Hotărârea nr. 303/2018

Hotărâre pentru aprobarea documentației, indicatorilor tehnico economici și a cheltuielilor pentru proiectul cu titlul „Lucrări de construcții Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr. 190”, în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea documentației, indicatorilor tehnico economici și a cheltuielilor pentru proiectul cu titlul „Lucrări de construcții Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr. 190”, în vederea rambursării cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

 • -   Raportul de specialitate al Direcției Investiții, Serviciul Management Proiecte nr. P.9.4/550/27.11.2018;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București

 • -  Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020;

Ghidul Specific al Solicitantului - Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 10 - îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 -Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 - Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului;

 • -  Hotărârea Guvernului nr.398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013;

 • -  HCL S4 nr.170/02.07.2018 privind depunerea cererii de finanțare „Lucrări de construcții Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr.190” și aprobarea principalilor indicatori tehnico economici în cadrul apelului de propuneri de proiecte POR/10/2017/10/10.1a/BI, prin Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

HCGMB nr. 151/20.07.2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6

O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. i) și lit. j) și art 115ZalnT (lHit b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu mffifticădlaăȘL?\ completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă documentația, indicatorii tehnico-economici și cheltuielile pentru proiectul cu titlul „Lucrări de construcții .Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr.190”, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Lucrări de construcții Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr.190” în cuantum de 9.572.796,42 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 9.300.000,00 lei.

Art.3 Se aprobă contribuția proprie de 2% în proiect a Sectorului 4 al Municipiului București, în cuantum de 186.000,00 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Lucrări de construcții Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr.190”.

Art.4 Se aprobă valoarea totală neeligibilă a proiectului „Lucrări de construcții Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr.190”, în cuantum de 272.796,42 lei.

Art.5 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se face de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 05.12.2018.


Contras emneaz ă

Secretarul Sectorului 4

Dîana Anca ARTENE

Nr. 303 /05.12.2018

Anexa la HCLS4 nr. 3C?3 / (95~.


Lucrări de construcții grădiniță in incinta Scolii Gimnaziale nr. 190 - Bugetul Proiectului cod SMIS124344

Activitate

Subactivitate

Categorie

Cheltuială

Valoare totală

Valoare totală eligibilă

Valoare totală publică

Valoare eligibilă nerambursabilă din

FEDR

Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național

Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului

Valoare neeligibilă inclusiv TVA

(lei)

(lei)

(lei)

(lei)

%

(lei)

%

(lei)

%

(lei)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Activitatea 1 -Elaborarea documentației tehnico-economice -faza DALI/SF

Subactivitatea 1.1 - Elaborarea documentației tehnico-economice

cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

31263,83

31263,83

31263,83

25.011,06

80

5.627,49

18

625,28

2

Activitatea 2 -Elaborarea proiectului tehnic si obținerea de avize si acorduri

Subactivitatea 2.1 - Elaborarea proiectului tehnic

cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

proiectare și inginerie

64422,44

64422,44

64422,44

51.537,95

80

11.596,04

18

1288,45

2

Activitatea 3 -Investiția de baza

Subactivitatea 3.1

- Execuția lucrărilor de intervenție

cheltuieli cu organizarea de șantier

cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

38384,64

38384,64

38384,64

30.707,71

80

6.909,24

18

767,69

2

Subactivitatea 3.1

- Execuția lucrărilor de intervenție

cheltuieli pentru investiția de bază

cheltuieli cu dotările (utilaje,echipa mente cu și fără montaj, dotări}

1193269,68

1193269,68

1193269,68

954.615,74

80

214.788,54

18

23865,39

2

Subactivitatea 3.1

- Execuția lucrărilor de intervenție

cheltuieli pentru investiția de bază

cheltuieli cu dotările (utilaje,echipa mente cu și fără montaj, dotări)

