Hotărârea nr. 53/2018

Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 15/31.01.2018 privind aprobarea Regulamentului pentru închirierea spațiilor excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza Sectorului 4, caietului de sarcini, modelului de contract de închiriere


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei, nr. 12 -18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 15/31.01.2018 privind aprobarea Regulamentului pentru închirierea spațiilor excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza Sectorului 4, caietului de sarcini, modelului de contract de închiriere

Consiliul Local Sector 4

Având în vedere

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

-Raportul de specialitate nr. 1605/15.03.2018, întocmit de către Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sector 4 nr. 227/13.09.2017, privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile:

-Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.33/31.02.2010 privind închirierea spatiilor disponibile aflate în administrarea Administrației Școlilor și Grădinițelor Sector 4;

-    art. 112 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

-    art. 14-16 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic at acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

-    art.868 și Titlul IX — capitolul V din Codul civil;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (2) lit. f), art. 123 alin. (1) și alin. (2) și art. 115 alin (1), lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se modifică Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 15/31.01.2018, după cum urmează:

1.    Se modifică Anexa nr. 1 la HCL S4 nr. 15/31.01.2018 conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2.    Se modifică Anexa nr. 2 la HCL S4 nr. 15/31.01.2018 conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

3.    Se modifică Anexa nr. 3 la HCL S4 nr. 15/31.01.2018 conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. H Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 15/31.01.2018 rămân nemodificate.

Art, HI Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, iar comunicarea se va efectua prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 23.03.2018.

Nr. 53 /23.03.2018
Anexa nr.1

(a HCLS4 nr.


. 53/& 03 — £otg

REGULAMENT

pentru închirierea spațiilor excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 4

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

Art.1 Prezentul Regulament stabilește procedurile obligatorii de urmat în vederea valorificării prin închirierea și utilizarea temporară a bunurilor imobile ce fac parte din baza materială a unităților de învățământ preuniversitar de stat, ce aparțin domeniului public local și se află în administrarea Consiliul Local al sectorului 4 prin Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, denumită în continuare C.L.S.4. - D.A.U.I.

Art.2 Orice închiriere a spațiilor disponibile excedentare din unitățile de învățământ din Sectorul 4 fără respectarea prezentului Regulament este interzisă.

Art.3 Unitățile de învățământ au obligația de a întocmi liste cu spațiile excedentare disponibile, pe care intenționează să le închirieze, în vederea valorificării acestora și de a comunica aceste liste către C.L.S.4. - D.A.U.I.

Art.4 Spațiile pot fi închiriate unor persoane fizice, persoane juridice, asociații, strict pentru activități similare sau conexe activității de învățământ, ce se pot desfășura în aceste spații, fără să afecteze procesul de învățământ, prin încheierea de contracte (conform modelelor aprobate prin Hotărâre CL) și cu respectarea obligatorie a procedurilor din prezentul regulament.

Art.5 în cazul în care se intenționează închirierea unor spații excedentare, pentru alte activități decât cele specifice procesului instructiv-educativ, unitățile de învățământ se vor adresa printr-o cerere însoțită de o notă justificativă C.L.S.4. - D.A.U.I.

Art.6 Este interzisă închirierea spațiilor excedentare pentru activități comerciale desfășurate în clădirile unităților de învățământ, precum și amplasarea de tonete, bufete, automate de cafea, băuturi carbogazoase, dulciuri etc.

Art.7 Sumele încasate din închirieri se fac venit la bugelul local al municipiului București în proporție de 50% și la bugetul local al sectorului 4 în proporție de 50%.

Art.8 în sensul prezentului Regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a)    unități de învățământ = unități de educație timpurie, de învățământ preșcolar, scoli primare, gimnaziale si liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora din sectorul 4 al Municipiului București;

> clasa, s a lj,d£L£pprt, t acops

proo&sÎN instructiv-*


b)    spații disponibile excedentare ale unităților de învățământ = săli d€ săli de festivități, laboratoare, ateliere, magazii, bazine de înc dependințele/dotările aferente, alte anexe, care nu sunt folosite în educativ în decursul unei perioade de timp;

spatffior e^ceâBnWe/K?^.


c) proceduri = etapele ce trebuie parcurse pentru valorificarea sunt: procedura licitației publice cu strigare;


d) timp fracționat = ore/zile din timpul unei zi^saptămânfen calendaristic; calculate în funcție de specificul activității desfășurate.

CAPITOLUL II - PROCEDURA LICITAȚIEI SECȚIUNEA I - Inițierea procedurii de închiriere prin licitație

Art.9 Inițierea procedurii de închiriere prin licitație o are Consiliul Local al sectorului 4 prin Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4.

Art.10 Unitatea de învățământ Ia solicitarea C.L.S.4. - D.A.U.I. va afișa în loc vizibil un anunț cu spațiile disponibile excedentare precizând suprafețele și timpul fracționat disponibil.

Art.11 Unitățile de învățământ vor întocmi referatul de oportunitate.

Art.12 Referatul de oportunitate cuprinde în mod obligatoriu următoarele date:

a)    descrierea spațiului care urmează a fi închiriat, inclusiv situația juridică a acestuia;

b)    motivele de ordin economic și social, după caz, care justifică necesitatea/oportunitatea închirierii spațiului;

c)    durata închirierii;

d)    nivelul minim al chiriei de Ia care se va începe licitația, care nu poate fi mai mic de cel stabilit prin Hotărâre a Consiliului Local.

