Hotărârea nr. 265/2018

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18,Grand Arena,etaj 1 sector 4, București

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local

al Sectorului 4 nr. P.8.1/8063/16.10.2018 al Direcției Economice;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Luând în considerare prevederile:

- art.8. litera a) art.19 alin.(l) litera a), art.20 alin .(1) litera a), art.26, art.39 alin.(3), (4), (5), (6) și (8) art.45, art.46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul art. 45 alin. (2), lit. a), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) si art. 115 alin.(l) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Hotărârea Consiliului General al Municipiului nr. 639/ 26.09.2018 privind repartizarea pe sectoare din sumele din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor sectoarelor in valoare de;

11.360,00 mii lei.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului Sectorului 4 al Municipiului București pe anul 2018

atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli astfel ca:


Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli pe anul 2018 în sumă de 768.510 mii^ conform anexei nr. 1;

Art. 2 . Se aprobă formularele, după cum urmează :

 • -  Anexa nr. 1.1; - Bugetul local detaliat pe venituri pe anul 2018

 • -  Anexa nr. 1.2; -Bugetul local detaliat pe cheltuieli pe anul 2018;

Art. 3. Se aprobă bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

- Anexa 2.

- 49.02

- Anexa 3.

- capitol bugetar 51.02

-Anexa 3.1

- cap.51.02.01.03

-Anexa 3.2

-cap.51.02.01.03

- Anexa 4.

- capitol bugetar 61.02

-Anexa 4.1

- cap.61.02.03.04

- Anexa 5.

- capitol bugetar 65.02

-Anexa 5.1

- cap.65.02.03.01

-Anexa 5.2

- cap.65.02.03.01

- Anexa 5.3

- cap.65.02.03.02

-Anexa 5.4

- cap.65.02.03.02

-Anexa 5.5

- cap.65.02.04.01

- Anexa 5.6

- cap.65.02.04.01

-Anexa 5.7

- cap.65.02.04.02

- Anexa 5.8

- cap.65.02.04.02

- Anexa 5.9

- cap.65.02.07.04

-Anexa 5.10

- cap.65.02.07.04

- Anexa 6.

- capitol bugetar 67.02

-Anexa 6.1

- cap.67.02.05.03

- Anexa 7.

- capitol bugetar 70.02

-Anexa 7.1

- cap.70.02.03.30

- Anexa 8.

- capitol bugetar 74.02

-Anexa 8.1

- cap.74.02.05.01

- Anexa 9.

- capitol bugetar 84.02

- Anexa 9.1

- cap.84.02.03.03

- Anexa 9.2

- cap.84.02.50

- Anexa 10,

10.1- cap.68.10.12


 • - Buget local

 • - Autorități publice si acțiuni externe

 • - Primăria sector 4 autoritati executive

 • - D.G.I.T.L.

 • - Ordine publică și siguranță națională

 • - Poliția Locală

 • - învățământ

 • - PS4 - învățământ preșcolar

 • - D AUI - învățământ preșcolar

 • - PS4- învățământ primar

 • - DAUI - învățământ primar

 • - PS4 - învățământ secundar inferior

 • - DAUI - învățământ secundar inferior

 • - PS4- învățământ secundar superior

 • - DAUI - învățământ secundar superior

 • - PS4 - învățământ special

 • - DAUI - învățământ special

 • - Cultură recreere și religie

- întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

 • - Locuințe servicii și Dezvoltare Publică

 • - Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

 • - Protecția mediului

 • - Salubritate

 • - Transporturi

 • - Străzi

 • - Direcția Mobilitate Urbana

 • - Unități de asistență medico-:

Centrul Medico-Social Sf. Ai


Art. 4. Se aprobă Listele de investiții aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • - Anexa nr. 11. „Lista de investiții a Primăriei Sectorului 4”;

 • - Anexa nr. 12, 12.1 „Lista de investiții a Centrului Medico Social Sf. Andrei”;

~ Anexa nr. 13, „Lista de investiții a Direcției de Mobilitate Urbana”;

 • - Anexa nr. 14,14.1, „Lista de investiții a Direcției de Administrare a Unităților de Invatamant”

Art. 5. Se aprobă Lista obiectivelor de investiții multianuale aferente Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

- Anexa nr. 15, „Lista obiectivelor de investiții multianuale a Primăriei Sectorului 4”;

Art. 6. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 4, prin ordonatorii secundari și terțiari de credite, conform competențelor iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 17.10.2018.

Nr. 265 /17.10.2018

3