2137908,78

2137908,78

2137908,78

1.710.327,02

80

384.823,58

18

42758,18

2

Subactivitatea 3.1 - Execuția lucrărilor de intervenție

cheltuieli pentru investiția de bază

cheltuieli pentru construcții și instalații

4074133,88

4074133,88

4074133,88

3.259.307,10

80

733.344,10

18

81482,68

2

Subactivîtatea 3.1

- Execuția lucrărilor de intervenție

cheltuieli pentru investiția de bază

cheltuieli cu dotările {utilaje,echipa mente cu și fără montaj, dotări)

869274,12

869274,12

869274,12

695.419,30

80

156.469,34

18

17385,48

2

Subactivîtatea 3.1

- Execuția lucrărilor de intervenție

cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

56591,08

56591,08

56591,08

45.272,86

80

10.186,39

18

1131,82

2

Subactivitatea 3.1 - Execuția lucrărilor de intervenție

cheltuieli diverse și neprevăzute

cheltuieli diverse și neprevăzute

856799,05

584002,63

584002,63

467.202,10

80

105.120,47

18

11680,05

2

272796,42

Subactivitatea 3.1 - Execuția lucrărilor de intervenție

cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

120963,5

120963,5

120963,5

96.770,80

80

21.773,43

18

2419,27

2

Subactivitatea 3.1 - Execuția lucrărilor de intervenție

cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

cheltuieli pentru amenajarea terenului

19635

19635

19635

15.708,00

80

3.534,30

18

392,7

2

Subactivitatea 3.1 - Execuția lucrărilor de intervenție

cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

22253

22253

22253

17.802,40

80

4.005,54

18

445,06

2

Subactivitatea 3.1

- Execuția lucrărilor de intervenție

cheltuieli cu organizarea de șantier

cheltuieli conexe organizării de șantier

9596,16

9596,16

9596,16

7.676,93

80

1.727,31

18

191,92

2Activitatea 4 -Asistenta tehnica

Subactivitatea 4.1 - Asistenta tehnica prin derularea Serviciilor de Dirigentie de Șantier

cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

cheltuieli pentru asistență tehnică

30867,86

30867,86

30867,86

24.694,29

80

5.556,21

18

617,36

2

Subactivitatea 4.2

- Asistenta tehnica din partea proiectantulu

cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

cheltuieli pentru asistență tehnică

3998,4

3998,4

3998,4

3.198,72

80

719,71

18

79,97

2

Activitatea 6-Auditul financiar al proiectului

Subactivitatea 6.1 - Realizarea Auditului financiar al proiectului

cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

23800

23800

23800

19.040,00

80

4.284,00

18

476

2

Activitatea 7 -Activitati de informare si promovarea proiect

Subactivitatea 7.1 - Promovarea proiectului

cheltuieli de informare, comunicare Și publicitate

cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

12495

12495

12495

9.996,00

80

2.249,10

18

249,9

2

Subactivitatea 7.1 - Promovarea proiectului

cheltuieli de informare, comunicare Și publicitate

cheltuieli de promovare a obiectivului de investiție/pro dusului/servic îului finanțat

7140

7140

7140

5.712,00

80

1.285,20

18

142,8

2
Pag. 3/4


Principalii indicatori tehico - economici pentru obiectivul de investiții. „Lucrări de construcții Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr. 190”

Prezentul obiectiv de investiții are ca scop construirea unei clădiri cu regimul de înălțime P+2E, cu destinația grădiniță, situată pe stradda Nițu Vasile nr. 16, sector 4, București. Grădinița va fi realizată din 2 tronsoane, datorită formei de „L” impusă de spațiul existent:

 • -  Suprafața construită propusă = 673 mp

 • -  Suprafața desfășurată propusă = 2123 mp

Perioada de eșalonare a investiției - faza de execuție este de 10 luni.

Clădirea propusă a se realiza are următoarea alcătuire structurală:

 • -  fundații tip grinzi continue din beton armat

 • -  structură în cadre de beton armat

 • -  pardoseală slab armată

 • -  planșeu beton armat

 • -  fâșii de cărămidă pentru pereții despărțitori

 • -  terasă necirculabilă

Valoarea totală a investiției: 9.529.361,42 lei (TVA inclus)

din care C+M : 5.144.644,15 lei (TVA inclus)Pag. 4/4