Hotărârea nr. 52/2018

Hotărâre privind constatarea și aprobarea suprafeței totale a imobilului compus din teren și construcții, situat în Șoseaua Giurgiului nr. 109 A, Sector 4, București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind constatarea și aprobarea suprafeței totale a imobilului compus din teren și construcții, situat în Șoseaua Giurgiului nr. 109 A, Sector 4, București

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate al Directorului Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 nr. 1230 din 26.02.2018;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Luând în considerare:

-    prevederile art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

-    prevederile nr. crt. 1 ale tabelului din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 72/30.10.2008 privind aprobarea documentațiilor tehnice și planurilor TOPO-cadastrale pentru delimitarea terenurilor pe care se află amplasate piețele și complexele agroalimentare, precum și prevederile anexei nr. 2 la aceeași hotărâre;

-    prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 14/31.01.2011 privind modificarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 la HCL Sector 4 nr. 72/2008, privind terenul aferent Pieței Progresul;

-    prevederile Hotărârii Consiliul General al Municipiului București nr. 186/08.05.2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

-    prevederile art. 41 alin, (7) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (3), coroborat cu art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se constată și se aprobă suprafața totală de 7196 m2 a imobilului compus din teren și construcții cu regim de înălțime S+P+1E, P în suprafață construită la sol de 5920 m2 și suprafață construită desfășurată de 12662 m2, situat în Șoseaua Giurgiului nr. 109 A, Sector 4, București, aflate în proprietatea Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, prin Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului prevăzut în Anexa la prezenta.

Art.2. Serviciul Patrimoniu din cadrul Direcției Gospodărire Locală va întreprinde demersurile necesare către Primăria Municipiului București - Direcția Patrimoniu în vederea completării/actualizării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al MtiuRumi București însușit de Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr.

conform datelor rezultate din măsurători și înscrise în Planul de amplasament șf deli imobilului prevăzut în anexa la prezenta.


Art.3. Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, în administrarea căreia se află imobilul prevăzut la art. 1, va proceda la regularizarea evidenței contabile conform datelor rezultate din măsurători și înscrise în Planul de amplasament și delimitare a imobilului prevăzut în anexa la prezenta și va finaliza înscrierea provizorie a imobilului în evidențele de cadastru și carte funciară.

Art.4. La data adoptării prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea prevederilor punctului aflat la poziția 1 din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 72/30.10.2008 privind aprobarea documentațiilor tehnice și planurilor TOPO-cadastrale pentru delimitarea terenurilor pe care se află amplasate piețele și complexele agroalimentare, precum și aplicabilitatea prevederilor anexei nr. 2 la același act normativ, așa cum au fost acestea modificate prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 14/31.01.2011.

Art.5. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Serviciul Patrimoniu din cadrul Direcției Gospodărire Locală și Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea acesteia se va efectua de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 23.03.2018.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4 ^^^^caAKTENE

Nr. 52 /23.03.2018

ANEXA NR. 1.35 Ia regulament


Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

Adresa imobilului

342 mp

Sos. Giurgiului nr. 109A


Cartea Funciară nr.

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Sector 4, București


321900


321900Nr.

Parcelă

Categorie de folosință

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Cc

342

Teren împrejmuit cu grad de metal între punctele 2-3-4-S-6;

7-1 și neîmprejmuit între punctele 7-6.

Total

342

B. Date referitoare la construcții


Cod

Constr.


Destinația


Suprafața construită la sol M


Mențiuni


Suprafața totală măsurată a imobilului = 342 mp


Suprafața din act = 7943 mp


SC THEOTOP SRL ^itant: Ing. Cojoj^rlGcm

^^^m-Ionela

_ -CsX    *"<>

; icCbnfirrîiXxecuta^i măSQfcTtbflldr la


col


Sens


jțu d in eOi toc nurii documentației cadâș\rale și lurtcorespondelț(a acgsteia d^Â^Eatea din teren. >0-3-F Nr. 7 §J U Se(.ia R0.B.j Nl-<?ÂiqZ/ oojocea ^Semn^uEacsiTȘWfflpîiasWy^p

e    DatfelJ ■ 11.2016

CATEGOP^0^/    AS A P

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată ți atribuirea numărului cadastral.

Ștampila BCPI
parcare