Hotărârea nr. 50/2018

Hotărâre privind constatarea și aprobarea suprafeței totale a imobilului compus din teren și construcții, situat în Șoseaua Berceni nr. 183 b, Sector 4, București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind constatarea și aprobarea suprafeței totale a imobilului compus din teren și construcții, situat în Șoseaua Berceni nr. 183 b, Sector 4, București

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate al Directorului Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector4nr. 1231 din 26.02.2018;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Luând în considerare:

-    prevederile art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

-    prevederile nr. crt. 3 ale tabelului din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 72/30.10.2008 privind aprobarea documentațiilor tehnice și planurilor TOPO-cadastrale pentru delimitarea terenurilor pe care se află amplasate piețele și complexele agroalimentare, precum și prevederile anexei nr. 4 Ia aceeași hotărâre;

-    prevederile Hotărârii Consiliul General al Muncipiului București nr. 186/08.05.2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București,cu modificările și completările ulterioare;

-    prevederile art. 41 alin. (7) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (3), coroborat cu art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se constată și se aprobă suprafața totală de 3809 m2 a imobilului compus din teren și construcții cu regim de înălțime P+1E, P în suprafață construită la sol de 2064 m2 și suprafață construită desfășurată de 2149 m2, situat în Șoseaua Berceni nr. 183 B, Sector 4, București, aflate în proprietatea Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, prin Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului prevăzut în Anexa la prezenta.

Art.2. Serviciul Patrimoniu din cadrul Direcției Gospodărire Locală va întreprinde demersurile necesare către Primăria Municipiului București - Direcția Patrimoniu învederea completării/actualizării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public

București însușit de Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr conform datelor rezultate din măsurători și înscrise în Planul de amplasamei imobilului prevăzut în anexa la prezenta.


Art.3. Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, în administrarea căreia se află imobilul prevăzut la art. 1, va proceda la regularizarea evidenței contabile conform datelor rezultate din măsurători și înscrise în Planul de amplasament și delimitare a imobilului prevăzut în anexa la prezenta și va finaliza înscrierea provizorie a imobilului în evidențele de cadastru și carte funciară.

Art.4. La data adoptării prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea prevederilor punctului aflat Ia poziția 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 72/30.10.2008 privind aprobarea documentațiilor tehnice și planurilor TOPO-cadastrale pentru delimitarea terenurilor pe care se află amplasate piețele și complexele agroalimentare, precum și aplicabilitatea prevederilor anexei nr. 4 la același act normativ.

Art.5. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Serviciul Patrimoniu din cadrul Direcției Gospodărire Locală și Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea acesteia se va efectua de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 23.03.2018.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Dîana Anca ARTENE

Nr. 50 /23.03.2018


^9^09    5fl /23.03.3M

ANEXA NR. 1.35 Iu regulament

Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Scara 1:500    *


Nr. cadastral

Suprafața măsura 15 a imobilului

Adresa imobilului

3809 mp

Șoseaua Berceni nr. 183B


Cartea Funciarii tir.

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT) .

Sector 4. București


A. Date referitoare In teren

Nr.

Parcela

Categorie de folosință

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Ce

3809

Teren cn limita materializată prin gard de metal între punctele 2-3, 29-34 și limită convențională între punctele 34-1-2,3-29.

Total

3809

B. Date referitoare la construcții

Cod

Constr.

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

CI

CAS

1990

Centru comercial (P+IE) construit pe structură metalică, anul construirii 2012, regim de înălțime parter. Supr. desf= 2075 mp

C2

CIE

55

Spațiu comercial construit pe structură metalică, regim de înălțime parter. Supr. desf= 55 mp

C3

CIE

19

Post transformare Supr. desf= 19 mp.

Total

2064

Suprafața construita desfășurată totală = 2149 mp.

Suprafața totală măsurată a imobilului = 3809 mp

Suprafața din aet = 3816 mp

SC THEOTOP SRL

Executant; Ing. Cojocea Georgiana-Ionvla

CVjttfțJ'ja.ijțSggutarea măsurătorilor la teren, corecpMinea întoemțții documentației cadastrale și

/^tirespîiudenfalaeesfejx cu realitatea din teren.

(I

ll SetaRO-1' * NDtW 1    1 Ser

VR    COJOC1-A    Oii    / 'A

6eOR<3’^AlO'lEl f'sp^r§    AUTORIZARE I f=l

X°t/    'LX lî)    Seria RO-B-JțMiWtfZ

--- yVs.C. THEOTOPS^î.L^#/

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de dale integrată ți atribuirea numărului cadastral.

Semnătura si parafa

Data...................

Ștampila BCPI

Cl.ASt\\