Hotărârea nr. 5/2018

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pană la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 / 29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Graud Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de pană la 147.402.824 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124 /

29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică împreună cu Direcția de Investiții și Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului nr. P.7/38/16.01.2018;

în confonnitate cu prevederile art.20 alin.(l) lit.”f” și ”g” si art.61 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în confonnitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art.29, alin. (1) lit.(f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art.82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții,

In temeiul prevederilor art. 45 alin (2) lit. b), art. 47, art. 49, art. 63 alin.(l) lit. c) și alin. (4) lit. c), art. 81 alin. (1) lit. d), ale art. 115 alin. (1) lit. b) și alin. (3) precum și ale administrației publice locale nr. 215/200 lVrifpublicată, cu modificările și completării


HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă modificarea și completarea pozițiilor din Anexa prevăzută la Art. 2, lit. b) din cadrul Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 296/ 31.10.2017, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 296/ 31.10.2017, rămân valabile.

ArtlII. Secretarul Sectorului 4, Direcția Economică și Direcția de Investiții și Achiziții Publice vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 22.01.2018.


Contrasemnează p.SecretaruI Sectorului 4

Diana Anca ĂRTENE

Nr. 5 /22.01.2018

Anexa la HCLS4 nr. v.

Nr.

Crt

Denumire obiectiv de investiții

Valoare investiție TVA inclus, RON

HCL S4 indicatori tehnico-economici

1

Co-finantare Programul de Reabilitare Termica 2 derulat cu Banca Europeana de

Investtii, din care următoarele poziții curente din HCL 75/26.05.2011, cu modificările si completările ulterioare:

