Hotărârea nr. 48/2018

Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării unor suprafețe de teren, proprietate privată, situate în Șos. Giurgiului nr. 235-239, str. Caporal Gheorghe Ion nr. 14 și str. Frumușani nr. 8I, acceptarea unei donații privind o parte din terenul aferent străzii Cărăruia și cumpărarea/închirierea terenurilor din șos. Berceni nr. 108C, 110, 108D și str. Turnu Măgurele nr. 272-274, precum și transmiterea acestora în administrarea Consiliului Local Sector 4, împreună cu terenul proprietatea Municipiului București din str. Frumușani nr. 8H


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei, nr. 12 - 18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate

operațiunile în vederea cumpărării unor suprafețe de teren, proprietate privată, situate în Șos. Giurgiului nr. 235-239, str. Caporal Gheorghe Ion nr. 14 și str. Frumușani nr. 81, acceptarea unei donații privind o parte din terenul aferent străzii Cărăruia și cumpărarea/închirierea terenurilor din șos. Berceni nr. 108C, 110,108D și str. Turnu Măgurele nr. 272-274, precum și transmiterea

acestora în administrarea Consiliului Local Sector 4, împreună cu terenul proprietatea Municipiului București din str. Frumușani nr. 8H

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Raportul de specialitate comun nr. P.7.3/254/16.03.2018, întocmit de către Direcția Gospodărire Locală și Direcția Investiții și Achiziții Publice;

Ținând cont de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate:

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 26/30.01.2017 privind transmiterea unor străzi din administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Străzilor în administrarea Consiliului Local Sector 4 și modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 254/2001, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (1) lit. f) și alin. (4), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării unor suprafețe de teren rezultate din proiectul tehnic de lărgire a străzii Luică, proprietate privată, situate în Șos. Giurgiului nr. 235-239, pentru realizarea obiectivului de investiții „Supra lărgi re str. Luică (șos. Giurgiului până la bd. C-tin. Brâncoveanu )”.

(2) Imobilul teren menționat la art. 1 se identifică conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, iar suprafața exactă va fi individualizată ulterior, prin proiectul aferent obiectivului de investiții.

Art.2 (1) Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării unor suprafețe de teren, proprietate privată, situate în str. Caporal Gheorghe Ion nr. 14 și str. Frumușani nr. 81, precum și transmiterea terenului proprietatea Municipiului București din str. Frumușani nr. 8H în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, în


unui loc dejoacă și amenajării unui spațiu de odihnă și recreere pentru cetățenii Sectoruh

(2) Imobilele menționate la art. 2 se identifică conform Anexelor nr. 2, 3 și 4, caraymî din prezenta hotărâre, iar suprafața exactă va fi individualizată ulterior, prin proiectul afi de investiții.    A

Art.3 (1) Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea acceptări unei donații pentru o suprafață de teren, proprietate privată, care se suprapune cu strada Cărăruia, pentru a se reîntregi domeniul public.

(2) Imobilul teren menționat la art. 3 se identifică conform Anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, iar suprafața exactă va fi individualizată ulterior, prin proiectul aferent obiectivului de investiții.

Art. 4 (1) Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării/închirierii unor suprafețe de teren, proprietate privată, situate în Șoseaua Berceni, pentru realizarea obiectivului de investiții „Supralărgire Șos. Berceni, Tronson n -între Str. Iriceanu Ion și Stația de metrou Dimitrie Leonida IMGB și Tronson III - între stația de metrou Dimitrie Leonida IMGB și linia de centură”

(2) Imobilul teren menționat Ia art. 4 se identifică conform Anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, iar suprafața exactă va fi individualizată ulterior, prin proiectul aferent obiectivului de investiții.

Art. 5 (1) Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării/închirierii unor suprafețe de teren, proprietate privată, situate în Strada Tumu Măgurele, pentru realizarea obiectivului de investiții „Supralărgire Strada Itirnu Măgurele”

(2) Imobilul teren menționat la art. 5 se identifică conform Anexei nr. 7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, iar suprafața exactă va fi individualizată ulterior, prin proiectul aferent obiectivului de investiții.