Art.13 Caietul de sarcini va respecta în mod obligatoriu formatul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local și va fi completat cu datele și caracteristicile specifice fiecărei închirieri.

Art.14 Referatul de oportunitate se înaintează C.L.S.4. - D.A.U.I. în vederea demarării procedurii de organizare și desfășurare a licitației.

Art.15 Referatul de oportunitate se aprobă deC.L.S.4. - D.A.U.I., în termen de 5 zile de la data înregistrării.

SECȚIUNEA II - Organizarea și desfășurarea licitației

Art.16 Organizarea și desfășurarea licitației va fi derulată de către C.L.S.4. -D.A. U. I., în termen de 15 zile de la data aprobării referatului de oportunitate.

Art.17 Organizarea și desfășurarea licitației pentru închiriere de spații disponibile din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 4, se va efectua doar în baza referatului de oportunitate.

Art.18 C. L. S.4. - D.A.U.I. are obligația să publice în cel puțin un ziar de circula pe pagina proprie de internet dacă acesta există, cu cel puțin 15 de zile înaint pentru organizarea licitației, un anunț de participare care să cuprindă cel puțin următoarei


a)    denumirea unității de învățământ;

b)    obiectul și durata închirierii;

c)    chiria minimă de la care pornește licitația și garanția de participare;

d)    data, adresa și ora limită pentru depunerea documentației de eligibilitate, data și locul desfășurării licitației;

e)    modul de obținere a caietului de sarcini - gratuit.

Art.19 Documentele de eligibilitate sunt precizate in cuprinsul Caietului de sarcini -SECȚIUNEA II - Art. 10. Documentele de eligibilitate se depun la adresa și în termenul stabilite prin Caietul de sarcini, astfel:

a)    documentele de eligibilitate se redactează în limba română;

b)    potențialii ofertanți trebuie să depună cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data licitației, ora 14:00, pentru spațiile pentru care se înscriu Ia licitație, documentele de eligibilitate și cererea de înscriere la licitație

c)    sub sancțiunea decăderii din dreptul de a participa ia licitație, ofertanții sunt obligați să prezinte în original Comisiei de licitație, la data și ora licitației, documentele de participare.

d)    documentele de participare vor fi transmise în plic sigilat, care se înregistrează, în ordinea primirii for, în registrul "Oferte", precizându-se data și ora.

e)    pe plic se va indica obiectul închirierii pentru care este depusă cerere. Plicul va trebui să conțină:

- documentele de eligibilitate și cererea de înscriere la licitație

Art.20 Documentele de eligibilitate se analizează și se evaluează de o comisie numită în acest scop prin Dispoziție a reprezentantului legal alC.L.S.4. - D.A.U.I.

Art.21 (1) Comisia de evaluare este alcătuită dintr-un număr impar de membri și are un președinte, care stabilește modalitatea de lucru a comisiei. Se vor numi cel puțin doi membri de rezervă ce vor înlocui membrii comisiei de evaluare ce nu pot fi prezenți din motive obiective.

(2) Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezența tuturor membrilor, iar deciziile cu privire la documentele de eligibilitate se iau numai cu votul majorității acestora.

Art.22 Atribuțiile comisiei de evaluare sunt următoarele:

a)    deschiderea plicurilor depuse de ofertanți;

b)    verificarea îndeplinirii condițiilor de participare de către ofertanți, inclusiv a termenului în care au fost depuse ofertele;

c)    verificarea documentelor eligibile în corelație cu caietul de sarcini;

d)    stabilirea documentelor neconforme sau neeligibile și a motivelor care stau la baza respingerii acestora;

e)    întocmirea raportului de evaluare prin care se stabilesc ofertanții calificați în etapa de

licitare;

f)    întocmirea procesului-verbal de licitație și desemnarea câștigătorului;

g)    în cazuri justificate, elaborarea unei propuneri de anulare a licitației.


Art.23 Comisia trebuie să respecte ora fixata pentru începerea respectivei licitații după această ora, nefiind permis.

Art.24 Licitația publică cu strigare este condusă de Președintele Comisiei. Corni

ziua licitației publice cu strigare, la ora de începere a licitației publice propriu-zisj conform prevederilor prezentului regulament, în prezența celor care au depus participare în plic sigilat și va anunța în cadrul ședinței de licitație după desd

documentelor depuse, numele/denumirea persoanelor care nu îndeplinesc condițiile de participare la licitația publică.

Art.25 în cadrul licitației publice cu strigare, deciziile se vor lua cu majoritatea simplă a membrilor Comisiei.

Art.26 Comisia îți rezervă dreptul de a anula licitația publică cu strigare în orice moment, pentru evenimente independente de voința sa.

Art.27 La data și ora stabilite în anunț se vor deschide numai plicurile ofertanților prezenți și se vor anunța:

a) Numele sau denumirea ofertanților;

Documentele conținute în plic.

Art.28 în ziua licitației, participanții prezenți sunt obligați să se înregistreze în lista partîcipanților la licitație în care va fi indicată următoarea informație: numele/denumirea participantului, numărul de înregistrare atribuit participantului în cadrul licitației, numele reprezentantului participantului, documentul care atestă împuternicirile acestuia și obiectul închirierii pentru care este depusă cerere. înregistrarea partîcipanților se va încheia înainte de începutul procedurii de licitare. Participanții care au întârziat la înregistrare nu sunt admiși la licitație.

