Hotărârea nr. 276/2018

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.176/02.07.2018 privind aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile și a cofinanțării investiției de bază pentru obiectivele de investiții: supralărgire strada Turnu Măgurele (b-dul Constantin Brâncoveanu până la șoseaua Berceni) și supralărgire strada Luică (șos. Giurgiului până la b-dul Constantin Brâncoveanu)


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.176/02.07.2018 privind aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile și a cofinanțării investiției de bază pentru obiectivele de investiții: supralărgire strada Turnu Măgurele (b-dul Constantin Brâncoveanu până la șoseaua Berceni) și supralărgire strada Luică (șos. Giurgiului până la b-dul Constantin Brâncoveanu)

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. P.9.1/1098/01.11.2018 al Direcției Investiții - Serviciul Investiții;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Ordinul nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.176/02.07.2018 privind aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile și a cofinanțării investiției de bază pentru obiectivele de investiții: supralărgire strada Turnu Măgurele (b-dul Constantin Brâncoveanu până la șoseaua Berceni) și supralărgire strada Luică (șos. Giurgiului până la b-dul Constantin Brâncoveanu);

în temeiul dispozițiilor cuprinse la art. 45 alin.(2), art. 81 alin.(4) și art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.176/02.07.2018 privind aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivele de investiții: supralărgire strada Turnu Măgurele (b-dul Constantin Brâncoveanu până la șoseaua Berceni) și supralărgire strada Luică (șos. Giurgiului până la b-dul Constantin Brâncoveanu), după cum urmează:

Art. 1 va avea următorul cuprins:

“Se aprobă finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivele de investiții: supralărgire strada Turnu Măgurele (b-dul Constantin Brâncoveanu până la șoseaua Berceni) și supralărgire strada Luică (șos. Giurgiului până la b-dul Constantin Brâncoveanu), cheltuieli prevăzute în art.8 alin. (3) din OMDRAP nr.l8 republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum: cheltuieli pentru^ amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a/|ucrări intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice ^și/sau^g energetic, asistența tehnică, consultanța, taxe pentru obținerea de avize/acordur organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar, precum și suma aferentă cofinanțării investiției de baza, în valoare de 12 379 622,78 lei cu T.V.A. pentru supralărgire strada Tumu Măgurele (b-dul Constantin Brâncoveanu până la șoseaua Berceni), respectiv 11 328 742,16 lei cu T.V.A. pentru supralărgire strada Luică (șos. Giurgiului până la b-dul Constantin Brâncoveanu)”.


Art. II Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 06.11.2018.


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 276 /06.11.2018