Hotărârea nr. 29/2018

Hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere;

-    Expunerea de motive a primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 nr. P.6.1./ 870 /16.02.2018 al Direcției economice;

-    Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

- Adresa nr. I-B 40/ 30.01.2018 a Direcției Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 privind estimarea veniturilor pentru anul 2018, în sumă totală de:

185.000,00 mii lei

-    Decizia nr. 187/25.01.2018 a Directorului general al Direcției Generală Regională a Finanțelor Publice privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat, alocată prin Legea bugetului de stat nr. 2/ 2018 :

3.453,00 mii lei

-    Decizia nr. 186/ 25.01.2018 a Directorului general al Direcției Generală Regională a Finanțelor Publice privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate pe anul 2018:

72.008,00 mii lei


- Anexa 7 si 8 din Legea nr. 2/2018 a bugetului de venit estimat a se incasa pentru bugetul local:

-    Anexa 7 si 8 din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale diminuata cu 14 din excedentul la data de 31.12.2016:

19.443,00 mii lei

-    Fila de buget privind Transferurile pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap, acordate prin filă de buget de la Ministerul Muncii și Justiției Sociale pentru anul 2018 în sumă totală de:

41.555,00 mii lei

-    Fila de buget privind Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății către bugetele locale, de la Ministerul Sănătății - Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, pentru anul 2018 nu a fost primita. S-a avut in vedere prevederea bugetara pe anul 2017 a indicatorului 42.02.41, in suma totala de:

7,00 mii lei

-    Fila de buget privind Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale, de la Ministerul Sănătății - Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, pentru anul 2018 nu a fost inca primita. S-a avut in vedere prevederea bugetara pe anul 2017 a indicatorului 42.02.35, in suma totala de:

202,00 mii lei

-    Contractul de finanțare pentru Programul național de dezvoltare locală nr 8647/ 13.03.2015 privind „Modernizare și extindere a două corpuri de clădire la sediul primăriei Sectorului 4 -București” -

12.513,63 mii lei

-    Ordin de Ministru nr. 3608/2017 privind finanțarea unităților de invatamant prin programul

TNFDL

33.892,37 mii lei

-    Conform Contului de execuție întocmit de Trezoreria Statului Sector 4, la data de 31.12.2017

acedentul bugetar al anului 2017 fost în valoare de:    33.701,00 lei.

-    Până la data prezentei nu am primit sumele de la Primăria Municipiului București pentru echilibrarea bugetului local. Având in vedere adresa nr. 1079/29.01.2018 prin care se comunica ca

>ștat, suma antfsectoare \\cumulata de 224.943,00 mii lei si apreciind ca , astfel ca am prognozat:

62.000,00 mii lei.

- Ținând seama de Contul de execuție al bugetului local la data de 31.12.2017 al Sectorului 4 al Municipiului București.

Luând în considerare prevederile:

- art.8. litera a) art.19 alin.(l) litera a), art.20 alin .(1) litera a), art.26, art.39 alin.(3), (4), (5), (6) și (8) art.45, art.46 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, Sectorul 4 al Municipiului București, propune în ședință publică a Consiliului Local, aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4.

Ținând cont de prevederile Legii nr 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

A

In temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată; cu modificările si completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul general consolidat al Sectorului 4 al Municipiului București pe anul 2017 a fost aprobat atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli astfel:

• Bugetul local detaliat la venituri pe anul 2018 si estimări pentru anii 2019 - 2021 în sumă de 644.965 mii lei, conform anexei nr. 1;

Art. 2 . Se aprobă formularele, după cum urmează :

-    Anexa nr. 1.1; 1,2 - Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli pe capitole si subcapitole pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021;

-    Anexa nr. 1.3 - Buget credite externe detaliat la venituri si cheltuieli pe capitole si subcapitole pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021;

-    Anexa nr. 1.4 - Buget credite interne detaliat la venituri si cheltuieli pe capitole si subcapitole pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021;

-    Anexa nr. 1.5 - Bugetul instituțiilor publice si activitatilor finanțate parțial din venituri proprii pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021;

-    Anexa nr. 1.6 - Bugetul instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral devenituri proprii pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021;

