Hotărârea nr. 35/2018

Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.366/22.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18 Grand Arena - etaj 1 Sector 4 Tel. 021.335.92.30 Fax. 021.337.07.90

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.366/22.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

-    Raportul de specialitate al Direcției Resurse Umane nr. P.4.1/199/15.02.2018;

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

-    Rapoartele comisiilor de specialitate;

-    Prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată si completată;

-    O.U.G nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal;

-    H.G. nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.366/22.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.7/2018 privind reorganizarea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 4 și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.8/31.01.2018 privind înființarea Direcției de Mobilitate Urbană Sector 4;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(4) și art.115 alin.(l) lit.b din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 366/22.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București se modifică și completează, după cum urmează:

1.    Cu data de 15.04.2018, anexa nr.l se modifică și se înlocuiește cu anexa nr.l la prezenta.

2.    După articolul 7, se introduce un nou articol 71, care va avea următorul cuprins:

'’Art.?1 Se aprobă salariile de bază stabilite prin înmulțirea coeficienților corespunzători fiecărei funcții din cadrul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu salariul minim brut pe

plată în vigoare, conform Anexei nr. 8”.

3.    Articolul 9 alin.(l) se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.9 alin.(l) Gradația de vechime pentru funcțiile de conducere este inclusă în La nivel maxim”.


Art.II Cu data de 15.04.2018 articolul 3 precum și anexa nr.3 din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.366/22.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București, se abrogă.

Art.III Prevederile Art.I, punctul 2, vor intra în vigoare la data comunicării prezentei hotărâri.

Art.IV Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Resurse Umane, precum și Direcția de Mobilitate Urbană Sector 4, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.02.2018.

Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 35 /27.02.2018

Anexa nr. 1 la HCL Sector 4 nr.

OA


I. SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE PUBLICE DE CONDUCERE ȘI DE EXECUȚIE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 4

Nr.

crt.

Funcția Publică

Nivelul

Studiilor

Grad

profesional

Coeficient de

salarizare

Salariul de

bază

1

Secretarul Sectorului 4

s

i/n

8

15200

2

Arhitect Șef

s

i/n

8

15200

3

Director General

s

i/n

8

15200

4

Director Executiv

s

i/n

8

15200

5

Director Executiv Adjunct

s

izn

6,5

12350

6

Șef Serviciu

s

i/n

5,2

9880

7

Șef Birou

s

i/n

3,9

7410

8

Auditor

s

superior

3,02

5738

9

Auditor

s

principal

2,19

4161

10

Auditor

s

asistent

1,93

3667

11

Consilier, Consilier juridic, Polițist local

s

superior

2,57

4883

12

Consilier, Consilier juridic, Polițist local

s

principal

1,87

3553

13

Consilier, Consilier juridic, Polițist local

s

asistent

1,64

3116

14

Consilier, Consilier juridic, Polițist local

s

debutant

1,27

2413

15

Referent de specialitate, Polițist local

SSD

superior

1,87

3553

16

Referent de specialitate, Polițist local

SSD

principal

1,41

2679

17

Referent de specialitate, Polițist local

SSD

asistent

1,08

2052

18

Referent de specialitate, Polițist local

SSD

debutant

1,04

1976

19

Referent, Polițist local

M

superior

1,27

2413

20

Referent, Polițist local

M

principal

1,11

2109

21

Referent, Polițist local

M

asistent

1,02

1938

22

Referent, Polițist local

M

| debutant

1

1900

n. SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE CONTRACTUALE DE CONDUCERE ȘI DE EXECUȚIE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 4

Nr.

crt.

Funcția Publică

Nivelul

Studiilor

Grad

profesional

Coeficient de salarizare

u

S U

C os ea «a

13

tZl

1

Director

s

I/II

8

15200

2

Director Adjunct

s

izn

5,7

10830

3

Șef Serviciu

s

i/n

5

9500

4

Șef Birou

s

i/n

4

7600

5

Consilier, Inspector de specialitate

s

IA

1,92

3648

6

Consilier, Inspector de specialitate

s

i

1,52

2888

7

Consilier, Inspector de specialitate

s

n

1,33

2527

8

Consilier, Inspector de specialitate

s

debutant

1,27

2413

9

Referent de specialitate

SSD

IA

1,56

2964

10

Referent de specialitate

SSD

1

1,15

2185

11

Referent de specialitate    **

SSD

n

1,08

2052

12

Referent de specialitate    fj    /CSEX * \\

SSD

| debutant

1,04

1976

13

Referent, Inspector, Arhivar

M

IA

1,12

2128

14

Referent, Inspector, Arhivar

M

I

1,1

2090

15

Referent, Inspector, Arhivar

M

n

1,02

1938

16

Referent, Inspector, Arhivar

M

debutant

1

1900

17

Agent de pază

M

I

1

1900

18

Casier, Magaziner, Funcționar, Curier

MG

I

1,06

2014

19

Șofer

MG

I

1,12

2128

20

Șofer

MG

n

1,04

1976

PREȘEDINTE DE ȘEDg^Ă~=^?< v Ioan GÂF DJ^

Anexa nr.8 la H.C.L.Sector 4 nr.366/22.12.2017

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE CONTRACTUALE DE CONDUCERE ȘI DE EXECUȚIE DIN CADRUL DIRECȚIEI MOBILITATE URBANĂ SECTOR 4

Nr.

crt.

Funcția contractuală

Nivel studii

Grad/treapta

profesional/5

Coeficient de

salarizare

Salariul de bază

1

Director general

s

I/II

8

15200

2

Director General Adjunct

s

i/n

7

13300

3

Șef serviciu

s

i/n

6,2

11780

4

Sef birou

s

i/n

5

9500

5

Consilier juridic, inspector de specialitate

s

IA

3,5

6650

6

Consilier juridic, inspector de specialitate

s

i

2,8

5320

7

Consilier juridic, inspector de specialitate

s

n

2,5

4750

8

Consilier juridic, inspector de specialitate

s

debutant

2

3800

9

Referent, Inspector

M

IA

2

3800

10

Referent, Inspector

M

I

1,8

3420

11

Referent, Inspector

M

n

1,5

2850

12

Referent, Inspector

M

debutant

1,2

2280

13

Arhivar, Casier

M

2

3800

14

Șofer

M/G

I

1,18

2242

15

Muncitor calificat

M/G

I

1,18

2242

PREȘEDINTE Dl loan GÂ17