Art.29 (1) Decizia de adjudecare se ia în favoarea participantului care oferă prețul cel mai mare .

(2)    Licitația publică cu strigare se desfasoară pe parcursul unei singure ședințe, după regula licitației competitive.

(3)    Președintele Comisiei de licitație va crește prețul de pornire cu câte un pas de licitare, respectiv de câte 5% în plus fața de ultimul preț strigat, până când unul dintre ofertanți acceptă valoarea astfel majorată și nimeni nu acceptă una mai mare. Dacă la a treia strigare a ultimei oferte de preț nu se strigă o suma mai mare, președintele Comisiei de licitație anunța adjudecarea în favoarea participantului care a oferit suma cea mai mare.

(4)    în cursul ședinței de licitație, participanții vor prezenta oferta de preț prin strigări succesive, concomitent cu ridicarea talonului cu numărul de participare, respectandu-se în tot acest timp valoarea salturilor de supralicitare stabilite de comisie.

(5)    Procedura de licitație se declară închisă, după anunțarea verbală a câștigătorilor de către președintele comisiei.

Art.30 Partîcipanților le este interzis să stabilească înțelegeri în timpul procedurii de licitație sau înainte de începerea acesteia, în scopul eludării principiului liberei concurențe privind prețul de adjudecare al spațiilor de închiriere.

Art.31 Pe parcursul desfășurării licitației, participanții pot fi excluși dacă se consultă sau încearcă să negocieze prețul de adjudecare cu alți ofertanți în scopul de a stabili un anume câștigător prin diferite metode.


Art.32 în timpul ședinței de licitație participanții trebuie să respecte cu strictete urmato

- Prețul de închiriere se anunță de către președintele comisiei, în conformitate cu supralicitare de 5%, iar confirmarea acestora se face de către participant prin ridicarea c care este înscris numărul de identificare;

-    Adjudecarea în favoarea câștigătorului se face după 3 (trei) strigări și în cazul în care, la a treia strigare, nu se oferă un preț mai mare decât ultimul anunțat, președintele comisiei anunța adjudecarea spațiului în favoarea participantului care a oferit ultima suma;

-    La sfârșitul licitației de închiriere participanții predau secretarului comisiei cartonul cu numărul de participare.

Art.33 Dacă se depune o singura cerere de participare la licitație, se poate încheia procesul-verbai de adjudecare dacă paticipantul îndeplinește condițiile din oferta de închiriere, cu respectarea prețului minim de pornire a licitației.

Art.34 în ipoteza în care la licitația publică cu strigare nu se prezintă nici un participant:

-    deși există plicuri depuse, Comisia nu va proceda la deschiderea acestora și nu le va returna ofertanților chiar și la solicitarea acestora; totodată, garanția de participare nu va fi returnată participanților care nu s-au prezentat la ședința de licitație.

-    Comisia consemnează acest fapt în procesul - verbal.

Art.35 în ipoteza în care nu se prezintă niciun ofertant, o noua licitație publică cu stigare se va organiza în condiții identice (depunerea garanției, obținerea caietului de sarcini, etc) și la același preț de pornire, cu mențiunea ca ofertanții inițiali care din orice motive nu s-au prezentat la licitațiile pentru care au depus oferte, pierd dreptul de a mai participa la procedurile ulterioare organizate pentru închirierea spațiilor.

SECȚIUNEA III - Adjudecarea

Art.36 După anunțarea participantului câștigător, Președintele Comisiei va declara închisă licitația publică cu strigare și se va întocmi procesul-verbai, semnat de toți membrii comisiei, de ofertantul câștigător și de către toți ceilalți participanți. Refuzul și motivul de a semna procesul-verbai se consemnează în conținutul acestuia.

Art.37 Prețul adjudecat al chiriei va deveni chiria percepută pentru închirierea spațiului care va fi prevăzut în contractul de închiriere.

SECȚIUNEA IV - încheierea contractului de închiriere

V

Art.38 (1) Contractul de închiriere se încheie de către C.L.S.4. - D.A.U.I. cu ofertantul declarat câștigător de către comisia de licitație.

(2) Ofertantul declarat câștigător are obligația ca în termen de 15 zile să se prezinte în vederea semnării contractului de închiriere. Termenul este unul de decădere, nerespectarea lui ducând atât la pierderea dreptului de a încheia contractul cât ș i la pierderea garanției de participare depuse.


Art.39 în situația în care participantul declarat câștigător refuză încheierea închiriere sau nu se prezintă în vederea semnării acestuia, la termenul stabilit D.A.U.I. 4 are dreptul de a încheia contractul cu ofertantul clasat pe locul următa Art.40 Contractul de închiriere cu participantul câștigător va respecta în mod oblri

clauze convenite de părțile contractante, fără însă ca acestea să contravină obiectivelor închirierii sau condițiilor minime stabilite prin caietul de sarcini.

Art. 41 Contractul de închiriere intra in vigoare la data încheierii de către parti si isi produce efectele pana la data de 31.12.2018. Contractul de închiriere poate fi prelungit, prin acte adiționale succesive, ținând cont și de avizul unităților de învățământ, prin care își exprimă punctul de vedere în ceea ce privește prelungirea contractului, durata totală a închirierii neputând depăși o perioadă de patru ani. Avizul se obține de la unitatea de învățământ în a cărei bază materială se află spațiul închiriat, cu condiția ca Locatarul să își fi îndeplinit în mod corespunzător obligațiile asumate în baza acestuia.