* RO^X

Art. 3. Se aprobă bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București/Zatât la<naiî^f\le T


venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă dini

- Anexa 2.    - capitol bugetar 51.02    - Autorități publice si acțiuni exw^^xjȚSot^ /

-Anexa2.1 - cap.51.02.01.03 -Anexa2.2    -    cap.51.02.01.03

-Anexa2.3    -    cap.51.02.01.03

-    Anexa 3.    -    capitol bugetar 54.02

-Anexa3.1    -    cap.54.02.05

-Anexa3.2    -    cap.54.02.10

Sector 4

-    Anexa 4 - capitol bugetar 55.02


-    D.G.I.T.L.

-    D.A.U.I. autoritati executive

-    Primăria sector 4 autoritati executive


-    Alte servicii publice generale

-    PS4 Fond de rezervă bugetară

-    Direcția Generala de Evidență a Persoanelor

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi


- Anexa 5

- capitol bugetar 60.02

-Anexa 5.1

- cap.60.02.02

- Anexa 6

- capitol bugetar 61.02

-Anexa 6.1

-cap.61.02.03.04

- Anexa 7

- capitol bugetar 65.02

-Anexa 7.1

- cap.65.02.03.01

- Anexa 7.2

- cap.65.02.03.01

- Anexa 7.3

- cap.65.02.03.02

- Anexa 7.4

- cap.65.02.03.02

- Anexa 7.5

- cap.65.02.04.01

- Anexa 7.6

- cap.65.02.04.01

- Anexa 7.7

- cap.65.02.04.02

-Anexa 7.8

- cap.65.02.04.02

-Anexa 7.9

- cap.65.02.07.04

-Anexa 7.10

- cap.65.02.07.04

- Anexa 8

- capitol bugetar 66.02

-Anexa 8.1

- cap.66.02.06.03

- Anexa 8.2

- cap.66.02.50.50

- Anexa 9

- capitol bugetar 67.02

-Anexa 9.1

- cap.67.02.03.30


-    Centralizator Apărare

-    Apărare naționala

-    Ordine publică și siguranță națională

-    Direcția Generala de Poliție Locală Sector 4

-    învățământ

-PS4 - învățământ preșcolar

-    D AUI - învățământ preșcolar

-    PS4 - învățământ primar

-    DAUI - învățământ primar

-PS4 - învățământ secundar inferior

-    DAUI - învățământ secundar inferior

-    PS4 - învățământ secundar superior

-    DAUI - învățământ secundar superior

-    PS4 - învățământ special

-    DAUI - învățământ special

-    Sănătate

-    CMS SF. ANDREI unitati medico-sociale

-    Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

/'• “'"V

f - "

European CulnșȘ daSHMeiet pentru UNESCO „N. Bălcesdut^^^L-^


- Cultură recreere și religie - Centrul

-    Anexa 9.2    - cap.67.02.05.03    - întreținere grădini publice, parcuri, zone

verzi, baze sportive și de agrement

-    Anexa 9.3 - cap.67.02.50    - Alte servicii în domeniul culturii, recreerii si

religiei

- Anexa 10

- capitol bugetar 68.02

- Asigurări și asistență socială

-Anexa 10.1

- cap.68.02.

- Asistență socială

- Anexa 10.2

- cap.68.02.04.

- Asistență acordata persoanelor in varsta - CIA

-Anexa 10.3

- cap.68.02.05.02

- Asistență socială în caz de invaliditate

-Anexa 10.4

- cap.68.02.06.01

- Copii

- Anexa 10.5

- cap.68.02.11.

- Creșe

-Anexa 10.6

- cap.68.02.12

- Unități de asistență medico-sociale -

Centrul medico-social Sf. Andrei

-Anexa 10.7

- cap.68.02.15.

