Hotărârea nr. 54/2018

Hotărâre privind aprobarea regulamentului privind modalitatea de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 4 al Municipiului București pentru asigurarea contribuției proprii a asociațiilor de proprietari/proprietarilor a blocurilor de locuințe incluse în „Programul multianual de investiții pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe în Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel.+(4)021.335.92.30 Fax.+(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea regulamentului privind modalitatea de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 4 al Municipiului București pentru asigurarea contribuției proprii a asociațiilor de proprie ta ri/proprietarilor a blocurilor de locuințe incluse în „Programul multianual de investiții pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe în Sectorul 4 al

Municipiului București în perioada 2014-2030”

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având in vedere:

>    Raportul de specialitate nr. R7/393/15.03.2018 al Direcției de Investiții și Achiziții Publice;

>    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

>    Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

>    Hotărârile Consiliului Local Sector 4    nr.90/30.06.2014;    nr.91/30.06.2014;    nr.

111/29.08.2014;nr 76/29.09.2016 ; nr.77/29.09.2016; nr.94/27.04.2017; nr.96/27.04.2017; nr.157/19.12.2016;

>    Prevederile art. 14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

>    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit. i) și art. 115 alin (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Regulamentul privind modalitatea de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 4 al Municipiului București pentru asigurarea contribuției proprii a asociațiilor de proprietari/proprietarilor, a blocurilor de locuințe incluse în „Programul multianual de investiții pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe în Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030” conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre^^'^'V^J7'^

Art.2. începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, toate prevedmlPadoptate^dc^ către Consiliul Local Sector 4 și contrare prezentei hotărâri și regulamentului, aplicabilitatea.

teaza*


Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Achiziții Publice și Direcția Economică conform competențelor, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 23.03.2018.

Nr. 54 /23.03.2018

Anexa

la HCL S4 nr.54/23.03.2018

Regulamentul privind modalitatea de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 4 al Municipiului București pentru asigurarea contribuției proprii a asociațiilor de proprietari/proprietarilor

APLICARE

Prezentul regulament se aplică asociațiilor de proprietari/proprietarilor blocurilor de locuințe incluse în „Programul multianual de investiții pentru reabilitarea termică a blocurilor ăe locuințe în Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030”.

METODOLOGIE

Art.l. Sectorul 4 al Municipiului București va asigura cota de contribuție proprie a asociațiilor de proprietari/proprietarilor necesară implementării proiectelor pentru locuințe incluse în „Programul multianual de investiții pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe în Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030”.

Art.2. Taxă de reabilitare termică cade în sarcina asociațiilor de proprietari /proprietarilor din blocurile de locuințe incluse în „Programul multianual de investiții pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe în Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030”.

Art.3. Recuperarea sumelor de la asociațiile de proprietari/proprietarilor se va face în baza contractului de mandat și a actelor adiționale între autoritatea publică locală și asociația de proprietari, asumate de părți, prin semnarea acestora.

Art.4. Asociația de proprietari se obligă și garantează prin contractul de mandat virarea sumelor ce urmează a fi achitate de către proprietari în contul Direcției de Taxe și Impozite Locale Sector 4 ca taxă de reabilitare termică.

Art.5. Asociația de proprietari va stabili cuantumul sumei de recuperat pentru fiecare apartament, în raport cu cotele-părți indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăți individuale, și le va transmite Compartimentului de Specialitate din^c-adrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, care la rândul său, printr-transmite Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 al Municipiului B care va proceda la impunerea taxei de reabilitare termică.


Art.6. Taxa de reabilitare termică se datorează cu începere din 01 ianuarie a anului următor încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor de reabilitare, iar plata aferentă fiecărui an se face în 2 rate egale, până la 31 martie, respectiv 30 septembrie a fiecărui an fiscal pe durata de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T anuală (lei)- T bianuală(lei) x 2

T bianuală (lei)= V totală(Iei) x 10%, unde:

T anuală- taxa anuală de reabilitare termică T bianuală= taxa bianuală de reabilitare termică

V totală= suma totală avansată de autoritatea publică locală pentru asigurarea contribuției asociației de proprietari

10%= reprezintă cota procentuală bianuală rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale Ia durata de recuperare de 60 de luni (5 ani)

1,66%= reprezintă cota procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni (5 ani).

Art 7: Durata de recuperare a taxei este de 10 ani din care primii 5 ani de grație, de la termenul prevăzut la art. 6 din prezentul regulament. Totodată, în această perioadă asociația de proprietari poate achita integral taxa din fondul de reparații sau din alte fonduri legal constituite la orice dată și în orice cuantum din suma datorată, până la incidența sumei totale datorate de către aceasta.

Art. 8 (1) Cuantumul taxei va fi fundamentat în funcție de:

a)    suma total datorată de către asociația de proprietari avansată de către autoritățile locale pentru asigurarea cotei de contribuție proprie în conformitate cu documentația tehnico-economică

b)    cotele-părți indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăți individuale, așa cum au fost ele asumate de către asociația de proprietari.

(2)    Asociația de proprietari, daca considera oportun, în stabilirea cotele-părți indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăți individuale, în cazul, în care condominiul, proprietate individuală, finanțat prin programul prevăzut la art. 1 din hotărâre, se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane, să aibă în vedere următoarele aspecte:

a)    în cazul, în care, cotele-părți din dreptul de proprietate asupra condominiului sunt determinate, fiecare coproprietar ar datora o taxa corespunzătoare cotei-părți deținute,

b)    în cazul, în care, cotele-părți din dreptul de proprietate asupra condominiului nu sunt determinate, cotele-părți simt prezumate a fi egale, până la proba contrară. Fiecare dintre coproprietari ar datora o taxă egală, rezultată în urma împărțirii taxei datorate pentru întreg condominiul.

(3)    în cazul decesului proprietarului, taxa va fi preluată și datorată de către moștenitorii acestuia.


(4)    în cazul înstrăinării condominiului prin oricare din modalitățile proprietarul are obligația achitării integrale a taxei, anterior înstrăinării.

Art. 9: Taxa se stabilește prin decizie de impunere emisă de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale, în baza referatului prevăzut la art. 5 din regulament, și va cuprinde cel puțin următoarele elemente:

a)    denumirea organului fiscal emitent,

b)    data la care a fost emis și termenele de plată

c)    datele de identificare a contribuabilului/plătitorului și, dacă este cazul, datele de identificare a persoanei împuternicite de contribuabil/plătitor,

d)    obiectul actului administrativ fiscal și perioada pentru care a fost stabilită taxa,

e)    motivele de fapt,

f)    temeiul de drept,

g)    semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, precum și ștampila organului fiscal emitent, condiție ce nu va fi cerută în cazul comunicării în format electronic,

h)    posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestației și organul fiscal la care se depune contestația,

Art. 10. Taxa pentru reabilitare termică se urmărește și se execută în condițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11. Decizia de impunere prin care se stabilește taxa, devine executorie în condițiile legii, la expirarea termenului de plată prevăzut în cuprinsul acesteia.