Art. 6 Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze și să își însușească rapoartele de evaluare ale terenurilor, întocmite de către un evaluator autorizat, care vor fi aprobate ulterior prin hotărâre a Consiliul Local al Sectorului 4.

Art. 7 Suprefețele spațiilor care vor fi închiriate sau achiziționate, vor rezulta din proiectele tehnice de execuție a lucrărilor.

Art. 8 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Achiziții Publice, Direcția Gospodărire Locală - Serviciul Patrimoniu vor duce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 23.03.2018.

Nr. 48 /23.03.2018

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE ALE CORPULUI DE PROPRIETATE Scara 1:500


MUNICIPIUL BUCUREȘTI Teritoriu] adm. SECTOR 4 Codsiruta 179178 Adresa imobil: Sos. Giurgiului, nr. 235 NUMĂR CADASTRAL............ J


Numele si prenumele proprietarului:

DIDU PROFIRA DIDUMARINA - VIOLINA

Adresa: Al. Lunca Bradului, nr. 2. Bl. H5,

Sc. 6, Parter, Ap. 1, Sector 3, București
PUNCT |    X-

Y

DISTANTA

39

555916.241

331622.444

38 "

555963.622

331613.596

48.20

34

555962.544

331608.459

5.25

37

555954.010

331567.798

41.55

16.12

36

555951.019

331551.954

45

555949.293

331542.810

9 31

44

555934.493

331545.523

15.05

43

555881.109

331555.310

54.27

42

555B78.539

331559.327

4.77

41

555881,676

331576.564

17.52

40

555891.449

331626.933

51.31

4a    |    555yi6.241    | 331622.444

25.20


întocmit: Oltean li Ion
KELEVEU DEMISOL CI Scara 1:200

MUNICIPIUL BUCUREȘTI    Numele si prenumele proprietarului:

Teritoriul adm. SECTOR 4    DIDU PROFIRA

Cod siruta 179173    DIDU MARINA - VIO LI NA

Adresa imobil: Sos. Giurgiului, nr. 235    Adresa: Al. Lunca Bradului, nr. 2, Bl, H5,

NUMĂR CADASTRAL............ Sc. 6, Parter, Ap. I, Sector 3, BucureștiKIL

DESINATIE

SUPRAFAȚA

(mp)

]S

KALA

692.16

19

HALA

352,59

20

HALA

290.64

21

CENTRALA

20.12

22

DEPOZIT

153,51

u

DEPOZIT

43.63

24

DEPOZIT

35.46

25

DEPOZIT

61,21

20

CENTRALA

4.88

21

DEPOZIT

68J0

25

DEPOZIT

91.93

29

DEBARA

5.16

30

BIROU

21,16

X 31 1    DEBARA

3.17

\J2 1    WC

1.69

" 3'Skl    WC

1.75

34 VI    HOL

2.24

35 fi    HOL

34, ÎS

36 H    CAMERA

43.80

rST^fl    HOL

12,68

QW.ft?    BIROU

IS.4S

BIROU

18,47

cStlpRAFATA TOTALA DEMISOL

2124.57 m.p.INTOCMI'nzC-v

OLTEANUION \


Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

207331

Din acte: 251

Masurata: 250

Descriere: IMOBIL COMPUS DIN TEREN.

Smas = 250,39 MP.

