Hotărârea nr. 351/2018

Hotărâre privind aprobarea intervențiilor pentru lucrările de amenajare în vederea obținerii avizului ISU, la spațiul închiriat în ansamblul rezidențial deținut de Vista Rezidențial Berceni S.R.L. conform contractului de închiriere nr. 72/15.11.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind aprobarea intervențiilor pentru lucrările de amenajare în vederea obținerii avizului ISU, la spațiul închiriat în ansamblul rezidențial deținut de Vista Rezidențial Berceni S.R.L. conform contractului de închiriere nr. 72/15.11.2018

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

  • - Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 Nr. 10492/27.12.2018;

  • - în conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) litera i) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă intervențiile și valoarea acestora, în conformitate cu documentația tehnico-economică, pentru obiectivele prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 și Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.12.2018.


Nr. 351 /27.12.2018

Anexa la HCLS4 nr.

Nr. Crt.

Denumire unitate de învățământ

Valoare intervenții pentru obținerea avizului ISU C+M -lei-

1

Spațiul închiriat în ansamblul rezidențial deținut de Vista Rezidențial Berceni S.R.L. conform contractului de închiriere nr. 72/15.11.2018 cu destinația de funcționare grădiniță

520 000
u>.