Hotărârea nr. 327/2018

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18,Grand Arena,etaj 1 sector 4, București

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 nr. P.8.1/9964/11.12.2018 al Direcției Economice;

Luând în considerare prevederile:

- art.8. litera a) art.19 alin.(l) litera a), art.20 alin .(1) litera a), art.26, art.39 alin.(3), (4), (5), (6) și (8) art.45, art.46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) si art. 115 alin.(l) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- Fila de buget privind Transferurile pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap, acordate prin filă de buget de la Ministerul Muncii și Justiției Sociale pentru anul 2018 în sumă totală de:

1.600,00 mii lei

- Decizia nr. 82743/11.12.2018 a Directorului general al Direcției Generală Regională a Finanțelor Publice privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru susținerea sistemului de protecția copilului si susținerea centrelor


4.751,00 mii lei


HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului Sectorului 4 al Municipiului București pe anul 2018 atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli astfel ca:

Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli pe anul 2018 în sumă de 776.410 mii lei, conform anexei nr. 1;

Art 2 . Se aprobă formularele, după cum urmează :

 • -  Anexa nr. 1.1; - Bugetul local detaliat pe venituri pe anul 2018

 • -  Anexa nr. 1.2; -Bugetul local detaliat pe cheltuieli pe anul 2018;

 • -  Anexanr. 1.3; -Buget Autofmantate pe venituri si cheltuieli pe anul 2018;

 • -  Anexa nr. 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24 - Proiect Buget Local pe venituri si cheltuieli pe anul 2019 si estimări 2020 - 2022;

Art. 3. Se aprobă bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

- Anexa 2.

- 49.02

- Anexa 3.

- capitol bugetar 51.02

-Anexa 3.1

-cap.51.02.01.03

-Anexa 3.2

-cap.51.02.01.03

- Anexa 3.3

- cap.51.02.01.03

- Anexa 4.

- capitol bugetar 61.02

-Anexa 4.1

- cap.61.02.03.04

- Anexa 5.

- capitol bugetar 65.02

-Anexa 5.1

- cap.65.02.03.01

- Anexa 5.2

- cap.65.02.03.01

-Anexa 5.3

- cap.65.02.03.02

-Anexa 5.4

- cap.65.02.03.02

-Anexa 5.5

- cap.65.02.04.01

- Anexa 5.6

- cap.65.02.04.01

- Anexa 5.7

- cap.65.02.04.02

- Anexa 5.8

- cap.65.02.04.02

-Anexa 5.9

- cap.65.02.07.04

- Anexa 5.10

- cap.65.02.07.04

- Anexa 6.

- capitol bugetar 67.02


 • - Buget local

 • - Autorități publice si acțiuni externe

 • - Primăria Sector 4 Autoritari Executive

 • - D.G.I.T.L

 • - D.A.U.I.

 • - Ordine publică și siguranță națională

 • - Poliția Locală

A

 • - învățământ

-PS4 - învățământ preșcolar

 • - DAUI - învățământ preșcolar

 • - PS4- învățământ primar

 • - DAUI - învățământ primar

 • - PS4 - învățământ secundar inferior

 • - DAUI - învățământ secundar inferior

 • - PS4- învățământ secundar superior

 • - DAUI - învățământ secundar superi^

 • - PS4 - învățământ special

 • - DAUI - învățământ sperai

 • - Cultură recreere și reli


  -Anexa 6.1

  - cap.67.02.03.30

  - Centrul European Cultural si de Tineret pentru UNESCO „N. Bălcescu”

  - Anexa 6.2

  - cap.67.02.05.03

  - întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

  - Anexa 7.

  - capitol bugetar 68.02

  - Asigurări și asistență socială

  - Anexa 7.1

  - cap.68.02.

  - Asistență socială

  - Anexa 7.2

  - cap.68.02.05.02

  - Asistență socială în caz de invaliditate

  - Anexa 7.3

  - cap.68.02.06.01

  - Copii

  - Anexa 7.4

  - cap.68.02.11.

  - Creșe

  -Anexa 7.5

  - cap.68.02.12.

  - Centrul medico-social Sf. Andrei

  -Anexa 7.6

  - cap.68.02.15.

  - Ajutor social

  - Anexa 7.7

  - cap.68.02.50.50

  - Alte cheltuieli în domeniul asist, sociale

  - Anexa 8.

  - capitol bugetar 70.02

  - Locuințe servicii și Dezvoltare Publică

  -Anexa 8.1

  - cap.70.02.03.30

  - Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

  - Anexa 9.

  - capitol bugetar 84.02

  - Transporturi

  - Anexa 9.1

  - cap.84.02.03.03

  - Străzi

Art. 4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pentru activitățile finanțate parțial din venituri proprii, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,din care:

- Anexa 10   - capitol bugetar 65.10

- Învățămînt

-cap. 65.10.04.02

- învățământ secundar superior

- Anexa 11   - capitol bugetar 68.10

-Asigurări și asistență socială

- cap.68.10.12

- Unități de asistență medico-socială -

Centrul Medico-Social Sf. Andrei

Art. 5. Se aprobă Listele de investiții aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

- Anexa nr. 12. „Lista de investiții a Primăriei Sectorului 4”;

- Anexa nr. 13, 13.1 „Lista de investiții a Centrului European Cultural si de Tineret pentru UNESCO „N. Bălcescu”

Art. 6. Se aprobă Lista obiectivelor de investiții multianuale aferente Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

- Anexa nr. 16, „Lista obiectivelor de investiții multianuale a Primăriei Sectorului 4”;

Art. 7. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 4, prin ordonatorii secundari și terțiari de credite, conform competențelor iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 13.12.2018.


Cosmin-Consț&rftin BARBALĂU

fi / rîw i

A— rjyContrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 327 /13.12.2018

4