172 441 977

59

Bloc 19, Str. Cercetătorilor, nr. 3

1 423 989

238-13.09.2017

60

Bloc 7, Aleea Mirea Mioara Luiza, nr. 8

1 370 326

238-13.09.2017

61

Bloc 11 ASPRO, sc. 1-2, Sos. Giurgiului,nr. 119

2 426 674

238-13.09.2017

62

Bloc 4, Sos. Berceni, nr. 18

1 314 895

238-13.09.2017

63

Bloc 2A, Bd. Alexandru Obregia, nr. 2A Bis

3 653 908

238-13.09.2017

64

Bloc M6, Bd. Constantin Brancoveanu.nr. 97

3 866 295

238-13.09.2017

65

Bloc 107, Sos. Berceni,nr. 39

2 880 314

238-13.09.2017

66

Bloc2B, Sos. Giurgiului.nr. 127

7 435 226

238-13.09.2017

67

Bloc 2, sc. 1 -2, Sos. Berceni,nr. 3

3 367 705

238-13.09.2017

68

Bloc 3, Sos. Berceni, nr. 9

1 365 454

238-13.09.2017

69

Bloc 34, sc. 1-2, Str. Argeselul, nr. 9, sc. 3-4, Str. Reșița, nr. 35

1 643 341

238-13.09.2017

70

Bloc 106, sc. 1, Str. Samoila Dumitru, nr. 11 si sc. 2, Sos. Berceni,nr. 37

3 325 561

238-13.09.2017

71

Bloc 1, sc. 2, Sos. Berceni,nr. 5

1 590 963

238-13.09.2017

72

Bloc 1, sc. 1, Sos. Olteniței,nr. 218

1 360 832

238-13.09.2017

73

Bloc 8, Sos. Olteniței,nr. 220

3 045 984

238-13.09.2017

74

Bloc H2, Sos. Giurgiului,nr. 96-102

1 673 602

238-13.09.2017

75

Bloc 1, sc. 2, Sos. Olteniței,nr. 188

1 043 219

238-13.09.2017

76

Bloc 4, sc. 1-4, Sos. Oltenitei.nr. 69

4 394 149

238-13.09.2017

77

Bloc 50, Str. Piscului, nr. 17

1 481 260

238-13.09.2017

78

Bloc E1, Str. Covasna, nr. 7

2 980 468

238-13.09.2017

79

Bloc D24, Str. Izvorul Trotusului, nr. 1

2 251 311

238-13.09.2017

80

Bloc 4, sc. 2, Str. Gheorghe Sincai, nr. 2

1 072 629

238-13.09.2017

81

Bloc 20A, sc. A, Str. Viorele, nr. 30

1 171 213

238-13.09.2017

82

Bloc20A, sc. B, Str. Viorele, nr. 30

1 121 777

238-13.09.2017

83

Bloc 25, Str. Nitu Vasile, nr. 66

3 352 391

238-13.09.2017

84

Bloc 1B, sc. A, Calea Văcărești, nr. 300

1 416 620

238-13.09.2017

85

Bloc 12C, sc. 1,2,3, Str. Alunisului, Nr. 3

3 721 940

346-18.12.2017

86

Bloc 39, Sos. Berceni, Nr. 27

2 192 562

288-24.10.2017

87

Bloc 130, sc. 1,2, Sos. Berceni, Nr. 53

2 373 392

316-20.11.2017

88

Bloc 12A, Bd. Constantin Brancoveanu, Nr. 4

2 534 434

288-24.10.2017

89

Bloc 103, Str. Gheorghe Ion, Nr. 11

2 166 829

346- 18.12.2017

90

Bloc 4B, Sos. Giurgiului, Nr. 123

7 781 075

288-24.10.2017

91

Bloc 2A, sc. 1-6, Sos. Giurgiului, Nr. 129

369 287

346-18.12.2017

92

Bloc 16, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 16

2 468 079

346-18.12.2017

93

Bloc 10-14, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 10-14

6 390 829

346-18.12.2017

94

Bloc 67, Str. Argeselul, Nr. 12

925 700

316-20.11.2017

95

Bloc 108, sc. 1,2,3, Sos. Berceni, Nr. 41

3 692 834

346-18.12.2017

96

Bloc 109, sc. 1, Sos. Berceni, Nr. 43

1 508 251

346-18.12.2017

97

BlocAmiro, Sos. Berceni, Nr. 8Bis

3 008 856

346-18.12.2017

98

Bloc P1, Str. Costila, Nr. 2

974 686

346-18.12.2017

99

Bloc P1, Str. Costila, Nr. 4

1 358 576

346-18.12.2017

100

Bloc M1/1, sc. 8,10,11,12, Str. Izvorul Rece, Nr. 1

6 187 367

346-18.12.2017

101

Bloc A8, Str. Izvorul Rece, Nr. 7

5 999 432

346-18.12.2017

102

Bloc 62, Str. Lamotesti, Nr. 3-5

5 415 289

346-18.12.2017

103

Bloc 8, Str. Reșița, Nr. 1

2 091 778

346-18.12.2017

104

Bloc M1, Str. Reșița, Nr. 4

3 879 305

346-18.12.2017

105

Bloc 10, Str. Turnu Măgurele, Nr. 31

1 277 342

346-18.12.2017

106

Bloc 7A, sc. 2,3,4, Sos. Olteniței, Nr. 46-50

3 168 640

316-20.11.2017

107

Bloc 2B, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 2B

2 303 505

346-18.12.2017

108

Bloc OD1, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 4

5 747 245

346-18.12.2017

109

Bloc OD2, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 8

5 747 245

346-18.12.2017

110

Bloc I4A, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 25

6 138 149

346-18.12.2017

111

Bloc I5, sc. 1,2,3, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 31

5 891 257

346-18.12.2017

112

Bloc M1/1, Bd. Constantin Brancoveanu, Nr. 114

8 554 003

346-18.12.2017

113

Bloc C4A, Bd. Constantin Brancoveanu, Nr. 99

4 034 894

346-18.12.2017

114

Bloc 1, sc. 1,3, Sos. Olteniței, Nr. 188

2 509 095

346-18.12.2017

2

Modernizare, extindere, demolare parțiala a constructor din ansambluMțța&i

agroalimentara Berceni - Sudului    Z***iSt\ *

61 139 905

319/20.11.2017

JTot^Lvatoare de investiție a obiectivelor de int^|0-^i|^^cj    * |j

233 581 882


pagina 1/1