Art.42 Orice investiții, modernizări sau îmbunătățiri aduse de chiriaș spațiului, pe perioada derulării contractului de închiriere, se pot executa doar cu aprobarea C.L.S.4. - D.A.U.I.și intră de drept în domeniul public local, neputând fi deduse din chirii sau echivalate cu alte sume datorate între părți. La încetarea contractului, orice investiții, modernizări sau îmbunătățiri aduse de chiriaș rămân în proprietatea locatorului, fără ca locatarul să aibă dreptul la despăgubiri pentru lucrările efectuate în spațiul închiriat.

Art.43 Penalitățile percepute de către C.L.S.4. - D.A.U.I. în baza contractelor de închiriere pentru nerespectarea clauzelor contractuale, sunt cele prevăzute în caietul de sarcini.

Art.44 Unitățile de învățământ sunt obligate sa asigure utilizarea acestor spatii în condiții normale de funcționare și să supravegheze utilizarea acestora conform specificului, nefiind permise modificări sau intervenții ale utilizatorilor la aceste spații.

Art.45 Contractul de închiriere se suspendă pe perioada efectuării de către C.L.S.4.- D.A.U.I. a lucrărărilor de modernizare/reparații/îmbunătățiri la spațiile închiriate.

CAPITOLUL III - DISPOZIȚII FINALE

Art.46 Unitățile de învățământ vor înainta către C.L.S.4.    - D.A.U.I.un raport

semestrial al spațiilor disponibile excedentare neînchiriate.

Art.47 Unitățile de învățământ și C.L.S.4. - D.A.U.I. au obligația să păstreze ș i să arhiveze documentele care stau la baza încheierii contractelor de închiriere, precum și contractele de închiriere.

Art.48 C.L.S.4. - D.A.U.I. și unitățile de învățământ au obligația de a urmări derularea contractelor semnate pe tot parcursul lor, de a încasa chiriile ș i de a lua măsurile ce se impun atunci când clauzele contractuale nu sunt respectate, inclusiv de a evacua chiriașii atunci când neregulile nu sunt remediate.


ANEXA NR.2 la HCLS4 nr. 53 Â?3 W

CAIET DE SARCINI

SECȚIUNEA I- INFORMAȚII GENERALE

1.    OBIECTUL LICITAȚIEI - îl constituie închirierea spațiilor excedentare aparținând

unității de învățământ    situat în București.

î    J    I    I    I ’

str._, nr._

2.    INFORMAȚII GENERALE DESPRE SPAȚIUL EXCEDENTAR SCOS LA LICITAȚIE ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII

Spațiul disponibil (săli de clasa, săli de sport, săli de festivități, laboratoare, ateliere, magazii, bazine de înot închise, inclusiv dependințele/dotările aferente, alte anexe)

•    Suprafața utilă totală a spațiului este de_mp din care:

-    suprafața utilă principală =_mp;

-    suprafața dependințe =_mp;

-    ore disponibile, zile săptămână, perioadă scurtă de timp_

•    Amplasament:..........................................................................

•    Obiect de activitate:....................................Codul CAEN..................

Descriere.................................................................................

3.    FORMA DE LICITAȚIE

1

•    Licitație publică cu strigare

•    Criteriul de adjudecare - cel mai mare preț oferit

•    Prețul minim de pornire - (se completează cu respectarea tarifelor aprobate prin HCL)

4.    ORGANIZATORUL LICITAȚIEI

•    Autoritatea / Instituția - C.L.S.4. - D.A.U.I.

•    Sediul - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena etaj 1, sector 4, București

•    Adresa unde se organizează licitația -B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena etaj 1, sector 4, București

5.    DATA Șl ORA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE OFERTELE-


6.    CONDIȚIILE MINIME DE ÎNCHIRIERE -

•    chiria minimă de la care pornește licitația și garanția de pa

•    garanția de bună execuție

7. BAZA LEGALĂ

H C LS4 nr.33/2010

•    Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala

•    Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia

•    Legea educației naționale nr. 1/2011

SECȚIUNEA II - CERINȚE IMPUSE DE ORGANIZATOR

9    f

8.    La Licitație pot participa, în număr nelimitat, organizații non-guvernamentale, persoanele fizice autorizate sau juridice, persoane fizice care au fost declarate admise de către Comisia de evaluare, după analizarea documenteibrdîrTdosarul de participare la Licitație.

9.    Pentru a participa la Licitație, ofertanții vor depune în mod obligatoriu la sediul organizatorului documentele de eligibilitate în plic închis și sigilat, precum și cererea de înscriere la licitație.

10. DOCUMENTELE DE ELIGIBILITATE

a) Adresa de înaintare a documentelor de participare și OPIS-ul documentelor

bJDovada plății garanției de participare la licitație de 2% din prețul minim pe ora inmultit cu numărul total de ore aferent perioadei care face obiectul contractării.

