Hotărârea nr. 32/2018

Hotărâre privind depunerea cererii de finanțare „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru Colegiul Tehnic Miron Nicolescu din bdul. Metalurgiei nr. 89”, în cadrul apelului de propuneri de proiecte POR/2017/10/10.1/10.2/BI, prin Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București și aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici prin care se modifică și completează HCLS4 nr. 364/22.12.2017


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind depunerea cererii de finanțare „îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru Colegiul Tehnic Miron Nicolescu din bdul. Metalurgiei nr. 89”, în cadrul apelului de propuneri de proiecte POR/2017/10/10.1/10.2/BI, prin Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București și aprobarea principalilor indicatori tebnico-economici prin care se modifică și completează HCLS4 nr. 364/22.12.2017

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Examinând expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr.Pll/87/15.02.2018 elaborat de Direcția Proiecte;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; în conformitate cu prevederile art.4 și art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind

finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. i) și j) și art.115 alin. (1) lit.b) din Legea

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă depunerea cererii de finanțare „îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru Colegiul Tehnic Miron Nicolescu din bdul. Metalurgiei nr.89” în cadrul apelului de propuneri de proiecte POR/2017/10/10.1/10.2/BI

Art.II. Se aprobă contribuția proprie în cuantum de 2% din totalul costurilor eligibile.

Art.IH. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiți „îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru Colegiul Tehnic Miron Nicolescu din bdul. Metalurgiei nr.89”, conform Anexei 1 și Anexei 2, modificând și completând HCLS4 nr. 364/22.12.2017.

Art.IV. Anexa 1 și Anexa 2 fac parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.V. Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Secretarul Sectorului 4 și Direcțiile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea se face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.02.2018.l.Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE


Nr. 32 /27.02.2018

_ „    Anexa 1

La HCLS4 nr. 2A !

Principalii indicatori tehico - economici pentru obiectivul de investiții. „Lucrări de modernizare/extindere/ reabilitare Colegiul Tehnic Miron Nicolescu nr.89 din bdul. Metalurgiei nr.89” în Municipiul București

Pentru realizarea obiectivul de investiții „Lucrări de modernizare/extindere/ reabilitare Colegiul Tehnic Miron Nicolescu nr.89 din bd-ul Metalurgiei nr.89” sunt necesare reabilitarea și modernizarea corpului de școală, a sălii de sport cât și a atelierului școlii, construirea unui cămin de fete, reabilitarea și extinderea căminului de băieți și construirea unui Centru de Integrare Profesională cu sală de conferințe, spații de lucru, astfel:

•    Unitate de tip A - cămin de băieți și ateliere (S+P+1E)- clădire existentă, extindere

•    Unitate de tip B - cămin de fete și cantină (S+P+4E)- clădire nouă

•    Construire Centru de Integrare Profesională cu sală de conferințe, spații de lucru și posibilitatea de a organiza un târg de job-uri

Valoarea totală a investiției: 51.123,57 mii lei (TVA inclus) din care C+M: 36.952,02 mii lei (TVA inclus)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA?<
Anexa 2


LaHCLS4nr. 3%    /


Proiectant,

CONCRETE & DES1GN SOLUTIONS S.R.L BAU STÂRKS.R.L YARDMAN S.R.L

SID DIVIStON CONSULTING S.R.L Faia de protector»' SFDEMOLARE WOWt VECHI S! COUSTRUnE CĂMIN CAZARE ELEVE. CONSTRUIRE SALA MUVRFUHCTWNAiA INTERVENȚII: REABIUTAREAKK)£RNÎZARE CQRPUnt EXISTENTE: CLĂDIRE ȘCOALA, CLĂDIRE SALA DE SPORT, CĂMIN CAZARE ELBA, AMENAJARI EXTERIOARE


*1}P«vtaJ garant tiregen» comporarta »ihrfuM de teabflitiW doaewnWtrd de wtzwe a tuMrtor de intevodi


Nr. Denumirea capitolelor el subcapitolelor de ert    cheltuieli


mH lol


Valoare

ffara TVA)


mtt euro


2X0


3.00


TVA


mff lei


mlîeuro


mîl tal


Valoare

teu TVA)


mii euro


4X0


s.co    exo


7X0


CAP1TOLUL1: CheHufell pentru obținerea si amenajarea terenufui


1JiObținerea terenului

T.2 ^menajarea terenului {demolări)

