Hotărârea nr. 31/2018

Hotărâre privind depunerea cererii de finanțare „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru Școala Gimnazială nr. 190, str. Nițu Vasile nr.16”, în cadrul apelului de propuneri de proiecte POR/10/2017/AP.10/PI.10.1b/BI, prin Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București și aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici prin care se modifică și completează HCLS4 nr. 365/22.12.2017


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind depunerea cererii de finanțare „îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru Școala Gimnazială nr. 190, str. Nițu Vasile nr.16”, în cadrul apelului de propuneri de proiecte POR/10/2017/AP.10/PI.10.1b/BI, prin Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București și aprobarea principalilor indicatori tehnico-

economici prin care se modifică și completează HCLS4 nr. 365/22.12.2017

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Examinând expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr.Pll/86/15.02.2018 elaborat de Direcția Proiecte;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; în conformitate cu prevederile art.4 și art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind

finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. i) și j) și art.115 alin. (1) lit.b) din Legea

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă depunerea cererii de finanțare „îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru Școala Gimnazială nr. 190, str. Nițu Vasile nr.16” în cadrul apelului de propuneri de proiecte POR/10/2017/AP.10/PI.10.1b/BI

Art.H. Se aprobă contribuția proprie în cuantum de 2% din totalul costurilor eligibile.

Art.III. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiți „îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru Școala Gimnazială nr. 190, str. Nițu Vasile nr.16” conform Anexei 1 și Anexei 2, modificând și completând HCLS4 nr. 365/22.12.2017.

Art.IV. Anexa 1 și Anexa 2 fac parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.V. Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Secretarul Sectorului 4 și Direcțiile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea se face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.


Nr. 31 727.02.2018

Anexa 1

La HCLS4 nr. 5 O / 2sf-'0$^

Principalii indicatori tehico - economici pentru obiectivul de investiții. “Lucrări de modernizare/extindere/reabilitare pentru bazinul de înot și sală sport Școala Gimnazială nr. 190, str. Nițu Vasile nr.16 (proiectare și execuție)” sector 4,

Municipiul București

Pentru obiectivul de investiții “Lucrări de modernizare/extindere/reabilitare pentru bazinul de înot și sală sport Școala Gimnazială nr. 190, str. Nițu Vasile nr.16 (proiectare și execuție)” se prevăd următoarele categorii de lucrări:

-    Instalațiile de alimentare cu apă menajeră rece și caldă

-    Instalații cu apă pentru stingerea incendiilor

-    Gospodăria de apă pentru stingerea incendiului

-    Instalațiile de canalizare menajeră și pluvială

-    Instalații tehnologice

-    Bazin de înot cu o suprafață de 375 m2 și un volum de aproximativ 750 m3 și reabilitare/modemizare sală de sport

•    Clădirea este compusă din mai multe zone cu funcțiuni diferite: o piscină interioară dotată cu vestiare, grupuri sanitare, spații tehnice etc.

•    caracteristicile branșamentului de alimentare cu apă:

o D = 4.03m3/h o dP = 35mCA

Valoarea totală a investiției: 15.217,47 mii lei (TVA inclus) din care C+M : 9.596,13 mii lei (TVA inclus)

X..


LaHCLS4nr.


Anexa 2OLUHONS S.R.L.

LTÎNG S.R.L.


DEVIZ GENERAL (V1) (wntwm KG rtrJW7C3 «ânnbrio 2W6)

Al ob'ecSvului deinvesstltii:

SF, CONSTRUCȚIE CU.asS SA2W 06 «W SI LUCRĂRI DE REAeiUTARErMOCERNIZARE CLĂDIRE SALA DS SPORT -««ala 190

*1] Onaat s*n*r*l sita pata component» a sludc&a im fizabBlatar tfoctroantafial da rrvtrora a tacraâor tfs isarvonS

Nr*

crL

□■numirea «pilotelor el subcapitolelor de    TVA    frânai

ftwitutftl    ........ (rara TVA}    (ctiTVAJ

mîJ le] 11,11 8tIro euTO mI) euro

0    f    ZOO    '3U0    4.00    5.00    SCO    7.00

CAPITOLUL!: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1 Obținerea terenului    -    -

Amenajarea terenului Idemcteri)    508.63    43.00    39.94    8.53    248.27    53^5

