Hotărârea nr. 39/2018

Hotărâre privind participarea Sectorului 4 al Municipiului București prin Aparatul de Specialitate al Primarului la cel de-al treilea apel de propuneri de proiecte „Acțiuni Urbane Inovative” lansat pe Fondul European de Dezvoltare Regională cu proiectul „ARTĂ URBANĂ: ZUGRAVIREA CREATIVĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind participarea Sectorului 4 al Municipiului București prin Aparatul de Specialitate al Primarului la cel de-al treilea apel de propuneri de proiecte „Acțiuni Urbane Inovative” lansat pe Fondul European de Dezvoltare Regională cu proiectul „ARTĂ URBANĂ: ZUGRĂVIREA CREATIVĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE”

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Examinând expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr.P 11/91/15.02.2018 elaborat de Direcția Proiecte;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; în conformitate cu prevederile art.4 și art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind

finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. i) și j) și art.115 alin. (1) lit.b) din Legea

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă depunerea cererii de finanțare „ARTĂ URBANĂ: ZUGRĂVIREA CREATIVĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE”, în cadrul celui de-al treilea apel de propuneri de proiecte „Acțiuni Urbane Inovative” lansat pe Fondul European de Dezvoltare Regională.

Art.2. Se aprobă contribuția proprie în cuantum de minim 20% din totalul costurilor eligibile.

Art.3. Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Secretarul Sectorului 4 și Direcțiile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea se face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.


Nr. 39 /27.02.2018