Hotărârea nr. 26/2018

Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel.+(4)021.335.92.30 Fax.+(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind validarea unui mandat de consilier local

Consiliul Local al sectorului 4;

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr. P.5/268/21.02.2018 întocmit de Serviciul Tehnic Consiliul Local;

Având în vedere încetarea de drept a mandatului de consilier din cadrul Consiliului Local al Sectorului 4 al domnului Delegeanu Dan Bogdan, constatată prin Hotărârea Consiliului Local sector 4 nr. 24/27.02.2018;

Ținând cont de adresa Partidului Social Democrat, înregistrată la Secretariatul Consiliului Local al Sectorului 4 cu nr. 39/21.02.2018;

Având în vedere procesul verbal al Comisiei de validare;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului

4;

în baza dispozițiilor ar+100 alin.(33) din Legea nr.115/19.05.2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată;

în conformitate cu prevederile art. 6 alin.(2) și alin.(3) precum și art.7 alin.(l) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, modificată și completată;

în temeiul prevederilor art. 31 alin. (3), art.45 alin.(l) și art. 115 alin (1) lit. “b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Articol unic. Se validează mandatul de consilier local al domnului Balmuș Mircea, candidat jie lista Partidului Social Democrat la alegerile locale din iunie 2016, pe locul declarat vacant prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 24/27.02.2018.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.02.2018.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4


Diâna Anca ARTENE


Nr. 26 /27.02.2018