Hotărârea nr. 331/2018

Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: Reconversie funcțională Școala numărul 100 situată în Calea Văcărești nr.296, Sector 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: Reconversie funcțională Școala numărul 100 situată în Calea Văcărești nr.296, Sector 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate al Direcției Investiții - Serviciul Investiții nr. P.9.1/1325/10.12.2018;

în conformitate cu prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) litera i) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici, în conformitate cu documentația tehnico-economică, pentru obiectivul de investiții: Reconversie funcțională Școala numărul 100 situată în Calea Văcărești nr.296, Sector 4, conform Anexei care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 13.12.2018.

Cosmin-ConstâântiContrasemnează


Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 331 /13.12.2018

Prtl«Gtait,

VEGO CONCEPT ENGINE ERING S*R-L

Mun. Buurețti Splaiul lndep*nd»nț*t, nr, 29V293, eiaj 14, bctflu 1. eecfer 6. încegii^ati la OfptnJ Rețtlnftl CemerMui

*d> nr. j40n 3314/20:1. ivind Cnd Unic de Identificare RO 2931 9712

DEVIZ GENERAL

at obhctivutui de Investiții

Reconversle funcțtanalâ Școala numărul 100 siluatâ tn Calea Văcărești, nr. 295. sector 4. Municipiul București


VatMra (faraTVAț

TVA

VilcurttuTV*

Nr, cri.

iMnumlru upllol<k>r ,1 mbciplMalgrO cfitftulal

IM

lei

1

2

3

4

4

CAPITOLUL 1

CMÎNldl

tenini obținerea >1 amarul erei terenului

1,1.

Obțnarea terenului

1.2.

Amenelaraa lertixJus

*

1.3.

Amanaiiri pentru protacța madMui ți aducerea terenului ta etireâ rsțalâ

25 405 00

4.6H.H

30.231.95

1.4.

Cbattuet pentru ralccdkrea/pralecții v&Lt*ț4cir

-

*

TOTAL CAPITOL 1

W <465.66

4.1H-1S

M.33LU

I

CAPITOLUL 2

Cheltuieli       asigurarea uWUptar necesare obiectivului de Investiții

TOTAL CAPITOL 2

-

-

1

CAPITOLUL 3

Cheltuieli

Hntni proiectare ți aijiunli tehnici

3.1.

Studii

10336,00

3217.84

20.153.84

3.1.1 Stedă de teren

16 93600

3 217.84

2O153A4

3.L2. Ripart perind impact J asupra mediului

3.1.3, Alle etudi specific*

3.2.

DoaxnerttafHiuport y cheiuri pentru abfcnerea da aviz. acerduri ți autorizații

16 93100

3 217.84

20,153.34

3.3.

Expertizl tehrvc*

10000.00

1,900.00

11.9CO.OO

3.4.

Certificarea perfarmanțai energetice ți au4Cul enensebe al cMdirJsr

*

3.5,

Proiectare

116.46100

22.50192

140 976,92

3.5.1. Teme de proiactâro

*

15.2. Studiu da preferabilele

-

3.5.3. Studiu da fațabJtaUl documentația da agrare a tucrinlor do intervanți* ți davîzd general

50 000.00

9 500.00

59,50000

3.5.4, Oacirrtantjțlile tehnica necesara In vederea obținerii eviitW acprdurfctf auforizețrîcr

40.000 00

7,600.00

47,600.00

3.5.5. Verificară* tehnic* da căitele a proiectului tehnic ți a detaMor da execuție

6,466.00

1.503.92

10.07652

3.5.6. Proiect tehnic ți datai* de eiscuțe

20000.00

3.800,00

23.W0.OO

16.

Organizarea frocedurfcr da atteuție

-

3X

ConeulUnța

-

3.7.1. ManauofnenhJ de proiect pentru cblecti'rtJ da investiți

-

3.7X Audta| financiar

-

18.

Asirtențl tehnici

42,341.00

8.044^79

50,305.79

3.6.1. Asistenți tehnici partea proiectantehi

-

-

16.1.1. pepenoeda de execuț i a lucrlrifor

-

3.0.1 JL pentru participarea proiectantului la fazele Indus* tn ptogramd do control aj tecrinlor do execuție, avizai de totpecteraM de Stat In Construcții

IAZ Olrigențe <fe țjintjer

42341.M

6,044,73

50.365.79

TOTAL CA

PITO L 3                                                                .........

2«4,Wf.H

38,819.39

2*3,670J»

1.............................................. ....... ™*

CAPITOLUL 4

Cheltuieli

pentru Ini • >Hpa da bazl

<1,

Ccnotrucți ți instalații

Z 526,525 81

499.039,90

3.125.565.71

4.2.

Montaj utfaje tehnologica, edtpamanța tehrw*jt>to ți faiebenafo

-

-

4.3.

LtLh}*, edipemente tehrtstagice ți funcționale care necesiU montaj

4.4.

Utila}*, echipamente tehnologica ți funcțicnato caro nu necooti monu| ți ediipamame de tnnaport

4.5.

DoHri

550,965. T5

104,68149

655.049.24

4A

Attv» necoiporat*

-

TOTAL CAPITOL 4

<03,71139

3,7*1.214.93

1 .....

CAPITOLUL 5

Alia thdtiJal

5.1.

Organizare d* țantier

169,363,74

32.179.11

201.54285

5. LI. Lucriri de contbUcțN țt instalații aferenta crgâniziri de țantter

169,363.74

32179.11

201,542.85

5.1.2. Cheltuieli cana» erpanizani țaribendiA

*

5-2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

20260,00

20260.00

5-2.1. tcmidoaneJe d dobinofe afaranta creditului Mnci finanțatoare

12.2. cota aferent! I.S.C- pentru centralul cetate tetrtricr de Construcții

2.627.00

2,627.00

5,2,3. cote aferent! I.S.C. pentru controlul stahJuî în amenajarea toritomdu, urbanism ți pentru autorLakrea lucrurilor de custacții

13.133.00

11133,00

5.2.4, cota aferent* Casei Socialo a Constructorilor - C.S.C.

-

5.2.5. taxa pentru acorduri, evua conforme ți autorizația de ceristnafel desființare

4.500,00

4.500.00

$.3.

Cheltuiri diverse țc neprevăzut»

846.816.70

160 895.55

1.007,714.25

5.4.

Cheltuiri pentru informară ți puUictat»

-

TOTAL CAPITOL 5

t,81t/U2A4

ttt,OT4At

l.în.JlT.U

CAPITOLUL*

Cheltuieli

pentru probe tehnologico țl taste

6.1.

Proqltiraa peraonaltAx do emfaiur*

*

-

6,2.

Probe tehnologico ți teste

-

-

TOTAL CAPITOL 6

' ■.■;1 ,1

TOTAL GENERAL

840.5101

OU1 cir» C+M(1.1 + M    +     + «♦ J.1.1)

,, W1J94J4

5U,fl43,tt

46195 M


TlLaunî.VAdei


Data

12110/2018

8*Reffclitfnve*tltor

Seânnd 4 el MurucipMui București


&M7£ Jedfi/TĂ , î       . -    -           f /—.


- 00^57^/77)//oj 1

O'

5f Ol

,2/


BUCU^cfr -At. S|CQ>>