Hotărârea nr. 55/2018

Hotărâre privind atribuirea în folosință, cu titlu gratuit, pe o durată de 5 ani, către Asociația Rezonanței nr. 96 a unui spațiu în suprafață de 15 mp situat în clădirea Școlii Gimnaziale nr. 96 din str. Rezonanței nr. 2, sector 4, aflată în administrarea Consiliului Local Sector 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Tei. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.33733.10

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosință, cu titlu gratuit, pe o durată de 5 ani, către Asociația Rezonanței nr. 96 a unui spațiu în suprafață de 15 mp situat în clădirea Școlii Gimnaziale nr. 96 din str. Rezonanței nr. 2, sector 4, aflată în administrarea Consiliului Local Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr. P. 12.3/55/16.03.2018, întocmit de către Direcția Gospodărire Locală, Serviciul Patrimoniu;

Având în vedere solicitarea Asociației Rezonanței nr. 96 (asociație de părinți) cu nr. 14228/15.03.2018 și Hotărârea nr. 18/12.03.2018 a Consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale nr. 96 privind aprobarea unui spațiu în suprafață de 15 mp aflat în clădirea Școlii Gimnaziale nr. 96 din str. Rezonanței nr.2, sector 4;

Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Muncipiului București cu nr. 151/20.07.2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

Ținând seama de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică,

republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (4), art. 115 alin. (1) lit. b) și art. 124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă atribuirea în folosință, cu titlu gratuit, pe o durată de 5 ani, către Asociația Rezonanței nr. 96 a unui spațiu în suprafață de 15 mp aflat în clădirea Școlii Gimnaziale nr. 96 situată în str. Rezonanței nr. 2, sector 4, aflată în administrarea Consiliului Local Sector 4, pentru stabilirea sediului social.

Art2 Se aprobă modelul contractului de atribuire în folosință gratuită ce urmează a fi încheiat între Sectorul 4 al Municipiului București și Asociația Rezonanței nr. 96, conform Anexei la prezenta.

Art.3 Se împuternicește Primarul Sectorului 4 să semneze contractul de atribuire în folosință gratuită a spațiului menționat la art.l din prezenta hotărâre.

Art.4 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și direcțiile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Nr. 55 /23.03.2018

49 AOiSy    /jâ .Qă.ăok

CONTRACT DE ATRIBUIRE ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ

între:

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, B-dul Metalurgiei, nr. 12-18, Sector 4, CF RO 4316422 reprezentată prin Daniel BĂLUȚĂ Primarul Sectorului 4, în calitate de « COMODANT » pe de o parte

ASOCIAȚIA REZONANȚEI NR. 96, asociație cu scop nepatrimonial, cu sediul în București, Aleea Cricovul Sărat nr.ll, bl.10, sc.l, et.l, ap.7, Sector 4, având numărul de înscriere 90/19.12.2012 în Registrul special al Asociațiilor și Fundațiilor și CIF 31340622, denumită în continuare «COMODATAR », reprezentată prin Președinte GRIGORAȘ THEODOR pe de alta parte,

a intervenit prezentul contractul de atribuire în folosință gratuită, după cum urmează:

Articolul 1 OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Prin contract, COMODANTUL pune la dispoziția COMODATARULUI cu titlu gratuit, iar acesta acceptă, în condițiile definite în contract, un spațiu în suprafață de 15 mp aflat în cadrul Scolii Gimnaziale nr. 96 din str. Rezonanței nr. 2, Sector 4, București, identificat conform anexei la prezentul.

Articolul 2 DURATA CONTRACTULUI

2.1.    Contractul are o durata de 5 (cinci) ani începând cu data semnării sale.

2.2.    Contractul va fi pus în executare începând cu data semnării lui de către părțile contractante.

Articolul 3 DESTINAȚIA

3.1.    Spațiul pus la dispoziția comodatarului, pentru care se semnează contractul sunt consimțite și acceptate pentru stabilirea sediului social al COMODATARULUI.

3.2.    COMOD ANTUL declară că a luat cunoștință de destinația pe care COMOD ATARUL intenționează să o dea spațiului care face obiectul contractului. El acceptă și declară că nu întrevede niciun obstacol în stabilirea de către COMODATAR a sediului social.

Articolul 4 OBLIGAȚIILE COMODATARULUI

4.1.    COMOD ATARUL se angajază să întrețină bunul dat în folosință în mod corespunzător și să efectueze, pe toată durata contractului, dacă este cazul, reparațiile locative care se dovedesc necesare și care nu sunt în sarcina COMODANTULUL

4.2 Pe toata durata contractului, COMODATARUL se angajează să exploateze bunurile personal și să folosească spațiul respectând destinația prevăzută în contract.

4.3. COMODATARUL se angajează să nu pricinuiască stricăciuni spațiului pus la dispoziție, clădirii în care este situat acesta, instalațiilor, precum și oricăror alte bunuri aferente lor.


Articolul 5 OBLIGAȚIILE COMODANTULUI    //^

5.1.    COMOD ANTUL este de acord cu amenajarea interioară a spațiului COMODATAR în conformitate cu nevoile sale și cu destinația convenită prin prezenjul cont

5.2. COMODANTUL se angajează să asigure folosința spațiului pus la dispoziție pe toată durata contractului, garantând COMOD ATARUL împotriva tulburărilor de orice fel din partea lor sau a unor terți.

Articolul 6 ÎNCETAREA CONTRACTULUI

6.1 Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

(1)    acordul părților de încetare a contractului;

(2)    denunțarea unilaterală a contractului cu un preaviz de 15 zile;

(3)    rezilierea contractului pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare de către o parte a obligațiilor asumate prin contract.

Articolul 7 SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

7.1.    Orice diferend care nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, rezultat din interpretarea și/sau executarea contractului va fi supus soluționării în fața instanțelor de drept comun.

Articolul 8 NOTIFICĂRI

8.1.    Toate notificările pe care părțile le vor expedia una către cealaltă vor fi expediate prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Acest contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale.

Prezentul contract este supus dispozițiilor Codului civil, încheiat azi, data semnării.

COMODANT,

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Daniel BĂLUȚĂ

COMODATAR,

ASOCIAȚIA REZONANȚEI NR. 96

GRIGORAȘ THEODOR

DIRECTOR JURIDIC

Daniela TUDOSE

DIRECȚIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ

SERVICIUL PATRIMONIU


2