Hotărârea nr. 301/2018

Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 232/20.09.2018, privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,,Modernizare, recompartimentări interioare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru Piața Progresul”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 232/20.09.2018, privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare, recompartimentări interioare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru Piața Progresul”

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 nr. 5800/27.11.2018;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Având în vedere:

  • - H.G. nr.348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • - O.G. nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin.(2), art. 81 alin.(2) lit.î) și art.115 alin. (1) litera b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 232/20.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare, recompartimentări interioare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru Piața Progresul”, conform Anexei la prezenta.

Art.II. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 05.12.2018.


îh-Conitantin BARBĂLĂU


C ontr asemnează Secretarul Sectorului 4


Diana Anca ARTENE


Nr. 301 /05.12.2018

DENUMIRE OBIECTIV__________________________________

Modernizare, recompartimentari interioare in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru Piața Progresul

1

din care:

proiectere si asistenta tehnica

investiția de baza

alte cheltuieli

probe tehnologice si teste

cost pe metru patrat

TOTAL

Deviz modernizare

din care:

proiectare si asistenta tehnica

investiția de baza

alte cheltuieli

probe tehnologice si teste

cost pe metru patrat

Deviz implementare proiect avizat ISU

din care:

proiectare si asistenta tehnica

investiția de baza

alte cheltuieli

probe tehnologice si teste

[cost pe metru patratPREȘEDINTE DE ȘEDIțffĂ


Anexa

la HCL

INVESTIȚIE (inclusiv TVA)

VALOARE C+M (inclusiv TVA)

5,451,129.56

4,009,548.07

339.983,00

4,832,898.18

628.439,43

39.687,83

450.99

5,451,129.56

4,009,548.07

1,276,550.26

954,729.55

201.645,50

1,511,647.60

259.420,94

19.843,92

105.61

4,174,579.30

3,054,818.52

201.645,50

3,294,662.37

375.018,49

19.843,92

345.38

r