp)

Suprafața

construită

(mp)

Regim de înălțime

Suprafață

construită

desfășurată

(mp)

19

Școala nr. 93

Aleea Emil Racoviță nr. 1

6703

880

S+P+2

3463

1238

P+l

1399

18

P

18

TOTAL

6703

2136

-

4880


PREȘEDINTE D GÂEDEAjfc Io

ANEXA NR. Ijs Ia regulament

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Seara 1:500


■    Nr. cadastral

| Suprafața măsurata |

Adresa imobilului

f

1

|    6703 mp    j

Aleea Emtî Răcorită nr. I

(

)    Canea Funciara nr.

f

j UAT {    Sector 4, București

ZZ3A- Date referitoare la Ureo

Nr.

parcela

Categorie

de

folosință

Suprafața

(mp)

Mențiuni

I

Cc

6703

Țeteo împrejmuit cu gard metalic cu fundație de beton pe toate laturile.

Total

6703

-

B. Date referitoare la conrtroctîi

Cod

Constr.

Destinația

Suprafața construită la sal (mp]

Mențiuni

CI

CAS

SSO

Unitate de învățământ (S+P+2E), S.desf.= 3463 mp.

C2

CAS

1233

Sala de sport (P+1E), S.desf.= (399 mp.

C3

CA

18

Anim (P), S-dcrf-K IS mp

Total

1

3136

S. construiri ded3surari totala = 4380 mp

Suprafața totali măsurat» » imobilului ”6703 mp

Suprafața din acte — 6703 mp

VjLASViX    Rjecutanl,    "iX.

■îM    SQ^EOT^KL %

tx—' Ung- vonocea Georgiana ionelii-, \

YT fg    £ARE

.CpnȘfm eceâiiiiciânaîJiraSariSrța terț», go^qtitudinea iKiJuBnii iynid^nggg^i&Sd^^coțesBakdenta

JOC BAl1    ^eatetoța ralițaf ețtaîift&Sc' 41/

ytwottfeu jp/ ScflSjSirasț jtrrapila

Jy    Dat&martieSOlS

ÎCPXO    clasXL^

lusprctur

CouErm introducerea imobilului in    de date integrata si

atribui tea numărului cadastral.

Semnătura si parafa

Data...................

Ștampila BCT1


Nr.

Crt.

Unitatea de învățământ, adresa

Suprafață teren (mp)

Suprafața

construită

(mp)

Regim de înălțime

Suprafață

construită

desfășurată

(mp)

24

Școala nr.100 (Colegiul Tehnic Petru Rareș)

Calea Văcărești nr.296

6429

1004

Ds+p+l+M

2846

TOTAL

6429

1004

-

2846

PREȘEDINTE D^®^\ GÂFDE^L'


ANEXA NIL 1.35 Ia regulament

Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Scara 1:1000

Nr. cadastral

Suprafața măsurata a imobilului 1

Adresa imobilului

6429 mp    i

Calea Văcărești nr. 296

Cartea Funciară nr.

Unitatea Administrativ Teritorială fUAT)

Sector 4, București

A. Date referitoare la teren

Nr.

Parcelă

Categorie de folosință

Suprafața . .Cw)

Mențiuni

1

Cc

6429

Terenul este împrejmuit astfel: cu gard deplasă între punctele 7+10,32+34,34-1-2, cu gard metal pe zid de beton între punctele 4-5-6-7,10+23 și cu neînmprejmuit între punctele 22+32.

Total

6429

B. Date referitoare la construcții

Cod

Constr.

Destinația

Suprafața construită Ia soi (mp)

Mențiuni

CI

CAS

1004

Spațiu învățământ Ds-S-P+IE+M parțial, construit din cărămidă și beton,

Suprafața construită desfășurată = 2846 mp

Total

1004

Suprafața totala desfasurata = 2846 mp

Suprafața totală măsurată a imobilului = 6429 mp

Suprafața din acte = 6429 mp'

Executant:

THEOTW^^.

f    htg^ecRocea Godjflana lonem^X

GSR-nRCĂT    /f    C^tVCAT

Aijț^@n®execm^e^ăsur^oriîl5r Ia teren corectitudinea întoclln/if documenfa^î badaslrmi ș i 5eîp$Ss^nrdența ag&sfeța ^ui‘’ktRtâtea‘jțlț^

«KG6OR^WHEI^[t^șta^1PS«.Liz

Marlî^^SAI

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată si atribuirea numărului cadastral,

Semnătura si parafa

Data...................

Ștampila BCPI

Anexa nr. 4 IaH.CX. S4nr. .5&

Nr.

Crt.

Unitatea de învățământ, adresa

Suprafață teren (mp)

Suprafața

construită

(mp)

Regim de inalțime

Suprafață

construită

desfășurată

(mp)

58

Grădinița nr. 224

Str. Gramont nr. 25

1020

170

Ds+P+l+M

563

3

P

3

TOTAL

1020

173

-

566

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, GAF DEAOtI oanANEXA NR. 1.35 la regulament


Plan de amplasament și delimitare a imobilului SanralîSOt)


Na cadastral

Supmfhtn    a imobilului

Adresa imobilului

1020 mp

Strada Graniont nr. 25

Cartea Funciarft nr.

Unitatea Administrativ Teritorialii (UAT)


Sector 4. București


A. Dntc referitoare la teren

Nr.

Pnrceltt

Categorie de fblosînta.

Suprafața . fmpl.

Mențiuni

I'

Ce

1020

Teren intravilan Împrejmuit cu gard de beton intre punctele 1 1-2-3, 6-7-S-9,22-23,12-13-14 16-17-18-19-20, calea» 20-21-22,14*15-16,11-12,3-4, gard metalio intre 5-6.    !

Total

1020

13, pate referitoare la construcții


Cdd

Constr.

CISuprafața construita la sol

170


Mențiuni

Spațiu invatamant, ZXr < P > / • m, construita dincnraniida in «nul 1905^ Suprafața constr. desfășurata 563 mp


C2


Total


CA


173


Anexa, construita din cărămidă, Suprafața constr, desfasurata^Ș.p_______ . _    ......

Suprafața total» destusmatn « 566 mp


Suprafața totalii mfisurațS a imobilului *= 1020 mp


Snprafatndin acte—1020 mp


Executant*.

SC TIIEOTOP SRL Cojocca GeorjdanjsJțoncIa


wecInspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral.

Semnătură si parafa Data...................


Ștampila BCPT