Hotărârea nr. 266/2018

Hotărâre privind modificarea HCL S4 nr. 344/ 18.12.2017 și HCL S4 nr. 174/ 02.07.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL S4 nr. 344/18.12.2017 și HCL S4 nr. 174/ 02.07.2018

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Examinând expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate al Direcției Investiții, Serviciul Management Proiecte cu nr. P. 9.4/ 386/15.10.2018;

Având în vedere Ordinul MDRAPFE nr. 3608/ 11.07.2017 prin care au fost aprobate spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală un număr de 24 de obiective de investiții la nivelul Sectorului 4;

Având în vedere rapoartele Comisiilor de Specialitate,

Ținând cont de prevederile Ordinului nr. 1851/ 2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 28/ 2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală și de Ghidul Programului Național de Dezvoltare Locală 2016;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București nr. 377/ 28.12.2017 privind modificarea Anexei 1 la HCL nr. 344/ 18.12.2017 privind aprobarea cofinanțării obiectivelor de investiții pentru un număr de 24 de unități de învățământ de pe raza Sectorului 4 și aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, în vederea realizării lucrărilor de construcții necesare pentru obținerea autorizației de funcționare și/ sau pentru realizarea unor lucrări de extinderi și modernizări în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, respectiv Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 174 din 02.07.2018, privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici aferenți unui număr de 16 unități de învățământ preșcolar de stat, proiecte finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020;

în conformitate cu prevederile art,4 și art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2), al art. 81 alin. (2) lit. i) și j), precum și art. 115 alin (1), lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările

Nr. crt.

Denumire obiectiv investiții

Valoarea totală a investiției

Valoare PNDL conform Ordin

nr. 3608/2017 alocați de la bugetul de stat 2017-2020

Valoare PNDL buget local -cota de cofinanțare Sector 4

19.

Grădinița            Pisicile

Aristocrate (fosta Grădiniță nr. 192)

3.423.006

1.160.548,69

2.626.457.31

Art.II. Se modifică Anexa nr. 18 dinHCL S4 174/ 02.07.2018, conform Anexei la prezenta.

Art. III. Celelalte prevederi ale la HCL S4 nr. 344/ 18.12.2017, respectiv ale HCL S4 174/ 02.07.2018 rămân neschimbate.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 17.10.2018.

Nr. 266/17.10.2018

Anexă

Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 4. BUCUREȘTI


DEVIZ GENERAL


I

B/5»

■> e-1


Privind cheltuielile necesare obiectivului de investiții

Lucrări de construcții necesare în vederea modernizării, reabilitării fl obținerii autorizației de funcționare pentru unitateadeg&yĂț^f învățământ Grădinița "Pisicile Aristocrate" (fosta 192}

........                 V co«â<


în mii lei / mii euro la cursul BCE cota T.V.A.


4,6549 /EUR 19%


din data de


1:


Nr. cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mit euro

Mit lei

Mii leî

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Ob[tnerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3.

Amenajarea pentru protecția mediului șl aducerea la starea inițială

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apă

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.2.

Canalizare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.3.

Alimentare cu gaze naturale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.4.

Alimentare cu agent termic

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.5.

Alimentare cu energie electrică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.6.

Telecomunicații (telefonie, radio-tv, etc.)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.7.

Alte tipuri de rețele exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.8.

Drumuri de acces

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.9.

Căi ferate industriale

0,000

0,000

D.000

0,000

0,000

2.10.

Cheltuieli aferente racordării la rețele de utilități

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistentă tehnică

3.1.

Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investiție)

35,438

7,613

6,733

42,171

9,060

3.2.

Cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri și autorizații -TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2. abținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare, obținere autorizații de scoatere din circuitul agricol

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3, obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețetele publice de apa, canalizare, gaze, termcficare, energie electrică, telefonie, etc.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4. obținere aviz sanitar, sanitar-veterinar și fitosanîtar

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5. obținerea certificatului de nomenclatura stradală și adresa

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6. întocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în Cartea Funerară

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7. obținerea avizului PSI

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8. obținerea Acordului de Mediu

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9. alte avize, acorduri și autorizații solicitate prin lege

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.3.

Proiectare și inginerie - TOTAL, din care:

260,676

56,000

49,528

310,205

66,640

1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare -TOTAL, din care:

177,055

38,036

33,640

210,606

45,263

a. studiu de prefezabilitate

0,000

0.000

0.000

0,000

0,000

b. studiu de fezabilitate

84,474

18,147

16,050

100,525

21,595

c, proiect tehnic

91.386

19,632

17,363

108.749

23.362

d. detalii de execuție

0.000

0.000

0,000

0,000

0,000

e. verificarea tehnica a proiectării

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

f. elaborarea certificatului de performanța energetică a clădirii

1,195

0.257

0.227

1,422

0.305

2. Documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiții

78,502

16,864

14,915

93,417

20,068

3, Cheltuielile pentru expertiza tehnică efectuată pentru construcții începute și neterminate sau care urmează a fi modificate prin proiect (modernizări, consolidări, etc.)

5,120

1,100

0,973

6,092

1,309

4. Cheltuielile pentru efectuarea expertizei, cercetării și audituluî energetic

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.5,

Cheltuieli pentru consultanța - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. plata serviciilor de consultanță la elaborarea memoriului justificativ, studiior de piață, de evaluare, la întocmirea cererii de finanțare

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

2. plata serviciilor de consultanță în domeniul managementului investiției sau administrarea contractului de execuție

0,000

0,000

0,00 D

0,000

0,000

3.6.

Asistență tehnică - TOTAL, din care:

20,255

4,351

3,848

24,103

5,178

1. asistența tehnică din partea proiectantului in cazul când aceasta nu intră în tarifarea proiectării

6,720

1,444

1,277

7,997

1,718

2. plata diriginților de șantier desemnați de către beneficiar, autorizați conform prevederilor legale pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații

13,535

2,908

2,572

16,107

3,460

TOTAL CAPITOL 3

316,369

67,965

60,110

376,480

80,878

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții șl instalații

2.236,933

480,554

425,017

2.561,950

571,860

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

0,934

0,201

0,177

1,111

0,239

4.3.

Utilaje, echip. tehn. și funcț. cu montaj

40,364

8,671

7,669

48,033

10,319

4.4.

Utilaje fără montaj și echip. de transp.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

2.278,231

489,426

432,864

2.711,095

582,417

Capitolul 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

22,415

4,815

4,259

26,673

5,730

5.1.1.

Lucrări de construcții aferente organizării de șantier

17,903

3,848

3,402

21,305

4,577

5.1.2.

Cheltuieli conexe org. șantierului

4,512

0,969

0,857

5,389

1,153

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

259,460

55,739

49,297

308,757

66,330

TOTAL CAPITOL 5

281,875

60,554

53,556

335,431

72,060

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2.

Probe tehnologice și teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

O.ODD

0,000

TOTAL GENERAL

2.876,475

617,946

546,530

3.423,005

735,355

din care C+M

2.255,770

484,601

428,596

2.684,366

576,675

întocmit: asocerea formata dn

S.C. CONCRETE DESKJN SOLUTIOHS SJÎ.L

S.C. YAROMAM S.R.L.

S.C. BAU STARKSJtL

S.C. BID OWBKIH CONSULTING SJtt.

PROIECTANT ELABORATOR

YAROMAN S.R.L

Str. Garoafelor nr. 13A, parter, Oraș Voluntari, Jud. Ilfov, Romania

Tel: +4 0730 557 500

e-mall: yardmangrup@gmail.com

fleg.Ctim.: J23/3544/2014

CUI: RO 28250562