Hotărârea nr. 41/2018

Hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale a Sectorului 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale a Sectorului 4

Consiliul Local al Sectorului 4 București:

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Raportul de specialitate al Biroului Situații de Urgență nr. 92 /21.02.2018;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4.

Ținând cont de reglementările cuprinse în:

-    art. 10 lit. d), Legea nr. 481/2004, republicată, privind protecția civilă;

-    art. 6 alin.(l) din Metodologia de elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor, aprobată prin Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 132/2007;

în temeiul art.45 alin. (1), art.81 alin.(4) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale a Sectorului 4, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, împreună cu Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4, vor duce la îndeplinire prevederile acestei hotărâri, conform competențelor legale, iar difuzarea se face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.02.2018.


Contrasemnează . Secretarul Sectorului 4

iâna Anca ÂRTENE

Nr. 41/27.02.2018