Hotărârea nr. 287/2018

Hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici – la faza Proiect Tehnic - pentru obiectivele de investiții: bloc A13, strada Huedin nr. 14 și bloc B19, strada Moldoveni nr. 16 de pe raza Sectorului 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel.+(4)021.335.92.30 Fax.+(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici - la faza Proiect Tehnic - pentru obiectivele de investiții: bloc A13, strada Huedin nr. 14 și bloc B19, strada Moldoveni nr. 16 de pe raza Sectorului 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate al Direcției Investiții - Serviciul Investiții nr. P.9.1/1188/14.11.2018; Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile HCL S4 nr.316/20.11.2017 și HCL S4 nr.103/26.04.2018;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) litera i) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă reactualizarea indicatorilor tehnico-economici - la faza Proiect Tehnic -pentru obiectivele de investiții: bloc Al3, strada Huedin nr. 14 și bloc Bl9, strada Moldoveni nr. 16 de pe raza Sectorului 4, prevăzute în Anexele nr.l și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții si Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 21.11.2018.


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 DianaAnca ARTENE

Nr. 287 /21.11.2018

ANEXANR.l LA HCLS4

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Blocul nr.A13, Str. Huedin , nr.14, Sector 4, București

Lucrările de intervenție, pentru creșterea performantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, tcrmo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctual de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție, din care

Constructii-montaj (C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.315268 mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST :

0.080262 mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.025336 mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.068759 mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.005837 mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.372014 mii lei/mp

LUCRĂRI ELIGIBILE:

0.423359 mii lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE:

0.002493 mii lei/mp

Eșalonarea investiției (INV/C+M): 2.995.230,59 / 2.507.611,67


Anul I: 2.995.230,59 / 2.507.611,67

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

2.995.230,59 lei

2.507.611,67 lei6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 90

Au_locuinte= 5612,71 mp

Au_bioc 7074,92 mp

Ad= 8051,40 mp

Ac= 1341,90 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE

REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

  • 1. Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 68.39 kwh/m2 (a.u.) si an

  • 2. Economia anuala de energie: 980809 kwh/an in tone echivalent petrol 84.34 tep

  • 3. Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 73.38 toCOî/an

ANEXANR.2 .LAHCLS4nr.4^

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“CREȘTEREA PERFORMANTE I/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Blocul nr. B19, Strada Moldoveni, nr. 16, Sector 4, București

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perfonnantei/efîcientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (partea opaca, partea vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru incalzirea si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de investiție, din care

2.365.197,78 lei

2.003.065,72 lei


Constructii-montaj (C+M)


DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNIT ATI FIZICE SI VALORICE)

Nr. apartamente: 40

Au_locuinte 3247,30 mp

Au_bioc= 3826,22 mp

Ad= 4619,20 mp

Ac= 762,80 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE

REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

  • 1.  Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic: 68.17 kwh/m2 (a.u.) si an

  • 2. Economia anuala de energie: 533.930,62 kwh/an in tone echivalent petrol 45,92 tep

  • 3. Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2:118.06 toCO?/an

PREȘEDINTE DE

Cosmin-Constantin BĂRBASsESux