Hotărârea nr. 30/2018

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți unor obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți unor obiective de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București; Ținând seama de raportul de specialitate comun al Direcției Investiții și Achiziții Publice -

Serviciul Investiții și Derulare Contracte și Direcția Gospodărie Locală nr.P.7.3/141 /15.02.2018; Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele

publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. i) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Achiziții Publice - Serviciul Investiții și Derulare Contracte, Direcția Gospodărie Locală și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.02.2018.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 30 /27.02.2018

Anexă

la HCLS4 nr. 30/27.02.2018

Nr.Crt

DENUMIRE OBIECTIV

VALOARE INVESTIȚIE (inclusiv TVA)

VALOARE C+M (inclusiv TVA)

1

Amenajare imprejmuire - Gard trenuleț Lumea Copiilor

1.289.200,555

1.175.115,070

2

Amenajare imprejmuire stradala pentru proiecție/conservare Calea Văcărești sector 4

1.182.029,544

1.071.086,271

3

Amenajare parc - Strada Tulnici/Frumușani

610.596,080

521.617,632

4

Amenajare intrare parc nr.2 ‘’Lumea Copiilor ° Bulevardul Tineretului

348.339,037

339.064,725

TOTAL

3.430.165,216

3.106.883,698