Hotărârea nr. 3/2018

Hotărâre privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, precum și deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2017


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-duI Metalurgiei nr. 12-18,Grand Arena,etaj 1 sector 4, București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, precum și deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2017

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. P.6.2/ 163 /15.01.2018 al Direcției Economice;

Luând în considerare prevederile :

art. 44, art.45, art.46 și art. 58 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) și art. 115 alin.(l) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă deblocarea și utilizarea integrală a excedentului bugetar, înregistrat la data 29.12.2017 pentru finanțarea obiectivelor de investiții pe anul 2018, in valoare de:

•    33.701.011,46 lei sursa A (Buget local)

•    25.773.871,50 lei sursa B (Credite externe - BEI)

•    787.803,55 lei sursa C (Credite interne)

Art 2. Se aprobă Programul obiectivelor de investiții in continuare, pana la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local Sector 4, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

anexa nr. 1. „Lista de investiții - Primăria Sectorului 4”; anexele nr. 2. și 2.1. „Lista de investiții - Direcția Generală de anexa nr. 3. „Lista de investiții - Direcția Generală de Poliție anexa nr. 4. „Lista de investiții - Centrul European Cultural Bălcescu”


Art. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă Ia îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 4, prin ordonatorii secundari de credite, conform competențelor și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 22.01.2018.


Contrasemnează p.SecretaruI Sectorului 4

DiSna^^a^tRTENE


Nr. 3 /22.01.2018

2