Garanția de participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, se restituie de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanției de bună execuție

Garanția de participare achitată de ofertantul adjudecatar se consideră plată parțială a garanției de bună execuție.

c) Documentele care certifică identitatea și calitatea ofertantului, care vor fi depuse în original:

A) Pentru persoanele juridice:

-    scrisoare de intenție de participare la licitație publică cu nominalizarea spațiului excedentar, orele și zilele din săptămână pentru care se solicită închirierea, semnată de reprezentantul legal al ofertantului în cazul persoanelor juridice;

-    certificat constatator eliberat de ONRC sau extras din Registrul National ONG ori extras eliberat de entitatea juridica ce a autorizat constituirea persoanei juridice participante, emis cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii documentelor de eligibilitate;

ie conformă cu originalul de pe certificatul de înregistrare fiscală;

-    procura acordată persoanei care reprezintă ofertantul în ședința de licitație și puterile conferite acestuia pentru ședința de licitație, semnată de reprezentantul legal al societății, pentru susținerea valabilității ofertei, pentru semnarea procesului-verbal de licitație, a adjudecării și semnării actului de adjudecare.


-    declarație pe propria răspundere a administratorului că societatea participant se află în lichidare voluntară sau judiciară ori în faliment, că nu are datorii f Municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar din Sectorul litigiu cu organizatorul licitației;

-    declarația administratorului ca și-a însușit conținutuTcaietului de sarcini, al regulamentului de închiriere și a modelului contractului de închiriere, ca a inspectat spațiul, ca îi cunoaște situația juridică și că înțelege să participe Ia licitație cu scopul de a-l închiria în nume propriu.

B) Pentru persoanele fizice:

-    scrisoare de intenție de a participa la licitație cu nominalizarea spațiului excedentar, orele disponibile, zilele din săptămână, perioadă scurtă de timp, pentru care se depun documentele eligibile, la care se va adăugă copie de pe actul de identitate.

-    declarație pe propria răspundere a ofertantului din care să rezulte că nu are datorii fața de Sectorul 4 al Municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar din Sectorul 4 și că nu se află în litigiu cu organizatorul licitației;

-    declarația ofertantului din care să rezulte ca si-a însusit conținutul caietului de sarcini, al regulamentului de închiriere și a modelului contractului de închiriere, ca a inspectat spațiul, ca îi cunoaște situația juridică și că înțelege să participe la licitație cu scopul de a-l închiria în nume propriu.

d)    Declarația ofertantului privind contul în care se poate restitui garanția de participare la licitație, în cazul neadjudecării spațiilor scoase la licitație.

e)    Certificatul de atestare fiscală, valabil în condițiile Codului de procedura fiscala, din care să rezulte că participantul nu înregistrează datorii față de bugetul de stat și față de bugetele locale;

Toate documentele menționate la punctele a)- el vor 11 depuse într-un plic sigilat cel

târziu cu o zi lucrătoare înainte de ziua licitației, ora 14:00.

Neprezentarea de către ofertanții a oricărora dintre documentele prevăzute la pct.al-

e) conduce la pierderea dreptului de a participa la licitație.

11.    CRITERIILE DE SELECȚIE/EVALUARE- prețul cel mai mare ofertat.

12.    NU SUNT ADMIȘI LA LICITAȚIE OFERTANȚII CARE:

•    se află în lichidare voluntară sau judiciară, au datorii fața de Sectorul 4 ai Municipiului București și/sau se află în litigiu cu organizatorul licitației;

•    nu fac dovada depunerii garanției de participare

•    nu și-au achitat integral obligațiile rezultate din contracte similare, față de unitățile de învățământ preuniversitar din Sectorul 4, până la data depunerii ofertei

•    prezintă documente/certificate exprirate/neconforme cu realitatea

13. GARANȚIA DE PARTICIPARE

(1) Garanția de participare ia licitația organizata în vederea închirierii spațiului excedentar

situat în București, str............................................nr....... este în suma de........ RON si

reprezintă 2% din prețul minim pe ora inmultit cu numărul total de ore aferent perioadei care face obiectul contractării.


(2) Garanția de participare la Licitație se depune cu ordin ............................................ nr........deschis la........................

(3)    Garanția de participare a ofertantului declarat câștigător va fi reținută de C.L.S.4. - D.A.U.I. și va face parte din garanția de bună execuție.

(4)    Garanția de participare, constituită de ofertanții a căror ofertă nu a fost stabilită câștigătoare, se restituie de către autoritatea contractantă după semnarea contractului cu ofertantul a cărui oferta a fost desemnata câștigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului cu ofertantul declarat câștigător.

(5)    Garanția de participare la Licitație se pierde în cazurile în care ofertantul:

-    revocă oferta după adjudecare;

-    fiind câștigătorul licitației, nu se prezintă pentru încheierea contractului de închiriere.

14. PENALITĂȚI 1

Pentru neplata chiriei si a utilităților la termenele și modalitățile prevăzute în contractul de închiriere, locatarul datorează penalități de întârziere cuantum de 0,5% din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere. De asemenea, caz de neplată a chiriei pe o durată de cel mult 30 zile contractul se reziliază de drept.

SECȚIUNEA III - ORGANIZAREA SI DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI

r    9    i    t

Conform Regulamentului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector4 nr.....

Caietului de sarcini se procura în mod gratuit de la sediul C.L.S.4. - D.A.U.I.

Informații suplimentare la C.L.S.4. - D.A.U.I., telefon: 0786 883 180, e-mail: daui@ps4.ro.

C.L.S.4. - D.A.U.I.

ANEXA NR.3 la HCLS4 nr. 53 $3 »

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE Nr.............din data de...................