. , Amenajări proiecția merfiuiul st aducerea ' terenului la starea Wtlala

1.4. Cheltuieli pentru relocare /proiecția ulHîtatilor


278.17


301,35


60.00


52.85


11.40    331.02


71.40


G5.00


5726


12.35    358.61


77.35


TOTAL CAPITOL 1

£79.53

125.00

1W.11

23.75    139.53

145.75

CAPlTOLU^Z^heftuteTi necesare cu asigurarea utiitetitarnecesare obiectivului

2,1. ChettuieB necesare eu asigurarea utlIHatKar

necesare obiectivului    927'24    M0‘°°    17SJ3.    300    1'103'42

TOTAL CAPITOL 2    82724    280X0    175.15    35.00    1,103.42    23520

Capitolul 3: Chehuiel pentru proiectare si asistente tehnica

3.1

Studl teren

-

-

-

-

32

Taxe pentru obținerea de avize, aconturi si autorizații

-

*

-

3.3

Proiectare si Inginerie

1,733.93

374.00

329.45

71.06

2,0634?

445,06

3X1 DacunMb&tttavIonehcnMScrdalnlarwntf

-

-

-

-

-

3X2. Pntaa tehnic

1.733.B3

374.00

329.43

71.06

206X37

*43.06

3X3 OoonMaUto TeMca panta «Monw AtMsrtmM de CaruVUrt

-

*

-

-

3X4 Dacumenus* Tehnice e«wu

executau luowtUr

-

*

-

-

3.4

QnprVwa proceduSar V» adtdS

-

-

-

3.5

Consultanta

346.79

74.B0

69.89

14.21

412.67

89,01

3.8

Asistente tehnica

520.18

112.20

98.83

21.32

619.01

133.52

4

Inspector șaiiller

240.00

51.77

45.60

9.84

285.60

8160

TOTAL CAPITOL 3

2,540.59

512.75

539.77

115.42

3,350.55

729.19

CAPITOjJJL^-ChetluWl pentru Invastida de baza

ț ^£Can<

^Q'<y*î^^AL

29,57525

5,400.95

5,535.45

1,216.15

35,314.54

7,517.13X (8cg<x


Pag. 1/2


*    «p
CORP A

7,424.37

1,60150

1,410.73

304.29

6,635,60

1,905.79

CORPB

8,114.51

1,75015

1,541.76

332.55

5,656,27

2,082.90

ȘCOALA

8,541.27

1,642.30

1.622.84

350,04

10,164.11

2,192.34

SAU FESTIVÎTATI

2,06718

445.30

392.78

84 72

2,460.07

530.62

SAU DE SPORT

1.047.78

226.00

139.08

4214

1,246.83

258.94

TEREN DESPORT

57953

12500

110.11

23 75

689.63

140.75

LUCRĂRI EXTERIOARE

1,90014

410,00

361,15

77.90

2,262.00

487.90

^.sjriontaj ulH^a si echipamente tnv. de baza

11117

24,00

21.14

4.56

132.41

28.55

. _ Utilaje, echipamente tehnologice si * funcționate cu montaj tnv.de baza

153150

395.00

347.95

75,05

2.179.25

470.05

. . Utilaje fara montaj si echipamente de

transporilnv.de baza

4.5 Dotări

3,059.89

660.00

561.38

125 40

3,64117

7S5.40

4.6 Active necorporale

-

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 4

34,878,54

7,479,95

6,588.92

1,421.19

41,267.47

8,901.14

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1 Organizare de șantier (sxîjLucrari de construcții

5.1.2 Ciieltutetî conexe org. de sanL

$9.35

12.80

11,26

2.43

70,63

1X23

59.35

12,80

1123

2,43

70.83

1513

-

-

-

-

-

-

5,2 Comisioane. cote, taxe, cost credit

341,57

73.88

-

-

341.57

73.68

5.2.1    Taxa 0.1 %

5.2.2    Cote ISC 0.55L

5.2.3    Cotă CSC 05 %

31.05

8.70

31.05

6.70

155.26

33.49

15516

33.49

15516

33.49

15516

33.43

51 Cheltuiefi dwersa si neprevăzute

3,58340

774.00

631.80

147.06

4,270.19

921.05

TOTAL CAPITOL 5

3,939.32

160.47

693.07

149,49

4,68X39

1,009.96

CAPITOLUL $*. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar

6.1 Pmgab'raa personalului de txploalare

Bl Probe tehnologice st teste

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL «    ....    --

TOTAL GENERAL

43,015.52

9,278.18

9,108.05

1,748.66

< 51,12X57 \

) 11,027.04

Din care CtM

(1.2+1.3+2+4.1+41+5.1.1)

31,052.12

8,897.75

5,899.60

1,272.57

(36,552.02

) 7,970.32


Data:

12.12-2017


Întocmit


nit jr


Benefidar/tnvestlton PRIMAFUA SECTORULUI 4


*2) in preturi la data de 1X121017


1 curo « 4.6302


~z.