Descriere CAD:TEREN LIBER SActe=251

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren


Nr

Crt

Categorie

folosință

Intra

vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți

construcții

DA

250

-

-

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct

început

Punct

sfârșit

Lungime segment

(** (m)

1

2

21.854

2

3

11.151

3

4

22.002

4

1

11.699

***

fyje&r ma ■ 3

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

205994

122

Descriere: TEREN LIBER DE CONSTRUCȚII

Descriere CADJntrodus retroactiv

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie 1 intra folosință Jvllan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

nedetermin ata    1

122

-

-

-

parcela cu caracter temporar

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct

început

Punct

sfârșit

Lungime segment (** (m)

1

2

9.209

2

3

15.252

3

4

6.718

4

5

1.711

5

1

13.609

Document care conține date cu caracter personal, protejate


Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

212312

171

;teren in proprietate

* Suprafața este determinată in pianul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie

folosință

Intra

vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți

construcții

DA

171

-

-

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct

început

Punct

sfârșit

Lungime segment (~ (m)

1

2

10.896

2

3

15.286

3

4

10.919

4

1

16.118


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.1669080


3589100


PLAN DE AMPLASAMENT 51 DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:200


Nr. cadastral

Suprafața măsurat»

Adresa Imobilului

163.00

Str. Pajlstel, nr. 30, Lot 37 /


UAT I sector 4, București


iȘȘ—-—""Paji (pctGPS)
NOTA: Lotul 38 permite accesul la celelalte loturi


------------


\.


Nr.,

parcela


37


Cod


Categorie de

folosința


Cc


Total


Destinația


Total


Confirm execut) întocmirii di


Data: 18.01.2016


.1569060-r-    m&>

pSS," " • ? a"'- »» «" Ordinul Wm,°    " ANCPI "f.


A. Data referitoare la teren


Suprafața [mp]


163.00


163.00


B. Data referitoare la construcMI


Suprafața construita la sol

[mp]


Mențiuni


nelmprejmult cu gard


Mențiuni


Suprafața totala măsurată - 163.00 mp Suprafața din acte » 9124.00 mpInspector

Cbnflrm Introducerea (mobilului In baz» da date Integrata ti atribuire* numărului cadastral.Oficiul rie Cadflslrusî Publicitate linubîliara

Busureq'

NEAGU lA’V Data:    Inspector rjsAnexa nr. 6

la HCL S4 nr.48/23.03.2018

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării unor suprafețe de teren, proprietate privată, situate în Șos. Giurgiului nr. 235-239, str. Caporal Gheorghe Ion nr. 14 și str. Frumușani nr. 81, acceptarea unei donații privind o parte a terenului aferent străzii Cărăruia și cumpărarea/închirierea terenurilor din șos. Berceni nr. 108C, 110, 108D și str. Turnu Măgurele nr. 272-274, precum și transmiterea acestora în administrarea Consiliului Local Sector 4, împreună cu terenul proprietatea Municipiului București din str. Frumușani nr. 8H

Imobilul teren menționat la Art. 4 se identifică conform prezentei anexe, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, iar suprafața exacta este individualizată conform tabelului de mai jos.

Nr.

Crt.

Locație teren

Suprafață teren

Nr. cadastral

1

Șoseaua Berceni nr. 108C

356,10 mp

206427

2

Șoseaua Berceni nr. 110

590,00 mp

202347

3

Șoseaua Berceni nr. 108D

115,04 mp

214434

Anexa nr. 7

Ia HCL S4 nr.48/23.03.2018

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării unor suprafețe de teren, proprietate privată, situate în Șos. Giurgiului nr. 235-239, str. Caporal Gheorghe Ion nr. 14 și str. Frumușani nr. 81, acceptarea unei donații privind o parte a terenului aferent străzii Cărăruia și cumpărarea/închirierea terenurilor din șos. Berceni nr. 108C, 110, 108D și str. Turnu Măgurele nr. 272-274, precum și transmiterea acestora în administrarea Consiliului Local Sector 4, împreună cu terenul proprietatea Municipiului București din str. Frumușani nr. 8H

Imobilul teren menționat la Art. 5 se identifică conform prezentei anexe, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, iar suprafața exacta este individualizată conform tabelului de mai jos.

Nr.

Crt.

Locație teren

Suprafață teren

Nr. cadastral

1

Strada Turnu Măgurele nr. 272-274

Aproximativ 654 mp

228903

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,