- Ajutor social

-Anexa 10.8

- cap.68.02.50.50

- Alte cheltuieli în domeniul asist, sociale

și asistenței sociale

- Anexa 11

- capitol bugetar 70.02

- Locuințe servicii și Dezvoltare Publică

-Anexa 11.1

- cap.70.02.03.30

- Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

- Anexa 11.2

- cap.70.02.50

- Alte servicii în domeniile locuințelor,

serviciilor și dezvoltării comunale

- Anexa 12

- capitol bugetar 74.02

- Protecția mediului

-Anexa 12.1

- cap.74.02.05.01

- Salubritate

-Anexa 12.2

- cap.74.02.06

- Canalizare și tratarea apelor reziduale

- Anexa 13

- capitol bugetar 84.02

- Transporturi

-Anexa 13.1

- cap.84.02.03.03

- Străzi

-Anexa 13.2

- cap.84.02.50

- Direcția Mobilitate Urbana

Art. 4. Se aprobă bugetul creditelor externe, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, din care :

- Anexa 14.    - cap.70.06.03.01    - Dezvoltarea sistemului de locuințe


Art. 5. Se aprobă bugetul creditelor interne, conform anexelor care fac prezenta hotărâre, din care :

- Anexa 14.1. - cap.70.07.03.01    - Dezvoltarea sistemului de Io'

-Anexa 14.2 - cap.84.07.03.03

- Străzi


Art. 6. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pentru activitățile finanțate parțial din

venituri proprii, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,din care:

- Anexa 15,15.1,15.2,15,3,15.4    - capitol bugetar 65.10    - Învățămînt

-    cap. 65.10.03.01    - învățământ preșcolar

A

-    cap. 65.10.03.02    - învățământ primar

-    cap. 65.10.04.02    - învățământ secundar superior

-    cap. 65.10.07.04    - învățământ special

- Anexa 16    - capitol bugetar 67.10    - Cultură, recreere și religie

-Anexa 16.1, 16,2    - cap.67.10.03.30    -Alte servicii culturale - Centrul European

Cultural si de Tineret pt. UNESCO „N. Bălcescu”

-    Anexa 17    - capitol bugetar 68.10    - Asigurări și asistență socială

-    Anexa 17.1,17.2    -    cap.68.10.04    - Centrul de îngrijire și Asistență CIA

-    Anexa 17.3,17.4    -    cap.68.10.12    - Unități de asistență medico-socială -

Centrul Medico-Social Sf. Andrei

Art. 7. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

-Anexa 18, - cap. 70.10.50 -Direcția Piețe si Gestionare Activități Comerciale Venituri

-Anexa 18.1 - cap.70.10.50 -Direcția Piețe si Gestionare Activități Comerciale Cheltuieli

Art. 8. Se aprobă Listele de investiții aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre :

-    anexa nr. 19. „Lista de investiții a Primăriei Sectorului 4”;

-    anexa nr. 20.; 20.1. „Lista de investiții Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale;

-    anexa nr. 21., 21.1 „Lista de investiții a Direcției Generale de Evidență a Persoanelor”;

-    anexa nr. 22., 22.1 „Lista de investiții a Direcției Generale de Poliție Locală” ;

-    anexa nr. 23, „Lista de investiții - Centrul European Cultural si de Tineret pt. UNESCO „N.

Bălcescu”


- anexa nr. 24, 24.1 „Lista de investiții - Direcția Generală de Asistență î

Copilului Sector 4”;    Z

- anexa nr. 25, 25.1 „Lista de investiții a Centrului medico-social „Ș

finanțare din surse proprii;

-    anexa nr. 26, „Lista de investiții a Direcției Mobilitate Urbana Sector 4;

-    anexa nr. 27, 27.1 „Lista de investiții, cu finanțare din surse proprii, Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4;

Art. 9. Se aprobă Lista obiectivelor de investiții multianuale aferente Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

-    anexa nr. 28, „Lista obiectivelor de investiții multianuale a Primăriei Sectorului 4”;

Art. 10. Se aprobă Lista cu numărul de personal precum si fondul salariilor de baza aferente Sectorului 4 al Municipiului București, conform anexei nr. 29 - care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 11. Se aprobă virarea sumei de 11 000 mii lei ce reprezintă vărsăminte din Secțiunea de funcționare pentru Secțiunea de dezvoltare.

Art. 12. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 4, prin ordonatorii secundari și terțiari de credite, conform competențelor și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.02.2018.

Nr. 29/27.02.2018

7