Hotărârea nr. 51/2018

Hotărâre privind constatarea și aprobarea suprafeței totale a imobilului compus din teren și construcții, situat în Aleea Covasna nr. 3 bis, Sector 4, București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind constatarea și aprobarea suprafeței totale a imobilului compus din teren și construcții, situat în Aleea Covasna nr. 3 bis, Sector 4, București

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate al Directorului Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 nr. 1232 din 26.02.2018;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Luând în considerare:

-    prevederile art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

-    prevederile nr. crt. 4 ale tabelului din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 72/30.10.2008 privind aprobarea documentațiilor tehnice și planurilor TOPO-cadastrale pentru delimitarea terenurilor pe care se află amplasate piețele și complexele agroalimentare, precum și prevederile anexei nr. 5 la aceeași hotărâre;

-    prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 67/15.15.2014 privind transferul unei suprafețe de 265 m2 aferentă Pieței Covasna din cadrul Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 în cadrul Sectorului 4 al Municipiului București;

-    prevederile Hotărârii Consiliul General al Municipiului București nr. 186/08.05.2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

-    prevederile art. 41 alin. (7) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (3), coroborat cu art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se constată și se aprobă suprafața totală de 1157 m2 a imobilului compus din teren și construcții cu regim de înălțime P în suprafață construită la sol de 970 m2 și suprafață construită desfășurată de 970 m2, situat în Aleea Covasna nr. 3 bis, Sector 4, București, aflate în proprietatea Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, prin Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului prevăzut în Anexa la prezenta.

Art.2. Serviciul Patrimoniu din cadrul Direcției Gospodărire Locală va întreprinde demersurile necesare către Primăria Municipiului București - Direcția Patrimoniu înyederea completării/actualizării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al

București însușit de Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 18f$r8.5o.2008, “ conform datelor rezultate din măsurători și înscrise în Planul de amplasament^și delij imobilului prevăzut în anexa la prezenta.

Art.3. Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, în administrarea căreia se află imobilul prevăzut la art. 1, va proceda la regularizarea evidenței contabile conform datelor rezultate din măsurători și înscrise în Planul de amplasament și delimitare a imobilului prevăzut în anexa la prezenta și va finaliza înscrierea provizorie a imobilului în evidențele de cadastru și carte funciară.

Art.4. La data adoptării prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea prevederilor punctului aflat la poziția 4 din anexa nr. 1 Ia Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 72/30.10.2008 privind aprobarea documentațiilor tehnice și planurilor TOPO-cadastrale pentru delimitarea terenurilor pe care se află amplasate piețele și complexele agro alimentare, precum și aplicabilitatea prevederilor anexei nr. 5 Ia același act normativ.

Art.5. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Serviciul Patrimoniu din cadrul Direcției Gospodărire Locală și Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea acesteia se va efectua de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 23.03.2018.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 51 /23.03.2018

/J) WZ-Sfc q,^.. 57 I23-&3-3M

ANEXA NR. 1.35 la regulament

Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Scara 1:500

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

Adresa imobilului

1157 mp

Aleea Covasna nr. 3Bis

Cartea Funciară nr.

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Sector 4, București


Nr.

Parcelă


Categorie de folosință


Ce


Total

Cod

Constr.


Destinația


CI


CAS


Total

Suprafața

(mP)’


Mențiuni


1157


1157

Teren cu limita materializată prin calcan construcție între punctele 4-10, 13-18 și limită convențională între 1-4, 10-13, 18-19-1.


B. Date referitoare Ia construcții

Suprafața construită la sol (mp)


Mențiuni


970


970

Centru comercial construit pe structura metalica în anul 2003. Fără certificat de performanță energetică. Supr. desf- 970 mp


Suprafața totala măsurată a imobilului = 1157 mp

Suprafața din act = 1264 mp

SC TUECfTOP

ExecOtnnt: Ing/Cdjocea Georgîaîfii-Ionela

țoț^^onfinin^kdratarea măsj.}FățQt'ilor la'teren, co^e^itudmc^înt^mirii^locumentațiețcadkstrale și c^r|spondJtnțV|ce§ț$ia tsâ-^âl^t^jl^eren.


Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată ți atribuirea numărului cadastral.

Semnătura și parafa Data...................


G£<>


a si stampila Datări


Ștampila BCPI