Hotărârea nr. 28/2018

Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.03.2018-31.05.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.03.2018-31.05.2018

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 4 și Raportul de specialitate al Serviciului Tehnic Consiliul Local nr. P.5/241/12.02.2018;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 325/28.11.2017 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.12.2017-28.02.2018;

în temeiul dispozițiilor art. 35 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. „a” și art. 115 alin. (1) lit. ,,b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se alege domnul GÂF DEAC Ioan în funcția de președinte de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.03.2018-31.05.2018.


Nr. 28/27.02.2018