Hotărârea nr. 33/2018

Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 11”, în vederea depunerii spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020 în cadrul apelului de proiecte cod „POR/174/3/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cererii de finanțare „Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 11”, în vederea depunerii spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020 în cadrul apelului de proiecte cod „POR/174/3/l/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari/l/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari”

Având în vedere;

S Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

S Raportul de specialitate al Direcției Investiții și Achiziții Publice nr. P7/ 221 /14.02.2018;

S Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

S Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020;

S Ghidului Specific al Solicitantului - Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale;

•f H.G. nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, modificată și completată;

S O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare;

S Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completărfreuferioarej S Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativi

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;^

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cererea de finanțare „Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 11” în vederea depunerii în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020- Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A -Clădiri rezidențiale; cuprinzând 4 blocuri de locuințe din Sectorul 4, după cum urmează:

1.    Blocul 130, Șoseaua Berceni nr. 53

2.    Blocul 20, Strada Ciochina nr. 3

3.    Blocul 18A, Bulevardul Alexandru Obregia nr. 18A

4.    Blocul 2, Strada Pictor Ștefan Dimitrescu nr. 3

Art. 2. Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București, Direcția Investiții și Achiziții Publice, Direcția Proiecte și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.02.2018.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 33 /27.02.2018