Hotărârea nr. 47/2018

Hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 374/28.12.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economică la faza Studiu de Fezabilitate aferentă obiectivului de investiții “amenajare parcare cca. 700 locuri de parcare str. Pridvorului nr. 24, sector 4, București”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 374/28.12.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economică la faza Studiu de Fezabilitate aferentă obiectivului de investiții “amenajare parcare cca. 700 locuri de

parcare str. Pridvorului nr. 24, sector 4, București”

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Investiții și Achiziții nr.P.7.3/253/16.03.2018;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) Iit. i) și art. 115 alin. (1) lit, b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se îndreaptă eroarea materială din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr, 374/28.12.2017, înlocuindu-se sintagma “amenajare parcare cca. 700 locuri de parcare str. Pridvorului nr. 24, sector 4, București” cu sintagma “amenajare parcaje cca. 700 locuri, str. Pridvorului nr. 24, sector 4, București”, iar termenul “parcare ” se va înlocui cu termenul “parcaje” în tot cuprinsul hotărârii.

Art. n. Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Achiziții Publice - Serviciul Investiții și Derulare Contracte și Direcția Economică vor aduce la îndeplinirea prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 23.03.2018.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 47/23.03.2018