Art. 1 PĂRȚILE CONTRACTULUI

Consiliul Local al sectorului 4 prin Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, denumită în continuare C.L.S.4. - D.A.U.I., cu sediul în B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena etaj 1, sector 4, București, CUI - 38248861, telefon: 0786 883

180, e-mail: daui@ps4.ro.. cont de Trezorerie - RO.............................deschis la Trezoreria

Sector 4, reprezentată prin.................................... calitate de LOCATOR.

și

(PF/SC/ASOCIAȚIA)_cu sediul București, Str................................., Nr.

........, Bl.........., Scara ..........., Et........., Ap............, Sector 4, CNP/CUI/ CIS , reprezentata

de........................., calitate de LOCATAR, s-a încheiat prezentul contract de închiriere.

Art. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1    Locatorul închiriază ................(sală de clasă/ sală de sport/bazine de înnot/alte

spații disponibile) din cadrul .......................(unitatea de învățământ), cu sediul Str..............

nr...... Sector 4, București,    ziua/zilele de ...............

(luni/marți/miercuri/joi/vineri/sâmbătă/duminică), intervalul orar............................

2.2    Activitatea ce urmează să se desfășoare în spațiul închiriat constă în activități cu caracter (sportiv/artistic/etc.) - (...se va menționa activitatea ex. badminton/ dans sportiv/ etc.).

2.3    Activitatea se suspendă pe perioada vacanțelor școlare, inclusiv în vacanța preșcolarilor și a elevilor din învățământul primar, precum și a sărbătorilor legale.

Art. 3 DURATA CONTRACTULUI

3.1    Durata închirierii este de la data de..........si pana la data de 31.12.2018.

3.2    Procesul - verbal de predare - primire a spațiului se încheie la data încheierii prezentului contract. în cazul în care procesul-verbal de predare-primire a spațiului nu se semnează, cu excepția unor motive întemeiate ce nu țin de voința locatorului, contractul este reziliat de drept.

3.3    Contractul poate fi prelungit prin acordul părților, prin acte adiționale succesive, durata totală a închirierii neputând depăși o perioadă de patru ani.

3.4.    Demersurile necesare prelungiri^ perioadei contractuale se efectuează cu 30 zile înainte de data expirării perioadei contractuale. în cazul in care nu se ajunge la o înțelegere în sensul celor menționate anterior contractul încetează de drept, fără nici o formalitate.

3.5.    Contractul de închiriere se suspendă pe perioada efectuării de către C.L.S.4. a lucrărărilor de modernizare/reparații/îmbunătățiri la spațiile închiriate, locatarul se notifică cu 30 zile înainte de începerea lucrărilor.

Art.4 PREȚUL ÎNCHIRIERII1

4.1    Chiria este......Euro/ora, respectiv prețul total de închiriere pe toată perioada este de

......Euro, conform Anexei nr.1 la contract.

4.2    Plata chiriei se va face până pe data de 15 a lunii pentru luna in curs, în lei, la cursul oficial de schimb al B.N.R. valabil pentru ziua în care se face plata.

4.3    Prețul contractului va fi modificat în sensul majorării conform fiecărei Hotărâri de Conșiliu Local prin care sunt reglementate tarifele minime de închiriere.

4.4    Orice majorarea a chiriei printr-un act normativ, ulterior încheierii contractului dă dreptul locatorului să procedeze la recalcularea chiriei prin aplicarea diferenței dintre tariful minim de plecare care a stat la baza licitației și noul tarif minim majorat.

4.5    Noul preț al închirierii determinat potrivit art 4.4 va face obiectul unui Apt^^ticmal.

na'fâijaî ațiile*

la


Refuzul locatarului de a semna Actul Adițional dă dreptul locatorului să den^e)’ contractul de închiriere condițiile prevăzute la. Art. 10.1 lit.a, fără a afecta dreat&le si scadente între părți.    .y

4.6    Chiria se va plăti integral în contul de Trezorerie - RO................../.....

Trezoreria Sector 4.    u o o

4.7    Neplata chiriei la termenele și modalitățile prevăzute prezentul contrad^^â1^.-^^ locator să încaseze penalități de întârziere în cuantum de 0,5% din suma datorată^pentr^îje^ț^

Prețul chiriei este cel stabilit prin procesul-verbal de adjudecare

zi de întârziere. De asemenea, în caz de neplată a chiriei pe o durată de cel mult 30 zile contractul se reziliază de drept.

4.8 Locatarul nu va desfășura activități în perioada vacanțelor școlare, inclusiv vacanța preșcolarilor și a elevilor din învățământul primar, precum și a sărbătorilor legale.

Alt 5 GARANȚII

5.1    Locatarul va constitui si va menține pe toată perioada Contractului, în contul Locatorului o garanție de bună execuție.

5.2    Plata garanției de bună execuție în cuantum de......Euro, reprezentând 10% din prețul

contractului, fără TVA, plătibili în lei la cursul oficial de schimb al B.N.R. valabil pentru ziua care se face plata.

5.3    Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului.

5.4    în cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziție publică se suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligația de a completa garanția de bună execuție în corelație cu noua valoare a contactului de achiziție publică.

5.5    Eventualele daune, inclusiv neplata chiriei vor fi recuperate din garanția de bună execuție.

5.6    Locatorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract.

5.7    Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție locatorul are obligația de a notifica pretenția atât Locatarului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. în situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total.

