Hotărârea nr. 46/2018

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18,Grand Arena,etaj 1 sector 4, București

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 nr. P.6.2/1260 Z15.03.2018 al Direcției Economice;

-    Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Luând în considerare prevederile:

- art.8. litera a) art.19 alin.(l) litera a), art.20 alin .(1) litera a), art.26, art.39 alin.(3), (4), (5), (6) și (8) art.45, art.46 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) si art. 115 alin.(l) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare:

Fila de buget nr. 2846/21.02.2018 privind Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale, de la Ministerul Sănătății - Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, pentru anul 2018, a indicatorului 42.02.35, in suma totala de:

1.213,00 mii lei

Hotărârea Consiliului General al Municipiului nr. 64/ 22.02.2018 privind repartizarea pe


sectoare din sumele din cotele    pe venit pentru echilibrarea bugetelor

sectoarelor in valoare de;

60.134,00 mii lei.


- Fila de buget nr. 2846/21.02.2018 privind Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății către bugetele locale, de la Ministerul Sănătății - Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București in suma totala de:

29,00 mii lei

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul general consolidat al Sectorului 4 al Municipiului București pe anul 2018 a fost aprobat atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli astfel:

• Bugetul local detaliat Ia venituri pe anul 2018 în sumă de 644.162 mii lei, conform anexei

nr. 1;

Art. 2 . Se aprobă formularele, după cum urmează:

- Anexa nr. 1.1; 1.2; - Bugetul local detaliat cheltuieli pe anul 2018;

- Anexa 2.

- 49.02

- Anexa 3.

- capitol bugetar 51.02

-Anexa 3.1

- cap.51.02.01.03

-Anexa 3.2

-cap.51.02.01.03

-Anexa 3.3

-cap.51.02.01.03

- Anexa 4.

- capitol bugetar 54.02

-Anexa 4.1

- cap.54.02.10

- Anexa 5

- capitol bugetar 65.02

-Anexa 5.1

- cap.65.02.03.01

- Anexa 5.2

- cap.65.02.03.01

- Anexa 5.3

- cap.65.02.03.02

- Anexa 5.4

- cap.65.02.03.02

- Anexa 5.5

- cap.65.02.04.01

- Anexa 5.6

- cap.65.02.04.01

- Anexa 5.7

- cap.65.02.04.02

-Anexa 5.8

- cap.65.02.04.02

- Anexa 5.9

- cap.65.02.07.04

-Anexa 5.10

-cap.65.02.07.04


Art. 3. Se aprobă bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

-    Buget local

-    Autorități publice si acțiuni externe

-    D.G.I.T.L.

-    D.A.U.I. autoritari executive

-    Primăria sector 4 autoritati executive

-    Alte servicii publice generale

-    Direcția Generala de Evidență a Persoanelor

-    învățământ

-PS4 - învățământ preșcolar

-    DAUI - învățământ preșcolar -PS4 - învățământ primar

-    DAUI - învățământ primar -PS4 - învățământ secundar inferior

-    DAUI - învățământ secundar inferior -PS4 - învățământ secundar superior

-    DAUI - învățământ secun -PS4 - învățământ spe<,

-    DAUI - învățământ sț


-    Anexa 6    - capitol bugetar 67.02

-Anexa 6.1    - cap.67.02.05.03

-    Anexa 7    - capitol bugetar 70.02

-Anexa 7.1    - cap.70.02.03.30

-    Anexa 8    - capitol bugetar 74.02

-Anexa 8.1    - cap.74.02.05.01

-    Anexa 9    - capitol bugetar 84.02

-Anexa 9.1    - cap.84.02.03.03

-    Anexa 9.2    - cap.84.02.50


-    Cultură recreere și religie

- întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

-    Locuințe servicii și Dezvoltare Publică

-    Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

-    Protecția mediului

-    Salubritate

-    Transporturi

-    Străzi

-    Direcția Mobilitate Urbana


Art. 4. Se aprobă bugetul creditelor externe, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, din care :

-    Anexa 10.    - cap.70.06.03.01    - Dezvoltarea sistemului de locuințe

Art. 5. Se aprobă bugetul creditelor interne, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, din care :

-Anexa 11.    - cap.70.07.03.01    - Dezvoltarea sistemului de locuințe

-Anexa 11.1 - cap.84.07.03.03    -Străzi

Art. 6. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pentru activitățile finanțate parțial din venituri proprii, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,din care:

-    Anexa 12,    - capitol bugetar 65.10    - Învățămînt

Art. 7. Se aprobă Listele de investiții aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în sub ordinea Consiliului Local sector 4, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre :

-    anexa nr. 13. „Lista de investiții a Primăriei Sectorului 4”;

-    anexa nr. 14.; 14.1. „Lista de investiții Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale;

-    anexa nr. 15., 15.1 „Lista de investiții a Direcției Generale de Evidență


-    anexa nr. 16.; 16.1, „Lista de investiții a Direcției Administrare UnitjrfSde^nvatamant*


-    anexa nr. 17, „Lista de investirii a Direcției Mobilitate Urbana Secte

Art. 8. Se aprobă Lista obiectivelor de investiții multianuale aferente Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

- anexa nr. 18, „Lista obiectivelor de investiții multianuale a Primăriei Sectorului 4”;

Art. 9. Prezenta hotărâre va fi dusă Ia îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 4, prin ordonatorii secundari și terțiari de credite, conform competențelor și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 23.03.2018.

Diana Anca ARTENE

Nr. 46 /23.03.2018

4