. _ Amenajar] protecția mectiului si aducerea ' ‘ terenului fa starea iriilteîs

1,4, Cheltuieli pentru relocare/proiecția utilîtafilor    278.17    60.00    52.S5    11.40    331.02    71.40

TOTAL CAPITOL 1    F^sdlsoi    105.00    âZ49    19.95    579.29    124.95

CAPITOLUL 2; ChțAuteli necesare cu asigurarea utililatilornecesare obiectivului

~    —    «M»

TOTAL CAPITOL 2    <182.27,'    35.00    30.83    6,55    193.10    41.S5

Capitolul 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

H

StudS teren

-

-

-

-

-

3.2

Taxa penlru obitrisrea de avize, acorduri sl autorizații

-

-

-

3.3

Proiectare si inginerie

500,79

108.02

95.15

20.52

595.93

123.54

13.! tXxusetiaP» 4» avtawe a tastărilor do jttwwnij

-

T

-

-

-

<

IxyTetad Wmc

10802

83,15

23.52

535,53

tzA»

SSJ Doannentate Tetitfca pentru

otCfi»»» Aubriăfit! rfi Cw.ltarr»

-

-

-

-

LM OocurpartsS» Wwfca penlru

(masarea berartar

-

-

-

3.4

□rgBSureaprMedizScrOa KtipQ

-

-

-

-

-

3,5

Consultante

mia

21.80

19.03

4,io

119.19

25.71

3

Asistenta tehnica

«160.26’

32.40

28.54

6,13

170.75

38.56

4

Inspector șantier

«243^9-

*    81.77

45.60

9.B4

285.60'

51.ED

Total Capitol 3

991.17

213.79

18042

40.82

1,179.49

254.41

CAPITOLUL 4; Cheltuieli pentru Investiția de baza

, 7>pwismicinaIînsfalatilTOTAt

’■ pin cate:

7.512.Q3

1,520.30

1,427.29

307.85

8,939752

1,928.18

SALA DESPORT

974.99

210.30

195,25

39.96

1,160.24

230.26

Â

6,292.05

1,355.00

1,103.59

257.45

7,475.64

1,612.45

CtV rn iA17Y> \\

LUCRĂRI EXTERT&^fe \\

254.99

55.00

48.45

10.45

303.44

65.45
•U sug^Yg^

- Of .. '


Pag. 1/2


vj^Monlaj utilaje SI echipamente înv. de baza

15227

35.00

30.53

825

193.1D

41.65

. Utilaje, echipamente tehnologice ai

funcBonale cu mentei inv.de baza

1,274.95

275.00

24224

6225

1,517020

327.25

, . Utilaje rara montaj el echipamente ds

transport înv Ja baza

4.5 Dotilri

1,066.33

230.00

20263

43.70

1,238.93

273.70

4.6 Active «corporale

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 4

2,130.30

VS029S

41046

11,318X4

2,570.76

CAPITOLUL 5: Alte chelfeileG

5.1 Organizare de sânii»

5.1.1 Lucrări da constructii

5.12 Ch ettu'aîi conexe crg. de sanL    j

16-78

405

3ST

0.77

2235

4.82

4.05

3.57

0,77

2235

4.82

-

-

-

-

-

-

3.2 comisioane, cote, taxe, cost credit

19.13

-

-

88.70

19.13

5.21 Țaxa 0,1%

5222 Cota ISC 0,5%

5.23 pota CSC 0,5 %

3.05

1.74

8.06-

1.74

40.32

8,70

40.32

6.70

40,32

5.70

40.32

8.70

52 ctienuiet! diverse 3i neprevăzută

1,038.65

224.03

19724

4257

1,235.59

266.60

TOTAL CAPITOL 5

1,146.13

247.21

20021

4324

1,347X4

290,55

CAPITOLUL 6: Cbeltuieti pentru proba Iflhnologîoe si testa $1 predarea la beriaflelar

e.1 Pregătirea pereonătutut da exploatare

62 Proba tehnologica si (este

-

-

-

-

-

-

-

- '

-

-

-

TOTAL CAPITOL 6    -    ...

TOTAL GENERAL

12,801.55

2,761.30

2,415.52

521.0%

15,217.4?

\ 3,232.31

□in care c+«

(1.2+1.3+2+4-1+4.2+5.1.1)

B,03X98

1,733,35

1,53215

330.48

)    2,069.83


v/ J J

□ala:

12.122017


Benetițiar/lnvestilor. Primărie «eterului 4


*2) In praiuri la data da 12.125017
Pag. 2/2