Hotărârea nr. 338/2018

Hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 89/26.04.2018 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2018-2019, cu completările ulterioare (se introduce Școala Postliceală ,,Henri Coandă’’)


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru completarea Anexei Ia Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 89/26.04.2018 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2018-2019, cu completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. P.7/1497/07.12.2018 întocmit de Serviciul Tehnic Consiliul Local;

Luând act de Avizul conform al Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 34483/19.11.2018;

în conformitate cu art. 20 lit a) din Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019, aprobată prin OMEN nr. 5472/07.11.2017;

Conform prevederilor art. 19 și art.61 alin. (1) și (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor cuprinse la art. 45 alin.(l), art. 81 alin.(2), lit. j) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 89/26.04.2018 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2018-2019, se completează după cum urmează:

1. Se completează rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, din Sectorul 4 al municipiului București, pentru anul școlar 2018-2019, cu o poziție nouă, după cum urmează:

NR. CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

NR.

TELEFON

FORMA DE PROPRIETATE

91

Școala

Postliceală „Henri Coandă”

POS

STR. PETRU CERCEL

NR.3

0771450895

PARTICULARArt.II Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 împreună cu Inspectoratul Școlar al Sectorului 4 al Municipiului București precum și de unitățile școlare nominalizate, conform competențelor legale, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 13.12.2018.

Contrasemnează

SecretaruISectoruIui 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 338 /13.12.2018