Hotărârea nr. 256/2018

Hotărâre privind trecerea temporară a Pieței Progresul din administrarea Direcţiei Pieţe şi Gestionare Activităţi Comerciale Sector 4 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind trecerea temporară a Pieței Progresul din administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. 4985/27.09.2018, întocmit de către Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare precum și ale Legii nr. 287/2009, Codul civil, republicată cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor:

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 58/2004 privind înființarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4;

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 72/2008 privind aprobarea documentațiilor tehnice și planurilor TOPO-cadastrale pentru delimitarea terenurilor pe care se află amplasate piețele și complexele agroalimentare, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 52/23.03.2018 privind constatarea și aprobarea suprafeței totale a imobilului compus din teren și construcții, situat în Șoseaua Giurgului nr. 109A, Sector 4, București;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 239/2001 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității în piețele agroalimentare din Municipiul București;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (2) lit. o) și art 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;


Art.2. La finalizarea lucrărilor, Piața Progresul va reveni în administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4.

Art.3. Se împuternicește Primarul Sectorului 4 să efectueze toate operațiunile pentru demararea și derularea lucrărilor de amenajare a Pieței Progresul.

Art.4. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4 și Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 02.10.2018.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

una Anca ARTENE

Nr. 256 /02.10.2018