Hotărârea nr. 40/2018

Hotărâre pentru modificarea HCL S4 nr. 236/13.09.2017 cu privire la asocierea Sectorului 4 al Municipiului București cu ARD Asociația de Dezvoltare Comunitară în Mediul Rural și S.C RomActiv Business Consulting SRL în vederea constituirii Asociației „Gândim și Acționăm Local în Sectorul 4” pentru realizarea în comun a proiectului de interes public local „Strateg Plus – parteneriat pentru dezoltare locală durabilă”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL S4 nr. 236/13.09.2017 cu privire la asocierea Sectorului 4 al Municipiului București cu ARD Asociația de Dezvoltare Comunitară în Mediul Rural și S.C RomActiv Business Consulting SRL în vederea constituirii Asociației „Gândim și Acționăm

Local în Sectorul 4” pentru realizarea în comun a proiectului de interes public local „Strateg Plus - parteneriat pentru dezoltare locală durabilă”

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Examinând expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr.Pll/90/15.02.2018 elaborat de Direcția Proiecte;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Având în vedere încetarea detașării domnului Bizău Ion Marius din cadrul Aparatului de

Specialitate al Primarului Sectorului 4;

în conformitate cu prevederile art.4 și art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. i) și j) și art.115 alin. (1) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Art. 4 din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 236/13.09.2017, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.4. Se împuternicește Primarul Sectorului 4 să desemneze reprezentantul legal al Sectorului 4 al Municipiului București în cadrul Asociației Gândim și Acționăm Local în Sectorul 4”.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.02.2018.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 40 /27.02.2018