Hotărârea nr. 263/2018

Hotărâre privind aprobarea închirierii de către Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4, a unui spațiu în suprafață de 3200 mp în Centrul Comercial Grand Arena Berceni, în vederea asigurării continuității activităților de învățământ pe durata lucrărilor de modernizare și consolidare a grădinițelor din sectorul 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei, nr. 12 - 18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

HOTĂRÂRE


A

privind aprobarea închirierii de către Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, a unui spațiu în suprafață de 3200 mp în Centrul Comercial Grand Arena Berceni, în vederea asigurării continuității activităților de învățământ pe durata lucrărilor de modernizare și consolidare a grădinițelor din sectorul 4

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Raportul de specialitate nr.6679/27.09.2018, întocmit de către Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4;

Ținând cont de expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

In conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 227/13.09.2017 privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4. cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 1777 și următoarele din Codul civil;

în temeiul art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă închirierea de către Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, a unui spațiu în suprafață de 3200 mp în Centrul Comercial Grand Arena Berceni, în vederea asigurării continuității activităților de învățământ pe durata lucrărilor de modernizare și consolidare a grădinițelor din sectorul 4.

Art.2 Se aprobă modelul contractului de închiriere ce urmează a se încheia între proprietarul spațiului, societatea Euroinvest Intermed S.R.L. în calitate de locator și Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, în calitate de locatar, conform Anexei la prezenta.

Art.3 Se împuternicește Directorul General al Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 să semneze contractul de închiriere, actele adiționale și operațiunile ce decurg din derularea contractului.

Art.4. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 02.10.2018.


C ontr asemnează Secretarul Sectorului 4

iiânaAnca ARTENE


Nr. 263 /02.10.2018