Hotărârea nr. 34/2018

Hotărâre pentru prorogarea unor termene din H.C.L. Sector 4 nr. 9/2017, privind instituirea şi încasarea taxei de salubrizare pentru toţi utilizatorii serviciului, persoane fizice şi juridice, de către Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 4, cu modificările și completările ulterioare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena,etaj 1, sector 4 București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru prorogarea unor termene din H.C.L. Sector 4 nr. 9/2017, privind instituirea și încasarea taxei de salubrizare pentru toți utilizatorii serviciului, persoane fizice și juridice, de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 4;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 nr. 34575/20.02.2018;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Ținând cont de prevederile art. 9 pct. 3 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997;

în baza prevederilor art. 42 alin. (1) lit. c), art. 43 alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 6 alin. (1) lit. k), art. 26 din Legea serviciului public de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale prevederilor art. 484 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Conform art. 30 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile H.C.G.M.B. nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare a municipiului București;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 89/2016 privind aprobarea „Strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare pentru Sectorul 4 al Municipiului București” și ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 90/2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare pentru Sectorul 4 al Municipiului București”.

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. d) și art.115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Prin execepție pentru anul 2018, se prorogă termenul de plată de la 31 martie la 30 aprilie peutru categoria de persoane prevăzută la art. 2 alin. (1) lit.b) din Hotărârea Consiliului Local Secțor_4 nr. S/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Art. II Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 9/2017, cu completările ulterioare, rămân nemodificate.


Art. III Primarul Sectorului 4. Secretarul Sectorului 4, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 și Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea se va efectua prin Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.02.2018.


PREȘEDINTE


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4


Sună Anca ARTENE

Nr. 34/27.02.2018