5.8    Locatarul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.

5.9    Locatorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligațiilor asumate prin contractul de achiziție publică/contractul subsecvent respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei

Alt 6 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1    Locatorul se obligă:

a)    Să predea locatarului spațiul ce face obiectul prezentului contract. Predarea se va face pe baza unui proces-verbal de predare-primire semnat de ambele părți, Anexa nr. 2 la prezentul contract;

b)    Să asigure folosința liniștită și utilă a spațiului închiriat condițiile prezentului contract.

6.2    Locatarul se obligă:

a)    Să folosească spațiul închiriat ca un bun gospodar conform destinației prevăzute în prezentul contract.

b)    Să depună toate diligențele pentru ca prin activitatea desfășurată să nu deterioreze spațiul închiriat. La expirarea contractului, spațiul va fi predat cel puțin starea care a fost primit, în baza unui proces-verbal de predare-primire a spațiului.

c)    Orice modificare interioara sau exterioară a spațiului închiriat se va face numai cu acordul prealabil, exprimat în scris de C.L.S.4. - D.A.U.I.

d)    Să execute la timp și în bune condiții lucrările de întreținere a spațiului închiriat și a instalațiilor aferente, deteriorările fiind suportate integral de locatar.

e)    Să plătească chiria la termenele fixate în contract.

f)    Să nu tulbure procesul instructiv-educativ ce se desfasoară la (unitatea de

invățămint)_, să asigure permanent curățenia spațiul închiriat și în zona

exterioară aferentă, efectuând dezinsecția, dezinfecția și deratizarea în conformitate cu normele igienico-sanitare, pe cheltuiala proprie.

g)    Să asigure evacuarea și transportul rezidurilor rezultate din prestarea activității.


h)    Să suporte toate amenzile și penalizările de întârziere generate din culpa sa

i)    Să asigure respectarea normelor igienico-sanitare, normelor tehnice, m^fodologice, protecția muncii, P.S.L, protecția mediului înconjurător, precum și a actelor nomfeth activității desfășurate inclușiv prin instruirea corespunzătoare a personalului care își activitatea în spațiul închiriat, fiind singurul răspunzător pentru eventualele daune


erespectarea acestor dispoziții.    '\c,    _

j)    Să-și respecte programul de funcționare, program stabilit conform procesuJjSi^ey-b’â^

adjudecare.    V//.. fut’a ,

k)    Să respecte normele de acces în curtea (unitatea de învățământ), astfel încât să nu stânjenească în nici un fel activitatea acestei instituții, inclusiv pe cele privind circulația autovehiculelor.

l)    Ca pe toata durata închirierii să suporte toate cheltuielile referitoare la utilitățile consumate pentru folosința bunului închiriat respectiv gaz, telefon, apă, canal, curent electric, degajarea gunoiului, etc.

m)    Să incheie un contract de prestări de servicii de paza si protecție cu o societate specializata conform dispozițiilor Legii nr. 333/2003 pentru a asigura paza spațiului închiriat pe întreaga durata a executării Contractului, conform dispozițiilor Art. 2.1. de mai sus. Locatarul se angajeaza sa pună la dispoziția Locatorului o copie a contractului de servicii de paza si protecție, precum si dovada achitării acestor servicii lunar, pana in ultima zi a fiecărei luni.

n)    Să realizeze pe cheltuiala sa toate amenajările necesare în spațiul în locație în mod corespunzător, cu aprobarea prealabilă a Consiliul Local al sectorului 4 prin Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, denumită în continuare C.L.S.4. - D.A.U.I. Locatarul va prezenta în prealabil un proiect de amenajari care va fi aprobat de către locator.

o)    Să plătească impozitul pe suprafața închiriată la Direcția Generala de Impozite și Taxe Locale Sector 4 potrivit art.455 alin.(4) și art. 463 alin.(4) si (41) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7 RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

7.1    Neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligațiilor contractuale dă dreptul locatorului Ia despăgubiri în condițiile legii.

Art. 8 FORȚA MAJORĂ

8.1    Forța majoră exonerează de răspunderi partea care o invocă, aceasta având obligația să anunțe cealaltă parte, în termen limita de 15 zile de la data producerii acestuia, iar în următoarele 10 zile să prezinte acte doveditoare.

Art. 9 PENALITĂȚI

9.1    Neplata chiriei la termenele și modalitățile prevăzute în prezentul contract indrituiește pe locator să încaseze penalități de întârziere în cuantum de 0,5% din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere. De asemenea, în caz de neplată a chiriei pe o durata de cel mult 30 zile contractul se reziliază de drept.

Art. 10 ÎNCETAREA CONTRACTULUI

10.1    Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

a)    Prin împlinirea termenului prevăzut de art. 3 din prezentul contract;

b)    Prin denunțarea unilaterală din inițiativa locatorului cu un preaviz de minim 30 de zile, fără a mai fi nevoie de hotărâre judecătorească și fără a fi obligat la plata de daune sau penalități.

c)    Prin rezilierea contractului, conform dispozițiilor art. 11;

10.2    Locatarul poate denunța unilateral prezentul contact pentru motive temeinice, notificând locatorul cu 30 zile înainte de data încetării contractului.

Art 11 REZILIEREA CONTRACTULUI

11.1 Executarea necorespunzătoare sau neexecutarea culpabilă a oricăreia dintre obligațiile contractuale de către locatar, dă dreptul locatorului de a considera prezentul contract ca fiind desființat de drept fără nici un fel de formalitate și fără punere întârziere a locatarului, precum și fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, inclusiv în situațiilede^ai/jg|^c fără a se limita strict la acestea:


ff *

a) Locatarul nu îți îndeplinește obligația de plată a chiriei ori a chelt utilitățile consumate pentru folosința bunului închiriat respectiv gaz, telefon, electric, degajarea gunoiului, etc., mai mult de 30 de zile de la data termenul în care locatarul depășește acest termen în contractul se reziliază de drep

evacuat din spațiul locație, fără ca acesta să fie pus în întârziere și fără a mai fi nevoie de hotărâre judecătorească.

b)    Locatarul nu asigură permanent curățenia spațiul închiriat și în zona exterioară aferentă, efectuând dezinsecția, dezinfecția și deratizarea în conformitate cu normele igienico-sanitare, pe cheltuiala proprie.

c)    De drept de la data constatării subînchirierii/cesionării/cedării spațiuiui/contractului de închiriere, în cazul nerespectării de către locatar a normelor privind protecția muncii P.S.I., precum și cazul expirării termenului contractului, dacă nu s-a procedat Ia prelungirea acestuia.

11.2    în cazul rezilierii contractului locatorul va putea lua discreționar pe cheltuiala locatarului măsură eliberării spațiului și depozitarea bunurilor locatarului într-un loc decis de către locator. Această măsură poate fi luată numai după notificarea prealabilă a locatarului, cu cei mult 3 zile înainte de evacuare. După expirarea acestui termen în cazul nesoluționării amiabile a diferendului, locatorul va putea lua măsura evacuării chiar în absența locatarului, putând folosi atât prepușii săi cât și alte persoane și autorități. Locatorul nu poate fi ținut răspunzător pentru nici un prejudiciu ce ar putea rezulta din evacuarea spațiului în locație, așa cum este prevăzut în prezentul contract.

Art. 12 ALTE CLAUZE

12.1    Părțile convin ca prezentul contract să fie titlu executoriu în condițiile legii.

12.2    Orice amenajări, îmbunătățiri și instalații efectuate de locatar spațiul închiriat sau care sunt atașate clădirii vor rămâne la încetarea contractului, fără plata compensatorie proprietatea locatorului.

12.3    Orice acte adiționale la prezentul contract vor fi semnate de ambele părți, în caz contrar acestea netroducând efecte juridice.

12.4    Locatorul este de acord ca locatarul să își înregistreze un punct de lucru în spațiul închiriat. La încetarea în orice modalitate a prezentului contract, locatarul se obligă să radieze punctul de lucru de la adresa spațiului închiriat.

12.5    Se interzice locatarului să desfășoare alte activități decât cele prevăzute în contract.

12.6    Este interzisă subînchirierea totală sau parțială, cesionarea și subconcesionarea, cedarea, în totalitate sau parte către terți a spațiului care face obiectul prezentului contract.

12.7    Orice modificare în statutul juridic, a actului de înființare, a sediului, etc., va trebui anunțată în termenul limita de 48 ore, locatorului.

12.8    Orice neînțelegere se va rezolva pe cale amiabilă, nerezolvarea în termen de 10 zile de la declanșarea conflictului, va duce la soluționarea acestuia de către instanța judecătorescă competenta.

ART. 13 COMUNICĂRI

13.1 Orice comunicare dintre părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât momentul transmiterii, cât și momentul primirii.

13.2    Comunicările între părți se pot face și prin telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi...................... 2 (două) exemplare originale căte

unul pentru fiecare parte. O copie a prezentului contract va fi comunicat unități de învățământ al cărui spațiu a fost închinat.

PROGRAMUL ORELOR ÎNCHIRIATE PE LUNĂ DE CĂTRE ... (ASOCIATIA/SC/PFA/ etc.) LA ................(unitatrea de învătâjnânt) I

ÎN ZIUA/ZILELE DE.........ÎNTRE ORELE................’

LUNA/ANUL

NR.ORE

Tarif spațiu închiriat

Ianuarie /201S

.....ore si.....min

... Euro/ora

.....Euro

Februarie /2018

.....ore si.....min

... Euro/ora

.....Euro

Martie /2018

.....ore si.....min

... Euro/ora

.....Euro

Aprilie/2018

.....ore si.....min

... Euro/ora

.....Euro

Mai/2018

.....ore si.....min

... Euro/ora

.....Euro

lunie/2018

.....ore si.....min

... Euro/ora

.....Euro

Septembrie/2018

.....ore si.....min

... Euro/ora

.....Euro

Octombrie/2018

.....ore si.....min

... Euro/ora

.....Euro

Noiembrie/2018

.....ore si.....min

... Euro/ora

.....Euro

Decembrie/2018

.....ore si.....min

... Euro/ora

.....Euro

TOTAL/AN

.....ore si.....min

... Euro/ora

.......Euro/an

LOCATOR

LOCATAR


C.L.S.4. - D.A.U.I.


(PF /SC/AS OCI AȚI A)
de predare-p

contra


cu ocazia predării-primirii _i

_, cu sediul în_

conform contractului de închiriere nr. _/

Starea generală a imobilului:_

Dotările și utilitățile de care acesta beneficiază în momentul predării-primirii -

Prezentul proces-verbal de predare-primire s-a încheiat în 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Am predat,    Am primit,

Locator    Locatar

6